19 Ekim 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26675

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2007/12702

             Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, 2008 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının, ekli Kararda belirtildiği şekilde tespiti; Devlet Bakanlığının 15/10/2007 tarihli ve 45945 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/10/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                  H. YAZICI                                    N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bakanı

          M. AYDIN                                K. TÜZMEN                                N. ÇUBUKÇU                          M. ŞİMŞEK

      Devlet Bakanı V.                          Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı

    M.S. YAZICIOĞLU                         M. A. ŞAHİN                               M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY

        Devlet Bakanı                             Adalet Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı

        A. BABACAN                           K. UNAKITAN                                 H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

       Dışişleri Bakanı                            Maliye Bakanı                           Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

          R. AKDAĞ                               B. YILDIRIM                                M. M. EKER                             F. ÇELİK

         Sağlık Bakanı                           Ulaştırma Bakanı                   Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

    M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H.GÜLER                                  E. GÜNAY                             V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı        Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

15/10/2007 TARİHLİ VE 2007/12702 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

 

                Amaç ve kapsam

                MADDE 1 - (1) Bu Kararın amacı; kamu işletmelerinin 2008 yılı faaliyetlerini düzenleyerek kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlamak ve böylece kamu işletmelerinin değerlerini ve yarattıkları katma değer ile sunmuş oldukları mal ve hizmetlerin kalitesini artırmaktır.

                (2) Bu Karar, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıkları, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde elli (%50)’sinden fazlası kamuya ait olan kuruluşları kapsar.

                (3) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bu Kararın sadece ikinci ve beşinci bölümleri ile 16 ncı ve 29 uncu maddelerine tabidir.

(4) Sermayesinin yüzde elli (%50)’sinden fazlası kamuya ait olan veya Yüksek Denetleme Kurulunca denetlenen diğer işletmeler bu Kararın sadece 22 nci ve 23 üncü maddelerine tabidir.

 

                Tanımlar

                MADDE 2 - (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Kamu iktisadi teşebbüsü: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları,

b) Kuruluş:  4046 sayılı Kanuna tabi olup sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait olan teşebbüsleri,

c) Kamu teşebbüsü veya teşebbüs: (a) ve (b) bentlerinde sayılan teşebbüsleri,

ç) Kamu işletmesi veya işletme: 1 inci madde kapsamındaki tüm işletmeleri,

d) Program: Bu Karar ekinde yer alan tablodaki malî büyüklükler ile Hazine Müsteşarlığınca bu büyüklükler dikkate alınarak teşebbüslere gönderilecek olan 2008 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programını

ifade eder.

               

Genel ilkeler

                MADDE 3 - (1) Kamu teşebbüsleri, 2008 yılı faaliyetlerini,  uygulanan ekonomik politikalar ve Program hedefleri doğrultusunda aşağıda belirtilen ilkelere uygun olarak yürüteceklerdir:

a) Üretim faaliyetlerinde verimlilik artırılacak ve maliyet düşürücü tasarruf önlemleri uygulanacaktır.

b) Etkin ve rasyonel bir istihdam politikası izlenecek ve atıl personel ihtiyaç duyulan diğer üretim birimlerine kaydırılacaktır.

c) Stok yönetiminde gereken özen gösterilecektir.

ç) Atıl durumda olan gayrimenkuller tasfiye, satış, kiralama veya bedelli devir gibi usullerle değerlendirilecektir.

d) Tarımsal hammadde alım miktarlarının ve alım fiyatlarının programlanan seviyede tutulmasına özen gösterilecektir.

e) AR-GE ve inovasyon faaliyetlerine gereken özen gösterilecektir.

f) Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösterilecektir.

g) Organizasyon yapıları gözden geçirilerek rekabetçi piyasa koşullarına uyum sağlayacak şekilde düzenlenecektir.

ğ) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin üretim, pazarlama ve diğer işletme faaliyetlerinde kullanımı artırılacaktır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İstihdam

 

                Açıktan ve naklen atama

                MADDE 4 - (1) Maaş ve ücret ödemelerinin karşılanması amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca sermaye transferi yapılan veya kredi verilen veya özelleştirme sürecinde son aşamalara gelinmiş veya tasfiye sürecinde olan veya mal ve hizmet üretim faaliyeti olmayan kuruluşlarda 2008 yılında yeni personel istihdamı yapılmayacaktır.

                (2) Teşebbüs içi eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı zorunlu hallerde, 2007 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik hariç) en fazla yüzde on (%10)’u kadar nitelikli personelin açıktan ve naklen atanması konusunda teşebbüs yönetim kurulu yetkilidir.

                (3) 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanun uyarınca geçici işçi pozisyonundan daimi işçi pozisyonuna geçen personel sayısı 2006 yılı sonu itibarıyla teşebbüs toplam daimi personel sayısının yüzde otuz (%30)’unu aşan teşebbüsler 2008 yılında ikinci fıkra kapsamında  yeni işçi istihdamı yapmayacaktır.

                (4) Özelleştirme uygulamaları nedeniyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilen nakle tabi personelden istihdam edileceklerin teşebbüsün mevcut personel sayısının yüzde iki (%2)’sine kadar olan kısmı yukarıda belirlenen yüzde on (%10)’luk limit kapsamında değerlendirilmez.

                (5) 2007 yılı ve öncesinde Genel Yatırım ve Finansman Kararnameleri kapsamında gerekli yasal işlemleri başlatıldığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri 2008 yılında kullanılabilecektir.

                (6) Kararname ile atananlar ile bu görevlere eş düzeyde pozisyonlara atananlar ve özel kanunlarla belirtilenler dışında, teşebbüslerde, 2007 yılı ve öncesinde işe alınanlar hariç, 2008 yılında emekli personel istihdamı yapılmayacaktır.

                (7) Benzer faaliyet alanlarına sahip olmaları koşuluyla ana teşebbüs ile bağlı ortaklıkları arasındaki personel nakilleri, yukarıda belirtilen sınırlamalar dışındadır.

 

                İlave atamalar

                MADDE 5 - (1) Aşağıda sıralanan özellikleri haiz personel talepleri, teşebbüsçe sunulacak detaylı analiz ve gerekçeler üzerine Hazine Müsteşarlığınca ayrıca değerlendirilir ve bu talepler Hazine Müsteşarlığının uygun görüşüne dayanarak, Devlet Personel Başkanlığınca unvan değişikliği yapılmaksızın sonuçlandırılır:

a) Uluslararası standartlar çerçevesinde istihdamına gerek görülen özel niteliklere sahip personel,

b) Yeni üretim tesisi ve hizmet birimlerinin faaliyete geçmesi halinde bu tesisler için gerekli personel,

c) Ar-Ge faaliyetleri için istihdamı talep edilen personel.

                (2) 2007 veya 2008 yılında açıktan işe ilk defa alınan personelin ölüm veya istifa sebebiyle bir yıl içinde teşebbüsten ayrılması halinde teşebbüsün 2008 yılında bu personel yerine yeni bir personel alma hakkı saklıdır.

 

                Zorunlu istihdam

                MADDE 6 - (1) Özel kanunlar gereği çalıştırılması zorunlu olan personel (özürlü, şehit ailesi, eski hükümlüler, Elektrik Üretim Anonim Şirketinden devralınan şalt sahalarında görevli personel ve ana faaliyet konusu elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı olmayan kuruluşlardaki elektrik santrallerinde daimi istihdamı gereken sorumlu mühendisler gibi) ile Kararname ile atananlar ve bu görevlere eş düzeyde pozisyonlara atananlar 4 üncü maddede belirtilen sınırlamaların dışındadır.

                (2) Teşebbüslerde zorunlu asgari sınırın üzerinde, yasal nedenlerden dolayı istihdam edilen personel bulunması halinde, ilave zorunlu istihdam yapılamaz. Özürlü personel çalıştırılmasında, teşebbüsün işçisi iken sakatlanmış olanlara öncelik tanınır. Özel kanunlar gereği çalıştırılması zorunlu olan personel ile ilgili olarak yıl içinde kontenjan açığı doğması durumunda, teşebbüsler ilave bir izne gerek duymaksızın gerekli atamaları yapabilir.

                (3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri gereğince, teşebbüslere karşı mecburi hizmet ile yükümlü bulunanlar, askerden dönen personel, mahkeme kararları nedeniyle göreve başlatılması gereken personel, profesyonel sendikacı olarak görev yapan ancak teşebbüse geri dönen personel ile teşebbüs tarafından yurt dışına eğitime gönderilen ve geri dönen personel herhangi bir izne tâbi olmaksızın, boş kadro/pozisyon dahilinde göreve başlatılabilecektir.

 

                Sınavlar

                MADDE 7 - (1) Açıktan atama yoluyla personel alımları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve/veya Türkiye İş Kurumu ile Devlet Personel Başkanlığının yürürlükteki mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılacak sınavlarda başarılı olanlar arasından, ilgili yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

 

                Geçici işçiler

                MADDE 8 - (1) Teşebbüslerde sadece mevsimlik ve/veya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırılabilir. Söz konusu geçici işçilerle yapılacak sözleşmelerde mevsimlik ve/veya kampanya işçisi olduğu belirtilecektir.

                (2) 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren 2008 yılında geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları ve çalıştırılacakları süre, yıl içinde askerden dönecekler de dikkate alınarak, ilgisine göre Hazine Müsteşarlığının veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığının uygun görüşü ile Devlet Personel Başkanlığına vize ettirilir.

                (3) Teşebbüsler geçici iş pozisyonları ve çalıştıracakları süreyi talep ederken 5620 sayılı Kanunu dikkate alacaklardır.

                (4) Usulüne uygun vize edilen cetvellerin bir örneği, Devlet Personel Başkanlığınca Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığına, Hazine Müsteşarlığına ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ödeme yapılamaz.

                (5) Geçici işçiler, işin gereklerine bağlı olarak, yıl içerisinde en fazla 179 prim gün çalıştırılabilecektir.

 

                Fazla mesai veya çalışma

                MADDE 9 - (1) Teşebbüsler, hangi statüde olursa olsun personeline fazla mesai veya çalışma yaptırabilmeleri için yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği işlemleri yaparlar.

                (2) Teşebbüsler, 2007 yılı için kendilerine verilen izinler toplamını (saat/yıl) aşmayacak şekilde fazla mesai veya çalışma yaptırabilirler.

                (3) Gerekli görüldüğü takdirde, ilave fazla mesai veya çalışma süresini 2007 yılı izninin yüzde onu (% 10) kadar artırmaya teşebbüs yönetim kurulu yetkilidir. Bu kapsamda yapılan artırımlar 10 iş günü içinde gerekçeleri ile birlikte Hazine Müsteşarlığı ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilir.

 

                Pozisyon iptali

                MADDE 10 - (1) Maaş ve ücret ödemeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca karşılanan kuruluşlarda, 2007 yılı içinde emeklilik veya iş akdi feshi nedeniyle ayrılan işçilerin pozisyonlarının tamamı 30/6/2008 tarihine kadar Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilecek ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Hazine Müsteşarlığına bilgi verilecektir.

 

                Diğer istihdam şekilleri

                MADDE 11 – (1) Teşebbüsler, bu Kararda bahsi geçmeyen her türlü personel alımından önce Hazine Müsteşarlığından izin almak zorundadır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Alımları

 

                İhale yoluyla hizmet alımı

                MADDE 12 - (1) İhale yoluyla hizmet alımları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat dikkate alınarak gerçekleştirilir ve ihale mevzuatıyla ilgili tüm soru ve sorunlar Kamu İhale Kurumuna iletilir.

                (2) 2008 yılında, kamu ihale mevzuatında tanımı yapılan hizmetler, 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla temin edilebilir. 2008 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin toplam tutarı en fazla 2007 yılı için uygun görüş bildirilen toplam tutarın, 2008 yılı için hedeflenen yıllık ortalama ÜFE değişim oranı ile artırılması suretiyle bulunan tutar kadar olabilecektir. Maliyet unsurlarındaki (asgari ücret, SSK primi ve akaryakıt fiyatları) artış oranının yıllık ortalama ÜFE değişim oranının üzerinde olması nedeniyle hizmet alımı maliyetlerinde artış olması halinde aşan kısım toplam tutara eklenebilecektir.

                (3) 2007 yılında taşeron yoluyla sağlanan hizmetlerin 2008 yılında asli personelle yapılması durumunda anılan hizmet alımları için ayrılan hizmet alımı tutarı 2008 yılı izninden düşürülecektir.

                (4) Bu Karar yayımlandığı tarihten itibaren, teşebbüsler, kamu ihale mevzuatı gereklerini yerine getirmek şartıyla 2008 yılı için hizmet alım ihalesi sürecini başlatabilirler. Teşebbüsler, Program kapsamında işletme bütçelerini 2008-2010 dönemini kapsayacak şekilde yaparak, çok yıllık hizmet alımlarına çıkabilirler. Diğer hizmet alımına ilişkin talepler, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşü çerçevesinde Hazine Müsteşarlığınca ayrıca değerlendirilir.

                (5) 2008-2010 dönemini kapsayacak hizmet alımı ihaleleri için tavan tutar, 2007 yılı için verilen tutarın, 2008-2010 dönemi ÜFE değişim oranı kadar artırılması suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.

                (6) Teşebbüsler ihale yoluyla yaptırdıkları hizmet alımlarını, işlemlerin tamamlanmasını müteakip Hazine Müsteşarlığına ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirmek zorundadır.

 

                İlave hizmet alımları

                MADDE 13 - (1) İlave ve ilk defa yapılacak hizmet alımları için teşebbüs, ayrıntılı ve gerekçeli bir raporla başvuracak, ihaleler; teşebbüsün diğer birimlerinde veya diğer teşebbüslerde yapılmakta olan benzer ihalelere ilişkin bedeller emsal alınarak değerlendirildikten sonra, ilgisine göre Hazine Müsteşarlığı veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca uygun görüldüğü takdirde yapılabilecektir. 2007 yılı içinde kullanılmak üzere bir kereye mahsus verilen ilave hizmet alımı izinleri, aynı teşebbüsün 2008 yılı için hizmet alım izni limitleri belirlenirken dikkate alınmaz.

                (2) Olağanüstü koşullardan (yangın, deprem, sel, heyelan gibi) kaynaklanan hizmet alımlarında izin alınması gerekmeyip, Hazine Müsteşarlığına ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bilgi verilmesi yeterlidir.

 

                Hizmet alımı yapılamayacak durumlar

                MADDE 14 – (1) Temizlik, güvenlik ve benzeri hizmetler için yeterli sayıda personeli bulunan teşebbüsler bu tür hizmetleri ayrıca ihale yolu ile dışarıdan satın alamazlar.

                (2) Teşebbüs ve çalışanlarının kurmuş olduğu vakıf, sandık ve diğer sivil toplum örgütleri ile bunların kurmuş olduğu veya iştirak ettiği şirketler, doğrudan veya dolaylı olarak hizmet alımı ihalelerine iştirak edemezler ve bunlardan herhangi bir şekilde hizmet alımı yapılamaz.

 

                Teşebbüs ile yüklenici firma ilişkisi

                MADDE 15 - (1) İhale yoluyla yapılacak hizmet alımlarında; yüklenici firmanın istihdam ettiği işçinin muhatabı teşebbüs olmayacaktır. Mevcut sözleşmeler bu çerçevede yenilenecektir. Yüklenici firma tarafından istihdam edilen işçilerin teşebbüsle olan ilişkilerinde, iş hukukuna göre devamlılık arz edebilecek her türlü sözleşme hükümleri bu yenilemeler kapsamında iptal edilecektir. 2008 yılında yüklenici firma ile mevcut sözleşme yenilenmediği takdirde, yeni firmayla yapılacak sözleşmelerde yüklenici firmanın istihdam ettiği işçilerin teşebbüsle olan ilişkilerinde iş hukukuna göre devamlılık arz eden hüküm ve uygulamalara yer verilmeyecektir.

                (2) Teşebbüsler, hizmet alımı yaptıkları yüklenici firmalarda çalışan personelin SSK ve işsizlik sigortası primlerinin düzenli yatırılıp yatırılmadığını takip etmekle yükümlüdürler. Söz konusu prim ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen yüklenici firmaların sözleşmeleri uzatılmayacaktır.

                (3) Ana faaliyet konusu ham petrol tedariki, petrol ürünlerinin ihraç ve ithal edilmesi olan veya petrokimya sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerde, 9/10/2002 tarihinden önce müteahhit eliyle sağlanan ve aynı şekilde halen çalışmaya devam eden, emekliliğe hak kazanmamış işçilerden personel yetersizliği nedeniyle asli işlerde sürekli çalıştırıldığı için mahkeme kararıyla toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanma hakkı elde eden ve iş için gerekli tecrübeye sahip olan, müteahhitlerle süresi uzatılacak veya yenilenecek sözleşmeler kapsamındaki işçileri, yeni bir mahkeme kararına ihtiyaç olmaksızın, işçilerin aynı koşullarda çalıştırıldığı diğer dönemlerde de toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlandırmaya ilgili teşebbüs yönetim kurulları yetkilidir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Finansman

 

                İşletme bütçesi

                MADDE 16 - (1) Hazine Müsteşarlığı 31/12/2007 tarihine kadar teşebbüslere 2008 yılı Programını gönderecektir. Kamu teşebbüsleri, 2008 yılı işletme bütçelerini bu Program çerçevesinde yaparak 31/1/2008 tarihine kadar Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderecektir.

                (2) İşletme bütçelerinde yıl içinde değişiklik gerektiğinde, bu taleplerini gerekçeleriyle birlikte Hazine Müsteşarlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlıklarına ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirecekler ve uygun görüş alacaklardır. Bütçe revize talebi anılan kurumlarca kabul edilmediği takdirde işleme konulamaz.

                (3) Yıl içindeki gelişmeler doğrultusunda, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının olumlu görüşü ile ilgili kurumların görüşünü alarak Programda ve performans hedeflerinde değişiklik yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Hazine Müsteşarlığı yetkilidir.

                (4) Yıl içinde yatırım ödeneklerinin her ne surette olursa olsun değişmesi halinde Hazine Müsteşarlığına bilgi verilecektir.

 

                Satış fiyatlarının ve tarifelerinin belirlenmesi

                MADDE 17 - (1) Kamu teşebbüsleri, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini saptamakta serbesttirler.

                (2) Satış fiyatları belirlenirken, uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar ve teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınacak ve teşebbüsü zarara uğratacak veya üretim maliyetlerinin altında kalacak bir satış fiyatı belirlenmeyecektir. Görev zararı uygulaması nedeniyle belirlenen fiyatlar bu kapsamda değerlendirilmez.

                (3) Fiyat ve tarifeler saptanırken, Programdaki kâr-zarar, yatırım ve diğer malî hedefler dikkate alınacaktır.

                (4) Fiyat ve tarife düzenlemelerinde ilgili düzenleyici ve denetleyici üst kurulun uygulamaları ile gerekli koordinasyon sağlanacaktır.

                (5) Teşebbüsler düzenleyici ve denetleyici üst kurullara yapılacak tarife ayarlama başvurularının bir örneğini bilgi için Hazine Müsteşarlığına, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına eş zamanlı olarak gönderecektir.

                (6) Teşebbüsler, ürettikleri mal ve hizmet fiyatlarında yapılan değişiklikleri ve bu değişiklikler sonucu oluşacak hasılatlarındaki değişimi, değişikliğin yapıldığı günü izleyen yedi gün içinde Hazine Müsteşarlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildireceklerdir.

 

                Borç ve alacaklar

                MADDE 18 - (1) Kamu teşebbüsleri;

a) Kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın, tüm borçlarını zamanında ödemek,

b) Alacaklarının tahsilatında gerekli işlemleri zamanında tesis ettirmek,

zorundadır.

 

                Teşebbüsler arası faiz uygulaması

                MADDE 19 - (1) Teşebbüsler, kendi aralarındaki ticari ilişkiler dolayısıyla oluşacak borç ve alacaklara uygulayacakları faizi, söz konusu ticari ilişki öncesinde yapılacak bir protokol ile belirler ve hesaplarını uzlaşılan faiz oranları üzerinden tutarlar. Yapılan protokolün bir örneği, en geç protokol tarihini takip eden 15 gün içerisinde Hazine Müsteşarlığına gönderilir.

                (2) Taraflar arasında uygulanacak faiz konusunda uzlaşmaya varılamadığı takdirde, Hazine Müsteşarlığı genel faiz oranlarını dikkate alarak, uygulanacak faiz oranını belirlemeye yetkilidir.

 

                Ticari banka kredileri

                MADDE 20 - (1) Teşebbüsler, yurt içi ve yurt dışı bankalardan ticari kredi kullanımlarını ve diğer finansman yöntemlerine ilişkin malî yükümlülüklerini, Programda belirlenen büyüklükler içinde, etkin bir borç-alacak ve özkaynak yönetimi ile en uygun düzeyde tutmakla yükümlüdür.

                (2) Kredi kullanımından 15 gün önce ve kullanımdan itibaren bir hafta içinde kullanılan kredinin gerekliliği ve şartları hakkında Hazine Müsteşarlığına bilgi verilecektir.

                (3) Teşebbüslerin kredi kullanımından önce kullanılacak krediye ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığına iletmekle yükümlü oldukları bilgilere yönelik hususlar, Usul ve Esaslar Genelgesi ile düzenlenir.

                (4) Yeni finansman yöntemlerinin (kiralama, finansal kiralama, yap-işlet, yap-işlet devret ve işletme hakkı devri gibi) hayata geçirilmesi Hazine Müsteşarlığının uygun görüşüne bağlıdır.

 

                Temettü ödemesi ve tahsilatı

                MADDE 21 - (1) Teşebbüsler 2007 yılında elde etmiş oldukları kârdan oluşan temettü borcu ile önceki yıllardan kalan temettü borçlarını, ilgisine göre Hazine Müsteşarlığınca veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca belirlenecek ödeme planına göre öder.

                (2) Teşebbüsler, yurt dışı bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinden olan temettü alacaklarının  tamamını 2008 yılı içinde tahsil edeceklerdir.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Malî İzleme ve Şeffaflık

 

                İzleme

                MADDE 22 - (1) Malî şeffaflık ve hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen Hazine Müsteşarlığı, izleme kapsamına alınacak kamu işletmelerini belirlemeye yetkilidir.

                (2) Kamu işletmeleri, ticari sır kapsamında olmayan ve içeriği Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek standart malî ve malî olmayan tablolarını belirli dönemler itibarıyla Hazine Müsteşarlığına talep edilen süre içinde göndermek zorundadır.

 

                Kapasite geliştirme

                MADDE 23 - (1) Kamu işletmeleri malî ve malî olmayan konsolide verilerini sağlıklı ve aylık bazda üretecek bir bilgi işlem altyapısı kurmak zorundadırlar. Hazine Müsteşarlığınca izlemeye alınan kamu işletmelerinin bu kapsamda yapacağı harcamalar tasarruf tedbirleri dışındadır.

                (2) İşletmeler izleme kapsamında yeterli sayıda ekipman ve eleman tahsis edeceklerdir.

 

                Hedef tespiti ve takibi

                MADDE 24 - (1) Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Program kapsamında ve teşebbüs bazında üçer aylık malî veya malî olmayan hedefler belirler ve ilgili teşebbüse gönderir.

                (2) Üçer aylık dönemler sonunda teşebbüsler hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını, gerekçelerini ve alınacak tedbirleri bir sonraki ay sonuna kadar Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına iletir.

                (3) Kamu teşebbüslerinin 2008 yılı faaliyetlerini takip etmek, belirlenen hedefler kapsamında değerlendirme yapmak ve teşebbüs faaliyetlerinin bu  Karar hükümlerine uygunluğunu takip etmek amacıyla, üçer aylık dönemler itibarıyla performans denetimi yapmaya ve performans raporları hazırlamaya Hazine Müsteşarlığı yetkilidir.

                (4) Yapılan performans denetimleri esnasında, teşebbüsler istenilen tüm bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. İletilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve tutarlılığından teşebbüs yönetimi, ilgili personel ile birlikte müteselsilen sorumludur.

                (5) 2008 yılında Hazine Müsteşarlığı performans denetimi kapsamına alınacak teşebbüsleri belirlemeye yetkilidir ve bu teşebbüsleri yayımlayacağı Usul ve Esaslar Genelgesi ile duyurur.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

                Stratejik planlar

                MADDE 25 - (1) Kamu teşebbüsleri 2009 - 2013 yılları arasını kapsayan 5 yıllık stratejik planlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan Kılavuza uygun şekilde 15/7/2008 tarihine kadar hazırlayarak Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına gönderirler. Söz konusu stratejik planlar hazırlanırken, Avrupa Birliğine üyelik kapsamında yapılan çalışmalar, Dokuzuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Hükümet Programı göz önünde bulundurulacaktır. Kuruluşlar yıllık programlarını hazırlarken stratejik planların ilgili yıllık dilimlerini esas alacaklardır.

                (2) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı stratejik planları gözden geçirecek ve Hazine Müsteşarlığının olumlu görüşü üzerine teşebbüslere geri bildirimde bulunacaktır. Teşebbüsler stratejik planlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşleri doğrultusunda yenileyerek nihai hale getireceklerdir.

 

                Gayrimenkul değerlendirme

                MADDE 26 - (1) Teşebbüsler doğrudan mal ve hizmet üretimleri ile ilgili olmayan veya ilgili olsa bile atıl durumda bulunan gayrimenkullerini tespit ederek tasfiye, devir, satış veya işletme hakkının verilmesi gibi yöntemlerle değerlendirmek üzere 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre işlem tesis edeceklerdir.

 

                Kurumsal yönetim

                MADDE 27 - (1) Teşebbüsler, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapılarının tamamlanması, internet bağlantısının sağlanması ve internet sitesinin oluşturulması yönünde her türlü önlemi alırlar.

                (2) Hazırlanacak internet sayfaları, ticari sır kapsamına girmeyecek şekilde, asgari içeriği 27/1/2007 tarihli ve 26416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu ile ilgili 2007/4 sayılı Başbakanlık Genelgesine uyumlu olacak biçimde ve en güncel haliyle yer alacaktır.              

                (3) Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, kamu işletmeleri 2007 yılı Faaliyet Raporlarını 30/5/2008 tarihine kadar kendi internet sitelerinde yayımlar ve basılı bir örneğini ilgili kurum ve kuruluşlara gönderir.

                (4) Hazine Müsteşarlığı izleme kapsamına aldığı kamu işletmelerinin toplu verilerini ve analizlerini içeren 2007 Yılı Kamu İşletmeleri Raporunu 31/7/2008 tarihine kadar internet sayfasından yayımlar.      

 

                AR-GE ve inovasyon faaliyetleri

                MADDE 28 - (1) Teşebbüsler,  AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik gerekli her tür işlemi yapmakla yükümlüdür. Bu çerçevede, üniversitelerle veya diğer ilgili sivil veya kamu kurum veya kuruluşları ile işbirliği yapabilirler.

                (2) Geliştirilmiş veya geliştirilecek projelere ilişkin bilgiler bir rapor halinde 31/7/2008 tarihine kadar Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına sunulacaktır.

                (3) AR-GE çalışmaları kapsamında yapılacak harcamalar tasarruf tedbirleri dışındadır.

 

                Usul ve esaslar genelgesi

                MADDE 29 - (1) Bu Kararda belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla izlenecek usul ve esaslar ile istenecek bilgi ve belgelerin mahiyeti Hazine Müsteşarlığınca yayımlanacak genelge ile duyurulur.

                (2) Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, teşebbüslerin bu Karar kapsamındaki taleplerini gerekli bilgi ve belgeleri göndermeleri şartıyla en geç 10 işgünü içinde cevaplandırır.

                (3) Teşebbüsler, bu Karar kapsamında kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri en geç 15 işgünü içinde gönderir.

 

                Yurt dışı bağlı ortaklıklar, iştirakler ve yatırımlar

                MADDE 30 - (1) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58/3 maddesine göre kurulan bağlı ortaklık ve iştiraklerin faaliyetleri bu Karar hükümlerine tabi değildir.

                (2) Teşebbüsler, yurt dışında kurulmuş ve yerleşik olduğu ülkenin mevzuatına tabi faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ile iştiraklerine ve yurt dışında yapmış oldukları yatırımlara ilişkin talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi, Hazine Müsteşarlığına bildirmek zorundadır.

 

                Sorumluluk

                MADDE 31 - (1) Kamu teşebbüslerinin bu Kararda belirtilen ilkeler çerçevesinde faaliyet göstermesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

                Yürürlük

                MADDE 32 – (1) Bu Kararın 12 nci maddesi yayımı tarihinde diğer maddeleri 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

 

                Yürütme               

                MADDE 33 -  (1) Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

Tablo için tıklayınız