18 Ekim 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26674

TEBLİĞ

             Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

 (SIRA NO: 376)

             Vergi Usul Kanununun1 mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, vergi beyannamelerinin ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi uygulaması ile ilgili düzenlemeler 3402, 3463, 3574, 3675 ve 3736 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.

             Elektronik beyanname uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

             1-Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükelleflerine hiçbir hadle sınırlı olmaksızın Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini ve Geçici Vergi Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

             Buna göre ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri;

             -2007 yılına ilişkin olup, 25 Mart 2008 tarihine kadar verilecek olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini,

             -2008 yılının birinci geçici vergi dönemine ilişkin olup, 14 Mayıs 2008 tarihine kadar verilecek olan Geçici Vergi Beyannamesini

             elektronik ortamda göndereceklerdir.

             2- Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükelleflerine hiçbir hadle sınırlı olmaksızın Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

             Bu nedenle ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükellefleri;

             -Ekim-Kasım-Aralık 2007 Dönemine ilişkin olup, 23 Ocak 2008 tarihine kadar verilecek olan Muhtasar Beyannamesini,

             -Ekim 2007 Dönemine ilişkin olup, 23 Kasım 2007 tarihine kadar verilecek olan Muhtasar Beyannamesini,

             -Ekim 2007 Dönemine ilişkin olup, 24 Kasım 2007 tarihine kadar verilecek olan Katma Değer Vergisi Beyannamesini,

             -Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerine göre üçer aylık dönemler halinde beyanname vermelerine izin verilenler için Ekim-Kasım-Aralık 2007 Dönemine ilişkin olup, 24 Ocak 2008 tarihine kadar verilecek olan Katma Değer Vergisi Beyannamesini

             elektronik ortamda göndereceklerdir.

             3-Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilen mükellefler, elektronik ortamda gönderilecek beyannamelerini, 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda göndereceklerdir.

             4-Bu Tebliğ ile elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin, elektronik ortamda gönderilme zorunluluğunun başladığı dönemleri izleyen dönemlerde verilecek mezkur beyannamelerin de elektronik ortamda gönderileceği tabiidir.

             5-Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (mal müdürlüklerinin) otomasyona geçme çalışmaları devam etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükelleflerine bu tebliğ ve daha önceki tebliğlerle getirilmiş olan elektronik ortamda beyanname gönderme zorunluluğu, bağlı vergi dairelerinin otomasyona geçtiğinin Başkanlığımız internet sitesinden (www.gib.gov.tr) duyurulmasını izleyen otuzuncu günden itibaren başlayacaktır.

             Tebliğ olunur.

————————————

(1) 10/01/1961 tarih ve 10703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 30/09/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 03/03/2005 tarih ve 25744 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 02/03/2006 tarih ve 26096 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

(5) 01/02/2007 tarih ve 26421 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

(6) 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.