19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26735

TEBLİĞ

             Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/4)

             Başvuru

             MADDE 1 – (1) Yerli üreticiler tarafından, sınıflandırıldıkları Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) ve tanımları aşağıdaki tabloda belirtilen eşya (başvuru konusu eşya) ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı belirtilerek, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun özetine Müsteşarlığın internet sitesi (http://www.dtm.gov.tr) "İthalat Ana Sayfası"ndan ulaşılabilen "Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Bilgiler" bağlantısından ulaşılabilmektedir.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

8508.11.00.00.19

Diğerleri

8509.40.00.00.11

Öğütücüler

8509.40.00.00.12

Mikserler

8509.40.00.00.13

Bilenderler

8509.40.00.00.14

Meyva ve sebze presleri

8509.40.00.00.15

Komple setler

8509.40.00.00.19

Diğerleri

8509.80.00.00.00

Diğer cihazlar (Yalnız et kıyma makinaları)

8516.31.90.00.00

Diğerleri

8516.60.90.00.11

Tost makinaları

8516.72.00.00.00

Ekmek kızartma makinaları

8516.79.20.00.00

Fritözler

8516.79.70.00.00

Diğerleri (Yalnız su kaynatma kapları-kettle)

 

             Ön inceleme

             MADDE 2 – (1) Başvuru konusu eşyanın (8509.80.00.00.00 GTİP hariç) ithalat endeksi (2002=100), 2003-2006 yıllarında sırasıyla 216, 367, 446 ve 467 olmuştur. 2006 yılı Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ithalat 100 kabul edildiğinde, 2007 yılı aynı döneminde ithalat 121 olarak gerçekleşmiştir.

             (2) 8509.80.00.00.00 GTİP’li ürünlerin ithalat endeksi (2002=100), 2003-2006 yıllarında sırasıyla 57, 190, 197 ve 515 olmuştur. 2006 yılı Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ithalat 100 kabul edildiğinde, 2007 yılı aynı döneminde ithalat 225 olarak gerçekleşmiştir.

             (3) Yerli üreticiler tarafından sağlanan bilgiler, başvuru konusu eşya için yerli üretim, yurt içi satışlar, istihdam ve kârlılık gibi ekonomik unsurlarda bozulmanın varlığını göstermektedir.

             Karar

             MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru konusu eşyanın ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması açılmasına karar vermiştir.

             Soruşturmanın yürütülmesi 

             MADDE 4 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.

             Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

             İthalat Genel Müdürlüğü

             Korunma Önlemleri Dairesi

             İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA

             Tel:   +90 312 204 77 17

             Faks: +90 312 212 87 65

             İnternet sitesi: http://www.dtm.gov.tr

             İlgili taraflar

             MADDE 5 – (1) Başvuru konusu eşyanın yerli üreticileri, ithalatçıları, tüketicileri ve bunların bağlı olduğu kuruluşlar veya bunların yetkili temsilcileri ile ilgili ülke yetkili temsilcileri ve ilgili ülkede yerleşik ihracatçılar/üreticiler bu Tebliğ’in yayımından itibaren 30 (otuz) gün içinde EK I’de yer alan İlgili Taraf Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak yetkili mercie göndermeleri halinde soruşturmada  "ilgili taraf" olarak kabul edilir.

             (2) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de İlgili Taraf Başvuru Formunda belirtmek suretiyle yetkili mercie iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular Müsteşarlığın internet sitesinde (1 inci maddede belirtilen bağlantıda) ilan edilecektir.

             (3) Bu Tebliğ çerçevesinde kendisini ilgili taraf olarak tanıtanlardan yalnız yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili ülkede yerleşik ihracatçılar/üreticiler EK II’de yer alan soru formunu doldurmak suretiyle bu Tebliğ’in yayımından itibaren 30 (otuz) gün içinde yetkili mercie bilgi sunar. Diğer ilgili taraflar da soruşturmaya ilişkin bilgi, belge ve görüşlerini bu Tebliğ’in yayımından itibaren 30 (otuz) gün içinde yetkili mercie yazılı olarak sunar. Sözlü olarak beyan edilecek görüşler yazılı olarak yetkili mercie sunulması halinde dikkate alınır.

             (4) Müsteşarlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

             Gizlilik

             MADDE 6 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

             Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

             MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe, ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

             Soruşturmanın süresi

             MADDE 8 – (1) Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre 2 (iki) ay uzatılabilir.

             Diğer hükümler

             MADDE 9 – (1) "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli"nde yapılan değişikliklerde, soruşturma konusu eşyaya ilişkin olarak açılan GTİP’ler soruşturmaya esas kabul edilir.

             Yürürlük

             MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK I

İLGİLİ TARAF BAŞVURU FORMU / INTERESTED PARTY APPLICATION FORM

Tarih / Date: ..../.../....

 

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA

 

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2007/4 sayılı Tebliğ ile başlatılmış olan korunma önlemi soruşturmasına ilgili taraf olarak kabul edilmek istiyoruz. Taraf olma gerekçemiz ve diğer gerekli bilgiler aşağıda verilmektedir. Bilgilerini ve gereğini arz ederiz. / We request to be be accepted as an interested party to the safeguard investigation initiated with the Communiqué No 2007/4. Reason for being an interested party and other essential  information are provided below.

 

 

 

                                                                                                                        İmza - Kaşe / Signature - Cachet

                                                                        İsim - Unvan / Name - Title

 

İLGİLİ TARAF İLE İLGİLİ BİLGİLER / INFORMATION ABOUT THE  INTERESTED PARTY

Ünvanı / Title:

Vergi No / Tax ID No:

Adresi / Address:

İrtibat kurulacak kişi İsmi-Ünvanı / Contact Person Name-Title:

Tel:                                Faks / Fax:                                    E-posta / E-mail:                           Internet:

İştigal sahası /

Field of activity

(İşaretleyiniz/Please mark)

      

o    Üretici / Producer                                   o         İhracatçı / Exporter

                    

o İthalatçı / Importer                          o     Diğer / Other (Açıklayanız / Please explain)

Soruşturmaya ilgili taraf olma gerekçesini açıklayınız. / Please explain the reason for being an interested party to the investigation.

Yapılacağı yer ve tarih Müsteşarlığın internet sitesinde (www.dtm.gov.tr) ilan edilecek olan tarafları dinleme toplantısı için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz. / Please mark for the hearing which will be held on the date and at the place that will be announced on the web site of the Undersecretariat. (www.dtm.gov.tr)

 

o    Sadece dinleyici olarak iştirak edeceğiz. / We will attend the hearing only as observer.

o    Toplantıda görüşlerimizi sunacağız. / We will present our views at the hearing.

o    Toplantıya katılmayacağız. / We will not attend  the hearing.

 

Toplantıya iştirak edecek kişilerin isim ve ünvanları aşağıda belirtilmektedir. / Names and titles of the participants are provided below.

 

 

Bu form aşağıda verilen internet adresinden temin edilebilir. / This questionnaire can be downloaded from the internet address below.

http://www.dtm.gov.tr

 

 

 

 

 

EK II

                                  KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI SORU FORMU                         

 QUESTIONNAIRE FOR SAFEGUARD INVESTIGATION

(GİZLİ BİLGİ İÇERMEYEN BÖLÜM / NON-CONFIDENTIAL SECTION)

 

(BELİRLİ ELEKTRİKLİ ALETLER / CERTAIN ELECTRICAL APPLIANCES)

 

Bu form aşağıda verilen internet adresinden temin edilebilir. / This questionnaire can be downloaded from the internet address: www.dtm.gov.tr

 

Bu soru formu gizli olan ve olmayan olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Soru formunun A ve B bölümleri gizli olmayan bilgileri; C, D ve E bölümleri ise ilgili taraflara ait gizli bilgileri içermektedir. Soru formunda yer alan gizli olmayan bilgiler kamuya açıktır. Gizli ve gizli olmayan bölümlerdeki bilgilere ilişkin özel talepler Korunma Önlemleri Yönetmeliği 6 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde ayrıca yapılır. / This questionnaire is composed of two sections; confidential and non-confidential. Sections A and B of the questionnaire include non-confidential information while sections C, D and E include confidential information about interested parties. The non-confidential information in the questionnaire is open to public. Special requests concerning the information in the confidential and non-confidential sections shall be made according to the provisions of Article 6 of the Regulation on Safeguards.

 

Soru formunun A ve B bölümleri tüm taraflarca, C bölümü yalnızca ithalatçılar tarafından, D bölümü yalnız yerli üreticiler tarafından, E bölümü ise yalnız ihracatçılar tarafından doldurulacaktır. / Sections A and B of the questionnaire will be filled out by all sides, section C only by importers, section D only by domestic producers and section E only by exporters.

 

A. İLGİLİ TARAF HAKKINDA BİLGİLER  /  INFORMATION ABOUT INTERESTED PARTY

 

1. Aşağıdaki bilgileri doldurunuz. / Provide the information below.

 

- İlgili tarafın ünvanı / Title of the interested party:

 

 

- Vergi No / Tax ID No:

 

 

- Adres / Address:

 

 

- İrtibat kurulacak kişi ve ünvanı / Contact person and title:

 

 

- Telefon / Telephone:

 

 

- Faks / Fax:

 

 

- E-posta ve internet adresi / E-mail and internet address:

 

2. İlgili taraf olma nedenlerinizi açıklayınız. / Explain your reasons for being an interested party.

 

B. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLER / VIEWS REGARDING THE INVESTIGATION

 

Soruşturma açılmasına esas teşkil eden korunma önlemi başvurusunun gizli olmayan özetinde verilen bilgiler ışığında aşağıdaki hususlara ilişkin görüşlerinizi belirtiniz. / Explain your views about the points below in light of the information given in the non-confidential summary of the safeguard application.

 

1. Soruşturma konusu ürünlerin ithalatındaki mutlak veya nispi artışa ilişkin görüşlerinizi belirtiniz. / Explain your views regarding the absolute or relative increase of imports of the products subject to investigation.

 

 

 

2. Soruşturma konusu ürünlerin ithal edilenleri ile yurt içinde üretilenlerinin benzer veya doğrudan rakip olup olmadığına ilişkin görüşlerinizi belirtiniz. / Explain your views regarding whether imported products and domestically produced products subject to investigation are like or directly competitive.

 

 

 

3. Soruşturma konusu ürünlerin yerli sanayisinin üzerindeki ciddi zarar/ciddi zarar tehdidine ilişkin görüşlerinizi belirtiniz./ Explain your views regarding the serious injury/threat of serious injury on domestic industry of the products subject to investigation.

 

 

 

4. Soruşturma konusu ürünlerin artan ithalatıyla, yerli sanayi üzerindeki ciddi zarar/ciddi zarar tehdidi arasındaki nedensellik bağına dair görüşlerinizi belirtiniz. / Explain your views regarding the causal link between increased imports of the products subject to investigation and serious injury/threat of serious injury on domestic industry.

 

 

 

5. Talep edilen korunma önlemine ilişkin görüşlerinizi belirtiniz. / Explain your views regarding the safeguard measure requested.

 

 

6. Belirtmek istediğiniz diğer hususları yazınız. / Explain any other views.

 

C. İTHALATÇI HAKKINDA BİLGİLER / INFORMATION ABOUT IMPORTER

(SADECE İTHALATÇILAR DOLDURACAKTIR / ONLY IMPORTERS SHALL FILL OUT)

 

1. İthalatın hangi amaçla yapıldığını belirtiniz (firma içi kullanım, yeniden satış, vb.).

 

 

2. İthal edilen soruşturma konusu maddenin ihracatçı ülkelerdeki tedarikçilerinin adı, adresi, telefon ve faks numaralarını gösteren bir listeyi soru formuna ekleyiniz.

 

 

3. İthal edilen soruşturma konusu maddenin yurt içinde hangi markalar adı altında satışının yapıldığını belirtiniz ve bunların dağıtım kanallarına ilişkin bilgi veriniz.

 

 

4. İthal edilen soruşturma konusu maddenin 2005 ve 2006 yılları ile 2007 yılı Ocak-Ekim dönemine ait ithal faturaları ile satışında düzenlediğiniz yurt içi satış faturalarının mali müşavir onaylı detaylı dökümünü içeren bir listeyi (yazılı olarak ve disket ortamında) soru formuna ekleyiniz.

 

 

5. İthalatçı firmanın ilgili ürünün ihracatçısı ile bir menfaat ortaklığı (ortaklık, acente, temsilci, distribütör gibi) ilişkisi varsa, bu ilişki hakkında bilgi veriniz.

 

 

6. Belirtmek istediğiniz diğer hususları açıklayınız.

 

 

7. Aşağıdaki tabloyu doldurunuz ve onaylatınız.

 

İşletmenin cirosu (YTL)

2005:                                2006:

İşletmenin çalıştırdığı sigortalı işçi sayısı

2007 (Ocak) :                   (Aralık):

İşletmenin beyan ettiği kurumlar vergisi (YTL)

2005:                                2006

İşletmenin başvuru konusu eşyaya ilişkin yaptığı toplam ithalat (USD)

2005:                                2006

İşletmenin başvuru konusu eşyaya ilişkin yaptığı toplam ihracat (USD)

2005:                                2006

(Tabloyu dolduran tarafından onaylanacak kısım)

Tablodaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.

Adı Soyadı:

Ünvanı

 

İmza / Kaşe

 

(Mali Müşavir tarafından onaylanacak kısım )

Tablodaki bilgilerin doğru olduğunu onaylarım.

Adı Soyadı:

Ünvanı

 

İmza / Mühür (TURMOB Resmi Mührü)

 

 

D. YERLİ ÜRETİCİ HAKKINDA BİLGİLER / INFORMATION ABOUT DOMESTIC PRODUCER

(SADECE YERLİ ÜRETİCİLER DOLDURACAKTIR / ONLY DOMESTIC PRODUCERS SHALL FILL OUT)

 

1. Aşağıdaki tabloyu, başvuru kapsamında daha önce bilgi vermemişseniz doldurunuz. Tablo, firmanın üretimini yapmakta olduğu soruşturma konusu ürünlerin her biri için Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) bazında doldurulacaktır.

 

GTİP:

Birim

2002

2003

2004

2005

2006

Üretim miktarı                        

Adet

 

 

 

 

 

YTL

 

 

 

 

 

Yurtiçi satışlar (üretimden)     

Adet

 

 

 

 

 

YTL

 

 

 

 

 

Yurtdışı satışlar (üretimden)                

Adet

 

 

 

 

 

YTL

 

 

 

 

 

Net Ciro

YTL

 

 

 

 

 

Varsa şirket içi transfer ve dikey kullanım

Adet

 

 

 

 

 

YTL

 

 

 

 

 

Dönem sonu stoklar

Adet

 

 

 

 

 

YTL

 

 

 

 

 

Kapasite

Adet

 

 

 

 

 

Kapasite kullanım oranı

%

 

 

 

 

 

Satılan malların maliyeti

YTL

 

 

 

 

 

Satış, genel ve idari giderler (Faaliyet Gid.)

YTL

 

 

 

 

 

Finansman net giderleri

YTL

 

 

 

 

 

Amortisman ve yıpranma giderleri

YTL

 

 

 

 

 

Faaliyet dışı gelir / gider (net)

YTL

 

 

 

 

 

Dönem Üretim Karı / Zararı(Vergi öncesi dönem karı yerine)

YTL

 

 

 

 

 

Verimlilik

Adet/kişi

 

 

 

 

 

Çalışan idari personel sayısı

Kişi

 

 

 

 

 

Çalışan direkt işçi sayısı

Kişi

 

 

 

 

 

Çalışan endirekt işçi sayısı

Kişi

 

 

 

 

 

Öz Sermaye

YTL

 

 

 

 

 

Karlılık (Dönem Üretim Karı / Net Ciro)

%

 

 

 

 

 

Ödenen toplam kurumlar vergisi

YTL

 

 

 

 

 

 

2. Kapasite raporunuzu soru formuna ekleyiniz.

 

3. Belirtmek istediğiniz diğer hususları açıklayınız.

 

E. İHRACATÇI HAKKINDA BİLGİLER / INFORMATION ABOUT EXPORTER

 (SADECE İHRACATÇILAR DOLDURACAKTIR / ONLY EXPORTERS SHALL FILL OUT)

 

1.        Aşağıdaki tabloyu soruşturmaya konu olan ve ihracatını yaptığınız her bir Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu için doldurunuz. / Fill in the table below for each Customs Code that is subject to investigation and that you export.

 

 

Customs Code:

2002

2003

2004

2005

2006

Üretim Kapasitesi / Production Capacity

Miktar / Quantity (Adet / Pcs)

 

 

 

 

 

Değer / Value (USD)

 

 

 

 

 

Fiili Üretim / Actual Production

Miktar / Quantity (Adet / Pcs)

 

 

 

 

 

Değer / Value (USD)

 

 

 

 

 

Kapasite Kullanımı / Capacitiy Utilization

Yüzde / Percentage (%)

 

 

 

 

 

Yurt İçi Satışlar / Domestic Sales

Miktar / Quantity (Adet / Pcs)

 

 

 

 

 

Değer / Value (USD)

 

 

 

 

 

Türkiye’ye İhracat / Exports to Turkey

Miktar / Quantity (Adet / Pcs)

 

 

 

 

 

Değer / Value (USD)

 

 

 

 

 

AB Ülkelerine İhracat / Exports to EU Market

Miktar / Quantity (Adet / Pcs)

 

 

 

 

 

Değer / Value (USD)

 

 

 

 

 

Diğer Pazarlara İhracat / Exports to Other Markets

Miktar / Quantity (Adet / Pcs)

 

 

 

 

 

Değer / Value (USD)

 

 

 

 

 

Dönem Sonu Stoklar / Closing Stocks

Miktar / Quantity (Adet / Pcs)

 

 

 

 

 

Değer / Value (USD)

 

 

 

 

 

Ülkenizin Soruşturma Konusu Üründeki Toplam İhracatı / Total Exports of Your Country of the Product Subject to Investigation

Miktar / Quantity (Adet / Pcs)

 

 

 

 

 

Değer / Value (USD)

 

 

 

 

 

 

 

 

2. İhraç edilen soruşturma konusu ürünün 2005 ve 2006 yılllarına ait ihraç (Türkiye’ye) faturalarının birer örneğini soru formuna ekleyiniz. / Enclose the export (to Turkey) invoices belonging to years 2005 and 2006 to the questionnaire concerning the product subject to investigation.

 

3. Belirtmek istediğiniz diğer hususları açıklayınız. / Explain any other views.