19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26735

TEBLİĞ

             Gümrük Müsteşarlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 59)

 

             4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi ile 31/5/2002 tarihli ve 24771 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 665, 683, 738 ve 748 inci maddelerinde yer alan ceza, kıymet, tutar ve fazla çalışma ücretlerinin her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

             17/11/2007 tarihli ve 26703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 377 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2007 yılı için yeniden değerleme oranı %7,2 (yüzde yedi virgül iki) olarak tespit edilmiştir.

             Bu çerçevede, Gümrük Kanununun 241 inci maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 665, 683, 738 ve 748 inci maddelerinde yer alan ceza, kıymet, tutar ve fazla çalışma ücretleri aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

             MADDE 1 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241’inci maddesinin 1’inci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 198.-YTL olarak uygulanır.

             MADDE 2 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin;

             a) 665’inci maddesinin 1’inci fıkrasının;

                i)    (a) bendinde belirtilen tutar                                                                                                   68.894.-YTL.

                ii)   (b) bendinde belirtilen tutar                                                                                                   344.485.-YTL.

                iii)  (c) bendinde belirtilen tutar                                                                                                   344.485.-YTL.

             b) 683’üncü maddesinin

                i)    (a) fıkrasında belirtilen fazla çalışma ücreti                                                                            15.-YTL.

                       (ihracat için                                                                                                                          7.-YTL.)

                ii)   (b) fıkrasında Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti                                              23.-YTL.

                     (ihracat eşyası için çıkış yapan Türk plakalı kamyonlar için                                                   15.-YTL.)

             c) 738’inci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası                                                      198.-YTL.

             ç) 748’inci maddesi uyarınca, ikinci tahlil gerektiren her bir örnek için alınacak tahlil ücreti           511.-YTL.

             olarak uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.