7 Ağustos 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26606

YÖNETMELİK

            Bozok Üniversitesinden:

BOZOK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitlerine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bozok Üniversitesinin  eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddesi ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 87 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Üniversite: Bozok Üniversitesini,

             b) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

             c) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

             ç) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları, Sermaye Limiti ve

Uygulanacak Hükümler

 

             Faaliyet alanları

             MADDE 5 – (1)  İşletmenin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler şunlardır:

             a) Yükseköğretim Kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlar  ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilecek, bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak, seminer, konferans sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak,

             b) Laboratuar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet – edavat, tesisat ve benzerlerinin üretim, bakım ve onarımını yapmak,

             c) Birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlanması ve satılması için satış ve teşhir yerleri açmak,

             ç) Sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli malların her türlü standartlara uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak,

             d) Klinik, poliklinik ve laboratuarda yapılacak muayene, tetkik, tahlil, tedavi, üretim ve bakımla ilgili faaliyetlerde bulunmak,

             e) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak,

             f) Danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, analiz ve ölçümler yapmak,

             g) Açılmış olan her türlü sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı ve yataksız sabit ve geçici kuruluşları işletmek,

             ğ) Her türlü yayın ve basım işlerini yapmak.

             Yönetim organları

             MADDE 6 – (1) İşletmenin yönetim organı olan Yönetim Kurulu, Üniversitenin Yönetim Kuruludur.

             (2) Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde, kuracağı yürütme kuruluna devredebilir. Döner Sermaye Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir rektör yardımcısı, dekan veya yüksekokul müdürlerinden de seçilebilen, üç öğretim elemanı ve bir muhasebe yetkilisi olmak üzere beş kişiden oluşur.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 7 – (1) Harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde rektör yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, araştırma ve uygulama merkezi müdürüne devredebilir.

             Sermaye limiti

             MADDE 8 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin Sermaye limiti 66,00 (altmışaltı) Yeni Türk Lirasıdır.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

             Yürürlük

             MADDE 10 – (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.