20 Ağustos 2007 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26619

TEBLİĞ

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: ÖSG-2007/23)

 

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ  8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

             MADDE 2 – (1) 18/7/2001 tarihli ve 24446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak mecburi uygulamaya konulan TS IEC 60502-4 "Kablolar-Beyan Gerilimleri 1kV’dan (Um=1,2kV) 30 kV’a (Um= 36kV) Kadar Olan Yalıtımı Ekstrüzyonla Çekilmiş Güç Kabloları ve Bunların Yardımcı Donanımları Bölüm 4- Beyan Gerilimi 6kV’dan Um=7,2kV) 30 kV’a (Um= 36kV) Kadar Olan Kabloların Yardımcı Donanımları İçin Deney Özellikleri" standardı, Türk Standardları Enstitüsünce ekte yer aldığı şekilde revize edilmiştir. Bu revizyon metni,  Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 3 (üç) ay sonra imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacak ve bu geçiş süresi sonunda eski metin uygulamadan kaldırılacaktır.

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Devamı için tıklayınız