22 Eylül 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26651

TEBLİĞ

                Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE

BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

                MADDE 1 – 10/2/2007 tarihli ve 26430 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                "h) Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar,"

                MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "Ana ortaklık bankanın kur riskine ilişkin bilgiler", 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı" ve "Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları", 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi" tabloları ile 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki tabloda yer alan "Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar" ibaresi "Bankalar" şeklinde değiştirilmiş, 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan "Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler" tablosunun adı "Bankalara ilişkin bilgiler" şeklinde değiştirilmiş ve bu tabloda yer alan "Diğer Mali Kuruluşlar" satırı çıkarılmıştır.

                MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler", "Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler", 8 inci maddesindeki "Coğrafi bölgeler itibarıyla bilgiler", 11 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "Ana ortaklık bankanın kur riskine ilişkin bilgiler" tabloları ile 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde, 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendinin (ç) ve (g) alt bentlerinde, 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde ve 22 nci maddesinde yer alan "birlikte kontrol edilen ortaklıklar" ile "birlikte kontrol edilen ort." ibarelerinden sonra gelmek üzere sırasıyla "(iş ortaklıkları)" ve "(iş ort.)" ibareleri eklenmiştir.

                MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan  "Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler" tablosunda yer alan "Sermayeye Eklenecek" ibaresi çıkarılmış ve "Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler" tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler:”

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

ANA SERMAYE

 

 

Ödenmiş Sermaye

 

 

Nominal Sermaye

 

 

Sermaye Taahhütleri (-)

 

 

Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı

 

 

Hisse Senedi İhraç Primleri

 

 

Hisse Senedi İptal Kârları

 

 

Yasal Yedekler

 

 

I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1)

 

 

II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2)

 

 

Özel Kanunlar Gereği Ayrılan Yedek Akçe

 

 

Statü Yedekleri

 

 

Olağanüstü Yedekler

 

 

Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe

 

 

Dağıtılmamış Kârlar

 

 

Birikmiş Zararlar

 

 

Yabancı Para Sermaye Kur Farkı

 

 

Yasal Yedek, Statü Yedekleri ve Olağanüstü Yedeklerin Enflasyona Göre Düzeltme Farkı

 

 

Kâr

 

 

Net Dönem Kârı

 

 

Geçmiş Yıllan Kârı

 

 

Muhtemel Riskler İçin A. Serb. Karşılıkların Ana Sermayenin %25’ine Kadar Olan Kısmı

 

 

İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. Satış Kazançları

 

 

Birincil Sermaye Benzeri Borçların Ana Sermayenin %15’ine Kadar Olan Kısmı

 

 

Azınlık Payları

 

 

Zarar (-) (Yedek akçelerle karşılanamayan kısım)

 

 

Net Dönem Zararı

 

 

Geçmiş Yıllar Zararı

 

 

Özel Maliyet Bedelleri (-)

 

 

Peşin Ödenmiş Giderler (-)

 

 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar (-)

 

 

Ana Sermayenin %10’unu Aşan Ertelenmiş Vergi Varlığı Tutarı (-)

 

 

Kanunun 56 ncı maddesinin Üçüncü Fıkrasındaki Aşım Tutarı (-)

 

 

Konsolidasyon Şerefiyesi (Net) (-)

 

 

Ana Sermaye Toplamı

 

 

KATKI SERMAYE

 

 

Genel Karşılıklar

 

 

Menkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45’i

 

 

Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45’i

 

 

İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Bedelsiz Hisseleri

 

 

Birincil Sermaye Benzeri Borçların Ana Sermaye Hesaplamasında Dikkate Alınmayan Kısmı

 

 

İkincil Sermaye Benzeri Borçlar

 

 

Menkul Değerler Değer Artış Fonu Tutarının %45’i

 

 

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan

 

 

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan

 

 

Sermaye Yedeklerinin, Kâr Yedeklerinin ve Geçmiş Yıllar K/Z’ının Enflasyona Göre Düzeltme Farkları (Yasal Yedek, Statü Yedekleri ve Olağanüstü Yedeklerin Enflasyona Göre Düzeltme Farkı hariç)

 

 

Azınlık Payları

 

 

Katkı Sermaye Toplamı

 

 

ÜÇÜNCÜ KUŞAK SERMAYE (Varsa Azınlık Payları Dahil)

 

 

SERMAYE

 

 

SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER

 

 

Konsolidasyon Dışı Bırakılmış Bankalar ve Finansal Kuruluşlardaki Ortaklık Payları

 

 

Bankalara, Finansal Kuruluşlara (Yurt İçi, Yurt Dışı) Veya Nitelikli Pay Sahiplerine Kullandırılan İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz Krediler İle Bunlardan Satın Alınan Birincil Veya İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz Borçlanma Araçları

 

 

Özsermaye Yöntemi Uygulanmış Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemiş Bankalar ve Finansal Kuruluşlara İlişkin Ortaklık Payları

 

 

Kanunun 50 ve 51 inci Maddeleri Hükümlerine Aykırı Olarak Kullandırılan Krediler

 

 

Bankaların, Gayrimenkullerinin Net Defter Değerleri Toplamının Özkaynaklarının Yüzde Ellisini Aşan Kısmı İle Alacaklarından Dolayı Edinmek Zorunda Kaldıkları Ve Kanunun 57 nci Maddesi Uyarınca Elden Çıkarılması Gereken Emtia Ve Gayrimenkullerden Edinim Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmesine Rağmen Elden Çıkarılamayanların Net Defter Değerleri

 

 

Diğer

 

 

TOPLAM ÖZKAYNAK

 

 

 

                MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesine "Coğrafi bölgeler itibarıyla bilgiler:" tablosundan önce gelmek üzere aşağıdaki tablo eklenmiştir.

 

“Kredi riskinin kullanıcılara ve coğrafi bölgelere göre dağılımı tablosu:”

 

Kişi ve Kuruluşlara Kullandırılan Krediler

Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlara Kullandırılan Krediler

Menkul Değerler*

Diğer Krediler**

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

Cari Dönem

Önceki Dönem

Cari Dönem

Önceki Dönem

Cari Dönem

Önceki Dönem

Kullanıcılara göre kredi dağılımı

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel Sektör 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamu Sektörü

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankalar

 

 

 

 

 

 

 

 

Bireysel Müşteriler

 

 

 

 

 

 

 

 

Sermayede Payı Temsil Eden MD

 

 

 

 

 

 

 

 

Coğrafi bölgeler itibarıyla bilgiler

 

 

 

 

 

 

 

 

Yurtiçi

 

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa Birliği Ülkeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

OECD Ülkeleri ***

 

 

 

 

 

 

 

 

Kıyı Bankacılığı Bölgeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

ABD, Kanada

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Ülkeler

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan, Satılmaya Hazır ve Vadeye Kadar Elde Tutulacak menkul değerleri içermektedir.

** THP’de ilk üç sütunda yer alanlar dışında sınıflandırılan ve 5411 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde kredi olarak tanımlanan işlemleri içermektedir.

*** AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri

 

                MADDE 6 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı" ile 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi" tablolarında yer alan  "3-6 Ay", "6-12 Ay", "1 Yıl ve Üzeri" ibareleri sırasıyla "3-12 Ay", "1- 5 Yıl" ve "5 Yıl ve Üzeri" şeklinde değiştirilmiştir.

                MADDE 7 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinin h/2 numaralı alt bendinde yer alan "Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler:" tablosundaki "Aktiften Silinen (-)" satırının altına sırasıyla "Kurumsal ve Ticari Krediler", "Bireysel Krediler", "Kredi Kartları" ve "Diğer" satırları eklenmiş, aynı bende h/4 numaralı alt bent olarak aşağıdaki tablo eklenmiş, aynı bende (i) alt bendi olarak aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

 

                "4) Donuk alacakların kullanıcı gruplarına göre brüt ve net tutarlarının gösterimi:"

 

III. Grup:

IV. Grup:

V. Grup

Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar

Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar

Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar

Cari Dönem (Net)

 

 

 

Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)

 

 

 

Özel Karşılık Tutarı (-)

 

 

 

Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)

 

 

 

Bankalar (Brüt)

 

 

 

Özel Karşılık Tutarı (-)

 

 

 

Bankalar (Net)

 

 

 

Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)

 

 

 

Özel Karşılık Tutarı (-)

 

 

 

Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)

 

 

 

Önceki Dönem (Net)

 

 

 

Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)

 

 

 

Özel Karşılık Tutarı (-)

 

 

 

Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)

 

 

 

Bankalar (Brüt)

 

 

 

Özel Karşılık Tutarı (-)

 

 

 

Bankalar (Net)

 

 

 

Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)

 

 

 

Özel Karşılık Tutarı (-)

 

 

 

Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)

 

 

 

                "i) Aktiften silme politikasına ilişkin açıklamalar."

                Aynı fıkraya (14) numaralı bent olarak aşağıdaki bent eklenmiş, izleyen bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve teselsül ettirilmiş haliyle (16) numaralı bent aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                "(14) Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin açıklamalar."

                "(16) Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar hakkında açıklamalar."

                MADDE 8 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendi ile (9) ve (12) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                "b) Sigorta kapsamında bulunan tasarruf mevduatına/katılım fonuna ilişkin olarak aşağıdaki bilgiler açıklanır.

                1) Sigorta limitini aşan tutarlar:

i) Mevduat bankaları için sigorta kapsamında bulunan ve sigorta limitini aşan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler:

Tasarruf Mevduatı

Sigorta Kapsamında Bulunan

Sigorta Limitini Aşan

Cari Dönem

Önceki Dönem

Cari Dönem

Önceki Dönem

Tasarruf Mevduatı

 

 

 

 

Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz DTH

 

 

 

 

Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz Diğ.H.

 

 

 

 

Yurtdışı Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin Sigortasına Tabi Hesaplar

 

 

 

 

Kıyı Bnk.Blg. Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin Sigorta Tabi Hesaplar

 

 

 

 

 

                ii) Katılım bankaları için sigorta kapsamında bulunan ve sigorta limitini aşan gerçek kişilerin ticari işlemlere konu olmayan özel cari ve katılma hesaplarına ilişkin bilgiler:

 

 

Sigorta Kapsamında Bulunan

Sigorta Limitini Aşan

Cari Dönem

Önceki Dönem

Cari Dönem

Önceki Dönem

Gerçek Kişilerin Ticari İşlemlere Konu Olmayan Özel Cari ve Katılma Hesapları

 

 

 

 

Türk Parası Cinsinden Hesaplar

 

 

 

 

Yabancı Para Cinsinden Hesaplar

 

 

 

 

Yurtdışı Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin Sigortasına Tabi Hesaplar

 

 

 

 

Kıyı Bnk. Blg. Şubelerde Bulunan Yabancı Merci. Sigorta Tabi Hesap

 

 

 

 

 

2) Merkezi yurtdışında bulunan bankanın Türkiye’deki şubesinde bulunan tasarruf mevduatı/ gerçek kişilerin ticari işlemlere konu olmayan özel cari ve katılma hesapları, merkezin bulunduğu ülkede sigorta kapsamında ise bu durum açıklanır.

3) Sigorta kapsamında bulunmayan tutarlar:

i) Sigorta kapsamında bulunmayan gerçek kişilerin mevduatı:

 

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

Yurtdışı Şubelerde Bulunan Mevduat ve Diğer Hesaplar

 

 

Hâkim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar

 

 

Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeler, Genel Müdür ve Yardımcıları ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar

 

 

26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı TCK’nın 282 nci Maddesindeki Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerleri Kapsamına Giren Mevduat ile Diğer Hesaplar

 

 

Türkiye’de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek Üzere Kurulan Mevduat Bankalarında Bulunan Mevduat

 

 

 

                ii) Sigorta kapsamında bulunmayan gerçek kişilerin katılım fonları:”

 

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

Yurtdışı Şubelerde Bulunan Katılım Fonu ile Diğer Hesaplar

 

 

Hâkim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Katılım Fonu ile Diğer Hesaplar

 

 

Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeler, Genel Müdür ve Yardımcıları ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Katılım Fonu ile Diğer Hesaplar

 

 

26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı TCK’nın 282 nci Maddesindeki Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerleri Kapsamına Giren Katılım Fonu ile Diğer Hesaplar

 

 

Türkiye’de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek Üzere Kurulan Katılım Bankalarında Bulunan Katılım Fonları

 

 

               

                "(9) Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borçları hakkında bilgiler."

                "(12) Azınlık paylarına ilişkin açıklamalar."

                MADDE 9 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan  "Kredilerden alınan faiz gelirlerine* ilişkin bilgiler" tablosu ile (2) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan  "Kullanılan kredilere verilen* faizlere ilişkin bilgiler" tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) a) Kredilerden alınan faiz gelirlerine* ilişkin bilgiler**:”

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

 

TP

YP

TP

YP

Kredilerden Alınan Faizler*

 

 

 

 

Kısa Vadeli Kredilerden

 

 

 

 

Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden

 

 

 

 

Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler

 

 

 

 

Kaynak Kul. Destekleme Fonundan  Alınan Primler

 

 

 

 

*Nakdi kredilere ilişkin ücret ve komisyon gelirlerini de içermektedir.

**Katılım bankaları için alınan kar payı gelirine ilişkin bilgiler

               

                “(2) a) Kullanılan kredilere verilen faizlere* ilişkin bilgiler**:”

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

TP

YP

TP

YP

Bankalara

 

 

 

 

T.C. Merkez Bankasına

 

 

 

 

Yurtiçi Bankalara

 

 

 

 

Yurtdışı Bankalara

 

 

 

 

Yurtdışı Merkez ve Şubelere

 

 

 

 

Diğer Kuruluşlara

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

* Nakdi kredilere ilişkin ücret ve komisyon giderlerini de içermektedir.

** Katılım bankaları için verilen kar payı giderine ilişkin bilgiler

 

                Aynı fıkranın (7) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan "Diğer faaliyet giderlerine ilişkin bilgiler" tablosundaki "Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri" satırı "Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri" şeklinde değiştirilmiştir.

                Aynı fıkranın (8), (9) ve (10)  numaralı bentleri ile (11) numaralı bendinin (c) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                "(8) Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi öncesi kar/zararına ilişkin açıklama."

                "(9) Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi karşılığına ilişkin açıklama."

                "(10) Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler dönem net kar/zararına ilişkin açıklama."

                "c) Azınlık paylarına ait kâr/zarar:"

 

Cari Dönem

Önceki Dönem

Azınlık Paylarına Ait Kâr/Zarar

 

 

 

                MADDE 10 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                "d) Nazım hesaplara ilişkin olarak 18 inci maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (a) ve (b) bentleri ile (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan bilgiler,"

                MADDE 11 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

                "(2) 7 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan "Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler" ile "Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler" tablolarında yer alan "Özel Maliyet Bedelleri (-)", "Peşin Ödenmiş Giderler (-)", "Maddi Olmayan Duran Varlıklar (-)" ve "Ana Sermayenin %10’unu Aşan Ertelenmiş Vergi Varlığı Tutarı (-)" satırlarına 1/1/2009 tarihine kadar "SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER" altında birer satır olarak yer verilir."

                MADDE 12 – Aynı Tebliğ ekleri ek-1 ve ek-2, EK-1F ve EK-2F hariç olmak üzere ek-1 ve ek-2 de yer aldığı şekliyle değiştirilmiş ve EK-1Ç ve EK-2Ç olarak "Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo" ek-1 ve ek-2 de yer aldığı şekliyle eklenmiştir.

                MADDE 13 – Bu Tebliğ 31/12/2007 tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

                MADDE 14 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

EK1-A-B-C-Ç-D          EK2-A-B-C-Ç-D-E