24 Ekim 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26680

YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

KARAYOLUNDA TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI İÇİN TASARLANAN

MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

(98/91/AT)

 

             MADDE 1 – 11/5/2003 tarihli ve 25106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolunda Tehlikeli Maddelerin Taşınması İçin Tasarlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (98/91/AT) 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 3 – Bu Yönetmelik;

             a) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak,

             b) Avrupa Birliğinin 98/91/EC direktifine paralel olarak

             hazırlanmıştır."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 7 – Teknik servis olarak, EN 17025 veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartları haiz, deney ve analizleri yapabilecek laboratuarı ve/veya teknik imkanları bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, yapılacak protokolle belirlenecek şartlar çerçevesinde Bakanlıkça görevlendirilebilir. Teknik servisler, Onay Kuruluşunun izni ile deneyleri kendi laboratuarları dışında aynı özelliklere sahip laboratuarlarda yaptırabilir. Görevlendirilen teknik servisler Bakanlığın internet adresinde yayımlanır."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 1 –  MARTOY’a göre ulusal tip onayı belgesi almış veya alacak N ve O sınıfı araç, karayolunda tehlikeli maddelerin taşınması için tasarlanmış ise, 1/1/2009 tarihinden itibaren Yönetmeliğe göre AT araç tip onayı belgesi alınması zorunludur. Temel araç imalatçısı, örneği MARTOY’un Ek IX’unda bulunan Uygunluk Belgesinin 48 inci maddesinin 1 inci paragrafında, Yönetmeliğe uygun olarak alınmış AT tip onay numarası ve onayın kapsadığı sınıfları belirtir.

             Bu araçlar, ikinci veya daha sonraki aşamalarda imalatı tamamlanarak karayolunda tehlikeli maddelerin taşınması için tasarlanmış ise, daha sonra yapılacak aşamalarda bu aşamalara ait AT tip onayı belgesinin alınması, ancak temel araç imalatçısı tarafından Yönetmeliğe göre temel araç için AT tip onay belgesi alınmış olması ile mümkündür."

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.