20 Ağustos 2007 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26619

YÖNETMELİK

             Bozok Üniversitesinden:

BOZOK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 26/2/2007 tarihli ve 26446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "ş) ALES: Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavını,"

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(2) Program açma teklifleri; açılacak programda dönemler itibariyle okutulacak dersler ve içerikleri, derslerin hangilerinin zorunlu hangilerinin seçimlik olduğu, bu dersleri verecek öğretim elemanlarının özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte yapılır. Teklifte, ayrıca aday başvurularının kabulünde dikkate alınacak ALES puan türü, alınacak öğrenci sayısı ve hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği de belirtilir."

             MADDE 3–  Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç), (e) ve (f) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "ç) Lisansüstü programlara başvuracak adayların akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı ALES’ten başvurduğu programın puan türünde; tezsiz yüksek lisans ve tezli yüksek lisans programı için en az 55, doktora ve sanatta yeterlik programları için başvurduğu alanda yüksek lisans yapmış olanların en az 55, lisans mezunu olanların ise en az 70 puan almak koşuluyla enstitü yönetim kurulunca belirlenecek asgari ALES puanına sahip olmaları gerekir. ALES puan türü enstitü yönetim kurulunca belirlenir. GRE sınavının sözel (verbal) ve sayısal (quantitative) analytical puanı en az 1100, analytical writing bölümünden alınan toplam puanı ise en az 3,5 olan adaylar ile GMAT sınavından en az 550 puan alan adayların puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılabilir. Söz konusu puanların ALES karşılığı Üniversitedeki enstitülerin ortak önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir. Lisansüstü programlara girişte yabancı dil belgesi olarak ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS ve Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonuçları dikkate alınır."

             "e) Doktora ve sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların ÜDS’den 55 veya Üniversitelerarası Kurul’ca kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan aldıklarını belgelemeleri gerekir."

             "f) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin ALES sınavına girmiş olmaları gerekir. Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için ALES’e girme şartı aranmaz. Ancak, Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi ile TÖMER’den Türkçe yeterlik belgesi istenir. Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartlarını belirlemeye enstitü yönetim kurulu yetkilidir."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarında; ilgili puan türünden olmak üzere ALES puanının % 70’i, lisans not ortalamasının % 30’u dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 50 olması gerekir."

             "b) Tezsiz ve tezli yüksek lisans programlarında; ilgili puan türünden ALES puanının % 60’ı, lisans not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 50 olması gerekir."

             "c) Doktora programlarında; ilgili puan türünden ALES puanının % 60’ı, lisans mezunları için lisans not ortalamasının, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir."

             "ç) Sanatta yeterlik programlarında; sözel puan türünden ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının veya yüksek lisans not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir."

             "d) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli ve yazılı teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu; jüri tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birden fazlasını içerecek şekilde giriş sınavı yapılmasını kararlaştırabilir. Ayrıca giriş sınavı sözlü olarak yapılan lisansüstü durumlarda; sözlü sınavına alınacak öğrenci sayısını ve başarı puanının nasıl hesaplanacağını enstitü yönetim kurulu belirler. Ancak ALES’in başarı puanına etkisi % 50’den az, yapılacak olan sınavın katkısı da % 20’den fazla olamaz.."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.