19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26735

TEBLİĞ

             Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2005/16 SAYILI

TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

             MADDE 1 – 27/8/2005 tarihli ve 25919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/16 sayılı Tebliğ’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.P.

Madde Adı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

5407.20

Şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucat

2.500

6305.32

Dökme maddeler için esnek mahfazalar

2.500

6305.33

Diğerleri (Polietilen ve polipropilen şeritlerden benzerlerinden elde edilenler)

2.500

             *Kg: Brüt Ağırlık

 

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.