13 Kasım 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26699

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2007/12757

             28/8/2006 tarihli ve 2006/10865 sayılı Kararnameye ektir.

             Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün, Fındık Tarım Satışları Kooperatifleri Birliğinin stoklarında bulunan kabuklu fındıkları satın almakla görevlendirilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 30/10/2007 tarihli ve 485 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/10/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                   N. EKREN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                          K. TÜZMEN                              N. ÇUBUKÇU                            M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                         M. A. ŞAHİN                             M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                        Millî Savunma Bakanı                      İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                            K. UNAKITAN                               H. ÇELİK                                F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                              Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                               M. M. EKER                               F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                              Ulaştırma Bakanı                  Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. H.GÜLER                                E. GÜNAY                               V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı           Çevre ve Orman Bakanı

 

31/10/2007 TARİHLİ VE 2007/12757 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

             MADDE 1 – (1) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO), Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Fiskobirlik)’nin stoklarında bulunan ve makbuz senedi düzenlenmiş olan 2005 yılı ve 2006 yılı ürünü kabuklu fındıkları satın almakla görevlendirilmiştir.

             (2) 2006 yılı ürünü kabuklu fındıklar TMO’nun 2006 yılı için açıklanan alım fiyatlarıyla, 2005 yılı ürünü kabuklu fındıklar ise bu fiyat üzerinden % 3 düşürülerek satın alınır.

             MADDE 2 – (1) TMO tarafından bu Karar kapsamında Fiskobirlik’ten satın alınan fındıkların 30/4/2008 tarihine kadar, alım fiyatının üzerinde bir fiyatla satılarak değerlendirilmesi halinde TMO muhasebe kayıtları üzerinden ürün bazında hesaplanacak görev zararsız işletme faaliyet kârının % 50’si alım fiyat farkı olarak Fiskobirlik’e ödenecektir.

             MADDE 3 – (1) TMO, stoklarındaki fındıkları yağlık/yağ olarak değerlendirebilir. Buna ilişkin her türlü faaliyetten doğan zarar görev zararı sayılır ve Hazinece karşılanır.

             MADDE 4 –(1) Bu Karar kapsamındaki her türlü iş ve işlemler ile Fiskobirlik’e yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlemeye TMO yetkilidir.

             MADDE 5 –(1) TMO’nun Fiskobirlik’ten alacağı ürünler için gerek duyulacak finansman, TMO kaynakları ve/veya bütçeye konulan/konulacak ödenekten yapılacak aktarımlar ile karşılanır.

             (2) Bütçeye konulan/konulacak ödenekten yapılacak aktarımlar TMO’nun doğmuş ve doğacak görev zararlarına ve/veya sermayesine mahsuben Hazinece ödenir.

             MADDE 6 –(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 –(1) Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı ile Tarım ve Köyişleri Bakanı müştereken yürütür.