19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26735

YÖNETMELİK

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

YENİ BİNEK OTOMOBİLLERİN YAKIT EKONOMİSİ VE CO2 EMİSYONU

KONUSUNDA TÜKETİCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 28/12/2003 tarihli ve 25330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni Binek Otomobillerin Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Konusunda Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

             "MADDE 5/A – Yeni binek otomobilin resmi spesifik CO2 emisyon sınıfı, Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-V)’e uygun olarak belirlenir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 16 – Bu Yönetmelik 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-I) ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki (EK-V) eklenmiştir.

             Yürürlük

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri Görmek İçin Tıklayınız