1 Eylül 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26630

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/11)

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

 

Soruşturma

Madde 1- (1) Yerli üreticiler  Haznedar Refrakter San. A.Ş. ile Kümaş Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş.’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “belirli ateş tuğlaları”nın Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretime zarar verdiği iddiasıyla, bu ülke menşeli söz konusu maddenin ithalatına karşı önlem alınması istemiyle yaptıkları, diğer üreticiler Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş, Konya Selçuklu Krom Magnezit Tuğla San. A.Ş. ve Zonguldak Yatırım Filyos Ateş Tuğlası En. San. ve Tic. A.Ş. tarafından da desteklenen başvuruları sonucu 29/08/2006 tarih ve 26274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/21 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturması, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanunla Değişik 3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar  ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri ile 02/05/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir.

 

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

Madde 3- (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün bilinen yerli üreticilerine, Müsteşarlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik bilinen ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir.

 

(2) Öte yandan, soruşturma konusu ülkede yerleşik diğer üretici-ihracatçılara iletilebilmesini teminen, söz konusu soru formunun bir örneği ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliği’ne de gönderilmiştir.

 

(3) Tarafların soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır. İthalatçı ve soruşturma konusu ülkedeki üretici/ihracatçıların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

 

(4) RHI Refractories (Dalian) Co.Ltd. firması ile Yingkou Orind Refractories firmaları “üretici-ihracatçı soru formu”na süresi içerisinde cevap vermişlerdir.

 

(5) RHI Refractories (Dalian) Co.Ltd. firması, soruşturma döneminde çok az miktarda ihracatı olması sebebiyle, firmanın genel bilgilere ilişkin soruları cevaplandırdığını, maliyet, iç piyasa satışları ve ihracat satışlarına ilişkin bilgi vermediğini ifade etmiştir. Firma, ayrıca soru formunun piyasa ekonomisine ilişkin bölümünü de cevaplandırmamıştır.

 

 (6) Yingkou Orind Refractories firmasının soru formuna cevaplarında temel eksikliklerin varolduğu, firmanın piyasa ekonomisine ilişkin soru formunu da cevaplandırmadığı tespit edilmiştir.

 

(7) Şikayette bulunan yerli üreticiler şikayet konusu ürünün Türkiye üretiminin %61’ini, şikayeti destekleyen üreticilerle birlikte %83’ünü gerçekleştirmektedirler. Bu çerçevede,  Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde, şikayetçilerin yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz oldukları anlaşılmıştır. 

 

(8) Yerli üreticiler, soru formuna usulüne uygun şekilde yanıt vermiş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir. Ayrıca, soruşturma sırasında Müsteşarlığımız ile işbirliği içinde olmuşlar ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmişlerdir.

 

(9) Soruşturma süresince gerekli bilgileri sağlayan Konya Selçuklu Krom Magnezit Tuğla San. A.Ş.’nin cevapları da soruşturma kapsamında değerlendirilmiştir.

 

                (10) Soruşturma konusu maddenin, soruşturma döneminde ÇHC’den ithalatını yaptığı tespit edilen 12 ithalatçı firmaya da "ithalatçı soru formu" gönderilmiş, bu firmaların sekizinden yanıt alınmıştır.

 

Yerinde doğrulama soruşturması

Madde 4- (1) Yönetmelik’in 21 inci maddesi çerçevesinde şikayetçi firmalardan Kütahya’da yerleşik Kümaş Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş.’nin idari ofisinde ve üretim tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması yapılmıştır.

 

                (2) ÇHC’de yerleşik firmalar damping marjı belirlemesi için gerekli temel bilgileri sunmadığından söz konusu firmalar nezdinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmemiştir.

 

İlgili tarafların bilgilendirilmesi

Madde 5- (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine ve bilinen üretici-ihracatçı firmalara şikayetin gizli olmayan metni ve soruşturma açılış Tebliği gönderilmiştir.

 

(2) Yönetmelik’in 25 inci maddesi uyarınca, soruşturmanın ilgili taraflarına soruşturma sonucundaki belirlemelere esas teşkil eden verileri içeren nihai bildirimler gönderilmiş ve karşıt görüş ve değerlendirmelerini iletmeleri için makul bir süre tanınmıştır.

 

(3) Tüm taraflara soruşturma boyunca, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve bu görüşlerle alâkalı bilgi ve belgeleri sunma imkânı verilmiş ve söz konusu görüşler ile belgeler değerlendirilmiştir.

 

Soruşturma dönemi

Madde 6- (1) Damping belirlemesi için, 01/07/2005–30/06/2006 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemesinde ise, veri toplama ve analiz için 01/01/2003-30/06/2006 arasındaki dönem esas alınmıştır.

 

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

 

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

Madde 7- (1) Soruşturma konusu ürünler genellikle demir çelik, çimento, bakır, cam sanayinde üretim aşamasında fırınların astarlama işlemlerinde kullanılan ateş tuğlalarıdır. Söz konusu ürünler 6902.10.00.10.11, 6902.10.00.10.12, 6902.10.00.10.13 GTİP’lerinde yer alan kromit, magnezit ve krom magnezit ateş tuğlaları ile 6815.91 GTP’sinde yer alan yalnız magnezit, kromit veya krommagnezit olanlar’dır.

 

(2) Kromit, magnezit ve krom magnezit ateş tuğlaları, Mg ya da Cr elementlerini ağırlık itibariyle %50’den fazla ayrı ayrı veya birlikte, MgO veya Cr2O3 formunda içeren ateş tuğlalarıdır.

 

(3) Yerli üretim dalından alınan bilgilere göre, krom manyezit tuğlalar, üretiminde %45’den fazla kromit cevheri ve %55’den daha az sinter MgO içeren tuğlalardır. Genellikle bakır, kurşun ve çinko üretim sanayinde kullanılır.

 

(4) Manyezit krom tuğlalar, üretiminde %10-%40 arası kromit cevheri ve %90-%60 oranında da MgO kullanılan tuğlalardır. Bu tuğlalar, genellikle çimento fabrikaları döner fırınları, kireç fabrikaları ocakları, kurşun fabrikaları ve demir çelik fabrikaları pota veya konverter emniyet astarlarında kullanılmaktadır. Pişmiş manyezit tuğlalar belirli kullanım alanlarında bu ürünü ikame etmek üzere kullanılabilmektedir. Çimento sektörü döner fırınlarında ise kromsuz ve MgO-Alümina spinel tuğlalar ikame ürün olarak kullanılabilir. Kurşun ocaklarında ise ikame edebilecek bir ürün yoktur.

 

(5) Manyezit karbon tuğlalar ile manyezit tuğla ve manyezit krom tuğlaların üretim sürecinde harman hazırlama ve tuğla şekillendirme süreci benzerdir. Manyezit karbon tuğlalar, şekillendirme sonrası 250–300 derece sıcaklıkta temperlenirken, manyezit ve manyezit krom tuğlalar 1500-1750 derece sıcaklıkta tünel fırınlarda pişirilir. 

   

(6) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülkeden ithal edilen ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen ürünün benzer ürün olup olmadığı hususu incelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde; soruşturmaya konu ülkeden ithal edilen soruşturma konusu “ateş tuğlaları” ile yerli üretim dalı tarafından üretilen “ateş tuğlaları”nın teknik ve fiziki özellikleri, çeşitleri, dağıtım kanalları, kullanım alanları, kullanıcıların ürünü algılaması veya birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer özelliklere sahip olduğu ve soruşturmaya konu ülkelerden ithal edilen ürünlerin yerli üretim dalının ürünleriyle doğrudan rekabet içinde olduğu, bu nedenle de benzer ürün olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

 

Normal değerin belirlenmesi

Madde 8- (1) Üretici-ihracatçı firmaların soru formunu tam ve eksiksiz cevaplandırmaması ve pazar ekonomisine ilişkin soru formunu yanıtlamaması nedeniyle firmalar için bireysel damping marjı belirlemesi yapılmamıştır.

 

(2) Bu nedenle,  normal değerin tespitinde açılış tebliğinde belirtildiği üzere, Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal üçüncü ülke olarak Türkiye seçilmiştir. Bu kapsamda, normal değerin belirlenmesinde Türkiye’deki üretim maliyetlerine makul bir kâr marjı eklenmek suretiyle hesaplanan oluşturulmuş normal değer kullanılmıştır. 

 

(3) Oluşturulmuş normal değer, işbirliğinde bulunan ithalatçıların vermiş olduğu verilerden tespit edilen iki ürün tipi için ithalat miktarları ile ağırlandırılarak tespit edilmiştir.

 

İhraç fiyatı

Madde 9- (1) İhraç fiyatı, işbirliğinde bulunan ithalatçılar ve TÜİK tarafından sağlanan veriler çerçevesinde normal değer belirlemesinde kullanılan iki ürün tipine ilişkin ithalat verilerine dayanılarak belirlenen eldeki işlemler esasında tespit edilmiştir.  

 

Fiyat karşılaştırması ve damping marjı

Madde 10- (1) SD için fabrika çıkış aşamasında tespit edilen oluşturulmuş normal değer ile gerekli ayarlamalar yapılarak fabrika çıkış aşamasına getirilen ağırlıklı ortalama ihraç fiyatı karşılaştırılmıştır.

 

(2) Karşılaştırmada, ağırlıklı ortalama normal değer ile ağırlıklı ortalama ihraç fiyatının karşılaştırılması yöntemi uygulanmıştır. 

 

(3) Bu şekilde yapılan hesaplama sonucunda damping marjı, CIF değerin % 53,7 si oranında, spesifik olarak 285 ABD Doları/Ton olarak belirlenmiştir.

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Zarar ve Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalatın Gelişimi

 

Genel

Madde 11-(1)Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı ile bu ithalatın iç piyasadaki benzer mal fiyatları üzerindeki etkisi incelenmiştir.

 

Maddenin genel ithalatı

Madde 12- (1) 2003 yılında yıllık 8.300 ton olan soruşturma konusu ürün genel ithalatı 2004 yılında önemli bir değişiklik göstermeyerek 8.485 tona yükselmiş, 2005 yılında ise bir önceki yıla oranla yaklaşık %53 oranında artarak 13.006 tona çıkmıştır. SD’de ise 12.468 ton ithalat gerçekleşmiştir.

 

 

 

Dampingli ithalat

Madde 13- (1) Soruşturma konusu ürünün ÇHC’den ithalatı ise 2003 ile SD arasında sırasıyla 1.328; 234; 3.042 ve 3.309 ton olarak gerçekleşmiştir. 2003 yılı ile SD arasında ÇHC menşeli şikayet konusu ürünün ithalatı yaklaşık %150 oranında artmıştır.

 

Dampingli ithalatın tüketime göre artışı

Madde 14- (1) Soruşturma konusu ürünlerin yurtiçi tüketimi, yerli sanayinin yurtiçi satışları ile genel ithalatın toplanması suretiyle belirlenmiştir. Bu çerçevede belirlenen toplam tüketim endeksi; 2003 yılında 100 iken, 2004 yılında 94’e gerilemiş, 2005 yılında 109’a yükselmiş, soruşturma döneminde ise 94’e gerilemiştir.

 

                (2) ÇHC kaynaklı ithalatın toplam tüketim içindeki payı ise 2003 yılında %2,6 iken soruşturma döneminde %7’ye yükselmiştir.

 

Dampingli ithalatın fiyatlarının gelişimi 

Madde 15- (1) ÇHC menşeli ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatı 2003 yılında CIF 538 ABD Doları/ton iken, 2004 yılında CIF 660 ABD Doları/tona yükselmiş, 2005 yılında ise 646 ABD Doları/tona düşmüş, SD de ise 671 ABD Doları/ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Dampingli ithalatın yerli üreticilerin fiyatları üzerindeki etkisi

Madde 16- (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurtiçi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. ÇHC menşeli ithalatın gümrük vergisi ve diğer gümrükleme masrafları dahil Türkiye piyasasına giriş fiyatları, yerli üretim dalının fabrika çıkış aşamasındaki satış fiyatları ile mukayese edilmiş ve dampingli ithalatın fiyatının yerli üretim dalının fiyatını önemli ölçüde kırdığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, SD de damping marjı hesabına esas ihraç işlemlerinin CIF bedelin %19’u oranında, spesifik olarak ise 104 ABD Doları/Ton düzeyinde fiyat kırılması tespit edilmiştir.

 

(2) Fiyat baskısı, ÇHC menşeli ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. ÇHC menşeli ithalatın gümrük vergisi ve diğer gümrükleme masrafları dahil Türkiye piyasasına giriş fiyatları, yerli üretim dalının üretim maliyetine mâkul oranda kâr marjı eklenmek suretiyle tespit edilen olması gereken satış fiyatı ile mukayese edilmiş ve dampingli ithalatın fiyatının yerli üretim dalının olması gereken fiyatını önemli ölçüde baskı altına aldığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, soruşturma döneminde damping marjı hesabına esas ihraç işlemleri bazında yapılan hesaplamada CIF bedelin %26’sı oranında, spesifik olarak ise 145 ABD Doları/Ton düzeyinde fiyat baskısı tespit edilmiştir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

 

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

Madde 17- (1) Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, şikayetçiler ile soruşturma sırasında veri sağlayan bir diğer üretici de dâhil olmak üzere toplam üç üreticinin verileri esas alınmıştır. 

 

(2) Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmıştır.          

 

 

a) Üretim

Yerli üretim dalının 2003 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2004 yılında 107’ye, 2005 yılında 117’ye yükselmiş, ancak SD de 96’ya düşmüştür.

 

b) Kapasite Kullanımı

Yerli üretim dalının 2003 yılında 100 olan kurulu kapasitesi 2005 yılında 129’a yükselmiştir. 2003 yılı ile SD arasındaki dönemde kapasite kullanım oranı 2004 yılı hariç sürekli azalış göstermiştir. 2003 yılında 100 olan kapasite kullanım oranı endeksi, 2004’te 106’ya yükselmiş, 2005’te 90’a, SD de ise 74’e gerilemiştir.

 

c) Satışlar

Yerli üretim dalının 2003 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi 2004’te 93’e gerilemiş, 2005’te 100’e yükselmiş, SD de ise 83’e düşmüştür.

 

d) Piyasa payı

Ateş tuğlası üreticilerinin piyasadan aldıkları pay hesaplanırken, yerli üretim dalının verileri dikkate alınmıştır. Bu çerçevede, ilgili üründe yerli üretimin 2003 yılında 100 olan pazar payı 2004’te 93’e gerilemiş, 2005’te tekrar 100’e yükselmiş, SD de ise 83’e düşmüştür.

 

e) Yurtiçi Fiyatlar

Yerli üretim dalının 2003 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyatı 2004 yılında 90’a, 2005 yılında 83’e düşmüş, SD de 83 olarak gerçekleşmiştir.

 

f) Maliyetler

Yerli üretim 2003 yılında reel olarak 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyeti, 2004 yılında 94, 2005 yılında 92, SD de ise 95 olarak gerçekleşmiştir.

 

g) Kârlılık

Yerli üretim dalının 2003 yılında 100 olan ürün birim kârlılık seviyesi, 2004 yılında -127, 2005 yılında -297, soruşturma döneminde ise -441 olarak gerçekleşmiştir. Yerli sanayinin 2006 yılı altı aylık kârlılığı ise bir önceki yılın altı aylık kârlılığına oranla oldukça kötüleşmiştir.

 

h) Nakit Akışı

Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri dolayısıyla yarattığı reel nakit akışı (kâr+amortisman) 2003 yılında 100 iken, 2004 yılında -116, 2005 yılında 86, SD de ise -377 olarak gerçekleşmiştir.

 

ı) Stoklar

Yerli üretim dalının ilgili üründe  2003 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2004 yılında 80’e yükselmiş, 2005 yılında ise 148’e yükselmiş, SD de ise 110 olarak gerçekleşmiştir.

 

 

i) İstihdam

Yerli üretim dalının 2003 yılında 100 olan çalışan işçi sayısı endeksi, 2004, 2005 ve SD de sırasıyla 94, 89 ve 83 olarak gerçekleşmiştir.

 

j) Verimlilik

Üretimde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2003 yılında 100 iken, 2004’te 114, 2005 yılında 131 ve SD de 115 olarak gerçekleşmiştir.

 

k) Ücretler

Yerli üretim dalının 2003 yılında 100 olan ücret endeksi, 2004, 2005 ve SD de sırasıyla 92, 88 ve 84 olarak gerçekleşmiştir.

 

l) Büyüme

Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerini kapsayan aktif büyüklüğü reel olarak 2003 yılında 100 iken, 2004 yılında 82, 2005 yılında 84, SD de ise 87 olarak gerçekleşmiştir.

 

m) Sermaye Artışı

Soruşturmaya konu ürün dışındaki faaliyetlerin de dahil olduğu yerli üretim dalının öz sermayesi 2003 yılında 100 alındığında, 2004 yılında 3.020; 2005 yılında 4.333; soruşturma döneminde ise 3.153 olarak gerçekleşmiştir. 2004 yılında sermayede görülen büyük artışın temel sebebi enflasyon muhasebesine geçişten kaynaklanan kaydi düzeltmedir.

 

n) Yatırımlardaki Artış

Yerli üretim dalının tevsi yatırımları 2003 yılı baz olarak alındığında, 2004 yılında 98, 2005 yılında 132, soruşturma döneminde ise 12 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalı tarafından herhangi bir yenileme yatırımı yapılmamıştır.

 

o) Yatırımların geri dönüş oranı

Bütün faaliyetlerle ilgili öz kaynak verisi kullanılarak yapılan hesaplamada yerli üretim dalının yatırım hasılatı (Kâr/Öz kaynak) oranı 2003 yılı 100 alındığında 2004 yılında -6, 2005 yılında 2, soruşturma döneminde de -16 olarak gerçekleşmiştir.

 

p) Damping marjının büyüklüğü

Ağırlıklı ortalama damping marjı CIF bedelin % 53,7’si oranında, miktar olarak ise 285 ABD Doları/ton  düzeyinde hesaplanmıştır. 

 

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

Madde 18- (1) Soruşturmaya konu ülkede yerleşik ihracatçı/üreticilerin çok yüksek oranlarda damping yaptığı ve söz konusu ürünlerde ithalat hacminin ihmal edilebilir düzeyin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.   

 

(2) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinden bilânço kârlılığı, yatırım hasılatı, yatırımın geri dönüş oranı, nakit akışı gibi finansal göstergeler en büyük üretici olan Kümaş Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş.’nin Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na yapmış olduğu ve soruşturmaya konu ürünle bağlantılı olmayan periyodik borç ödemelerinden ciddi ölçüde etkilendiğinden değerlendirme dışında tutulmuştur.

 

(3) Yerli üretim dalının, 2003-SD arasında ekonomik göstergelerinin incelenmesi sonucunda; üretimin, kapasite kullanımının, yurtiçi satışın, pazar payının, istihdamının olumsuz etkilendiği, soruşturma konusu üründe dönem sonu stoklarının kayda değer artış gösterdiği, yurtiçi satış fiyatının gerek reel gerekse ticari maliyetlere oranla bozulduğu, kâr göstergelerinde önemli bozulma olduğu ve yerli üretim dalı fiyatlarının önemli oranda baskı altında olduğu tespit edilmiştir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedensellik Bağı

 

Dampingli ithalatın etkisi

Madde 19-  (1) 2003 yılı ile soruşturma dönemi arasında, üçüncü ülkeler menşeli ithalat yaklaşık %31 oranında artarken, ÇHC menşeli ithalatın söz konusu dönemde %150 oranında arttığı; 2003 yılında yaklaşık %16 olan toplam ithalat içindeki payının soruşturma döneminde yaklaşık %26,5’e çıktığı tespit edilmiştir.

 

(2) Soruşturma konusu ürün tüketiminde soruşturma döneminde 2003 yılına oranla %6 oranında azalış görülmesine rağmen ÇHC menşeli dampingli ithalatın pazar payı, 2003 yılında %2,6’dan  soruşturma döneminde %7’ye çıkmıştır.

 

(3) Zarar inceleme döneminde soruşturma konusu ürünün ÇHC’nden dampingli ithalatının fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarını önemli ölçüde kırdığı ve baskı altında tuttuğu, bu nedenle yerli üretim dalının fiyatlarını aynı dönemde maliyetlerde görülen düşüşün de ötesinde kısmak durumunda kaldığı ve bu durumun yerli üretim dalının karlılığını daha da bozduğu; 2003 yılına göre SD’de mutlak ve nisbi olarak artan dampingli ithalat nedeniyle yerli üretim dalının pazar payını önemli oranda kaybettiği; üretimin, kapasite kullanımının, yurtiçi satışın, istihdamın ve stokların olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir.

 

(4) Dampingli ithalattaki artış eğilimi ile yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde yukarıda ifade olunan olumsuz gelişmelerin eş zamanlı olarak ortaya çıkması nedeniyle dampingli ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşan zarar arasında illiyet bağı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Üçüncü ülkelerden ithalat

Madde 20- (1) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın genel ithalat içindeki payının, 2003 yılında %84 iken soruşturma döneminde %73,5’e gerilediği görülmektedir.

 

(2) Diğer ülkeler kaynaklı soruşturma konusu ithalatın, zarar inceleme döneminde arttığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte üçüncü ülkeler kaynaklı ithalat, fiyatları itibariyle bu aşamada yerli üretim dalına maddi zarar verebilecek boyutta görülmemektedir. Dolayısıyla, üçüncü ülkeler menşeli ithalata ilişkin belirlemeler, zararın dampingli ithalattan kaynaklandığına yönelik tespiti değiştirecek durumda değildir. 

 

Diğer unsurların etkisi

Madde 21- (1) Yönetmelik’in 17 nci maddesi çerçevesinde, diğer unsurlar kapsamında ilgili taraflarca başka herhangi bir unsur dile getirilmemiştir. En büyük yerli üreticinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na olan borçlarının soruşturmaya konu ürüne ilişkin faaliyetlerine önemli bir etkisi tespit edilmemiştir.

 

(2) Sonuç olarak, ÇHC menşeli dampingli ithalat dışında yerli sanayide maddi zarara yol açabilecek herhangi bir unsura rastlanmamıştır.

 

BEŞİNCİ KISIM

Sonuç

 

Karar

MADDE 22- (1) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edildiğinden İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile aşağıda tanımı, menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşılarında gösterilen tutarda dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.

 

 

GTİP

Madde İsmi

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Vergi

6902.10.00.10.11

Kromit ateş tuğlaları

 

Çin Halk Cumhuriyeti

 

145 ABD Doları / Ton

6902.10.00.10.12

Magnezit ateş tuğlaları

6902.10.00.10.13

Krom magnezit ateş tuğlaları

6815.91

Magnezit, dolomit veya kromit içerenler (dolomit içerenler hariç)

 

 

Uygulama

MADDE 23- (1) Gümrük idareleri; Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı, menşe ülkesi belirtilen eşyanın ithalatında, karşılarında gösterilen tutarda dampinge karşı vergiyi tahsil ederler.

 

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.