21 Kasım 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26707

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     AB’den Sağlanan Fonların Yönetimi

 

GENELGE

2007/30

 

             Avrupa Birliği ile yürütülmekte olan katılım öncesi mali işbirliği çerçevesinde 2007-2013 döneminde sağlanacak hibe şeklindeki fonlar, Avrupa Konseyi'nin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Mali İşbirliği Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA) Tüzüğünün uygulanmasına ilişkin 718/2007 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü esasları çerçevesinde kullandırılacaktır.

             Bu kapsamda sağlanacak fonlardan, tam üyelik hedefimiz ve üyelik sonrası kullandırılacak yapısal fonlar dikkate alınmak suretiyle, azami derecede faydalanılması büyük önem taşımaktadır.

             2001/41 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan kurumsal yapı çerçevesinde yürütülen AB ile ülkemiz arasındaki mali işbirliği mekanizmasının gözden geçirilerek 718/2007 sayılı IPA Uygulama Tüzüğü ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, IPA Tüzüğü uyarınca aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Yetkili Akreditasyon Görevlisi ve Denetim Otoritesi atanmıştır.

             1. Yetkili Akreditasyon Görevlisi (Competent Accrediting Officer - CAO): Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (NAO) ve Ulusal Fonun akredite edilmesi, izlenmesi, akreditasyonun askıya alınması veya kaldırılmasından sorumlu Yetkili Akreditasyon Görevlisi, Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan'dır.

             2. Denetim Otoritesi (Audit Authority - AA): Katılım öncesi mali işbirliğinin yönetim ve kontrol mekanizmalarının işlerliği ve etkinliğini denetlemek üzere Hazine Kontrolörleri Kurulu, Denetim Otoritesi olarak görevlendirilmiştir. Denetim Otoritesi, Katılım Öncesi Mali İşbirliği Aracı Tüzüğü kapsamındaki yönetim ve kontrol mekanizması içerisinde yer alan kişi ve kurumlardan işlevsel olarak bağımsızdır.

             Başlıca görevleri;

             a) Her yıl, yönetim ve kontrol mekanizmalarının etkin işlediğini ve Avrupa Komisyonuna sunulan muhasebe bilgilerinin güvenilir olduğunu teyit etmek amacıyla yıllık denetim planı hazırlayarak bilgi için Yetkili Akreditasyon Görevlisine sunmak ve uygulamak,

             b) Yıllık denetim faaliyet raporu hazırlayıp yıl sonuna kadar Avrupa Komisyonu ve Yetkili Akreditasyon Görevlisine sunmak ve bir kopyasını Ulusal Yetkilendirme Görevlisine göndermek,

             c) Yönetim ve kontrol mekanizmalarının etkin ve ilgili mevzuata uygun çalıştığına dair her yıl bir denetim görüşü hazırlayıp, yıl sonuna kadar Avrupa Komisyonu ve Yetkili Akreditasyon Görevlisine sunmak ve bir kopyasını Ulusal Yetkilendirme Görevlisine göndermek,

             d) Programların kısmen veya tamamen kapanışı için Yetkili Akreditasyon Görevlisi tarafından Avrupa Komisyonu'na sunulan nihai harcama beyannamesinin geçerliliği ve doğruluğu hakkında Avrupa Komisyonu'na ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisine görüş vermek.

              Denetim Otoritesi, Katılım Öncesi Mali İşbirliği Aracı Tüzüğü'ne ilişkin tüm yönetim ve kontrol sistemlerini ve faaliyetlerini denetler. Bu kapsamdaki kurumlar, Denetim Otoritesi tarafından yönetim ve kontrol sistemlerine ilişkin istenilen her türlü bilgiyi, belgeyi, kayıtları, raporları ve bilgi sistemlerini sunmak ve bu bilgileri denetime hazır bulundurmak zorundadırlar.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan