1 Eylül 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26630

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO:2007/13)

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

 

  

Soruşturma

MADDE 1-(1) Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından yapılan başvuru üzerine, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Suudi Arabistan menşeli “poliesterlerden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)” için 08/07/2006 tarih ve 26222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/16 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturması, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 3-(1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün bilinen yerli üreticilerine, Müsteşarlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC ve Suudi Arabistan’da yerleşik bilinen ihracatçılarına ve anılan ülkelerde yerleşik diğer ihracatçılara erişilebilmesini teminen soruşturmaya taraf olan iki ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soru formları gönderilmiştir.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmış olup, taraflardan ÇHC’de yerleşik Jiangyin Changlong Chemical Fiber Co. Ltd, Jiangsu Huahong Group Co. Ltd ve Huvis Sichuan firması ile Suudi Arabistan’da yerleşik NPF National Polyester Fibers Factory firmasının süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır. Suudi Arabistan’da yerleşik SABIC firması ise soruşturma konusu ürün ile ilgili ihracatlarının bulunmadığını beyan etmiştir.

(3) Yerli üretici, soru formuna usulüne uygun şekilde yanıt vermiştir. Ayrıca, soruşturma süresi boyunca Müsteşarlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

(4) Soruşturma konusu maddenin ithalatını yaptığı tespit edilen ve kendilerine soru formu gönderilen 128 ithalatçı firmadan 72 tanesi ithalatçı soru formuna cevap vermiştir. İthalatçı cevaplarında yer alan iddialardan nesnel ve konuyla ilgili olanlarına nihai bildirimde cevap verilmiştir.

(5) Üretici-ihracatçı soru formuna cevap veren ve soruşturma süresince talep edilen ilave belgeleri sunan üretici-ihracatçı firmalar, soruşturma konusu iki ülke temelinde aşağıda belirtilmektedir.

a)    ÇHC: Huvis Sichuan

b)    Suudi Arabistan: NPF National Polyester Fibers Factory          

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 4-(1) Yönetmelik’in 21 inci maddesi çerçevesinde Adana’da yerleşik şikayetçi firma nezdinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

(2) Soruşturmaya konu Suudi Arabistan’da yerleşik NPF National Polyester Fibers Factory firması nezdinde yerinde doğrulama soruşturması yapılması planlanmış ancak Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden gerekli vizenin alınamamış olması nedeniyle söz konusu firma nezdinde yerinde doğrulama soruşturması yapılamamıştır. ÇHC’de yerleşik Huvis Sichuan firması ve ithalatçılar nezdinde yerinde doğrulama soruşturmasına gerek görülmemiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve dinlenmesi

MADDE 5- (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkelerin Büyükelçiliklerine veya temsilciliklerine ve bilinen üretici-ihracatçı firmalara şikayetin gizli olmayan metni ve soruşturma açılış Tebliği gönderilmiştir.

(2) Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri talep eden ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur.

(3) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu yazılı görüşlerden nesnel ve konuyla ilgili olanlar çalışmalarda dikkate alınmıştır.

(4) Soruşturma sırasında ilgili taraflardan gelen dinleme toplantısı taleplerinin tamamı karşılanmış ve muhtelif tarihlerde kendilerine soruşturma ile ilgili görüşlerini sunma imkânı verilerek, söz konusu görüşler değerlendirilmiştir.

(5) Nihai bildirimin yapılmasını müteakip yerli üretici, kullanıcı ve ithalatçılara,  nihai bildirime ilişkin görüşlerini sözlü olarak sunma imkanı verilmiş, bu çerçevede  08/08/2007 tarihinde bir kamu dinleme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Soruşturma dönemi

MADDE 6- (1) Damping belirlemesi için 01/04/2005–31/03/2006 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemesinde ise veri toplama ve analiz için  01/01/2002-31/03/2006 tarihleri arasındaki dönem esas alınmıştır.

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7- (1) 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında sınıflandırılan soruşturma konusu polyester elyaf, çekim ve ısıl sabitleme işlemlerinden geçmiş polyester filamentlerin ya da devamlı lifler demetinin kullanım yeri ve amacına göre alıcı tarafından talep edilen boyda kesilmesi ile elde edilmektedir.

(2) Denye, kesim uzunluğu, parlaklık, erime ısısı, kalite, renk ve benzeri faktörlere bağlı olarak ürün çeşidi çok fazla olmakla beraber bu çeşitliliği üretim sürecinde yapılan birtakım küçük ayarlamalarla gerçekleştirmek mümkün bulunmaktadır.

(3) Polyester elyaf, petrokimya türevi olan MEG (monoetilen glikol) ile DMT (dimetil tereftalat) veya PTA’nın (purified tereftalik asit) kimyasal reaksiyonu sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yapılan incelemelerde, üretim sürecinde hammadde olarak DMT ya da PTA kullanılmasının nihai ürünün fiziksel özelliklerinde veya kullanımında büyük bir farklılık meydana getirmediği tespit edilmiştir.

 (4) Türkiye’de elyafın tekstil imalatı için iplik eğirme (spun) ve ev tekstili için dolgu malzemesi (non-woven) olmak üzere iki temel kullanım alanı bulunmaktadır. Dolgu malzemesi olarak kullanılan elyaflar içi boş (hollow), silikonlu, çekimli (conjugate) ve düşük ergime (low melt) özelliklerini haiz olabilmektedir. Anılan bütün elyaf tipleri, kullanım alanlarına göre ayrılmaksızın aynı GTİP kapsamında yer almaktadır.

(5) Yerli üreticinin iki temel kullanım alanına yönelik -iplik eğirmelik ve dolguluk- halen muhtelif tip ve çeşitlerde polyester elyaf ürettiği veya talep üzerine üretebildiği tespit edilmiştir.

(6) Yönetmelik’in 4 üncü maddesi çerçevesinde soruşturma konusu ülkelerden ithal edilen ürün ile yerli üretici tarafından üretilen ürünün benzer ürün olup olmadığı incelenmiştir. Anılan madde uyarınca benzer ürün, dampinge konu mal ile aynı özellikleri taşıyan bir mal, böyle bir malın bulunmaması halinde ise benzer özellikleri taşıyan başka bir mal şeklinde tanımlanmaktadır. Burada, benzer ürün kavramının “polyester elyaf” için irdelendiğini, ürünün yapısını etkileyen her bir unsura bağlı olarak ortaya çıkan çok sayıda tip veya çeşit için ayrı ayrı benzer ürün kavramının irdelenmesi gerekmediğini vurgulamakta yarar görülmektedir.

(7) Bu bağlamda, yerli ve ithal ürünlerin “benzer ürün” olup olmadığı hususu tespit edilirken kullanım alanları ve özellikleri itibariyle benzer olup olmadığı hususu incelenmiştir. Bu incelemede ürünlerin fiziksel özellikleri ve kullanım alanları, birbirinin yerine geçebilme özellikleri, dağıtım kanalları, üretici ve tüketicinin ürünü algılamaları ve üretim süreci hususları incelenmiştir.

(8) Bu kapsamda yapılan incelemelerde, yerli üretici tarafından üretilen ürünler ile soruşturmaya konu ülkeler menşeli ürünler arasında fiziksel özellikler ve kullanım alanları arasında “benzer ürün” olarak tanımlamaya engel bir farklılık gözlemlenmemiştir.

(9) Ürünün kullanıcısı durumundaki sanayiciler ihtiyaç duydukları polyester elyafı ya doğrudan üreticilerden ya da polyester elyaf ticareti yapan aracı firmalardan temin etmektedir. Dağıtım kanalları yerli ve ithal ürünler için farklılık arz etmemektedir.

(10) Sonuç olarak yapılan incelemeler neticesinde, yerli üretim dalı tarafından üretilen polyester elyaf ile soruşturma konusu ülkelerden ithal edilenlerin, teknik ve fiziki özellikleri, çeşitleri, dağıtım kanalları ve kullanım alanları itibariyle benzer özelliklere sahip olduğu ve soruşturmaya konu ülkelerden ithal edilen ürünlerin gerek birbirleriyle gerekse yerli üretim dalının ürünüyle doğrudan rekabet içinde olduğu, bu nedenle de benzer ürün olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.          

(11) Bazı ilgili taraflar, “içi boş silikonlu çekimli” elyafın yerli üretici tarafından üretilmediğini, dolayısıyla bu tipin soruşturma kapsamı dışında tutulması gerektiğini iddia etmiştir. Yapılan yerinde incelemede, yerli üretim dalının bahse konu ürün tipinin saf halini üretmediği anlaşılmıştır. Ancak yerli üretim dalı tarafından üretilmekte olan içi boş silikonlu ürün tipinin bahse konu ürün tipini ikame ettiği belirlenmiştir. Öte yandan gerçekleştirilen kamu dinleme toplantısında, soruşturma konusu ürünün yerli üreticilerinden bazıları “içi boş silikonlu çekimli” elyafın rejenere tipini üretmekte olduklarını ve bu alandaki kapasitelerini çok yakında artıracaklarını dile getirmişlerdir. Bu tespitler ışığında içi boş silikonlu çekimli elyaf tipinin soruşturma dışı bırakılması talebi yerinde görülmemiştir.

 (12) İthalatçı soru formuna cevap veren firmalardan bazıları yerli üretim dalının silikonlu polyester elyaf üretmediği iddiasını ileri sürerek soruşturma kapsamı dışında tutulmasını istemiştir. Bu talep, yerli üreticinin mevcut ürün yelpazesi incelendiğinde mesnetsiz görülmüştür. Kaldı ki, benzer ürün tanımının karşılanması için yerli üreticinin o anda dünyada mevcut olan bütün elyaf tip veya çeşitlerini soruşturma dönemi içinde üretmiş olması gibi bir gereklilik bulunmamaktadır.

(13) Kamu dinleme toplantısında, bazı kullanıcı firmalar tarafından soruşturma konusu ürünün bir çeşidi olan ve özellikle dokumasız mensucatta kullanılan, polyester elyaflarla aynı gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan piyasada low melt olarak bilinen düşük erime noktasına sahip elyafların soruşturma kapsamı dışında tutulması talep edilmiştir. Ancak yapılan değerlendirmede söz konusu ürünlerin soruşturma konusu polyester elyaflar ile aynı hammaddelerden (PTA,MEG) elde edildiği, benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olduğu, dağıtım kanallarının benzer olduğu, diğer elyaf türlerinden gözle kolayca ayırt edilemediği tespit edildiğinden,  söz konusu talep yerinde görülmemiştir.

(14) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır.

 

İKİNCİ KISIM

   Dampinge İlişkin Belirlemeler 

Genel

 

MADDE 8- (1) Suudi Arabistan’a yönelik damping belirlemesinde, ihracatçı soru formuna yanıt veren NPF National Polyester Fibers Factory firmasının cevaplarında yer alan hususların, beyan edilen iç piyasa ve ihraç fiyatları ile maliyetlerin, gerçekleştirilmesi planlanan yerinde doğrulama soruşturmasında doğrulanması yaşanan vize problemi nedeniyle mümkün olmamıştır. Anılan firmaya yönelik damping belirlemesi eldeki veriler kullanılmak suretiyle yapılmıştır. Suudi Arabistan’da yerleşik diğer firmalar için damping belirlemesi ise soruşturma açılışında yapılan belirlemeler temelinde gerçekleştirilmiştir.

 

(2) ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan ise sadece Huvis Sichuan firması soru formuna cevap vermiştir. Söz konusu firmadan, soru formuna verdiği cevaplara ilişkin eksikliklerin yanı sıra piyasa ekonomisi talebine ilişkin ilave bilgi ve belgeler istenmiştir. Firmanın piyasa ekonomisinde faaliyet gösterdiği yönündeki iddiasının incelenmesi sonucunda,

 

a) Firmanın finansal tablolarında yer alan dip notların tablo içeriklerinin sağlıklı bir şekilde anlaşılmasına imkan verecek ölçüde ayrıntılı ve net olmadığı,  

b) ÇHC’de işgücünün serbest dolaşımını engelleyecek şekilde düzenlemeler bulunduğundan, işgücü arz ve talebinin piyasa koşullarında serbestçe karşı karşıya gelmediği ve işgücü ücretlerinin bu suretle piyasa koşullarında oluşmadığı,  

c) Yine firmanın soruşturma dönemi içerisinde piyasa ekonomisi olmayan sistemden kaynaklanan, muhtelif devlet desteği mekanizmalarından yararlandığı,

tespit edilmiştir.

 

(3) Bu tespitler ışığında, firmanın piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde faaliyet gösterdiği yönündeki iddiası kabul edilmemiştir. ÇHC’de yerleşik diğer firmalar için damping belirlemesi ise soruşturma açılışında yapılan belirlemeler temelinde gerçekleştirilmiştir.

 

    BİRİNCİ BÖLÜM

                                                                      Normal Değer

 

                MADDE 9-(1) Normal değer soruşturmaya konu ülkeler için aşağıdaki yöntemle tespit edilmiştir:

 

a)ÇHC

 

(1) Yönetmelik Ek Madde 1 deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğu kabul edilmediğinden, Yönetmelik’in 7 nci maddesi çerçevesinde, ÇHC için normal değer belirlemesinde MEG ve PTA girdilerinin uluslararası borsa fiyatları esas alınmış, üretime ilişkin diğer maliyetler, yerli üretim dalının maliyetleri temelinde gerekli ayarlamalar yapılarak oluşturulmuştur.

(2) Diğer taraftan, soruşturma kapsamında soru formuna cevap veren ÇHC’de yerleşik Huvis Sichuan firması, normal değer hesaplamasında, firmalarının piyasa ekonomisi koşullarında çalıştıklarına dair taleplerinin kabul edilmemesi durumunda, Suudi Arabistan piyasa koşullarında oluşan değerin normal değer olarak alınmasını talep etmiştir. Ancak Suudi Arabistan’da yerleşik firmalar işbirliğine gelmemiş addedildiğinden ve anılan ülke için normal değer belirlemesi eldeki veriler kullanılmak suretiyle yapıldığından, mezkur firmanın Suudi Arabistan’ın soruşturma kapsamında emsal ülke olarak alınması talebi uygun görülmemiştir.

b)Suudi Arabistan

(1) Suudi Arabistan’da yerleşik firmalara yönelik normal değer, Yönetmelik’in 26 ncı maddesi hükmü uyarınca eldeki mevcut veriler çerçevesinde, yukarıda ÇHC için hesaplanma yöntemi belirtilen oluşturulmuş normal değer temelinde belirlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

İhraç Fiyatı

İhraç fiyatının belirlenmesi

MADDE 10- (1) ÇHC’de yerleşik Huvis Sichuan firması ile Suudi Arabistan’da yerleşik NPF National Polyester Fibers Factory firması için ihraç fiyatı, söz konusu firmaların Türkiye’ye satışlarında fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Damping Marjları

Fiyat karşılaştırması

MADDE 11- (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı aşamada karşılaştırılmıştır. Firma bazlı yapılan damping hesaplamalarında firmaların ihraç işlemlerine ilişkin olarak talep etmiş oldukları ayarlamalar dikkate alınmıştır. Normal değer ile ihraç fiyatı fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilen bu fiyatlar esas alınarak aynı ticari aşamada karşılaştırılmıştır.

Damping marjları

MADDE 12- (1) Yönetmelik’in 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjları, normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır.

(2) Damping marjı;

                a) Suudi Arabistan’da yerleşik NPF National Polyester Fibers Factory firması için damping marjı CIF ihraç fiyatının %12,88’i olarak hesaplanmıştır. Suudi Arabistan’da yerleşik diğer firmalara yönelik damping marjı ise CIF ihraç fiyatın %29,51’i olarak belirlenmiştir.

b) ÇHC’de yerleşik Huvis Sichuan firması için CIF ihraç fiyatının %19,94’ü damping marjı hesaplanmıştır. ÇHC’de yerleşik diğer firmalara yönelik damping marjı ise CIF ihraç fiyatın %30,61’i olarak belirlenmiştir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Zarara İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalat

            İthalatın hacmi ve gelişimi

MADDE 13- (1) Yönetmelik’in 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı incelenmiştir.

 a) Maddenin Genel İthalatı

Maddenin genel ithalatı, 2002 yılı ile SD arasında miktar bazında %1,89 oranında azalırken, anılan dönemdeki değer artışı %51,54 oranında gerçekleşmiştir.

 b) Maddenin Soruşturma Konusu Ülkelerden İthalatı

Maddenin ÇHC’den ithalatı, 2002 yılı ile SD arasında miktar bazında %410,31 oranında, değer bazında ise %726,43 oranında artmıştır. Aynı dönemde ÇHC’nin genel ithalat içindeki payı %7,77’den %40,42’ye çıkmıştır.

             Maddenin Suudi Arabistan’dan ithalatı, 2002 yılı ile SD arasında miktar bazında %217,49 oranında artarken, değer bazında  %427,46 oranında artmıştır. Aynı dönemde Suudi Arabistan’ın genel ithalat içindeki payı %5,25’den %16,99’a yükselmiştir.

c) Maddenin Üçüncü Ülkelerden İthalatı

Maddenin üçüncü ülkelerden ithalatı, 2002 yılı ile SD arasında miktar bazında %51,96 oranında, değer bazında ise %22,75 oranında azalmıştır. Aynı dönemde üçüncü ülkelerin genel ithalat içindeki payı %86,98’den %42,59’a düşmüştür. Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta gözlemlenen azalmada 2003 yılında yine soruşturma konusu üründe Hindistan, Tayvan ve Tayland’a karşı yürürlüğe konulan damping önleminin büyük etkisi bulunmakla birlikte, ÇHC ve Suudi Arabistan menşeli ithalatın özellikle bu ülkelerin pazar paylarını alması nedeniyle, yerli üretim dalı üzerinde önlemin iyileştirici etkisi gerçekleşememiştir.

d) Dampingli İthalatın Pazar Payındaki Değişim

                Maddenin yurtiçi tüketimi, Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş., Fuxing Usaş Geri Kazanma San. ve Tic.A.Ş, Rıfay Polipropilen Elyaf Sanayi ve Ticaret A.Ş, Bozoğlu Tekstil San.ve Tic.A., Eurofiber Tekstil ve Alba Tekstil  firmalarının yurtiçi satışları ile genel ithalatın toplanması suretiyle hesaplanmıştır. Bu çerçevede belirlenen toplam tüketim endeks olarak 2002 yılında 100 iken SD’de 102 olmuştur. Yine 2002 yılı endeksi 100 alındığında, 2002-SD’de ÇHC’nin pazar payı endeksinin 500’e, Suudi Arabistan’ın 311’e yükseldiği görülmüştür

 

Dampingli ithalatın fiyatlarının gelişimi

MADDE 14- (1) TÜİK kayıtları esas alınarak yapılan incelemede, soruşturmaya konu ülkelerin ağırlıklı ortalama CIF ihraç fiyatları 2002 yılı 100 olarak alındığında bu rakam SD itibariyle Suudi Arabistan için 166’ya, ÇHC için ise 162’ye yükselmiştir.

                Fiyat Baskısı

                MADDE 15- (1) Yerli üretim dalının satış fiyatları oluşan fiyat baskısı nedeniyle ticari maliyetlerinin altında kalmıştır. Bu nedenle fiyat kırılması yerli üretim dalı üzerindeki fiyat baskısı için doğru bir gösterge olmayacaktır. Dolayısıyla gerçek fiyat baskısını görmek amacıyla, ÇHC ve Suudi Arabistan menşeli ithalatın gümrük vergisi ve masrafları dahil Türkiye piyasasına ağırlıklı ortalama giriş fiyatları, yerli üretim dalının soruşturma konusu ürüne ait ticari maliyetinin üzerine eklenen makul kar oranı ile elde edilen fabrika çıkış aşamasındaki fiyat ile mukayese edilmiş ve bu yolla yıpranmamış fiyata göre kırılmayı ifade eden fiyat baskısı hesaplanmıştır. Ülke bazında fiyat baskısı hesaplamalarında TÜİK’ten temin edilen ülke bazında ihraç fiyatları, firma bazında hesaplanan fiyat baskısı hesaplamalarında ise firma ihraç fiyatları  kullanılmıştır. Ayrıca bu fiyatlara ithalatçılardan gelen bilgiler de göz önüne alınarak, gümrük giderleri ve gümrük vergisi gibi gider kalemleri eklenmiştir. Bu şekilde, soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın gümrük vergisi ve masrafları dâhil Türkiye piyasasına giriş fiyatı yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatları ile mukayese edildiğinde, SD’de dampingli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarını önemli ölçüde baskı altına aldığı tespit edilmiştir. SD’de ilgili ürünün CIF bedelinin yüzdesi olarak fiyat baskısı, ÇHC için %23,95; Suudi Arabistan için ise %28,61 olarak hesaplanmıştır. 

                (2) firma bazında yapılan fiyat baskısı hesaplamalarında ise NPF National Polyester Fibers Factory firması için CIF bedelin % 15,46’sı, Huvis Sichuan firması için ise yine CIF bedelin %17,97’si oranında fiyat baskısı hesaplanmıştır. 

Fiyat kırılması

MADDE 16-(1)  ÇHC ve Suudi Arabistan menşeli ithalatın gümrük vergisi ve masrafları dahil Türkiye piyasasına ağırlıklı ortalama giriş fiyatları, yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama satış fiyatları ile mukayese edilmiş ve dampingli ithalatın ortalama fiyatının yerli üretim dalının ortalama fiyatının altında kaldığı tespit edilmiştir. Buna göre ÇHC menşeli polyester elyaflar  için soruşturma döneminde fiyat kırılması CIF bedelin %6,1’i, Suudi Arabistan menşeli polyester elyaflar için ise CIF bedelin %8,2’si oranında hesaplanmıştır.

 

                                                 İKİNCİ BÖLÜM

                                                 Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 17- (1)Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin incelenmesinde mümkün olduğu ölçüde ilgili ürüne ait veriler esas alınmıştır.

(2) Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmıştır.

a) Üretim

Yerli üretim dalının ilgili üründe 2002 yılında 100 olan üretim miktar endeksi SD’de 108’e yükselmiştir. 

b) Satışlar

Yerli üretim dalının ilgili üründe 2002 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi SD’de 89’a gerilemiştir. Aynı dönemde satış hasılatı ise reel olarak 100’den 74’e düşmüştür.

c) İhracat

Yerli üretim dalının ilgili üründe 2002 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi SD’de 147’ye çıkmıştır. Aynı dönemde satış hasılatı ise reel olarak 100’den 130’a yükselmiştir.

d)  Pazar Payı

                Yerli üretim dalının ilgili üründe yurtiçi pazar payı endeks olarak 2002 yılında 100 iken SD’de 103’e yükselmiştir. Söz konusu yükselmede 2002 yılında üretimleri bulunmayan Fuxing Usaş Geri Kazanma San. ve Tic. A.Ş, Rıfay Polipropilen Elyaf Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Eurofiber Tekstil firmalarının devreye girmesi etkili olmuştur.

e)  Stoklar

                Yerli üretim dalının ilgili üründe 2002 yılı stok düzeyi endeksi 100 olarak alındığında SD’de stok düzeyi 193’e yükselmiştir.

f) Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)

Yerli üretim dalının kapasitesinde ilgili ürün için 2002-SD arasında herhangi bir değişiklik olmamıştır. 2002 yılında 100 olarak alınan KKO endeksi ise, SD’de 108’e yükselmiştir.

g) İstihdam

                Yerli üretim dalının ilgili üründe çalışanlarının sayısı endeks olarak 2002-SD arasında 100’den 72’ye gerilemiştir. 

h) Ücretler

                Yerli üretim dalının ilgili ürün üretiminde çalışan işçilerinin aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi 2002-SD arasında 100’den 72’ye düşmüştür.

i) Verimlilik

                Yerli üretim dalının ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2002 yılında 100 iken SD’de 151’e yükselmiştir.

j) Yurtiçi Fiyatlar

Yerli üreticinin ilgili üründe ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyatı 2002 yılında 100 olarak alındığında, bunun SD’de 83’e gerilediği tespit edilmiştir. 

k) Maliyetler

Yerli üreticinin ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2002 yılında 100 iken SD’de 98 olarak gerçekleşmiştir.

l) Kârlılık

                Yerli üreticinin ilgili üründe ticari maliyetleri dikkate alınarak hesaplanan toplam kârlılık ve birim kârlılık endeksleri 2002 yılında her ikisi için de 100 olarak alındığında, zarar artarak SD’de sırası ile (-)184 ve (-)181 değerlerine ulaşmıştır.

m) Nakit Akışı

Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri dolayısıyla yarattığı nakit akışı endeksi 2002 yılında 100 iken bu rakam SD’de (-)73’e gerilemiştir.

n) Özkaynakların Kârlılığı ve Yatırım Hasılatı

Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2002 yılı itibariyle -100 olan özkaynak kârlılığı (Kâr/Özkaynak) endeksi SD için -1413’e gerilemiştir. Yatırım hasılatı (Kâr/Aktif Toplamı) endeksine bakıldığında ise 2002 yılında (-)100 iken SD’de (-) 1290 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, her ne kadar özkaynak kârlılığı ve yatırım hasılatı göstergeleri şirket geneli için hesaplanmış ve ilgili ürün için hesaplanamamış olsa da,  2002 yılında ilgili üründe negatife dönen kârlılık, adı geçen göstergelerdeki bozulmaya katkıda bulunmuştur.

o) Büyüme

Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü reel olarak 2002 yılında 100 iken SD’de 95 olmuştur.

p) Sermaye Artışı

Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2002 yılında 100 olan öz sermaye endeksi SD’de 86’ya gerilemiştir.

r) Yatırımlardaki Artış

Yerli üretim dalı  ilgili üründe 2002-SD döneminde herhangi bir yenileme yatırımı gerçekleştirmemiştir. 

s) Ekonomik Göstergelerin Değerlendirilmesi

(1) Yerli üretim dalının zarar inceleme dönemi ekonomik göstergelerinde yapılan zarar incelemesinde, tüm zarar faktörleri ayrı ayrı incelenmiş, ancak değerlendirme zarar faktörlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesiyle yapılmıştır.

(2) Bu çerçevede, yerli üretim dalının, 2002-SD arasında ekonomik göstergelerinin incelenmesi sonucunda; yurt içi satışlarının gerilediği, stoklarının ciddi ölçüde arttığı, satış fiyatlarının ticari maliyetlerinin altında kaldığı, bu olumsuz gelişmeler sonucunda ilgili üründe toplam ve birim kârlılığının düşerek zarara dönüştüğü, istihdamda ciddi gerilemenin yaşandığı, firmanın tüm faaliyetlerini kapsayan aktif büyüklüğü, özkaynak büyüklüğü, yatırım kârlılığı ve özkaynak kârlılığı gibi göstergelerinde bozulmanın arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca, damping marjlarının önemli oranlarda olduğu belirlenmiştir.

(3) Öte yandan, yerli üretim dalının tüm faaliyetlerini kapsayan aktif büyüklüğü, sermaye hasılatı, özkaynak kârlılığı, özsermaye artışı gibi göstergelerinde görülen gerilemenin, firmanın farklı ürünlerde de faaliyet göstermesi nedeniyle doğrudan söz konusu dampingli ithalat ile ilişkilendirilmesi doğru olmamakla birlikte, ilgili ürünün kârlılığında görülen olumsuz gelişmenin de firma genelinde yaşanan gerilemede payı olduğu açıktır.

(4) Ekonomik göstergelerinde yaşanan söz konusu olumsuz gelişmeler ışığında, yerli üretim dalının soruşturmaya konu ürün ile ilgili faaliyetlerinde ciddi sorunlar ile karşı karşıya olduğu anlaşılmaktadır.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

Dampingli ithalatın etkisi

                MADDE 18- (1) Soruşturmaya konu her iki ülkeden yapılan toplam ithalatın miktar ve değer bazında arttığı ve ÇHC menşeli ithalatın toplam ithalat içerisindeki payının 2002 yılında %7,77’den SD’de %40,42’ye, Suudi Arabistan menşeli ithalatın payının ise %5,25’ten %16,99’a yükseldiği görülmektedir.

                (2) 2002-SD arasında, soruşturmaya konu ülkelerden Suudi Arabistan ve ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatların 2002 yılından itibaren düzenli olarak artarken, ithalatın hacmi nispi ve mutlak olarak artmıştır. SD’de ÇHC ve Suudi Arabistan’dan yapılan ithalatın birim fiyatlarında 2002 yılına kıyasla artış görülmekle beraber bu artışın damping fiyatlı ÇHC menşeli ithalat dolayısıyla yerli üreticinin fiyatları üzerinde ortaya çıkan fiyat baskısını ortadan kaldıracak düzeyde olmadığı gözlemlenmektedir.

(3) Yerli üretici ise, hammadde fiyatlarında yaşanan artışa rağmen verimlilikte sağlanan gelişmelerle ticari maliyetini belirli bir düzeyde tutmayı başarmış ancak fiyat baskısı nedeniyle fiyatlarını ticari maliyetlerinin altında belirlemek durumunda kalmıştır. Yerli üretim dalının zararına satışlara ve üç ülkeye yönelik olarak 2003 yılında alınan dampinge karşı önleme rağmen pazar payında  önemli bir artış yakalayamamış olması dikkat çekicidir.

(4) Bu tespitler ışığında, 2002-SD döneminde mutlak ve nispi olarak miktar ve değer bazında artış gösteren dampingli ithalat nedeniyle, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde olumsuz gelişmeler olduğu görülmüştür. Dampingli ithalatın seyri ile yerli üretim dalında görülen olumsuz gelişmelerin eş zamanlı olarak ortaya çıkması sebebiyle, yerli üretim dalında görülen zararın dampingli ithalattan kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.

Üçüncü ülkelerden ithalat

                MADDE 19-(1) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta, 2002-SD döneminde fiyatlar %60,82 oranında artmış, buna karşılık söz konusu ithalat miktar bazında yaklaşık %51,96 oranında azalmıştır. Bu çerçevede, anılan dönemde üçüncü ülkelerin ithalat içindeki payı %86,98’den %42,59’a gerilemiştir. Üçüncü ülkeler menşeli ithalatta görülen bu değişim, dampingli ithalatın anılan ülkelerin piyasadaki payını da olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. 2003 yılında soruşturma konusu üründe Hindistan, Çin Tayvanı ve Tayland’a yönelik damping önlemi alınmış bulunmakla birlikte, yerli üretim dalında alınan bu önlemler sonrası görülmesi beklenen iyileştirici etki artan ÇHC ve Suudi Arabistan ithalatı nedeniyle gözlemlenememiştir. 

Diğer unsurların etkisi

MADDE 20- (1) Yönetmelik’in 17 nci maddesi hükümleri uyarınca, soruşturma konusu ülkeler menşeli dampingli ithalattaki gelişim ile söz konusu ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin yanı sıra yerli üretim dalında zarara yol açabilecek bilinen ve ilgili taraflarca dile getirilen diğer olası unsurlar da incelenmiştir.

(2) İlgili taraflarca soruşturmanın çeşitli aşamalarında yerli üreticinin yönetim ve  satış politikası hakkında zararın kaynağı olarak iddia edilen hususlar yerli üretim dalı nezdinde yapılan yerinde doğrulama soruşturması sırasında incelenmiştir.

(3) Söz konusu inceleme sonucunda adı geçen kuruluşun;

a) polyester elyaf ithalatının kısıtlamaya tabi olmadığı ve uygulanan gümrük vergilerinin de bir çok ülke için %0, vergiye konu ülkeler için ise 2001 yılında %5,1 ve 2002 yılında %4,7 gibi oranlarda olduğu nazara alındığında tekel konumunda bulunmadığı,

b) ithalatın serbest olduğu ve rekabetin yüksek olduğu bir ortamda satış fiyatının keyfi bir politika ile belirlenmesinin zaten mümkün olmadığı ve fiyatların dış fiyatlardan ve  de özellikle dampingli fiyatlardan doğrudan etkilendiği, kuruluş içinde oluşturulmuş pazarlama gruplarının bu alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlardan temin edilen verileri ve ithalatın gelişimini takip ederek yapmış oldukları araştırmaları dikkate aldığı,

belirlenmiştir.

 

 

BEŞİNCİ KISIM

Sonuç

 

 

Karar

MADDE 21- (1) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile aşağıda tanımı ve menşei verilen maddenin Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen miktarda dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.  

 

GTİP

Madde İsmi

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Vergi Miktarı

       5503.20

Poliesterlerden

Çin Halk Cumhuriyeti

0,08 ABD Doları/Kg

Suudi Arabistan

0,11 ABD Doları/Kg

 

Uygulama

MADDE 22- (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın ithalatında, karşılarında gösterilen miktarda dampinge karşı vergiyi tahsil ederler.

 

 

Yürürlük

MADDE 23- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 
Yürütme

MADDE 24- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.