10 Ağustos 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26609

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2007/12452

             1 Aralık 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan, 28/10/2005 tarihli ve 5416 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Çevre Koruma Alanında İkili İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 11/6/2007 tarihli ve HUMŞ-864 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/6/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                     A. ŞENER                              M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bakanı

       A. BABACAN                               M.AYDIN                             N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

        F. KASIRGA                             M. V.GÖNÜL                              O. GÜNEŞ                  K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                        Milli Savunma Bakanı                      İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                  F. N. ÖZAK                               R.AKDAĞ                     İ. YILMAZ

    Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskan Bakanı                  Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                          M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                         A. COŞKUN

                Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı          Sanayi ve Ticaret Bakanı

                          M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                       O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı              Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

İLE

UKRAYNA BAKANLAR KURULU

ARASINDA

ÇEVRE KORUMA ALANINDA İKİLİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olup,

             Bugünkü ve gelecek kuşakların sağlığı ve refahı için çevrenin korunması ve çevresel koşulların iyileştirilmesi gereğinin bilincinde olarak,

             Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için, aynı zamanda bugünkü ve gelecek kuşakların sağlığı ve refahı için önemini kabul ederek,

             Taraflar arasındaki işbirliğinin ortak fayda sağlayacağını ve bölgesel ve küresel çevrenin korunması için sorumlulukların yerine getirilmesinde işbirliğinin önemli olduğunu göz önünde bulundurarak,

             Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasında daha yakın bilimsel ve teknik işbirliği ihtiyacını akılda tutarak,

             Türkiye ve Ukrayna'nın taraf olduğu çevre alanındaki uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını geliştireceğini ümit ederek,

             1992 yılında İstanbul'da imzalanan "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Zirvesi Deklarasyonu”nda halklarının refahı ve kalkınmada çevresel sürdürülebilirliği sağlayacak ikili ve çok taraflı işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak bulundukları taahhütleri yeniden vurgulayarak,

             "Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi'' (1992) ve ilgili Protokollerinin hükümleri ile 1996 yılında İstanbul'da düzenlenen Bakanlar Konferansı’nda kabul edilen “Karadeniz'in Rehabilitasyonu ve Korunması için Stratejik Eylem Planı”nda konulan ilkeleri teyid ederek,

             Bükreş Sözleşmesi, ilgili Protokolleri ve Karadeniz'in Rehabilitasyonu ve Korunması için Stratejik Eylem Planı'nın etkin uygulanmasının gerekliliğini kabul ederek,

             Taraflar arasında 4 Mayıs 1992 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" hükümlerini hatırlatarak,

             Çevre alanındaki ikili işbirliğinin iki Taraf arasındaki dostluk ilişkilerini daha da güçlendireceğine inanarak,

             Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:

Madde 1

             Taraflar çevrenin korunması alanında eşitlik, mütekabiliyet ve karşılıklı yarar esaslarına dayanarak, her iki Tarafın ilgili mevzuatı ve bu amaca uygun olarak tahsis edilen mali kaynakları çerçevesinde işbirliğinde bulunacaklardır.

Madde 2

             Çevreyle ilgili başlıca işbirliği alanları şunlardır:

             - Türkiye ve Ukrayna'nın taraf oldukları çevrenin korunmasıyla ilgili bölgesel ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmasında ortak programların/projelerin geliştirilmesi,

             - Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Biyogüvenlik Cartagena Protokolü ve Karadeniz Bölgesi'nde Biyoçeşitlilik ve Peyzajın Korunması Protokolü çerçevesinde biyoçeşitlilik ve peyzaj çeşitliliğinin korunması ve hassas ekosistemlerin rasyonel yönetimi,

             - Karadeniz'in korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesi, kontrolü ve bütünüyle yok edilmesi ve ilgili izleme faaliyetlerinde işbirliği,

             - Atık Su Yönetimi,

             - Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi,

             - Katı Atık Yönetimi,

             - Hava Kirliliğinin Azaltılması,

             - Entegre Kıyı Alanları Yönetimi,

             - Antropojenik (İnsan Kaynaklı) Faaliyetlerin Çevresel Etkisinin Değerlendirilmesi,

             - Enerji üretimi için çevreye duyarlı uygun teknolojilerin karşılıklı değişimi,

             - Çevresel Eğitim,

             - Orman Yönetimi,

             - Taraflarca ortak ilgi konusu olarak görülen herhangi diğer bir alan.

Madde 3

             Taraflar işbu Anlaşmanın 2. Maddesinde sıralanan konular üzerinde aşağıdaki şekillerde işbirliği yapacaklardır:

             - Ortak, bilimsel-teknik araştırmalar,

             - İşbirliği projelerinin geliştirilmesi,

             - Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve çevresel uygulamalara ilişkin bilimsel-teknik bilgi ve belgenin karşılıklı değişimi,

             - Toplantılar, konferanslar ve sempozyumlar düzenlenmesi,

             - Ortak eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması,

             - Uzmanların, görevlilerin, araştırmacıların ve hükümet dışı kuruluş mensuplarının karşılıklı değişimi,

             - Taraflarca gerekli görülen diğer işbirliği yöntemleri.

Madde 4

             Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesini takiben, her bir Taraf İşbu Anlaşma kapsamındaki işbirliği faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu olmak üzere bir Ulusal Koordinatör tayin edecektir. Taraflar birbirlerine Ulusal Koordinatörlerinin ismini bildireceklerdir. Taraflar, birbirlerine herhangi bir zamanda yazılı bildirimde bulunarak ulusal koordinatörün yerine vekil başka birini atayabileceklerdir.

             Tarafların Ulusal Koordinatörleri, işbu Anlaşmanın 2. Maddesi kapsamında öngörülen işbirliği faaliyetinin somut açıklamasını içeren yıllık Çalışma Programları hazırlayacaklardır. Bu yıllık Çalışma Programları, işbirliği faaliyetinin kapsamını; teslim edilmesi gerekenler ve teslim tarihlerini (eğer varsa); ürünler ve sonuçlarını; her bir Tarafça her bir faaliyet için sağlanacak finansman ve kaynak düzeyini ve koordinatörlerin uygun görebileceği faaliyetin diğer başka yönlerini tarif edecektir.

             Yıllık Çalışma Programları Tarafların ulusal mevzuatlarının ilgili hükümlerine göre yürürlüğe girecektir.

             Ortak karar ile, Ulusal Koordinatörler işbu Anlaşma kapsamındaki faaliyetleri görüşmek veya çevre koruma alanında işbirliğine ilişkin diğer konuları gözden geçirmek üzere herhangi bir zamanda toplanabilir.

Madde 5

             Taraflar işbu Anlaşma çerçevesindeki faaliyetlere katılımları için çevre koruma alanında çalışan Hükümet kuruluşlarını, enstitüleri, özel teşebbüsleri ve hükümet dışı kuruluşları davet edebilirler.

Madde 6

             Karşılıklı mutabakata varılarak, Taraflar ulusal mevzuatları ile uyumlu olarak işbirliği sonuçlarını üçüncü Taraflarla paylaşabilirler.

Madde 7

             İşbu Anlaşma, her iki Tarafın da uluslararası hukuka göre yapılmış ve yürürlükte olan diğer Anlaşmalarının sonucuna bağlı olan hak ve sorumluluklarını etkileyecek şekilde yorumlanamaz.

Madde 8

             Her iki Taraf, aksine bir mutabakata varılmadıkça işbu Anlaşma çerçevesinde yer alan Faaliyetlere katılım masraflarını kendileri karşılayacaklardır.

Madde 9

             İşbu Anlaşmanın yorumlanması ya da uygulanmasından kaynaklanabilecek herhangi bir anlaşmazlık, Taraflar arasında müzakere yoluyla çözülecektir.

Madde 10

             İşbu Anlaşma, Tarafların birbirlerine Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ulusal yasal gereklerin tamamlandığına dair yazılı bildirimin sonuncusunun diğer tarafa ulaşmasını izleyen günde yürürlüğe girecektir.

             İşbu Anlaşma beş yıl süreyle yürürlükte kalacaktır. İşbu Anlaşma Taraflardan biri Anlaşmanın sona eriş tarihinden üç ay önce diğer Tarafa Anlaşmayı sona erdirme niyetini yazılı olarak bildirmediği takdirde beş yıl daha yürürlükte kalacaktır.

             Anlaşmaya, Tarafların karşılıklı mutabakatıyla ilave yapılabilir veya değiştirilebilir. Bu değişiklikler bu maddenin 1. fıkrasında yer alan işlemlere göre yürürlüğe girecektir.

             İşbu anlaşmanın feshi, işbu Anlaşma gereğince mutabık kalınan ve fesih öncesinde başlatılan faaliyetlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

             1 Aralık 2003 tarihinde Ankara'da, Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce dillerinde, her üç metin de eşit olarak geçerli olmak üzere ikişer nüsha olarak imzalanmıştır. Yorum konusunda anlaşmazlık doğması halinde İngilizce metin geçerli olacaktır. İngilizce ayrıca yazışma dili olacaktır.

            

 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına                                      Ukrayna Bakanlar Kurulu adına