24 Ekim 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26680

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

                MADDE 1 – 1/6/2000 tarihli ve 24066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Bu personelin eğitimi, görev, yetki ve sorumlulukları Bakanlıkça belirlenir."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ile 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.