20 Ağustos 2007 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26619

YÖNETMELİK

             Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 27/11/2006 tarihli ve 26359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) veya özel yetenek sınavları sonucu Üniversite birimlerine kaydını yaptıran öğrenciler, kayıt olduğu eğitim-öğretim döneminin ilk haftası içerisinde birimine başvurur ve daha önce okuduğu yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersler için muaf tutulmasını isteyebilirler."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 24 – (1) Başarı veya başarısızlık ile ilgili esaslar şunlardır;

             a) Sınavları değerlendirmede; ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu veya yılsonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60’tır. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bu değerlendirmede dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yarıyı sonu veya yıliçi/yılsonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır. İstatistiksel işlemlerin nasıl yapılacağı Bağıl Değerlendirme Yönergesi ile belirlenir.

             b) AGNO’su en az 2.00 olan öğrencinin herhangi bir dersi (ED), (EE), (FE), (FF), (DZ) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır.

             c) AGNO’su 2.00’nin altında olan öğrenciler sınamalı öğrenci, 1.80’in altında olan öğrenciler ise başarısız sayılır. Genel ağırlıklı not ortalaması 1.80’den az olan öğrenci öngörülen öğrenim süresi içerisinde öğrenimine devam eder. Öncelikle alt yarıyıllardan daha önce almadığı dersler ile önceden (ED), (EE), (FE), (FF) (DZ)  ve (K) notu aldığı derslerin yanında  (DC), (DD) notu aldığı dersleri de tekrarlar ve devamını almış olduğu derslerin sadece ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına girer. Bu durumda bulunan lisans öğrencileri genel not ortalamasını 1.80’e yükseltinceye kadar üst yarıyıldan ders alamaz."

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/11/2006

26359