19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26735

YÖNETMELİK

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentlerinin ikinci alt bentlerinde yer alan "Son iki yılı Kurumun atama yapılacak birimlerinde olmak kaydıyla" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Sınav kurulu, Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Genel Müdürün belirleyeceği personel birimi ve eğitim birimi temsilcileri ile diğer üyelerin katılımıyla bir başkan ve dört üyeden olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca üye sayısı kadar yedek üye belirlenir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 1 – 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunanlardan iki veya üç yıllık yüksek öğrenim görenler, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin 3 üncü, (c) bendinin 2 nci ve (f) bendinin birinci ve ikinci alt bentlerinin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler."

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü yürütür.