7 Ekim 2007 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26666

YÖNETMELİK

             Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden:

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE DANIŞMA

MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Aile Danışma Merkezlerinin kuruluş, fiziksel özellikler hizmet ve işleyişine ilişkin esaslar ile bu merkezlerde istihdam edilecek personelin nitelik, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Aile Danışma Merkezlerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3, 4, 9 ve 15 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte adı geçen:

             a) Aile danışma merkezi: Toplumun ve ailenin gelişmesi için; bireyin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, gerekirse diğer kuruluşlar ve gönüllülerle işbirliği içerisinde sunmakla görevli bulunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını,

             b) Aile danışmanı: Merkezde aile danışmanlığı hizmetlerini yürütmek üzere görev yapacak sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, tabip, psikolojik danışma ve rehberlik bölümü mezunu öğretmen, enaz dört yıllık yüksek öğrenimi olan hemşire unvanlarından birine sahip olmasının yanı sıra üniversitelerin ya da bu mesleklerden birine ait meslek dernek ya da odalarının düzenlemiş olduğu aile danışmanlığı alanında en az yüz saati teorik olmak üzere eğitim programını ya da bu alanda hizmet veren sivil toplum veya kamu kuruluşlarının Uluslararası Aile Terapileri Örgütünün (IFTA) ya da Avrupa Aile Terapileri Örgütünün (EFTA) ölçülerine uygunluğu belgelenen aile danışmanlığı alanında en az yüz saati teorik olmak üzere eğitim programını başarıyla tamamlamış olan personeli,

             c) Aile danışmanlığı: Merkezde görevli aile danışmanı tarafından sürdürülecek olan ailenin sınırları ve üyeler arası ilişkiler üzerinde çalışarak aile üyeleri arasındaki bozuk ilişkileri düzeltmeyi ve tedavi sürecinde kazanılan yeni iletişim ve etkileşim kalıpları sayesinde, aile bireylerinin sürdürülen, özel teknik ve stratejileri içeren iyileştirme sürecini,

             ç) Ailelere yönelik psikolojik ve sosyal hizmetler: Merkezde görevli meslek elemanlarınca sürdürülecek olan ailenin ve aile bireylerinin refah mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek amacıyla, bireylerin aile içi ilişkileri, toplumsal yaşama uyumları ve ailenin her türlü işlevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili sorunlarını önleme ve çözme kapasitelerini geliştirecek, bireylere ya da gruplara yönelik tüm koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici ve rehabilite edici psikolojik ve sosyal programlar ile çalışmaları,

             d) Genel müdürlük: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,

             e) İl/İlçe müdürlüğü: il/İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü, 

             f) Meslek elemanı: Merkezde ailelere yönelik psikolojik ve sosyal hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilecek sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, tabip, psikolojik danışma ve rehberlik bölümü mezunu öğretmen, enaz dört yıllık yüksek öğrenimi olan hemşire unvanlarından birine sahip personeli,

             g) Merkez: Aile danışma merkezini

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Hizmet ve İşleyiş

             Kuruluş

             MADDE 5 – (1) Merkez, nüfusun yoğun olduğu yerleşim birimlerinin, kolay ulaşılabilecek bölgelerinde, tercihen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile diğer sosyal hizmet kuruluşlarından bağımsız bir binada, İl/İlçe Müdürlüğünün teklifi, Genel Müdürlüğün Onayı ile hizmete açılır.

             Hizmet esasları

             MADDE 6 – (1) Merkezde aşağıdaki esaslar doğrultusunda hizmet verilir.

             a) Merkezde; ailelerin korunması, desteklenmesi ve sorunlarının çözümüne yönelik koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici ve rehabilite edici hizmetler sunulur.

             b) Aile ve aile bireylerine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilir.

             c) Merkezden hizmet alan kişilerin kimlik bilgileri, yaşadıkları sorunlar ve ön görülen mesleki çalışmalarla ilgili bilgiler mahkeme kararı dışında gizlilik ilkesine uygun olarak saklanır, açıklanmaz, kayıt sisteminde, mesleki yönlendirme çalışmalarında gizlilik ilkesine uyulur.

             ç) Merkeze başvuran her aile için meslek elemanlarından biri mesleki formasyonuna ve sorununun niteliğine göre aile veya aile bireylerini izlemekle yükümlü olur. Bu kişi gerektiğinde diğer meslek elemanları ile birlikte çalışır.

             d) Ailenin aile danışmanlığı hizmetine gereksinim duyması ya da ilk görüşmeyi yapan meslek elemanının bunu gerekli görmesi halinde aile ile bu konuda formasyonu olan meslek elemanı çalışır.

             e) Merkez hizmetlerinde, kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları (odalar), yerel yönetimler, barolar, çocuk ve aile mahkemeleri, üniversiteler, sağlık kuruluşlarının ilgili bölümleri ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılır ve onların aile refahına yönelik çalışmaları desteklenir.

             f) Merkeze başvuran ve aile içindeki rol ve işlevlerini etkileyecek, sağlık ve psikolojik sorunları olan bireyler işbirliği içerisinde çalışılan üniversitelerin ya da sağlık kuruluşlarının ilgili bölümlerine yönlendirilir.

             g) Merkezde; ilin olanakları ölçüsünde sağlık kuruluşlarından üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyen, psikiyatrist, klinik psikolog ya da aile danışmanının katılımıyla müdür başkanlığında meslek elemanları ve aile danışmanları ile ayda bir toplantı düzenlenerek vaka tartışmaları yapılır.

             ğ) Aile içi sorunları nedeniyle boşanma sürecine geçmek üzere olan ailelerde aile bireylerinin birbirlerine zarar vermelerine engel olacak önlemleri de göz ardı etmeden gerçekleştirilecek mesleki arabuluculuk süreci aile bireylerinin talebi doğrultusunda sürdürülür.

             h) Ailelerin merkezin amaçları doğrultusunda bilgi ve bilinç düzeylerini artırmaya yönelik konferans, panel, seminer ve benzeri eğitim çalışmaları düzenlenir.

             ı) Merkez hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğini artırmak amacıyla merkez müdürlüğünün uygun göreceği zamanlarda, ailelerin ve bireylerin katkı ve katılımlarıyla sosyal ve kültürel etkinlikler koordine edilir.

             i) Merkezde yapılan tüm çalışmaların kayıtları tutularak her türlü denetimde gösterilmek üzere saklanır.

             j) Merkezde, merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda araştırmalar yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kuruluş Personelinin Nitelik, Görev ve Yetkileri

             Kuruluş personeli

             MADDE 7 – (1) Merkezde, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, tabip, psikolojik danışma ve rehberlik bölümü mezunu öğretmen, dört yıllık yüksek öğrenimi olan hemşire ile bu mesleklerden birine sahip bir kuruluş müdürü merkez hizmetlerini yürütmekle görevlendirilir ve genel idare, yardımcı ve teknik hizmetler sınıfından gereksinim duyulan diğer personel istihdam edilir. İhtiyaç duyulması halinde ailelere hukuki danışmanlık vermek üzere avukat görevlendirilir.

             (2) Kuruluş müdürünün aile danışmanlığı alanında düzenlenmiş bir eğitim programını başarıyla tamamlamış olması tercih nedenidir.

             Personelin görev ve yetkileri

             MADDE 8 – (1) Merkez hizmetlerini yürütmekle görevlendirilen kuruluş müdürünün görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

             a) Merkezin yönetsel, mali ve teknik tüm işlerini ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,

             b) Mesleki çalışmalara ilişkin gerekli kayıtların tutulmasını, standart formların düzenlenmesini, istatistiksel bilgilerin, çalışma program ve değerlendirme raporlarının zamanında Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak,

             c) Merkez personelinin işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışmasını sağlamak,

             ç) Merkez hizmetlerinin, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda, merkezdeki diğer meslek elemanları ile birlikte programlanıp uygulanmasını sağlamak,

             d) Merkez personelinin özlük hakları ve sicil ile ilgili işlerinin kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

             e) İdari görevlerinin yanı sıra mesleğinin gerektirdiği çalışmaları yapmak.

             (2) Sosyal çalışmacı, mesleğinin gerektirdiği tüm çalışmaların yanısıra aşağıdaki görevleri yerine getirir:

             a) Mesleki yöntem ve teknikleri kullanarak başvuran aile ve aile bireylerinin sorunlarının çözümüne yönelik mesleki çalışmalar yapmak. Bu çalışmalara ilişkin kayıtları düzenli tutmak değerlendirmek ve saklamak,

             b) Başvurularla ilgili yapacağı mesleki değerlendirmeler doğrultusunda mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek,

             c) Sosyal, kültürel etkinlikler ve eğitim çalışmaları ile merkezin tanıtımına yönelik hizmetleri organize etmek,

             ç) Merkezde yapılacak çalışmaların planlanmasında görev almak,

             d) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerle yapılacak işbirliği ve birlikte yürütülecek çalışmalarda görev almak,

             e) Görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içinde sürdürmek.

             (3) Psikolog, mesleğinin gerektirdiği tüm çalışmaların yanısıra aşağıdaki görevleri yerine getirir:

             a) Mesleki yöntem, test ve teknikleri kullanarak başvuran aile ve aile bireylerinin durumlarını değerlendirmek ve psikolojik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak. Bu çalışmalara ilişkin kayıtları düzenli tutmak, değerlendirmek ve saklamak,

             b) Sosyal, kültürel etkinlikler ve eğitim çalışmaları ile merkezin tanıtımına yönelik hizmetleri organize etmek,

             c) Başvurularla ilgili yapacağı mesleki değerlendirme doğrultusunda mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek

             ç) Ailelere yönelik olarak koruyucu ve önleyici ruh sağlığı hizmeti vermek,

             d) Psikolojik sorunları olan bireyler için Devlet Hastaneleri ve Üniversitelerin psikiyatri bölümleriyle işbirliği yaparak ortak programlar düzenlemek ve yürütmek,

             e) Merkezde yapılacak çalışmaların planlanmasında görev almak,

             f) Hizmetin amacına uygun nitelikteki araştırma ve incelemelerde görev almak,

             g) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerle yapılacak işbirliği ve birlikte yürütülecek çalışmalarda görev almak,

             ğ) Görevlerini diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içinde sürdürmek.

             (4) Çocuk gelişimcisi, mesleğinin gerektirdiği tüm çalışmaların yanısıra aşağıdaki görevleri yerine getirir:

             a) Mesleki test, teknik ve yöntemlerini kullanarak, çocukların gelişimlerini değerlendirmek, gelişim düzeylerine uygun eğitim programları hazırlamak, gelişimlerinde sapma belirlenen çocukları ve ailelerini kesin tanı, tedavi ve erken eğitim amacıyla uygun kurum veya kuruluşlara yönlendirmek, sonucunu izlemek ve sevk edildikleri kuruluşlardaki uzmanlarla işbirliği içinde merkezde verilebilecek desteği organize etmek,

             b) Başvurularla ilgili yapacağı mesleki değerlendirmeler doğrultusunda mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek. Ailelere çocukların gelişmeleri ve eğitimleri ile ilgili sorunlarında rehberlik ve danışmanlık yapmak ve gelişimi destekleyici eğitim programları önermek,

             c) Sosyal, kültürel etkinlikler ve eğitim çalışmaları ile merkezin tanıtımına yönelik hizmetleri organize etmek,

             ç) Merkezde yapılacak çalışmaların planlanmasında görev almak,

             d) Hizmetin amacına uygun nitelikteki araştırma ve incelemelerde görev almak,

             e) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerle yapılacak işbirliği ve birlikte yürütülecek çalışmalarda görev almak,

             f) Mesleki çalışmalarına ilişkin kayıtları düzenli olarak tutmak, değerlendirmek ve saklamak,

             g) Görevlerini diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içinde sürdürmek.

             (5) Psikolojik danışma ve rehberlik mezunu öğretmen, mesleğinin gerektirdiği tüm çalışmaların yanısıra aşağıdaki görevleri yerine getirir:

             a) Mesleki yöntemlerini kullanarak, çocukların gelişimlerini değerlendirmek, sorunu olan çocuklar ve ailelerini uygun kurum ve kuruluşlara yönlendirmek, sonucu izlemek ve sevk edildikleri kuruluşlardaki personelle işbirliği içinde merkezde verilebilecek desteği organize etmek,

             b) Başvurularla ilgili yapacağı mesleki değerlendirmeler doğrultusunda mesleki danışmanlık ve rehberlik yapmak, ailelere çocukların eğitimleri ile ilgili sorunlarında rehberlik ve danışmanlık yapmak, eğitim programları önermek,

             c) Sosyal, kültürel etkinlikler ve eğitim çalışmaları ile merkezin tanıtımına yönelik hizmetleri organize etmek,

             ç) Merkezde yapılacak çalışmaların planlamasında görev almak,

             d) Hizmetin amacına uygun nitelikteki araştırma ve incelemelerde görev almak,

             e) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerle yapılacak işbirliği ve birlikte yürütülecek çalışmalarda görev almak,

             f) Mesleki çalışmalarına ilişkin kayıtları düzenli olarak tutmak, değerlendirmek ve saklamak,

             g) Görevlerini diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip çalışması anlayışı içinde sürdürmek.

             (6) Tabip, mesleğinin gerektirdiği tüm çalışmaların yanısıra aşağıdaki görevleri yerine getirir:

             a) Merkeze başvuran aileler ve bireylerine koruyucu sağlık hizmeti vermek ve eğitim programları düzenlemek,

             b) Mesleki test ve teknikleri uygulamak ve raporlaştırmak,

             c) Sosyal, kültürel etkinlikler ve eğitim çalışmaları ile merkezin tanıtımına yönelik hizmetleri organize etmek,

             ç) Merkezde yapılacak çalışmaların planlamasında görev almak,

             d) Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleriyle yapılacak işbirliği ve birlikte yürütülecek çalışmalarda görev almak,

             e) Hizmetin amacına uygun nitelikteki araştırma ve incelemelerde görev almak,

             f) Mesleki çalışmalarına ilişkin kayıtları düzenli tutmak, değerlendirmek ve saklamak,

             g) Görevlerini diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip anlayışı içinde sürdürmek.

             (7) Hemşire mesleğinin gerektirdiği tüm çalışmaların yanısıra aşağıdaki görevleri yerine getirir:

             a) Merkeze başvuran aileler ve bireylerine koruyucu sağlık hizmeti vermek ve eğitim programları düzenlemek,

             b) Sosyal, kültürel etkinlikler ve eğitim çalışmaları ile merkezin tanıtımına yönelik hizmetleri organize etmek,

             c) Merkezde yapılacak çalışmaların planlamasında görev almak,

             ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleriyle yapılacak işbirliği ve birlikte yürütülecek çalışmalarda görev almak,

             d) Hizmetin amacına uygun nitelikteki araştırma ve incelemelerde görev almak,

             e) Mesleki çalışmalarına ilişkin kayıtları düzenli tutmak, değerlendirmek ve saklamak,

             f) Görevlerini diğer meslek elemanlarıyla işbirliği ve ekip anlayışı içinde sürdürmek.

             (8) Merkezin özelliğine göre teknik, mali ve diğer hizmetlerin yürütülmesi için gerekli görülen personel, unvanlarının gerektirdiği görevleri ve kuruluş müdürünce verilecek işleri yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Fiziki Özellikler ve Mali Hükümler

             Bina bölümleri

             MADDE 9 – (1) Merkezde idari bölüm, görüşme odaları, meslek elemanları odaları ile olanaklar ölçüsünde eğitim ve toplantı odaları, çocuklar için oyun ve etkinlik odaları ve diğer gerekli bölümler bulunur.

             Satınalma, ambar, ayniyat, depo ve diğer işler

             MADDE 10 – (1) Satınalma, ambar, ayniyat, depolama, sarf işleri ile her çeşit onarım ve diğer mali işler yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürütülür.

             Giderler

             MADDE 11 – (1) İlgili mevzuata göre Merkezin işleyişi ile ilgili her türlü gider Genel Müdürlük bütçesinden gönderilen ödenekten karşılanır.

             Ücret

             MADDE 12 – (1) Merkezde gerçekleştirilecek ilk görüşme ve rehberlik hizmeti ile ailelere yönelik psikolojik ve sosyal hizmetler ile ilk görüşme ve rehberlik sonrasında sürdürülmesine ihtiyaç duyulan aile danışma hizmetleri ücretsizdir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.