23 Ekim 2007 Tarihli ve 26679 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5698  Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2007/12637 Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2007/12658 Türkiye-Avusturya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2007/12652 Şanlıurfa ve Eskişehir İllerinde Yeni Köyler Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’e, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Faruk Nafiz ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

— Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, Başkanvekili Haşim KILIǒın Seçilmesine Dair Karar

 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

— Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Asıl Üyesi Ahmet AKYALÇIN’ın Seçilmesine Dair Karar

 

ATAMA KARARLARI

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— 2007 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

— 2007 Yılı Eylül Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi