23 Kasım 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26709

TEBLİĞ

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             TARİH                  :  22/11/2007

             KARAR NO         :  2007/63

             KONU                  :  PETKİM A.Ş.’nin % 51 Oranındaki Hissesinin Özelleştirilmesi.

             Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (İdare) 12/11/2007 tarih ve 9312 sayılı yazısına istinaden, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 8/2/2007 tarih ve 2007/13 sayılı Kararı gereğince PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. (PETKİM)’nin sermayesindeki, İdare’ye ait % 33 oranındaki B grubu hisse ve % 11 oranındaki A grubu hisse ile yine PETKİM’in sermayesindeki T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına devredilen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’ne ait % 7 oranındaki B grubu hisse olmak üzere toplam % 51 oranındaki kamu hissesinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmesine karar verilmiştir. Bu bahisle, İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar çerçevesinde İdare tarafından 5/7/2007 tarihinde gerçekleştirilen ihale neticesinde Rekabet Kurumu’ndan alınan 8/11/2007 tarih ve 883 sayılı yazı doğrultusunda;

             1) PETKİM’in % 51’ne tekabül eden kamu hissesi için 2.040.000.000,- (İkimilyarkırkmilyon) ABDDoları bedelle ikinci yüksek teklifi veren Socar&Turcas-Injaz Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Socar&Turcas-Injaz Ortak Girişim Grubu’nun Hisse Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya İhale Şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

             2) Hisses Satış Sözleşmesi imzalanması ve diğer hususlar ile Karar gereklerinin yerine getirilmesi konularında İdarenin yetkili kılınmasına

             karar verilmiştir.