16 Kasım 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26702

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

                Karar Sayısı : 2007/12720

             18 Nisan 2007 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında Kültür ve Sanat Alanında İşbirliği Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 26/9/2007 tarihli ve HUMŞ/1392 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/10/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                   Abdullah GÜL

                                                                                                                                                              CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                    H. YAZICI                                    N. EKREN                                 M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                    Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                         K. TÜZMEN                               N. ÇUBUKÇU                             M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                             Devlet  Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                        M. A. ŞAHİN                               M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY

        Devlet Bakanı                               Adalet Bakanı                          Millî Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                            K. UNAKITAN                                 H. ÇELİK                                 F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                           Millî Eğitim Bakanı              Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                                M. M. EKER                                 F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                             Ulaştırma Bakanı                    Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H.GÜLER                                  E. GÜNAY                                V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı        Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İLE

BELARUS CUMHURİYETİ KÜLTÜR BAKANLIĞI

ARASINDA KÜLTÜR VE SANAT ALANINDA

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

 

             Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Belarus Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı,

             8 Ağustos 1995 tarihinde Minsk'te imzalanmış bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması'na uygun şekilde hareket ederek,

             Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti arasında ortak çıkarlar temelindeki işbirliğini geliştirip derinleştirmeyi ve dostça ilişkileri güçlendirmeyi dileyerek,

             Kültür ve sanat alanındaki işbirliğinin iki halk arasındaki dostluğu ve anlayışı geliştirmeyi hedeflediğine inanarak,

             Aşağıdaki hususları kabul etmişlerdir:

Madde 1

             Taraflar kültür ve sanat alanında işbirliği için elverişli koşulları yaratacaklardır.

Madde 2

             Taraflar karşılıklı olarak ulusal kültür festivalleri (Türkiye Cumhuriyeti'nde Belarus Cumhuriyeti Kültür Günleri ve Belarus Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti Kültür Günleri) düzenleyeceklerdir. Kültür Günlerinin düzenlenmesiyle ilgili kayıt ve koşullar Taraflarca zaman içerisinde münferiden varılacak mutabakat yoluyla belirlenecektir.

Madde 3

             Taraflar müzik, opera ve bale alanlarındaki temasları ve işbirliğini teşvik edecek ve solistlerin, grup ve toplulukların, bestecilerin, orkestra şeflerinin, koreografların, dekor/kostüm tasarımcılarının ve orkestralar gibi profesyonel yaratıcı grupların karşılıklı değişimini destekleyecek ve opera ve bale sanatçıları için programlanmış turneler düzenleyeceklerdir.

             Taraflar, aynı zamanda, kendi ülkelerinde düzenlenecek uluslararası yarışmalar ve festivallere diğer Taraftan katılım olmasını kolaylaştıracaklardır.

Madde 4

             Taraflar karşılıklılık temelinde, tiyatro festivallerine katılımın yanısıra tiyatro grupları ve bireyler için turneler ve temsiller düzenlemek suretiyle tiyatro birlikleri, dram, kukla ve diğer tiyatrolar arasındaki temas ve işbirliğini destekleyeceklerdir.

             Taraflar profesyonel tiyatrocuların özellikle de aktörlerin/aktrislerin ve yönetmenlerin karşılıklı değişimini ve tiyatro alanındaki eğitimi ve kültürü geliştirmeyi amaçlayan tiyatro çalışmaları ve çalıştaylar düzenlenmesini destekleyeceklerdir.

             Taraflar ülkelerinde düzenlenecek uluslararası tiyatro festivalleri için davette bulunacak ve bunlara karşılıklı katılımı kolaylaştıracaklardır.

Madde 5

             Taraflar sinema ve görsel sanat alanında, uluslararası sinema festivallerine katılım dahil olmak üzere doğrudan işbirliğini destekleyecekler ve belgesel ve konulu filmler alanında bilgi, tanıtım malzemeleri, dergiler ve diğer basılı malzemelerinin değişiminin yanısıra bu alanda temasları ve işbirliğini destekleyeceklerdir.

             Taraflar uluslararası film festivalleri, konferanslar, gözden geçirmeler, toplantılar, retrospektifler ve sinema alanındaki diğer prestijli uluslararası olaylara katılım için karşılıklı olarak davette bulunacaklar ve ortak sinematografik projeleri kolaylaştıracaklardır.

             Taraflar Türkiye'de Belarus Sinema Günleri ve Belarus'ta Türkiye Sinema Günleri düzenlemeye çalışacaklardır. Sinema Günlerinin düzenlenmesiyle ilgili kayıt ve koşullar Taraflarca gerektiğinde münferiden belirlenecektir.

Madde 6

             Taraflar sergilerin (tarihi miras sergileri dışında), müzecilik uzmanlarının, tanıtım malzemelerinin değişimini sağlamak amacıyla Türkiye'deki ve Belarus'taki müzeler, galeriler, sanat merkezleri arasındaki temasları ve işbirliğini destekleyecekler ve tarih, sanat teorisi ve müzecilik konusunda ülkelerinde yapılacak bilimsel konferanslar, seminerler ve sempozyumlar hakkında birbirlerini bilgilendireceklerdir.

             Taraflar Belarus Ulusal Sanat Müzesi ve Türk Tarafınca belirlenip Belarus Tarafınca da uygun bulunan muadil bir müzenin fonlarını kullanarak bir sanat sergisi düzenlenmesini teşvik edeceklerdir.

Madde 7

             Taraflar iki ülkenin halk kütüphaneleri özellikle de Milli Kütüphaneler, diğer bir deyişle Türkiye Milli Kütüphanesi ve Belarus Milli Kütüphanesi arasında doğrudan temasları ve işbirliğini destekleyeceklerdir.

             Taraflar kütüphane hizmetleri; mikro filmlerin ve elyazmalarının CD ve DVD'lerinin yanısıra bilgi malzemelerinin, basım kataloglarının, süreli yayınların, metodolojiyle ilgili malzemelerin, kitapların ve diğer yayınların değişimi alanında işbirliğini teşvik edecekler ve ulusal mevzuatları elverdiğince araştırmacıların çalışmalarını kolaylaştıracaklardır.

             Taraflar kütüphanecilik alanında işbirliğini ilerletmek gayesi ile karşılıklı olarak her yıl bir (1) hafta süreli bir ziyaret için bir (1) uzman kütüphaneci değişiminde bulunacaklardır.

             Taraflar kütüphanecilik alanında ülkelerinde düzenlenecek sempozyumlara, kongrelere, çalıştaylara ve konferanslara karşılıklı katılımı destekleyeceklerdir.

Madde 8

             Taraflar ülkelerinde düzenlenecek uluslararası elişi sergileri konusunda birbirlerini bilgilendirecek ve bu etkinliklere karşılıklı olarak katılımı teşvik edeceklerdir.

Madde 9

             Taraflar sanat eğitimi alanında işbirliğini ve bilimsel ve yöntemsel bilgi değişimini teşvik edecekler ve kültür ve sanat uzmanları, öğretmenler ve öğrenciler için yetenek geliştirme kurslarının düzenlenmesini destekleyeceklerdir.

             Taraflar genç sanatçılar için ülkelerinde düzenlenecek uluslararası yarışmalara ve festivallere diğer Taraftan sanat öğrencilerinin katılımını kolaylaştıracaklardır.

Madde 10

             Taraflar ülkelerinde düzenlenecek profesyonel ve amatör sanatsal etkinliklerin yanısıra uluslar arası folklor festivalleri hakkında da birbirlerini bilgilendirecek ve diğer Taraftan grupların bu etkinliklere karşılıklı katılımını teşvik edecektir.

Madde 11

             Taraflar arkeoloji, sanat tarihi, müzecilik, kültürel mirasın ve sanat eserlerinin restorasyonu ve muhafazası alanlarında bilimsel bilgi ve yayın değişiminde ve bu alanda diğer Tarafın tecrübelerinden yararlanmak için uzman değişiminde bulunacaklardır.

             Taraflar kültürel varlıkların yasadışı dolaşımına karşı, kendi ulusal mevzuatları ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Sözleşmelerine ve her ikisinin de Taraf olduğu diğer uluslararası anlaşmalara uygun olarak, gerekli tüm önlemleri almak suretiyle işbirliği yapacaklardır.

             Taraflar kendi toprakları üzerinde yasadışı ticarete konu olan sanat eseri ile eski eser ve kalıntıların tespitini ve yasal maliklerine iadesini kolaylaştırmak üzere işbirliği yapacaklardır.

Madde 12

             Taraflar aralarındaki kültürel değişimlerin her iki Tarafın ilgili mevzuatına uygun olarak ve şu ilkeler temelinde yürütülmesini kararlaştırmışlardır:

             a) Bireylerin Mübadelesi:

             Gönderen Taraf, işbu Protokol çerçevesinde mübadele edilecek ziyaretçiler için, başka şekilde mutabık kalınmamışsa, etkinliğin yapılacağı yere uluslararası gidiş-dönüş uçak bileti ücretini (veya bunun mümkün olmaması halinde uluslararası havayoluyla ulaşılabilecek en yakın kente) karşılayacaktır.

             İşbu Protokol kapsamında on beş (15) günü aşmayacak sürelerle değişimde bulunulacak kişilerin diğer ülkedeki iaşe ve ibate giderleri ile imkanlar ölçüsünde mahalli ulaşım masrafları, başka şekilde mutabık kalınmamışsa, kabul eden Taraf adına bu kişileri misafir edecek kuruluşlar tarafından yerel düzenlemelere uygun şekilde karşılanacaktır.

             Bireylerin mübadelesiyle ilgili diğer tüm teknik ayrıntılar Taraflarca gerektikçe her durum için münferiden kararlaştırılacaktır.

             b) Toplulukların Değişimi:

             Gönderen Taraf, toplulukların kabul eden ülkedeki ilk varış yerine ve bulunduğu son noktadan menşe ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye kadar olan seyahat ve malzemelerinin nakliye masraflarını karşılayacaktır.

             Kabul eden Taraf, ziyaretçilerin kalış ve ülke içi ulaşım giderlerini ve gösterilerinin organizasyonuyla ilgili tüm masrafları üstlenecektir.

             Toplulukların değişimiyle ilgili diğer tüm parasal konular misafir göstericilerin organizatörleri arasında doğrudan müzakere edilecektir.

             c) Sergilerin Değişimi:

             İşbu Protokol kapsamında, tarihi mirasla ilgili olanlar haricindeki sergilerin düzenlenmesiyle ilgili genel kayıt ve koşullar, başka şekilde mutabık kalınmamışsa, aşağıdaki şekilde olacaktır:

             Gönderen Tarafın yükümlülükleri şunlardır:

             Sergiye  ilişkin  ayrıntılı  önerilerin,  gerekli teknik veriler dahil, serginin planlanan   açılış tarihinden ilke itibariyle asgari on iki (12) ay önce sunulması;

             Serginin, kabul eden ülkedeki ilk varış yerine ve bulunduğu son noktadan menşe ülkeye veya üçüncü bir ülkeye kadarki uluslararası nakliye masraflarının karşılanması;

             Kapıdan kapıya ve duvardan duvara nakliye sigortası yaptırılması;

             Serginin açılmasından altı (6) ay önce kabul eden Tarafın ülkesinin dilinde ve/veya İngilizce bir katalog basılması için gerekli bilgi ve malzemelerin sunulması.

             Kabul eden Tarafın yükümlülükleri şunlardır:

             Gerekli güvenlik altyapısına (sıcaklık koşulları, korumalar vb.) sahip uygun sergi salonlarının ücretsiz sağlanması;

             Sergi komiserlerinin ve sergi malzemelerinin ülkeye giriş ve çıkışlarında vize ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması;

             Serginin ve diğer sergi malzemesinin yüklenmesi ve alınması, paketleme ve paketlerin açılması, teşhire hazır hale getirilmesi ve toplanması için eleman temini,

             Katalog ve gerektiğinde afiş ve davetiyelerin basımı,

             Serginin geniş kitlelere özellikle basın ve medya aracılığıyla tanıtımı

             Kaynak ülkeye sergiyle ilgili olarak basılan tüm tanıtıcı malzemenin (katalog, afiş, davetiye, değerlendirme vb.) kopyalarının temini

             Sergi eserlerinin zarar görmesi durumunda, gönderen Tarafa, ilgili sigorta şirketinden tazminat talebinde bulunabilmesini teminen resmi hasar raporu da dahil olmak üzere gerekli tüm belgeler ile yardımın sağlanması;

             Sergilenen eserlerin zarar görmesi durumunda, kabul eden Taraf, zarar gören eserlerin onarımına gönderen Tarafın diplomatik kanaldan açık yazılı iznini almadıkça ve alıncaya kadar başlamayacaktır.

             Sergilerin düzenlenmesiyle ilgili tüm koşullar sergiyi düzenleyen kuruluşla sergiyi gönderen kuruluş arasında müzakere edilecek ve ayrı bir anlaşmayla belirlenecektir.

             Ticari esasa göre düzenlenecek etkinliklerin organizasyon maliyetleri, iki ülkenin ilgili birimleri arasında münferiden karara bağlanacaktır.

Madde 13

             Taraflar, işbu Protokolün uygulanması amacıyla, gerekli görüldüğünde dönüşümlü olarak Türkiye ve Belarus'ta bir Ortak Komisyon şeklinde toplanabilecek ve gerektiğinde kendi işleyiş kurallarını belirleyebileceklerdir.

             İşbu Protokol'ün uygulanması amacıyla Taraflar gelecekte Eylem Planları oluşturabilirler.

             Taraflar işbu Protokolü her iki Tarafın da taraf olduğu ilgili uluslar arası anlaşmalara uygun olarak ve kendi milli mevzuatları temelinde uygulayacaklardır.

             İşbu Protokol, Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Taraflar arasında diplomatik yoldan karara bağlanacak başka herhangi bir etkinliğin gerçekleştirilmesi ihtimalini ortadan kaldırmaz.

Madde 14

             Tarafların karşılıklı rızası üzerine, yazılı bir şekilde ve Madde 15'te belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra, işbu Protokolün ayrılmaz bir parçası olan değişiklikler ve ekler yapılabilir.

Madde 15

             İşbu Protokol, her iki Tarafın da ilgili dahili onay işlemlerini tamamladığını birbirine diplomatik kanaldan bildirmesinin ardından yürürlüğe girecektir.

             İşbu Protokol, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir (1) yıl süreyle geçerli olacak ve müteakiben birer (1) yıllık sürelerle otomatik olarak yenilenebilecektir.

             Taraflardan biri, işbu Protokolü, diğer Tarafa diplomatik kanaldan yazılı bildirimde bulunmak suretiyle her zaman feshedebilir. İşbu Protokol’ün feshi veya askıya alınması, bildirim tarihinden itibaren altmış (60) gün sonra geçerlilik kazanacaktır.

             İşbu Protokol, Ankara'da, 18 Nisan 2007 tarihinde, iki takım halinde, tüm metinler aynı derecede geçerli olmak üzere, Türkçe, Belarusça ve İngilizce dillerinde imzalanmıştır. Yorumunda farklılık olması halinde, İngilizce metin geçerli addedilecektir.

 

 

                TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                                               BELARUS CUMHURİYETİ

         KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI                                                                           KÜLTÜR BAKANLIĞI

                                 ADINA                                                                                                                 ADINA

 

                               Atilla Koç                                                                                                  Vladimir Matveichuk

                 Kültür ve Turizm Bakanı                                                                                          Kültür Bakanı

 

Bu Andlaşmanın Belarusça ve İngilizce  dillerindeki metinleri 16/11/2007 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.