24 Ekim 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26680

TEBLİĞ

             Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (2007/15)

 

             Başvuru

             MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarih ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yerli üretici Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş., Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "naylon veya diğer poliamidlerden tek katının her biri 50 teksi geçmeyen tekstürize iplikler"in Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretime zarar verdiği iddiasıyla bu ülke menşeli söz konusu maddenin ithalatına karşı önlem alınması istemiyle başvuruda bulunmuştur.

             (2) Söz konusu başvuru, diğer naylon (poliamid) iplik üreticilerinden Altın İplik ve Çorap Sanayi A.Ş. tarafından da desteklenmektedir.

             Başvuru konusu madde

             MADDE 2 – (1) Başvuru konusu naylon (poliamid) iplikler petrolden üretilen kaprolaktamın polimerizasyon ürünüdür. Piyasada poliamid muss iplik veya naylon muss iplik olarak da bilinir. Yüzeyi pürüzsüz ve silindirik yapıdadır. Şikayet başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre, söz konusu ürünlerin erime noktası 210–230 derece, kopma mukavemeti 4.8-6 gr/denye, yoğunluğu ise 1.14-1.15 gr/cm3 arasında yer almaktadır. Uzama elastikiyeti yüksektir. Nem alma oranı pamuğun nem alma oranına çok yakındır. Esnek ve dökümlüdür. Rezilyensi (yaylanma) iyi olup yıkanabilir ve kırışmazdır. İpeğimsi tutuma sahiptir. Kalıcı bükülme dayanımına sahiptir.

             (2) Başvuru konusu naylon (poliamid) iplikler, ince çoraplar, iç çamaşırı, mayo, korse, bayan elbiseleri, gömlek, bluz, spor giysi, dikiş ipliği ve astarlık kumaş gibi ürünlerin imalatında kullanılabilmektedir.

             (3) Başvuru konusu madde, 5402.31 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında naylon veya diğer poliamidlerden tek katının her biri 50 teksi geçmeyen tekstürize iplikler tanımı ile yer almaktadır.

             (4) Bu aşamada belirtilen GTP bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı değildir.

             Başvurunun desteklenmesi

             MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, şikâyetçi ve destekleyici firmaların Türkiye toplam benzer mal üretiminin %67’sini gerçekleştirdiği tespit olunmuş, böylece, Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde, şikâyetçilerin yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz oldukları anlaşılmıştır.

             Damping iddiası

             MADDE 4 – (1) ÇHC’nin piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak değerlendirilmesi nedeniyle, Yönetmelik’in 7 nci maddesi uyarınca şikâyet konusu malın Türkiye’deki üretim maliyetine makul bir kâr miktarı eklenmek suretiyle hesaplanan oluşturulmuş değer, normal değer olarak alınmıştır. Normal değer fabrika çıkış aşamasında tespit edilmiştir.

             (2) Naylon (poliamid) ipliklerin ÇHC’den Türkiye’ye ihraç fiyatı için ise, TÜİK ithalat istatistiklerinde yer alan ortalama CIF fiyatları baz alınmıştır. Tespit edilen CIF değer üzerinden navlun ve sigorta giderleri düşülmek suretiyle FOB ihraç fiyatına ulaşılmıştır. Başka bir ayarlama yapılmamış ve bu fiyatın fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

             (3) Fiyat karşılaştırması, mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada, normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatı üzerinden yapılmış ve bu suretle hesaplanan damping marjının önemli oranda olduğu görülmüştür.

             Zarar ve nedensellik iddiası

             MADDE 5 – (1) Şikâyete konu ÇHC menşeli ithalatın miktarı gerek mutlak olarak gerekse yurt içi tüketime oranla 2004 yılından bu yana sürekli olarak artmaktadır. 2004 yılı ile 2007 yılı Ocak-Haziran dönemi arasında ÇHC’den yapılan ithalat 11887 kat artış göstermiştir. Yerli üreticilerin 2004 yılında %70,41 olan pazar payı, 2007 yılı Ocak-Haziran döneminde %56,99’a gerilemiştir. Ayrıca şikâyete konu ithalatın birim fiyatları, yerli üretim dalının fiyatlarının önemli ölçüde altında kalmaktadır.

             (2) Bu durum sonucunda, dampingli olduğu iddia edilen fiyatlarla yapılan şikâyete konu ithalatın, yerli üretim dalının üretim, yurtiçi satışlar, yurtiçi satış fiyatları, kârlılık, kapasite kullanım oranı, tevsi ve yenileme yatırımları, büyüme ile stoklar gibi ekonomik göstergelerinde önemli olumsuzluklara yol açtığı başvuru aşamasında sunulan delillerden anlaşılmıştır.

             Karar ve işlemler

             MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, ÇHC menşeli söz konusu ürün için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca 9/10/2007 tarihinde, Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

             (2) Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

             Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi

             MADDE 7 – (1) Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, bu aşamada ÇHC için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi düşünülmektedir. Ancak, ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen süre içinde yeterli deliller ile ispat etmeleri halinde, bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmelik’in 5 inci maddesi uygulanır.

             Soru formu ve bilgilerin toplanması

             MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilecektir. Söz konusu tarafların soru formu dağıtım listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere Genel Müdürlük ile temasa geçerek bilgi almaları gerekmektedir. Anılan listede yer almadığını öğrenen veya makul bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak soru formu talebinde bulunması gerekmektedir.

             (2) Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soru formu soruşturmaya konu ülkenin Türkiye’deki resmi temsilciliğine de gönderilecektir.

             Süreler

             MADDE 9 – (1) Soru formuna cevap verme süresi, gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen, sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

             (2) Soru formunda istenilenlerin haricinde, emsal ülke seçimi ve karşı zarar savunması da dahil olmak üzere soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

             (3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak bu Tebliğ’in 8 inci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

             İşbirliğine gelinmemesi

             MADDE 10 – (1) Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

             Geçici önlem alınması ve vergilerin geriye dönük uygulanması

             MADDE 11 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca soruşturma süresince geçici önlem uygul anması kararlaştırılabilir ve kesin önlemler geriye dönük olarak uygulanabilir. Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

             Yetkili merci ve adresi

             MADDE 12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

             Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

             İthalat Genel Müdürlüğü

             Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

             İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

             Tel:  +90.312.204 77 22, 212 87 52

             Faks:+90.312.212 87 65

             Soruşturmanın başlangıç tarihi

             MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.