29 Ağustos 2007 ÇARŞAMBA - Mükerrer

Resmî Gazete

Sayı : 26628

BAKANLAR KURULUNUN ATANMASINA DAİR İŞLEM

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                      29 Ağustos 2007

             B.02.0.PPG.0.12-300-01/10628

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ : 6/8/2007 tarihli ve B.01.0.KKB.01-08-2-2007-520 sayılı yazınız.

             İlgi yazınızla yeniden kurulması için görevlendirildiğim Bakanlar Kurulunda;

             1. Dokuz Devlet Bakanının görevlendirilmesini ve bunlardan ekli listede belirtilen üçüne Başbakan Yardımcılığı görevinin verilmesini,

             2. Ekli listede adları yazılı şahısların hizalarında belirtilen bakanlıklara atanmalarını ve Bakanlar Kurulunun bu suretle teşkilini,

             Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu maddesi uyarınca takdir ve tensiplerinize saygı ile arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

 

BAKANLAR KURULU LİSTESİ

 

                           Recep Tayyip ERDOĞAN             Başbakan

             1            Cemil ÇİÇEK                                   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

             2            Hayati YAZICI                               Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

             3            Nazım EKREN                                Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

             4            Mehmet AYDIN                             Devlet Bakanı

             5            Murat BAŞESGİOĞLU                  Devlet Bakanı

             6            Kürşat TÜZMEN                           Devlet Bakanı

             7            Nimet ÇUBUKÇU                          Devlet Bakanı

             8            Mehmet ŞİMŞEK                            Devlet Bakanı

             9            Mustafa Sait YAZICIOĞLU          Devlet Bakanı

           10            Mehmet Ali ŞAHİN                        Adalet Bakanı

           11            Mehmet Vecdi GÖNÜL                  Milli Savunma Bakanı

           12            Beşir ATALAY                               İçişleri Bakanı

           13            Ali BABACAN                               Dışişleri Bakanı

           14            Kemal UNAKITAN                        Maliye Bakanı

           15            Hüseyin ÇELİK                               Milli Eğitim Bakanı

           16            Faruk Nafiz ÖZAK                         Bayındırlık ve İskân Bakanı

           17            Recep AKDAĞ                               Sağlık Bakanı

           18            Binali YILDIRIM                            Ulaştırma Bakanı

           19            Mehmet Mehdi EKER                    Tarım ve Köyişleri Bakanı

           20            Faruk ÇELİK                                   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

           21            Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN          Sanayi ve Ticaret Bakanı  

           22            Mehmet Hilmi GÜLER                   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

           23            Ertuğrul GÜNAY                            Kültür ve Turizm Bakanı

           24            Veysel EROĞLU                             Çevre ve Orman Bakanı

 

 

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                               29 Ağustos 2007

             B.01.0.KKB.01-08-3-2007-542

                                                                                                                                                                                     

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : (a) 6 Ağustos 2007 günlü, B.01.0.KKB.01-08-2-2007-520 sayılı yazımız.

                       (b) 29 Ağustos 2007 günlü, B.02.0.PPG.0.12-300-01/10628 sayılı yazınız.

             1 – Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109. maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu’nun İstanbul Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından kurulması ilgi (a) yazımızla uygun görülmüştü.

             İlgi (b) yazınızla yapmış olduğunuz öneri uygun bulunarak, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Yasa’nın 4. maddesi uyarınca, dokuz Devlet Bakanının görevlendirilmesi ve bunlardan üçüne Başbakan Yardımcılığı görevinin verilmesi onaylanmıştır.

             2 – Yeni Bakanlar Kurulu’nda yer alan Bakanlıklara, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 109. maddesi gereğince ekli listede gösterilen kişiler atanmıştır.

             Bilgilerini rica eder, Bakanlar Kurulu’na başarılar dilerim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                      Cumhurbaşkanı

 

BAKANLAR KURULU LİSTESİ

 

                           Recep Tayyip ERDOĞAN             Başbakan

             1            Cemil ÇİÇEK                                   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

             2            Hayati YAZICI                               Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

             3            Nazım EKREN                                Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

             4            Mehmet AYDIN                             Devlet Bakanı

             5            Murat BAŞESGİOĞLU                  Devlet Bakanı

             6            Kürşat TÜZMEN                           Devlet Bakanı

             7            Nimet ÇUBUKÇU                          Devlet Bakanı

             8            Mehmet ŞİMŞEK                            Devlet Bakanı

             9            Mustafa Sait YAZICIOĞLU          Devlet Bakanı

           10            Mehmet Ali ŞAHİN                        Adalet Bakanı

           11            Mehmet Vecdi GÖNÜL                  Milli Savunma Bakanı

           12            Beşir ATALAY                               İçişleri Bakanı

           13            Ali BABACAN                               Dışişleri Bakanı

           14            Kemal UNAKITAN                        Maliye Bakanı

           15            Hüseyin ÇELİK                               Milli Eğitim Bakanı

           16            Faruk Nafiz ÖZAK                         Bayındırlık ve İskân Bakanı

           17            Recep AKDAĞ                               Sağlık Bakanı

           18            Binali YILDIRIM                            Ulaştırma Bakanı

           19            Mehmet Mehdi EKER                    Tarım ve Köyişleri Bakanı

           20            Faruk ÇELİK                                   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

           21            Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN          Sanayi ve Ticaret Bakanı  

           22            Mehmet Hilmi GÜLER                   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

           23            Ertuğrul GÜNAY                            Kültür ve Turizm Bakanı

           24            Veysel EROĞLU                             Çevre ve Orman Bakanı