8 Aralık 2007 Tarihli ve 26724 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2007/12836    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Hükümeti Arasında Eğitsel ve Kültürel Alanlarda İşbirliği Programı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2007/12877    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik,Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2007/12887    Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesine Dair Karar

 

ATAMA KARARLARI

—   Devlet, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret,Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—   Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği

—   Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—   Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2007/58)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2007/4, K: 2007/81 Sayılı Kararı (15/7/1950 günlü, 5682 sayılı Kanunu Değiştiren 28/5/1988 günlü, 3463 sayılı Kanun ile İlgili)