19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26735

YÖNETMELİK

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

KİMYASAL SİLAHLARIN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ, STOKLANMASI VE

KULLANIMININ YASAKLANMASI HAKKINDA KANUNUN

UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE

KANUN KAPSAMINDAKİ TOKSİK KİMYASAL

MADDELER VE PREKÜRSÖRLERİ İLE

FARKLI KİMYASAL MADDELERİN

BİLDİRİMLERİNİN YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 14/12/2006 tarihli ve 5564 sayılı Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanun çerçevesinde, Kanunda yasaklanmamış amaçlar için kullanılan, Kanuna ekli cetvellerdeki toksik kimyasal maddeler ve prekürsörleri ile farklı kimyasal maddelerin (diğer organik kimyasalların) geliştirilmesi, üretilmesi veya elde bulundurulması faaliyetinde bulunan her türlü tesisin kurulması ve işletilmesiyle ilgili bildirimlerin yapılması ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kanunda öngörülen amaçlarla üretimine, geliştirilmesine veya elde bulundurulmasına izin verilen toksik kimyasal maddeler ve prekürsörleri ile cetvellerde yer almayan farklı kimyasal maddelerle ilgili olarak kişilerin bildirim yükümlülüklerini, bu tesislerde Bakanlık tarafından yapılacak denetimleri ve alınacak tedbirleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 5564 sayılı Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanuna ve 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

             b) Bildirim Formu: Bu Yönetmeliğin Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’sında yer alan formları,

             c) Denetim: Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında faaliyet gösteren kişilerce yapılan yıllık bildirimler yoluyla veya şikayet üzerine Bakanlıkça ve/veya Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile birlikte yapılan doğrulama faaliyetleri,

             ç) Farklı kimyasal maddeler (Diğer organik kimyasallar): Tüm karbon bileşimlerinden oluşan kimyasal bileşimler sınıfına ait karbonun oksitleri, sülfürleri, metal karbonatları ve metal-karbon bileşimleri hariç, Ek-1’de yer alan Kimyasal Madde Cetvelleri grubuna alınmamış, sentez yoluyla elde edilen farklı organik kimyasallar ve fosfor, kükürt ve florin elementlerini içeren organik maddeleri,

             d) İşlem: Bir kimyasal maddenin başka bir kimyasal maddeye dönüşmeden ara veya katkı maddesi olarak kullanıldığı ve ekstraksiyon, arındırma gibi fiziksel yöntemleri,

             e) Kanun: 21/12/2006 tarihli ve 26383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 14/12/2006 tarihli ve 5564 sayılı Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunu,

             f) Kimyasal Madde Cetvelleri: Yönetmelik Ek-I’de yer alan kimyasal maddeleri,

             g) Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin VIII inci maddesi çerçevesinde kurulan merkezi Hollanda Lahey’deki örgütü,

             ğ) Konsantrasyon: Bir kimyasal karışım içerisinde istenilen veya düşünülen kimyasalın (ağırlıkça) oranını,

             h) Küçük ölçekli tek tesis: Konfigürasyonu kesintisiz üretim için yapılmamış, reaksiyon tankları içerisinde yapılan; bu reaksiyon tankının hacmi 100 litreyi aşmayacak ve hacmi 5 litreden büyük olan bütün reaksiyon tanklarının toplam hacmi 500 litreden daha fazla olmayan ve Ek-I’de yer alan (1) Sayılı Cetvel kimyasal maddelerini münhasıran araştırma ile ilgili, tıbbi, farmasötik ve koruma amaçları ile yıllık toplam 1 tondan az olmak üzere üretmek amacı ile kurulan ve Bakanlıkça üretimine izin verilen tesisi,

             ı) Prekürsör: Hangi yöntemle olursa olsun, bir toksik kimyasal maddenin üretimi sırasında herhangi bir aşamada rol oynayan bir kimyasal reaktanı,

             i) Sentez: Kimyasal reaksiyonla bir kimyasaldan başka bir kimyasalın elde edilmesini,

             j) Sözleşme: Türkiye tarafından 13/1/1993 tarihinde Paris'te imzalanan ve 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/5/1997 tarihli ve 22978 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme"yi,

             k) Toksik kimyasal madde: Kökenine veya üretim biçimine ve tesislerde, savaş gereçlerinde veya bir başka yerde üretilmelerine bağlı kalmaksızın, yaşam süreçleri üzerindeki kimyasal etkisi yoluyla, insanlarda veya hayvanlarda ölüme, geçici veya daimi sakatlığa neden olabilecek ve bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan kimyasal maddeleri,

             l) Tüketim: Kimyasal reaksiyonla bir kimyasalın başka bir kimyasala dönüştürülmesini,

             m) Üretim: Kimyasal reaksiyonla bir kimyasalın elde edilmesini,

             n) Yasaklanmamış amaçlar: Sınaî, tarımsal, bilimsel araştırmayla ilgili, tıbbî, farmasötik veya diğer barışçı amaçlara yönelik etkinlikleri; toksik kimyasal maddelere karşı korunmayla ve kimyasal silahlara karşı korunmayla doğrudan doğruya ilişkili olan amaçları; kimyasal silahların kullanımıyla ilişkili olmayan ve kimyasal maddelerin zehirli özelliklerinin bir savaş yöntemi olarak kullanımına bağlı olmayan askerî amaçları; iç karışıklıkların bastırılması da dahil olmak üzere asayişin sağlanmasıyla ilgili amaçları

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bakanlığın Görev ve Yetkileri, İzin alınması, Denetimler, Bildirimler ve

Bildirim Formları

             Bakanlığın görev ve yetkileri

             MADDE 5 – (1) Bakanlık; Ek-1’deki (1), (2) ve (3) Sayılı Cetvellerde yer alan kimyasal maddeleri üreten, kullanan, elde bulunduran, ithal veya ihraç edenler ile farklı kimyasal maddeleri üretenlerin Kanunun 4 üncü ve 7 nci maddeleri uyarınca Yönetmelikle belirlenen esaslar çerçevesinde bildirimlerinin yapılmasını sağlamaya, tesislerde denetim yapmaya, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere Kanunda öngörülen idari yaptırımları uygulamaya yetkilidir.

             İzin alma

             MADDE 6 – (1) Ek-1’deki (1), (2) ve (3) Sayılı Cetvellerde yer alan kimyasal maddeleri üretenler, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce faaliyette iseler, yürürlük tarihini takip eden altı ay içerisinde Bakanlığın Sanayi Genel Müdürlüğünden izin almak zorundadır.

             (2) Ek-1’deki (1), (2) ve (3) Sayılı Cetvellerde yer alan kimyasal maddelerin üretimine bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra başlanması durumunda;

             a) (1) Sayılı Cetvel kapsamındaki kimyasal maddeler, araştırmayla ilgili farmasötik, tıbbi ve koruyucu amaçlarla yıllık üretim, kimyasal silah stoklarından alma ve transfer yoluyla iktisap edilen toplam miktar 1 tona eşit veya daha az olmak üzere;

             1) Küçük ölçekli tek tesislerde,

             2) Yılda toplam 10 kilogramı geçmeyecek miktarlarda koruyucu amaçlarla küçük ölçekli tek tesis dışındaki bir tesiste,

             3) Yılda toplam 100 gramın üzerinde ve 10 kilogramı aşmayacak miktarlarda araştırma, tıbbi ve farmasötik amaçlarla küçük ölçekli tek tesis dışındaki bir tesiste

             Bakanlıkça izin verilmesi durumunda üretilebilir. (1) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddeleri bu tesislerde üretmeyi planlayanlar faaliyete başlamadan yedi ay önce, Ek-2’de yer alan Firma İzin Belgesini doldurarak, bu belgede istenen belgeler ile birlikte Bakanlığın Sanayi Genel Müdürlüğüne başvurarak izin almak zorundadır.

             b) (2) ve (3) Sayılı Cetvellerde yer alan kimyasal maddeleri üretmeyi planlayanlar ise üretime başlamadan bir ay önce, Ek-2 de yer alan Firma İzin Belgesini doldurarak, bu belgede istenen belgeler ile birlikte Bakanlığın Sanayi Genel Müdürlüğüne başvurarak izin almak zorundadır.

             c) (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hususlar dışında (1) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddelerin üretimi, iktisap edilmesi, elde bulundurulması, kullanılması veya transferi yasaktır.

             (3) Bu madde hükümleri anılan maddeleri serbest bölgelerde üretenlere de uygulanır.

             Denetimler

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kimyasal maddelerle ilgili faaliyette bulunan tesislerin Kanun hükümlerine uygun olarak faaliyet gösterip göstermediklerinin tespit edilmesi için Bakanlık tarafından;

             a) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde yer alan ve üretimine izin verilen tesislerde yılda en az bir kez periyodik ve ani denetimler,

             b) Ek-1’deki (1) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddeleri ithal edenler, kullananlar veya elde bulunduranların işyerlerinde veya tesislerinde yılda en az bir kez periyodik ve ani denetimler,

             c) Ek-1’deki (2) ve (3) Sayılı Cetvellerde yer alan kimyasal maddeleri üretenlerin tesislerinde, yılda en az bir kez periyodik ve ani denetimler,

             ç) Ek-1’deki (2) ve (3) Sayılı Cetvellerde yer alan kimyasal maddeleri kullananların ve farklı kimyasal maddeleri üretenlerin tesislerinde ani denetimler

             yapılır.

             (2) Sözleşmenin VI ncı maddesinin 8 ve 9 numaralı paragrafları hükümlerine göre Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından Bakanlık görevlileri ile birlikte söz konusu tesislerde denetim yapılabilir.

             (3) Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunanlar, yapılacak denetimlerde denetim ekibine gerekli desteği sağlamakla yükümlüdür.

             (4) Denetimlerde Kanun hükümlerine uygunsuzluğun tespit edilmesi durumunda, Bakanlık tarafından bu üretim tesislerine verilen izin iptal edilebileceği gibi, bu tesisleri işletenler hakkında, Bakanlıkça Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen idarî para cezası uygulanır ve verilen idarî cezalar yedi gün içinde ilgili işletmenin bağlı olduğu meslek kuruluşuna bildirilir.

             (5) Bu madde hükümleri Yönetmelik kapsamında yer alan kimyasal maddelerin serbest bölgelerdeki üretim tesislerine de uygulanır.

             Bildirimler

             MADDE 8 – (1) Ek-1’deki (1) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddeler ve prekürsörlerin bildirimlerinde, bu kimyasal maddelerin 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde yer alan ve üretimine izin verilen tesislerde üretilmesi veya iktisap edilmesi, kullanılması veya elde bulundurulması durumunda;

             a) (1) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddeleri üretenler, ithal edenler, kullananlar veya elde bulunduranlar Ek-3’te yer alan "(1) Sayılı Cetvel Kimyasal Maddelerin Geçmiş Yıl Bildirim Formu"nu doldurarak, faaliyet yılının bitimini takip eden yılın 31 Ocak tarihine kadar Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

             b) (1) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddelerin takip eden yılda üretimini, ithalini, kullanımını veya elde bulundurulmasını planlayanlar, Ek-3’te yer alan "(1) Sayılı Cetvel Kimyasal Maddelerin Gelecek Yıl Tahmini Bildirim Formu"nu doldurarak, planlanan yılın 31 Ağustos tarihine kadar Bakanlığa göndermekle yükümlüdür. Bu kimyasallarla ilgili olarak yapılacak olan faaliyet planlaması 31 Ağustos tarihinden sonra olursa, bu durumda 45 gün önce Bakanlığa bildirim yapılması zorunludur.

             c) (1) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddeleri üretenler, ithal edenler, kullananlar veya elde bulunduranlar, takip eden yıllarda bu kimyasal maddeler ile herhangi bir faaliyette bulunmasalar bile en son faaliyet yılını takip eden her üç yıl Bakanlığa bildirim yapmakla yükümlüdür. Önceki yılda bildirim yaptığı halde, takip eden yıl bildirim yapmayanların bildirimleri önceki bildirimle aynı kabul edilir. Bu üreticiler, kullanıcılar, ithalatçılar veya elde bulunduranlar kimyasal maddeler ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmamış olsalar bile denetime tabi tutulabilir ve Bakanlık ve/veya Sözleşmenin 6 ncı maddesi ve bu maddenin ilgili doğrulama ekinde yer alan hüküm gereğince Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından yapılacak olan denetimlerde bildirimlerden kaynaklanabilecek problemlerden sorumludur.

             ç) Yukarıda (a), (b) ve (c) bentlerindeki hükümler, Ek-1’deki (1) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddeleri laboratuarlarında münhasıran araştırma ile ilgili tıbbi ve farmasötik amaçlı olarak yıllık toplam 100 gramdan az olmak üzere üretenler için uygulanmaz.

             (2) Ek-1’deki (2) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddeler ve prekürsörlerin bildirimleri konusunda;

             a) Geçmiş üç yılın herhangi biri içerisinde (2) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddelerden; A bölümünde parantezli yıldız işareti (*) ile belirtilen kimyasal maddeyi yıllık 1 kg’dan fazla, A bölümünde yer alan diğer kimyasal maddeleri yıllık 100 kg’dan fazla ya da B bölümündeki kimyasal maddeleri yıllık 1 tondan fazla üretenler, işleyenler ya da tüketenler Ek-4’te yer alan "(2) Sayılı Cetvel Kimyasal Maddelerin Geçmiş Yıl Bildirim Formu"nu doldurarak, faaliyet yılının bitimini takip eden yılın 31 Ocak tarihine kadar Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

             b) Birinci fıkrada belirtilen miktarlardaki kimyasal maddelerin takip eden yılda üretimini, işlenmesini ya da tüketimini planlayanlar, Ek-4’te yer alan "(2) Sayılı Cetvel Kimyasal Maddelerin Gelecek Yıl Tahmini Bildirim Formu"nu doldurarak, planlanan yılın 31 Ağustos tarihine kadar Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler. Faaliyet planlamasının 31 Ağustos tarihinden sonra olması durumunda ise yapılacak üretim, işlem veya tüketimden 45 gün önce Bakanlığa bildirim yapılması zorunludur.

             c) Üretimin bütün aşamaları dahil olmak üzere üretilen bir kimyasal karışım içerisinde (2) Sayılı Cetvelde B bölümünde yer alan herhangi bir kimyasal madde konsantrasyonu (ağırlıkça) % 30’dan az ise, bu kimyasal maddenin Bakanlığa bildirilmesi mecburi değildir.

             ç) (2) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddeleri üretenler, işleyenler ya da tüketenler, takip eden yıllarda bu kimyasal maddeler ile herhangi bir faaliyette bulunmasalar bile en son faaliyet yılını takip eden her üç yıl Bakanlığa bildirim yapmakla yükümlüdür. Önceki yılda birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen bildirimleri yaptığı halde, takip eden yıl bildirim yapmayanların bildirimleri önceki bildirimle aynı kabul edilir, bu üretici veya kullanıcılar bildirimde belirtilen kimyasal maddeler ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmamış olsalar bile denetime tabi tutulabilir ve Bakanlık ve/veya Sözleşmenin 6 ncı maddesi ve bu maddenin ilgili doğrulama ekinde yer alan hüküm gereğince Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından yapılacak olan denetimlerde bildirimlerden kaynaklanabilecek problemlerden sorumludur.

             (3) Ek-1’deki (3) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddeler ve prekürsörlerin bildirimleri konusunda;

             a) (3) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddeleri yılda 30 tondan fazla üretenler, Ek-5’te yer alan "(3) Sayılı Cetvel Kimyasal Maddelerin Geçmiş Yıl Bildirim Formu"nu doldurarak, üretim yılının bitimini takip eden yılın 31 Ocak tarihine kadar Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

             b) (3) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddelerin takip eden yılda üretimini planlayanlar, Ek-5’te yer alan "(3) Sayılı Cetvel Kimyasal Maddelerin Gelecek Yıl Tahmini Bildirim Formu"nu doldurarak, planlanan yılın 31 Ağustos tarihine kadar; üretim planlamasının 31 Ağustos tarihinden sonra gerçekleşmesi durumunda kimyasal maddenin üretimine başlamadan 45 gün önce Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

             c) Üretimin bütün aşamaları dahil olmak üzere, üretilen bir kimyasal karışım içerisinde (3) Sayılı Cetvelde yer alan herhangi bir kimyasal madde konsantrasyonu (ağırlıkça) %30 dan az ise, bu kimyasal maddenin Bakanlığa bildirilmesi mecburi değildir.

             ç) Bir önceki yılda (3) Sayılı Cetvelde yer alan kimyasal maddelerin bildirimini yapanlar, takip eden yıl bu kimyasal maddeleri üretmez ise, üretim yapmadıklarını yılın bitimini takip eden 31 Ocak tarihine kadar Bakanlığa bildirmek zorundadır. Önceki yılda bildirim yaptığı halde, takip eden yıl bildirim yapmayanların bildirimleri önceki bildirimle aynı kabul edilir, bu üreticiler üretim yapmamış olsalar bile denetime tabi tutulabilir ve Bakanlık ve/veya Sözleşmenin 6 ncı maddesi ve bu maddenin ilgili doğrulama ekinde yer alan hüküm gereğince Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından yapılacak olan denetimlerde bildirimlerden kaynaklanabilecek problemlerden sorumludur.

             (4) Farklı kimyasal maddelerin bildirimleri konusunda;

             a) Sentez yolu ile yıllık 30 tondan fazla fosfor, kükürt, flor elementlerini içeren farklı kimyasal maddeleri ve/veya sentez yolu ile yıllık 200 tondan fazla diğer farklı kimyasal maddeleri üretenler, Ek-6’da yer alan "Farklı Kimyasal Maddelerin Geçmiş Yıl Bildirim Formu"nu doldurarak, üretim yılının bitimini takip eden yılın 31 Ocak tarihine kadar Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

             b) Bir önceki yılda farklı kimyasal madde bildirimi yapanlar, takip eden yıl bu kimyasal maddeleri üretmezlerse, üretim yapmadıklarını yılın bitimini takip eden yılın 31 Ocak tarihine kadar Bakanlığa bildirmek zorundadır. Önceki yılda bildirim yaptığı halde, takip eden yıl bildirim yapmayanların bildirimleri önceki bildirimle aynı kabul edilir, bu üreticiler üretim yapmamış olsalar bile denetime tabi tutulabilir ve Bakanlık ve/veya Sözleşmenin 6 ncı maddesi ve bu maddenin ilgili doğrulama ekinde yer alan hüküm gereğince Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından yapılacak olan denetimlerde bildirimlerden kaynaklanabilecek problemlerden sorumludur.

             c) Patlayıcı maddeler ve hidrokarbonlar, bildirime tabi farklı kimyasal maddeler kapsamı dışındadır.

             Bildirim formları

             MADDE 9 – (1) 8 inci maddede belirtilen bildirimler, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’da yer alan formlar doldurularak ve onaylanarak, Bakanlığın Sanayi Genel Müdürlüğüne gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Toksik kimyasal maddelerin ihracatı ve ithalatı

             MADDE 10 – (1) Ek-1’deki Kimyasal Madde Cetvellerinde yer alan kimyasal maddelerin Kanunla yasaklanmamış amaçlar için yurt dışına veya serbest bölgelere ihracatı, yurt dışından veya serbest bölgelerden ithalatı, ticari olarak serbest bölgelere girişi ve serbest bölgelerden çıkışına izin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

             Yürürlük

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek-1  

KİMYASAL MADDE CETVELLERİ

 

 

(1) SAYILI CETVEL  

 

A.     Toksik Kimyasal Maddeler                                                                                  (CAS tescil numarası)

(1)    O-Alkil (≤ C10, sikloalkil dahil) alkil

         (Me, Et, n-Pr veya i-Pr)-fosfonofluoridatlar

(2)    O-Alkil (≤ C10, sikloalkil dahil) N, N-dialkil

         (Me, Et, n-Pr veya i-Pr) fosforamidosiyanidatlar

(3)    O-Alkil (H veya ≤ C10, sikloalkil dahil) S-2-dialkil

         (Me, Et, n-Pr veya i-Pr)-aminoetil alkil

         (Me, Et, n-Pr veya i-Pr) fosfonotiolatlar ve

         tekabül eden alkile veya protonlandırılmış tuzlar

(4)    Kükürtlü hardal gazları:

         2 - Kloroetilklorometilsülfür                                                                                                            (2625-76-5)

         Hardal Gazı: Bis (2-kloroetil) sülfür                                                                                                (505-60-2)

         Bis(2-kloroetiltio)metan                                                                                                                   (63869-13-6)

         Seski-hardal gazı:1,2-Bis(2-kloroetiltio)etan                                                                                    (3563-36-8)

         1,3-Bis(2-kloroetiltio)-n-propan                                                                                                      (63905-10-2)

         1,4-Bis(2-kloroetiltio)-n-butan                                                                                                        (142868-93-7)

         1,5-Bis(2-kloroetiltio)-n-pentan                                                                                                      (142868-94-8)

         Bis(2-kloroetiltiometil)eter                                                                                                              (63918-90-1)

         O-Hardal Gazı: Bis(2-kloroetiltioetil)eter                                                                                        (63918-89-8)

(5)    Lewisitler:

         Lewisit 1: 2-Klorovinildikloroarsin                                                                                                  (541-25-3)

         Lewisit 2: Bis (2-klorovinil)kloroarsin                                                                                             (40334-69-8)

         Lewisit 3: Tris (2-klorovinil)arsin                                                                                                    (40334-70-1)

(6)    Azot Hardal Gazları:

         HN1: Bis (2-kloroetil)etilamin                                                                                                         (538-07-8)

         HN2: Bis(2-kloroetil)metilamin                                                                                                       (51-75-2)

         HN3: Tris(2-kloroetil)amin                                                                                                              (555-77-1)

(7)    Saksitoksin                                                                                                                                       (35523-89-8)

(8)    Risin                                                                                                                                                 (9009-86-3)

 

B.     Prekürsörler                                                                                                                                  

(9)    Alkil (Me, Et, n-Pr veya i-Pr) fosfonildiflorürler

(10)  O-Alkil (H veya ≤ C10, sikloalkil dahil) O-2-dialkil

         (Me, Et, n-Pr veya i-Pr)-aminoetil alkil

         (Me, Et, n-Pr veya i-Pr) fosfonitler ve tekabül eden alkile veya protonlandırılmış tuzlar

(11)  Klorosarin: O-İzopropil metilfosfonokloridat                                                                                 (1445-76-7)

(12)  Klorosoman: O-Pinakolil metilfosfonokloridat                                                                                (7040-57-5)

 

(2) SAYILI CETVEL  

 

A.     Toksik Kimyasal Maddeler                                                                                 (CAS tescil numarası)

(1)    Amiton: O,O-Dietil S-(2-(dietilamino)etil)fosforotiolat                                                                  (78-53-5)

         ve tekabül eden alkile veya protonlandırılmış tuzlar

(2)    PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2 (trifluorometil)-1-propen                                                                (382-21-8)

(3)    BZ: 3-Quinüklidinil benzilat (*)                                                                                                      (6581-06-2)

 

B.     Prekürsörler

(4)    Cetvel 1'e alınanlar hariç olmak üzere, bir metil, etil veya propil (normal veya izo) grubunun bağlı olduğu bir fosforlu atom içeren, ancak daha fazla karbon atomu içermeyen kimyasal maddeler,

         Hariç Tutulan Maddeler:

         Fonofos: O-Etil S-fenil etilfosfonotiolotionat                                                                                  (944-22-9)

(5)    N,N-Dialkil (Me, Et, n-Pr veya i-Pr) fosforamidik dihalitler

(6)    Dialkil (Me, Et, n-Pr veya i-Pr) N,N-dialkil

         (Me, Et, n-Pr veya i-Pr) fosforamidatlar

(7)    Arsenik triklorür                                                                                                                              (7784-34-1)

(8)    2,2-Difenil-2-hidroksiasetik asit                                                                                                      (76-93-7)

(9)    Quinüklidin-3-ol                                                                                                                               (1619-34-7)

(10)  N,N-Dialkil (Me, Et, n-Pr veya i-Pr) aminoetil-2-klorürler

         ve tekabül eden protonlandırılmış tuzlar

(11)  N,N-Dialkil (Me, Et, n-Pr veya i-Pr) aminoetan-2-ol'ler

         ve tekabül eden protonlandırılmış tuzlar

         Hariç Tutulan Maddeler: N,N-Dimetilaminoetanol                                                                         (108-01-0)

         ve tekabül eden protonlandırılmış tuzlar

         N,N-Dietilaminoetanol                                                                                                                     (100-37-8)

         ve tekabül eden protonlandırılmış tuzlar

(12)  N,N-Dialkil (Me, Et,n-Pr veya i-Pr) aminoetan-2-tiol'ler

         ve tekabül eden protonlandırılmış tuzlar

(13)  Tiodiglikol: Bis(2-hidroksietil)sülfür                                                                                               (111-48-8)

(14)  Pinakolil alkol: 3,3-Dimetilbutan-2-ol                                                                                              (464-07-3)

 

(3) SAYILI CETVEL  

 

A.     Toksik Kimyasal Maddeler                                                                              (CAS tescil numarası)

(1)    Fosgen: karbonil diklorür                                                                                                                 (75-44-5)

(2)    Siyanojen klorür                                                                                                                               (506-77-4)

(3)    Hidrojensiyanür                                                                                                                               (74-90-8)

(4)    Kloropikrin: Trikloronitrometan                                                                                                      (76-06-2)

 

B.    Prekürsörler

(5)    Fosforlu oksiklorür                                                                                                                          (10025-87-3)

(6)    Fosforlu triklorür                                                                                                                             (7719-12-2)

(7)    Foforlu pentaklorür                                                                                                                          (10026-13-8)

(8)    Trimetil fosfit                                                                                                                                   (121-45-9)

(9)    Trietil fosfit                                                                                                                                      (122-52-1)

(10)  Dimetil fosfit                                                                                                                                    (868-85-9)

(11)  Dietil fosfit                                                                                                                                       (762-04-9)

(12)  Kükürt monoklorür                                                                                                                          (10025-67-9)

(13)  Kükürt diklorür                                                                                                                                (10545-99-0)

(14)  Tionil klorür                                                                                                                                     (7719-09-7)

(15)  Etildietanolamin                                                                                                                               (139-87-7)

(16)  Metildietanolamin                                                                                                                            (105-59-9)

(17) Trietanolamin                                                                                                                                   (102-71-6)

 

 

 

 

Ek-2

 

BAŞVURU ÖRNEĞİ

 

 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI’NA

(Sanayi Genel Müdürlüğü)

 

 

 

Konu: Firma İzin Belgesi

 

 

                “Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Kanun Kapsamındaki Toksik Kimyasal Maddeler ve Prekürsörleri ile Farklı Kimyasal Maddelerin Bildirimlerinin Yapılması  Hakkında Yönetmelik” kapsamında aşağıda belirtilen kimyasal maddenin/kimyasal maddelerin üretimine ilişkin olarak firmamıza ait bilgiler belirtilmiştir. Beyan edilen bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder, gerekli iznin verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

 

 

                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                     .…/…./….

                                                                                                                                                      Yetkili İmza / Kaşe

 

 

 

 

TESİS / FİRMA HAKKINDA BİLGİLER:

 

Tesisin Adı                                              : …………………………..…………………………………………….

Tesisi Çalıştıran Kişinin, Girişimcinin

    veya Firmanın Adı                              : .........................................…………………………………….……….

Tesisin Tam Adresi      :…………………………………………………………………………………………..

Tel               : ……………………………………………………………………………………………………..

Faks             : ……………………………………………………………………………………………………..

E-posta        : ……………………………………………………………………………………………………..

 

 

Üretimi  yapılacak kimyasal madde / kimyasal maddelerin:

 

               Adı / CAS Numarası       : ……………………………..……………………….....................................

               Üretime Başlama Tarihi    : …………………………………………………………………………….

               Üretilecek Ünite Adı / Sayısı : …………………………………………………………………….……

               Üretim Amacı                   : …………………………………………………………………………...…

               Yıllık Üretim Miktarı      : ………………………………………………………………………….….

               Diğer Bilgiler                  : …………………………………………………………………………..…

 

 

 

 

 

Not: 1- (1) Sayılı Cetvel Kimyasallarını Yönetmelikte izin verilen hallerde üretecek olanlar, tesisin ayrıntılı akım şemaları ile birlikte bu kimyasalların üretim amacını belirten, üretiminde alınacak güvenlik ve emisyon standartlarına uygunluğunu gösterir belgelerle başvuru yapacaklardır.

2- İzin Belgesi Başvurusunda gerekli belgeler; Dilekçe, Doldurulup Onaylanmış Başvuru Örneği, Firmaya ait imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi örneğidir.

 

 

Ek-3

 

(1) SAYILI CETVEL KİMYASAL MADDELERİN BİLDİRİM FORMLARI

 

A)  (1) SAYILI CETVEL KİMYASAL MADDELERİN GEÇMİŞ YIL BİLDİRİM FORMU

 

 

Bildirim Yılı:                                             …………………………………………………………………………

Tesisin Adı:                                                …………………………..…………………………………………….

Tesisi Çalıştıran Kişinin, Girişimcinin

    veya Şirketin Adı:                                     .........................................…………………………………………….

Tesisin Tam Adresi:                                    ………………………………………………………………………..                                                     

                                                                       …………………………..……………………………………………

Tesisin Koordinatları:                                  …………………………………………………………….………….

İletişim Adresi(e-mail, web) :                      ………………………………………………………………………..

Tesis Hakkında Ek Bilgi(Mevcut İse):        ………………………………………………………………………..

Bildirime Tabi Kimyasal Maddenin:

                Adı / Formülü:                               ………………………………………………………………………..               

                CAS Numarası:                              ………………………………………………………...…….. ………

                Üretiliyor İse Üretim Metodu / Kullanılan Prekürsörler ve Miktarları:     ...………………….…………. 

                                                                        ……………………………………………………………………….

                                                                        …………….…………………………………………………………   

Kimyasal Maddenin Geçmiş  Yıldaki:

          Yıl İçerisinde Maksimum Depolandığı ve Yılsonu Depolanan  Miktar(ton):  ………………………………                              

          Üretim Miktarı(ton):                              …………………….………………………………………………...

          İşlem Miktarı(ton):                               ……………………….……………………………………………...

          Tüketim Miktarı(ton):                            ……………………….……………………………………………...

          İthalat Miktarı(ton):                               ………………………..……………………………………………..

          İhracat Miktarı(ton):                              …………………………..…………………………………………..

Bu Tesis Geçmiş Üç Yıl İçerisinde Bu Kimyasal Maddeyi Üretip, Kullandı mı? :

   Evet □    Hayır   

Kimyasal Maddenin Kullanım Amacı (Ana Aktivite Kodu, Ek-8):       ………………….…………………………

Kimyasal Maddenin Kullanıldığı Tesisin Üretim Amacı( Ürün Grup Kodu Ek-12):  …..………….………………

Kimyasal Madde Ne Amaçla Kullanılmakta: 

          Belli Amaçla             Çok Amaçlı □

Kimyasal Madde üretim faaliyetinde % 3 den daha az oranda istenmeyen yan ürün oluşmakta mı?          

          Evet□          Hayır □

 

Not:  İlk bildirimde ve üretim aşamasında tesiste herhangi bir değişiklik yapılması durumunda tesisin

         ayrıntılı proses şemaları Bakanlığa gönderilecektir.

 

 

 

B)  (1) SAYILI CETVEL KİMYASAL MADDELERİN GELECEK YIL TAHMİNİ BİLDİRİM FORMU

 

 

Bildirim Yılı:                                               …………………………...…………………………………………...                                  

Tesisin Adı:                                                 …………………………….………………………………………….

Tesisi Çalıştıran Kişinin, Girişimcinin

    veya Şirketin Adı:                                     …………………………….………………………………………….

Tesisin Tam Adresi:                                    ………………………….…………………………………………….                                                   

                                                                       ………………………………………………………………………..

Tesisin Koordinatları:                                  …………………….………………………………………………….

İletişim Adresi(e-mail, web) :                     ……………………………………………………….………………..

Tesis Hakkında Ek Bilgi(Mevcut İse):        ………………………………………………………………………..

Bildirime Tabi Kimyasal Maddenin:

                Adı / Formülü:                               ………………………………………………………………………..                

                CAS Numarası:                              ……………………………………………………………………….

       Gelecek Yılda Planlanan:

          Üretim Miktarı(ton):                            ……………………...………………………………………………...

          İşlem Miktarı(ton):                             ………………………………………………………………………...

          Tüketim Miktarı(ton):                         ………………………………………………………………………...

          İthalat Miktarı(ton):                            ……………………………………….………………………………..

          İhracat Miktarı(ton):                           …………………………………….…………………………………..

 

Kimyasal Maddenin Kullanım Amacı(Ana Aktivite Kodu, Ek-8):    …………...........………………….…………

Kimyasal Maddenin Kullanılacağı Tesisin Üretim Amacı( Ürün Grup Kodu Ek-12):   ..………………………….

Kimyasal Madde Ne Amaçla Kullanılacak: 

          Belli Amaçla             Çok Amaçlı □

Kimyasal Madde üretim faaliyetinde % 3 den daha az oranda istenmeyen yan ürün oluşması bekleniyor mu?   

          Evet□          Hayır □

 

Not: İlk bildirimde ve üretim aşamasında tesiste herhangi bir değişiklik yapılması durumunda tesisin

         ayrıntılı proses şemaları Bakanlığa gönderilecektir.

 

 

 

 

Ek-4

(2) SAYILI CETVEL KİMYASAL MADDELERİN BİLDİRİM FORMLARI

 

 

A) (2) SAYILI CETVEL   KİMYASAL MADDELERİN GEÇMİŞ YIL BİLDİRİM FORMU

 

Bildirim Yılı:                                                     ….………………………………………………………………...

Tesisin Adı:                                                       …………………………………………………………………….

Tesisi Çalıştıran Kişinin, Girişimcinin

    veya Şirketin Adı:                                            ……………………..…………………………………………….

Tesisin Tam Adresi:                                           .………………………………………………………………..…

                                                                              ………………………………………………………………...…

Tesisin Koordinatları:                                         ………………………………………………………………..….

İletişim Adresi(e-mail, web) :                             …………………….……………………………………………..                                               

Tesis Hakkında Ek Bilgi(Mevcut İse):               …………………… ……………………………………………..

Bildirime Tabi Kimyasal Maddenin / Kimyasal Maddelerin:

                                  Adı(IUPAC):                       …………………………………………………………………..

                                 CAS Numarası:                    ………………………..……………………………………..…..

Bildirime Tabi Kimyasal Maddenin / Kimyasal Maddelerin:

          Üretim Miktarı(ton):                                   …………………………………………………………………...

          İşlem Miktarı(ton):                                     …………………………………………………………………...

          Tüketim Miktarı(ton):                                 …………………………………………………………………...

          İthalat Miktarı(ton):                                    ……………………………………….…………………………..

          İhracat Miktarı(ton):                                   .…………………………………………………………………..

Tesiste Cetvel III Kimyasal Maddeleri Üreten Ünite Sayısı (mevcut ise):  …..…………………..……………….

Bu Tesis Geçmiş Üç Yıl İçerisinde Bu Kimyasal Maddeyi Üretip, Kullandı mı? :

    Evet □    Hayır   

Kimyasal Maddenin Ne Amaçla Kullanıldığı(Ana Aktivite Kodu, Ek-8):  ..……………………………………...                           

Kimyasal Maddenin Kullanıldığı Tesisin Üretim Amacı( Ürün Grup Kodu Ek-12):………………………………

Kimyasal Madde Ne Amaçla Kullanılmakta:    Belli Amaçla             Çok Amaçlı □

Kimyasal Madde üretiminde / kullanımında % 3 den daha az oranda istenmeyen yan ürün oluşmakta mı?               

    Evet□          Hayır □

 

 

 

 

B) (2) SAYILI CETVEL   KİMYASAL MADDELERİN GELECEK YIL TAHMİNİ BİLDİRİM FORMU

 

 

Planlanan Bildirim Yılı:                                            …………………………………………………..…………...                                  

Tesisin Adı:                                                               ……………………………………………………………….

Tesisi Çalıştıran Kişinin, Girişimcinin

    veya Şirketin Adı:                                                   ……………………………………………………………….

Tesisin Tam Adresi:                                                  ………………………….……………………………………

                                                                                     ………………………………………………………………

Tesisin Koordinatları:                                               ……………………………………………………………….

İletişim Adresi(e-mail, web) :                                    ………………. ……………………………………………..                                             

Tesis Hakkında Ek Bilgi(Mevcut İse):                      ………………….…………………………………………..

Bildirime Tabi Kimyasal Maddenin / Kimyasal Maddelerin:

                                  Adı(IUPAC):                             ………………………………………………………………

                                 CAS Numarası:                          ……………………..………………………………………..

Bildirime Tabi Kimyasal Maddenin / Kimyasal Maddelerin Gelecek Yılda Planlanan:

          Üretim Miktarı(ton):                                         ………………..……………………………………………...

          İşlem Miktarı(ton):                                          ………………..……………………………………………...

          Tüketim Miktarı(ton):                                       ………………..……………………………………………...

          İthalat Miktarı(ton):                                           ……………..………………………………………………..

          İhracat Miktarı(ton):                                          …………………..…………………………………………..

Tesiste Cetvel III Kimyasal Maddeleri Üreten Ünite Sayısı:  ….………………………………………………….

Bu Tesis Gelecek Üç Yıl İçerisinde Bu Kimyasal Maddeyi Üretip, Kullanacak mı? : Evet □    Hayır   

Kimyasal Maddenin Ne Amaçla Kullanılacağı(Ana Aktivite Kodu, Ek-8):   ……………………………………..                           

Kimyasal Maddenin Kullanılacağı Tesisin Üretim Amacı( Ürün Grup Kodu Ek-12): …………………………....

Kimyasal Madde Ne Amaçla Kullanılacak: 

   Belli Amaçla             Çok Amaçlı □

Kimyasal Madde Üretiminde / kullanımında % 3 den daha az oranda istenmeyen yan ürün oluşması beklenmekte mi?               Evet□          Hayır □

 

 

 

Ek-5

(3) SAYILI CETVEL KİMYASAL MADDELERİN BİLDİRİM FORMLARI

 

 

A) (3) SAYILI CETVEL KİMYASAL MADDELERİN GEÇMİŞ YIL BİLDİRİM FORMU

 

 

Üretim Yılı:                                                     …………………………………….………………………………

Tesisin Adı:                                                      ……………………..…………………………………………….

Tesisi Çalıştıran Kişinin, Girişimcinin

    veya Şirketin Adı:                                         ……………………...…………………………………………….

Tesisin Tam Adresi:                                        . …………………….……………………………………………..

                                                                         ……………………..……………………………………………..

Tesisin Koordinatları:                                      ……………………. ……………………………………………..

İletişim Adresi(e-mail, web) :                          ……………………..……………………………………………..                                                      

Tesis Hakkında Ek Bilgi(Mevcut İse):            ……………………..……………………………………………..

 

Üretilen Kimyasal Maddenin / Kimyasal Maddelerin:

                    Ticari Adı(IUPAC):                      ……………………... …………………………………………….

                    CAS Numarası:                             .……………………………………………………………………

                    Yıllık Üretim Miktarı (ton)    :      ……………………………………………………………….…...

                    Yıllık Üretim Aralığı (Ek-10):      ……………………………………………….……………………

                    Ürün Grup Kodu (Ek:12):             .................................……………………………………………...

                    Üretim Amacı(Ek-9):                    ……………………………………………....................................

                    Üreten Ünite Sayısı:                      …………………………………...……………………………….

Kimyasal Madde üretiminde  % 3 den daha az oranda istenmeyen yan ürün oluştu mu?         Evet□         Hayır □

 

 

 

 

 

B) (3) SAYILI CETVEL  KİMYASAL MADDELERİN GELECEK YIL TAHMİNİ BİLDİRİM FORMU

 

 

Üretimin Planlandığı Yıl:                                …………………………………….………………………………

Tesisin Adı:                                                      ……………………..…………………………………………….

Tesisi Çalıştıran Kişinin, Girişimcinin

     veya Şirketin Adı:                                         ……………………...…………………………………………….

Tesisin Tam Adresi:                                         …………………….……………………………………………..

                                                                           ……………………..……………………………………………..

Tesisin Koordinatları:                                      ……………………. ……………………………………………..

İletişim Adresi(e-mail, web) :                          ……………………..……………………………………………..                                                     

Tesis Hakkında Ek Bilgi(Mevcut İse):            ……………………..……………………………………………..

 

Üretilecek Kimyasal Maddenin / Kimyasal Maddelerin:

                    Ticari Adı(IUPAC):                      ……………………... …………………………………………….

                    CAS Numarası:                             .……………………………………………………………………

                    Yıllık Üretim Miktarı (ton)    :      ……………………………………………………………….…...

                    Yıllık Üretim Aralığı (Ek-10):      ……………………………………………….……………………

                    Ürün Grup Kodu (Ek:12):             .................................……………………………………………...

                    Üretim Amacı(Ek-9):                    ……………………………………………....................................

                    Üretecek Ünite Sayısı:                   …………………………………...……………………………….

 Kimyasal madde üretiminde % 3 den daha az oranda istenmeyen yan ürün oluşması beklenmekte mi?        

    Evet□          Hayır □

 

 

 

 

Ek-6

 

FARKLI KİMYASAL MADDELERİN GEÇMİŞ YIL BİLDİRİM FORMU

 

 

Üretim Yılı:                                                                   ……...……………………………………………………

Tesisin Adı:                                                                   ......……………………………………………………….                    

Tesisi Çalıştıran Kişinin, Girişimcinin

       veya Şirketin Adı:                                                   ………………………………………………………….

Tesisin Tam Adresi:                                                       …..………………………………………………………

Tesisin Koordinatları:                                                    ….……………………………………………………….

 İletişim Adresi(e-mail, web) :                                       …………....……………………………………………..

Tesis Hakkında Ek Bilgi(Mevcut İse):                          ….……………………………………………………….

Üretilen Kimyasal Maddenin/Kimyasal Maddelerin Ürün Grup Kodu (Ek-12):  ……………………………….                   

Yıllık 200 ton üzerinde Farklı Kimyasal Madde Üreten Tesisin:

      -Üretim Aralığı Kodu (Ek:11):                                                                    ..………………………………….

     - Ünite Sayısı (FKF üretenler dahil):                                                            ..………………………………….

Yıllık 30 tondan fazla Fosfor - Kükürt - Flor içeren Farklı Kimyasal Madde (FKF)  Üreten Ünitelerin

       Sayısı (Mevcut ise):

-          200 tondan az FKF Üreten Ünite Sayısı:                                              ………………………………….

-          200-1000 ton arasında FKF Üreten Ünite Sayısı:                                 ………………………………….

-          1000-10000 ton arasında FKF Üreten Ünite Sayısı:                             ………………………………….

-          10000 tondan fazla FKF Üreten Ünite Sayısı:                                      ………………………………….

Farklı Kimyasal Madde Üretiminde %3 den daha fazla istenmeyen ara ürün var ise bu ürünün adı:          

      …………………………………….……………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Ek-7

 

(1) SAYILI CETVEL  KİMYASAL MADDELERİN ÜRETİM, TÜKETİM

VEYA TRANSFER AMAÇLARI KODLARI

 

 

Kod

Amaçlar

C01

Araştırma

C02

Tıbbi

C03

Eczacılık

C04

Koruma

C05

Atık İmhası

C06

Diğer Cetvel I Kimyasal Maddeler Üretimi

 

 

 

 

Ek-8

 

ANA AKTİVİTE KODLARI

 

 

Kod

Ana Aktiviteler

B01

Üretim

B02

İşlem

B03

Tüketim

B04

Depolama

B05

Tekrar paketleme, dağıtım

B06

Araştırma ve Geliştirme

 

 

 

Ek-9

 

(3) SAYILI CETVEL KİMYASAL MADDELERİN ÜRETİM AMACI KODLARI

 

 

Kod

Üretim Amacı

B11

Üretilip tesis içerisinde kullanım

B12

Tesis de depolanan ya da kullanılan sentetik ara madde

B13

Diğer bir tesise transfer

 

 

 

 

Ek-10

 

 

 

 

(3) SAYILI CETVEL  KİMYASAL MADDELERİN ÜRETİM ARALIKLARI  (YILLIK ÜRETİM)

 

Kod

Üretim Aralığı

B21

30 - 200   ton arası

B22

200  - 1 000  ton arası

B23

1 000  - 10 000  ton arası

B24

10 000  - 100 000  ton arası

B25

100 000  tondan fazla

 

 

 

Ek-11

 

 

 FARKLI ORGANİK KİMYASAL MADDELERİN (DİĞER ORGANİK KİMYASALLARIN) ÜRETİM ARALIKLARI  (YILLIK ÜRETİM)

 

Kod

Üretim Aralığı

B31

200 – 1 000  ton arası

B32

1 000  -  10 000  ton arası

B33

10 000  tondan fazla

 

 

 

Ek-12

ÜRÜN GRUP KODU

 

Kod

Tanım

 

Kimyasal Maddeler ve ilgili ürünler

511

Hidrokarbonlar ve bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu yada nitrozolu türevleri

512

Alkoller, fenoller, fenol-alkoller ve bunların  halojenli, sülfonlu, nitrolu yada nitrozolu türevleri

513

Karboksilik asitler ve anhidratları, halidleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenli, sülfonlu, nitrolu ya da nitrozolu türevleri

514

Azot işlevli karışımlar

515

Organik-inorganik bileşikler, heterosiklik bileşikler, nükleik asitler ve tuzları ve sülfonamidler

516

Diğer organik kimyasallar

522

İnorganik kimyasal elementler, oksitleri ve halojen tuzları

523

İnorganik asitlerin metal tuzları ve peroksituzları

524

Diğer inorganik kimyasallar; değerli metallerin organik ve inorganik bileşikleri

525

Radyoaktif ve ilgili maddeler

531

Sentetik organik boyayıcı maddeler, boyayıcı laklar, esası lak olan müstahzarlar

532

Boyama ve debagatta kullanılan sentetik organik, inorganik maddeler

533

Pigmentler, boyalar, cilalar ve ilgili maddeler

541

542 nolu grup hariç olmak üzere eczacılıkta ve ilaç amaçlı olarak kullanılan ürünler

542

İlaçlar (veterinerlik ilaçları dahil)

551

Uçucu yağlar, rezinoitler, parfümeri ve kozmetikte kullanılan maddeler

553

Parfümeri, kozmetik ve tuvaletlerde kullanılan karışımlar (sabunlar hariç)

554

Sabun, temizleme ve parlatma karışımları

562

Gübreler (Grup 272 hariç)

571

Etilen polimerleri (ilk şekillerde)

572

Sitiren polimerleri (ilk şekillerde)

573

Vinil klorür veya halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekillerde)

574

Poliasetaller, diğer polieterler,epoksit-alkid recineler(ilk şekillerde); polikarbonatlar, alkid reçineleri, poliallil esterler ve diğer poliesterler

575

Birincil haldeki diğer plastikler

579

Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar

581

Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek,rekor vb

582

Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar

583

Üzerinde çalışılmış olsun olmasın enine kesiti 1mm yi geçen plastikten monofil, çubuk, profiller

591

Paketli olarak perakende ya da karışımlar (kükürt şartlandırılmış takımlar, mum fitilleri ve mumlar ve sinek kagıdı) şeklinde satılan böcek ilaçları, kemirgen öldürücüler, mantar öldürücüler, yabani ot öldürücüler, bitkilerin filizlenmesi ve büyütülmesi için kullanılan düzenleyiciler, dezenfektanlar ve benzeri maddeler

592

Nişasta, inulin ve buğday gluteni; albuminoid maddeler; tutkallar

593

Patlayıcı maddeler ve piroteknik mamuller

597

Mineral yağlar ve benzerleri için hazırlanan katkılar; hidrolik geçiş için hazırlanan sıvılar; antifriz karışımları ve buzlanmayı önleyici akışkanlar,; yağlama karışımları

598

Muhtelif kimyasal maddeler

599

Diğerleri