15 Ekim 2007 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26671

GENELGE

Başbakanlıktan:

             Konu : Ulusal Marker Uygulaması.

 

GENELGE

2007/25

             Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan petrolün doğrudan veya işlenerek güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlamak üzere hazırlanan 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 20/12/2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

             Anılan Kanunun 18 inci maddesinde petrol piyasasında serbest dolaşımda olan akaryakıtın, piyasaya yasal yollardan girip girmediğinin tespit edilebilmesi, kaçak ve standart dışı ürün satışının önlenmesi amacıyla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alarak piyasada faaliyet gösteren rafinerici ve dağıtıcı şirketlerin yurt içinde pazarlayacakları akaryakıta, EPDK’nın belirleyeceği şart ve özellikte marker ekleyeceği ve EPDK’nın ulusal marker kontrolünü de içeren idari ve teknolojik yöntemler ile bir denetim sistemi kuracağı düzenlenmiştir.

             Ülkemizde ulusal marker uygulaması, 1/1/2007 tarihi itibarıyla rafineri çıkışı, gümrük girişi ve biodizel üretim tesislerinde benzin, motorin ve biodizel türlerinin işaretlenmesi suretiyle başlamıştır. Uygulamanın başlangıç tarihinden itibaren yapılan denetimler sonucu ülkemizde akaryakıt satışları ve vergi gelirlerinin artmasının yanı sıra serbest dolaşımda bulunan akaryakıtın kalitesinin de uygulamaya paralel olarak artış gösterdiği gözlemlenmektedir. Uygulamanın sağlıklı ve düzenli bir şekilde işleyebilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca yeterli şart ve miktarda ulusal marker içermeyen akaryakıtın satın alınmaması önem arz etmektedir.

             EPDK tarafından yürütülen ulusal marker uygulamasının başarıyla sürdürülebilmesi, akaryakıt kaçakçılığı ve standart dışı akaryakıt satışının önüne geçilebilmesi, bu suretle haksız rekabet ve kazanç imkanlarının ortadan kaldırılması ve vergi kayıplarının önlenmesi için akaryakıt satın alan kamu kurum ve kuruluşlarınca aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

             1 - Düzenlenecek ihale şartnamelerine, satın alınacak akaryakıtın ulusal marker kontrolünün yapılması zorunluluğu eklenecektir.

             2 - Akaryakıt istasyonlarında araçlara yapılacak akaryakıt ikmalleri hariç olmak üzere akaryakıtın toplu olarak alıcı idarenin tank veya deposuna teslimi esnasında ulusal marker kontrolünün yaptırılması sağlanacaktır.

             3 - Firmalara ödeme yapılmadan önce saymanlıklarca ulusal marker kontrolünün yapıldığına dair belge aranılacaktır.

             Ulusal marker kontrolleri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile İçişleri Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolleri kapsamında petrol piyasası denetimlerinde kullanılmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına teslim edilen Ulusal Marker Kontrol Cihazları (Marker XP) kullanılacaktır. Sözkonusu kontroller için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığının merkez veya taşra teşkilatlarına başvurulacaktır.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                                          Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                      Başbakan