3 Ağustos 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26602

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

İHALELERE YÖNELİK YAPILACAK

BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

             Amaç ve kapsam

             MADDE1 – (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53, 54, 55 ve 56 ncı maddeleri ile 22/6/2007 tarihli ve 26560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğe ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

             (2) İhale sürecinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı idari işlem tesis edildiği iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından öncelikle ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunulması zorunlu olup, idarece alınan kararların uygun bulunmaması ya da başvurudan itibaren otuz gün içerisinde idarece bir karar alınmaması durumunda Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. Ayrıca, Kurumca gerekli görülen hallerde Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddialar da incelenebilir. Bu nedenle, Kanun kapsamındaki ihalelerde mevzuata aykırılık bulunduğu iddiasıyla şikayet ehliyeti bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından Kuruma iddiaların incelenmesi talebiyle başvuruda bulunulabilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Şikayet Başvurusu ve Sonuçları

             İdareye şikayet başvurusu

             MADDE2 – (1) İhale onayından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreçteki idari işlemlere karşı aday, istekli veya istekli olabilecekler şikayet başvurusunda bulunabilir. İhalenin iptali işlemi de ihale sürecine ilişkin olduğundan bu işleme karşı da şikayet başvurusunda bulunulabilir.

             Şikayet başvurusunda bulunabilecekler

             MADDE3 – (1) İhale işlemleriyle ilgili olarak bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday ve istekliler ile istekli olabilecekler şikayet başvurusunda bulunabilir. İstekli olabilecekler, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar; adaylar, ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin idari işlemler; istekliler, tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler hakkında şikayet başvurusunda bulunabilir.

             (2) İstekliler, tekliflerini sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.

             (3) Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca "Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi" zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı veya ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamazlar. Ön yeterlik başvurusunda bulunanlar ön yeterlik ilanı veya ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamazlar.

             (4) Şikayet ehliyeti olanların, Kanunun 54, 55 ve 56 ncı maddelerinde öngörülen aşamalara göre şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Bu nedenle, şikayet ehliyeti olanlar, Kanunun söz konusu maddelerinde belirlenen şekil şartlarından kaçınmak amacıyla iddiaların incelenmesi başvurusunda bulunamaz.

             Başvuru süresi

             MADDE4 – (1) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye şikayet başvurusu sözleşme imzalanmamışsa ve aday veya istekliler ile istekli olabileceklerin şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınır.

             (2) İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olup, süreler; ilgisine göre tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

             (3) İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilir. İhale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona ereceğinden ihaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. İhale günü istekliler tarafından dokümana yönelik olarak yapılan şikayet başvurusu teklif verildikten sonra yapıldığı kabul edilir. Ancak ihale dokümanını satın almış olmasına rağmen ihaleye teklif vermeyen istekli olabilecekler, doküman satın alındığı tarihten itibaren onbeş günlük süre içerisinde ihale dokümanına karşı şikayet başvurusunda bulunabileceklerdir. İhale dokümanına itiraz edildikten sonra ihaleye teklif verilmiş olması, usulüne uygun olarak yapılmış şikayet başvurusunu ve idarenin cevabına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma hakkını etkilemeyecektir.

             (4) Tatil günleri sürelere dahil olup, sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde süre, tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzayacaktır.

             (5) Kanunun 41 inci maddesi uyarınca kesinleşen ihale kararının ihale üzerinde bırakılan istekli dahil bütün isteklilere bildirilmesi üzerine, teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenler tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde idareye yazılı talepte bulunarak tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmeme gerekçelerinin bildirilmesini isteyebilir. İdare tarafından talep tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak gerekçelerin bildirilmesi zorunludur. Tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmemesine karşı yapılacak şikayet başvurusunda, istekliler kararın gerekçelerinin bildirilmesiyle şikayet konusundan haberdar olduklarından sürenin hesabında kesinleşen ihale kararının bildirim tarihinin değil, kararın gerekçelerinin bildirim tarihinin esas alınması gerekmektedir.

             (6) Bununla birlikte, teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyen isteklilere KİK022.0/M-H-Y ve KİK024.0/D nolu standart formlara uygun olarak yapılan bildirimlerde belirtilen teklifin değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme gerekçelerinin isteklilerce yeterli görülmesi halinde, açıklama talebinde bulunulmadan doğrudan idareye şikayet başvurusunda bulunulabilir. Bu durumda sürenin hesabında kesinleşen ihale kararının bildirim tarihinin esas alınması gerekmektedir.

             (7) Ayrıca, Kanunun 41 inci maddesi uyarınca idareden açıklama talebinde bulunulması idareye yapılacak şikayet öncesi tüketilmesi zorunlu bir yol olmadığından, isteklilerce kesinleşen ihale kararının tebliğinden sonra idareden açıklama  talebinde bulunulmadan doğrudan onbeş gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması da mümkündür.

             (8) Teklifi değerlendirmeye alınan veya uygun görülen isteklilerin Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre idareden açıklama talebinde bulunmaları mümkün olmadığından, doğrudan şikayet başvurusu yapmaları gerekmektedir.

             (9) Ayrıca Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, itirazen şikayet başvurularının incelenebilmesi için idareye yapılan şikayet başvurusunun sözleşmenin imzalanmasından önce yapılmış olması gerekmektedir. Ancak, Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca, ihale dokümanında sözleşmelerin notere tescil ettirilmesi ve onaylattırılmasının öngörülmesi halinde sözleşme tarihi olarak, tescil ve onay tarihi kabul edilir.

             (10) Diğer taraftan, isteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanabileceğinden, şikayet başvurularının bu sürelerin de dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

             (11) Başvurular idareye yapılacak şikayetlerde ihaleyi yapan idareye elden veya posta yoluyla yapılır. İhaleyi yapan idare dışındaki  idarelere yapılan başvurular, bu idareler tarafından muhatap idareye gönderilmesi halinde dikkate alınır. Bu durumda şikayet dilekçesinin ihaleyi yapan idare kayıtlarına girdiği tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecektir. Posta yoluyla yapılan başvurularda postada geçen süreler dikkate alınmaz.

             (12) İdareye şikayet başvurusunda bulunulmadan veya idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan veya otuz günlük karar verme süresi beklenilmeden doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince bu başvurular, ilgili idareye gönderilir. Bu durumda, dilekçenin idare kaydına alındığı tarih şikayet tarihi olarak kabul edilir. Ancak, aynı iddialarla hem idareye hem de Kuruma yapılan başvurularda süre, idare kayıtlarına giren ilk dilekçeye göre belirlenir.

             Başvuruların  şekil unsurları

             MADDE5 – (1) Şikayet başvurularının taşıması gereken şekil unsurları Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılmıştır. Dilekçede; başvuru sahibinin ve varsa vekil ya da temsilcisinin; adı,  soyadı veya unvanı ve adresi ile imzası, başvuru konusu ihalenin adı ve/veya ihale kayıt numarası, ihaleyi yapan idarenin adı ve adresi, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihi, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumlar, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesi ve dilekçeye başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküsü,  vekaletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerekmektedir.

             (2) Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler sunulmamış olsa da başvurunun usulüne uygun olduğu kabul edilir. Bununla birlikte ihaleye teklif veren aday veya istekli temsilcisi dışında yetki verilmiş bir başka temsilci veya vekil  tarafından aday veya istekli adına şikayet başvurusunda bulunulması durumunda usulüne uygun dilekçe ile birlikte bu temsilcilere veya vekile ait temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza beyannamesi/imza sirküsünün aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenerek idareye şikayet başvurusunun yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan, başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda bu kişi tarafından yapılan başvurularda imza beyannamesinin sunulması zorunlu değildir.

             (3) Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilmesi durumunda; pilot ortak/koordinatör ortak veya ortakların tamamı birlikte veya temsil yetkisi verilen özel ortak şikayet başvurusunda bulunabilir. Temsil yetkisine sahip olmayan  özel ortak tarafından şikayet başvurusunda bulunulması halinde, diğer ortakların şikayete katılması veya özel ortağa temsil yetkisi verilmesinin sağlanması  için başvuru süresinin sonuna kadar  beklenir. Bu sürenin sonuna kadar diğer ortakların şikayete katılmaması veya özel ortağa temsil yetkisi verilmemesi durumunda başvurunun şekil unsurlarına aykırı olduğu kabul edilir.

             (4) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçeyle şikayet başvurusunda bulunulamaz. Bu nedenle dilekçelerde bir başka ihaleden söz edilmesi durumunda, şikayetin hangi ihaleye ilişkin olduğu ve hangi konunun şikayet edildiği açıkça belirtilmelidir.

             (5) Uygulamada başvuru sahiplerinin dilekçelerinde yukarıda belirtilen bazı bilgilere yer vermediği görüldüğünden, ilgililerin yararlanmasına yönelik olarak hazırlanan dilekçe örnekleri ile açıklama talebine ilişkin başvuru dilekçesi örneğine bu Tebliğin ekinde yer verilmiş olup; ilgililerin durumlarına uygun dilekçe örneklerini kullanmaları, başvurularının zamanında ve doğru olarak sonuçlandırılması bakımından önem arz etmektedir (EK:1, 2, 3). İlgililer, Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen bilgileri içermesi kaydıyla bu örnekler dışındaki dilekçeler ile de başvuruda bulunabilir.

             (6) Başvuru dilekçesi ve ekindeki belgelerde esasa etkili olmayan aykırılıklar, başvurunun şikayet olarak değerlendirilmesini etkilemez.

             Şikayet başvurusu üzerine yapılacak işlemler ve inceleme

             MADDE6 – (1) Şikayet dilekçesinin derhal kaydı yapılarak kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır, elden yapılan başvurularda ise başvuru sahibine kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı bir alındı belgesi verilir.

             (2) Yapılan başvuruların, öncelikle Kanunun 41 inci maddesinde yer verilen yazılı açıklama talebi ya da idareye şikayet başvurusu olup olmadığının da idareler tarafından tespit edilmesi gerekmektedir. Dilekçenin açıklama talebine ilişkin olması durumunda isteklinin teklifinin neden değerlendirme dışı bırakıldığı veya uygun bulunmadığı hususlarının açıklanması yeterlidir.

             (3) Şikayet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirküsünün aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmemesi durumunda, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir. Eksikliklerin bu süre sonuna kadar giderilmemesi durumunda ise idarece Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (c) bendi gereği şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilir.

             (4) Şikayet başvurusu üzerine yapılacak inceleme sonucunda, başvurunun süresinde yapılmadığının veya başvuru ehliyetinin bulunmadığının tespit edilmesi halinde şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilir.

             (5) Ancak yukarıda belirtilen şekilde usul yönünden başvurunun reddedilmesi, idare tarafından başvurunun esasının incelenerek karar verilmesine engel değildir.

             (6) İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılıp, bu kararın başvuru sahibine bildiriminden itibaren onbeş gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Ancak, idarenin şikayet üzerine verdiği kararın bildirimini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamışsa sözleşme imzalanabilir.

             (7) Bu çerçevede, idareye bir şikayet başvurusunda bulunulması halinde, idarelerin sözleşme imzalamadan önce Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulup bulunulmadığını Kurumun www.ihale.gov.tr adresinde yer alan "şikayet sorgulama" bölümünden öğrenmeleri gerekmektedir.

             Şikayetin sonuçlandırılması

             MADDE7 – (1) İhale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvuruları idare tarafından yapılacak inceleme neticesinde Yönetmeliğin 12 nci  maddesindeki kararlardan biri verilmek suretiyle sonuçlandırılır.  Bu inceleme, ihale yetkilisince bizzat yapılabileceği gibi ihale yetkilisinin görevlendireceği raportör veya ihale komisyonu aracılığıyla da yapılabilir.

             (2) İnceleme sonucuna göre idare tarafından;

             a) Şikayet konusunun düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda düzeltici işlem belirlenmesine,

             b) Şikayet konusunun ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek şekilde Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde ihale işlemlerinin iptaline,

             c) İddiaların yerinde olmadığı sonucuna varılırsa şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

             karar verilir.

             (3) Şikayet başvurusu üzerine alınan kararın ihale komisyonunun yeniden karar vermesini gerektirmesi halinde,  yeniden bir değerlendirme yapılmak suretiyle bir karar alınır.

             (4) Diğer taraftan Kanunun 29 uncu maddesinde, "İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

             (5) Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır." hükmü yer almaktadır.

             (6) Anılan hüküm gereğince, ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esas olup, ilan yapıldıktan sonra, ihale dokümanında tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi ve dokümanda değişiklik yapılmasının zorunlu olması halinde, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

             (7) Bu genel ilkenin bir istisnası olarak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanın ilana yansımayan hükümlerine ilişkin olarak değişikliklerin yapılması mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, yapılan değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname düzenlenerek, bu zeyilnamenin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı satın  alanların tamamına gönderilmesi gerekmektedir.

             (8) İhale veya ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurularında;

             a) İhale veya son başvuru  gününe 10 günden daha fazla süre kalan hallerde; ön yeterlik/ihale  dokümanına yönelik olarak yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece yapılacak inceleme sonucu tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi durumunda zeyilname yapmak suretiyle ihale dokümanında gerekli değişikliklerin yapılması, düzenlenen zeyilnamenin ihale veya son başvuru  gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman satın alanların tamamına gönderilmesi ve başvuru sahibine bilgi verilmesi,

             b) İhale veya son başvuru  gününe 10 günden daha az süre kalan hallerde; ön yeterlik/ihale dokümanına yönelik olarak şikayet başvurusunda bulunulması durumunda zeyilname yapmak suretiyle dokümanda gerekli değişikliklerin yapılması imkanı bulunmadığından dokümana yönelik başvurularda  bu süre dikkate alınarak başvuruda bulunulması,

             gerekmektedir.

             (9) Şikayet başvurusunu sonuçlandıran karar, en geç yedi gün içinde bütün aday ve isteklilere bildirilir. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönelik olan şikayet başvurusu üzerine alınan karar istekli olabileceklere bildirilmez. Ancak, ilan veya dokümanda yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara karşı yapılan başvurularda isteklilerin yanında istekli olabileceklere de bildirim yapılır. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamışsa idare kararın gerektiği işlemleri yerine getirir.

             (10) Şikayet üzerine verilen kararlar, 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre iadeli taahhütlü mektup veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. Kararın hangi tarihte muhataba tebliğ edildiğinin tespiti açısından adi posta yolu veya faks v.b. yöntemlerle bildirim yapılmamalıdır. Ayrıca idarelerin ivediliği olan işlerinin bildiriminde acele posta hizmetlerinden de yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Yapılan bildirimlere ilişkin tebellüğ belgelerinin ihale işlem dosyasında muhafaza edilmesi ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde bu belgelerin ihale işlem dosyası kapsamında Kuruma  gönderilmesi gerekmektedir.

             (11) Kanunda şikayet başvurularının otuz günlük süre içinde sonuçlandırılması esası getirildiğinden, bu süre içinde idarece bir karar alınmaması durumunda başvuru zımnen reddedilmiş sayılacağından başvuru sahibi tarafından  otuz günlük sürenin bitimini takip eden onbeş günlük itirazen şikayet süresi içinde  Kuruma başvuruda bulunulabilir.

             (12) Ayrıca şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hakkının veya menfaatinin ihlal edildiğini veya edilmesinin muhtemel olduğunu iddia edenler idareye şikayet başvurusunda bulunmadan doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

             İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması

             MADDE 8 – (1) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca, şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde karar alınabilir. Bu kararda gerekçe olarak sadece "ivedilik ve kamu yararı bulunduğu" veya "ihale sürecine devam edilmesi" şeklinde Kanun ve Yönetmelik hükmünün tekrarıyla yetinilmesi halinde, kararın gerekçeli olma şartı yerine getirilmediğinden, usulüne uygun alınmış bir karar sayılmayacaktır. Bu nedenle, gerekçelerin kararda açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.

             (2) Şikayet başvurusu üzerine ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınması halinde bu karar ile başvuruyu esastan sonuçlandıran kararın aynı anda ve ayrı ayrı  alınması ve başvurana bu iki kararın birlikte (aynı zarfın içinde veya elden) tebliğ edilmesi gerekmektedir.

             (3) İvedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı başvuru sahibi haricindeki diğer aday ve isteklilere bildirilmez. Ancak bu kararla aynı anda alınan ve  başvuruyu esastan sonuçlandıran karar diğer aday ve isteklilere bildirilir.

             (4) İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı başvuru sahibi tarafından en geç bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki koşulları taşıyan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

             (5) Ancak, diğer aday veya istekliler, sadece başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı Kuruma başvuruda bulunabileceklerinden, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanabileceği hususunu dikkate alarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulmalıdır.

             (6) İdarelerce, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde alınan karar ile başvuruyu sonuçlandıran kararın başvuru sahibine bildirimini izleyen günden itibaren yedi gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Bu süreye uyulmadan veya usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşmenin imzalanması durumunda, Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bu sözleşme hükümsüz sayılır.

             (7) Bu çerçevede idareler tarafından ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının gerekçeli olarak alınması, somut olayda  gerekçelerin nasıl gerçekleştiğinin açıkça belirtilmesi ve alınan kararların bildiriminde yukarıdaki hususlara uygun işlem yapılması gerekmektedir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İtirazen Şikayet Başvurusu ve Sonuçları

             İtirazen şikayet başvurusu

             MADDE9 – (1) Yönetmelikte Kurum tarafından yapılacak inceleme, ihale sürecinde yapılan işlemlere karşı yapılacak itirazen şikayet başvuruları ile iddiaların incelenmesi olarak iki başlık altında düzenlenmiştir.

             (2) İtirazen şikayet başvurusu, ihale sürecinde idareye yapılan şikayet başvuruları üzerine verilen kararların bildirimini izleyen tarihten veya otuz günlük cevap verme süresi içinde idare tarafından bir karar alınmaması durumunda bu sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınan hallerde, bu karar ile başvuruyu esastan  sonuçlandıran karara karşı bildirim tarihini izleyen üç gün içinde  Kuruma yapılacak başvurudur.

             (3) Kanunun 41 inci maddesi uyarınca kesinleşen ihale kararının bildirilmesi üzerine, isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme gerekçelerinin bildirilmesi istemiyle yaptıkları açıklama talebi bir şikayet başvurusu niteliğinde olmadığından, bu talep üzerine yapılan açıklamaya karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulamaz. İstekliler açıklama talebinde bulunmadan idareye şikayet başvurusunda bulunabileceklerinden, yapılan başvurunun açıklama talebi mi, şikayet başvurusu mu olduğu hususu başvuru dilekçesinde açıkça belirtilmeli, idarelerce verilen cevaplarda da, bunun açıklama talebinin cevabı mı yoksa şikayet üzerine alınan karar mı olduğu tereddüde yol açmayacak biçimde gösterilmelidir. Açıklama talebinde bulunan isteklilerin idareden gönderilen açıklama yazısının bildiriminden itibaren süresi içinde öncelikle idareye şikayet başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. İdareye yapılan açıklama talebine verilen cevaba karşı idareye başvurulmadan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde, bu başvurular Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince doğrudan Kuruma yapılmış başvuru olarak değerlendirilerek, dilekçeler ilgili idareye gönderilecektir. İtirazen şikayet niteliğinde olmayan ve ilgili idaresine gönderilen başvurular Kurumun www.ihale.gov.tr adresinde yer alan "şikayet sorgulama" bölümünde yayımlanır.

             İtirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekler

             MADDE10 – (1) İhale işlemleriyle ilgili bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekliler ile istekli olabilecekler, idareye şikayet başvurusunda bulunduktan sonra süresi içinde itirazen şikayet yoluna başvurabilirler. Adaylar ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin idari işlemler;  istekliler tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler; istekli olabilecekler ise ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen  düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile  idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında başvuruda bulunabilir.

             (2) İdareye şikayet başvurusunda bulunmayan aday veya istekliler, şikayet başvurusu üzerine idarenin aldığı karar kendilerine de bildirildiğinden, bu kararlardan bir hak kaybına veya zarara uğradığı veya zarara uğramasının muhtemel olduğu iddiasıyla ve şikayet başvurusuna ilişkin olarak verilen kararda belirtilen hususlarla sınırlı olmak üzere doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

             (3) Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvuruları elden veya posta yoluyla yapılır. Kurum dışındaki idarelere yapılan başvurular, bu idareler tarafından Kuruma gönderilmesi halinde dikkate alınır. Bu durumda itirazen şikayet başvurusunun Kurum kayıtlarına alındığı tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Posta yoluyla yapılan başvurularda postada geçen süreler dikkate alınmaz.

             (4) Yönetmeliğin 8 inci ve 16 ncı maddelerinde düzenlenen ön inceleme konuları bakımından aykırılık bulunan itirazen şikayet başvurularında, 45 günlük karar verme süresi aykırılığın giderildiğine ilişkin bilgi ve/veya belgelerin Kurum  kayıtlarına alındığı tarihten itibaren başlar.

             İtirazen şikayet başvurularında süre

             MADDE 11 – (1) İtirazen şikayet başvurusu, ihale sürecinde idareye yapılan şikayet başvuruları üzerine verilen kararların bildirimini izleyen tarihten veya otuz günlük cevap verme süresi içinde idare tarafından bir karar alınmaması durumunda bu sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınan hallerde, bu karar ile başvuruyu esastan  sonuçlandıran karara karşı bildirim tarihini izleyen üç gün içinde  yapılmalıdır.

             (2) İdareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen cevaplar başvuru süresini yeniden başlatmaz.

             Başvurularda aranılacak şekil unsurları

             MADDE12 – (1) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında itirazen şikayet başvuru dilekçesinde yer verilmesi gereken asgari bilgiler, dördüncü fıkrasında ise dilekçeye eklenmesi gereken belgeler sayılmıştır.

             (2) İtirazen şikayet başvuru dilekçesinde Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan asgari bilgilerin yanısıra; Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasında öngörülen ve Kurum tarafından güncellenen tutarda başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/ imza sirküsü, vekaletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi v.b.) yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi gerekmektedir.

             (3) İtirazen şikayet başvurusunun süresinde yapılıp yapılmadığını tespit edebilmek için başvuru dilekçelerinde idareye başvuru tarihi ve varsa idarenin cevabının başvuru sahibine bildirildiği tarihin belirtilmesi zorunludur. Ayrıca idareye verilen şikayet dilekçesi ile  idare tarafından karar verilmişse bu kararın bir örneğinin dilekçeye eklenmesi başvurunun şekil unsurları bakımından önem arz etmektedir.

             (4) İtirazen şikayet başvurusunun avukat aracılığı ile yapılması durumunda 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci maddesinde yer alan "Avukatlarca vekâletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekâletname ve örneklerini kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekâletname işleme konulamaz." hükmü gereğince Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılan baro pulu yapıştırılmayan ve on gün içinde de bu eksikliği giderilmemiş vekaletnameler işleme konulmayacaktır. 

             (5) Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilmesi durumunda; pilot ortak/koordinatör ortak veya ortakların tamamı birlikte veya temsil yetkisi verilen özel ortak şikayet başvurusunda bulunabilir. Temsil yetkisine sahip olmayan  özel ortak tarafından itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde, diğer ortakların itirazen şikayete katılması veya özel ortağa temsil yetkisi verilmesinin sağlanması  için başvuru süresinin sonuna kadar  beklenir.

             (6) Başvuru dilekçesi ve eklerinde Yönetmeliğin 8 inci ve 16 ncı maddelerinde sayılan bilgi ve/veya belgelerde eksiklik bulunması ve başvuru süresinin henüz dolmamış olması halinde, başvuru sahibi veya vekili/temsilcisi tarafından söz konusu eksikliklerin başvuru süresi içerisinde tamamlanmasını teminen eksik bilgi ve belgeler Kurumun  www.ihale.gov.tr  adresinde yayımlanır.

             Kurum tarafından yapılacak işlemler

             MADDE13 – (1) Posta yoluyla veya bizzat yapılan başvurular Kurumun genel evrak birimi tarafından derhal kayda alınarak kayıt tarihi ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Elden yapılan başvurularda ise başvuru sahibine kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı bir alındı belgesi verilir.

             (2) İdareye şikayet başvurusunda bulunulmadan veya idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ve otuz günlük karar verme süresi beklenilmeden  doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince bu başvurular ilgili idareye gönderilir. Ayrıca başvuru sahibine de bilgi verilir. İdareye yapılan şikayet başvurusundan  farklı bir konu ile Kuruma başvurulması halinde, itirazen şikayet başvuru konusuna ilişkin idarenin cevabının alınmamış olması nedeniyle başvuru aynı işlemlere tabi tutulacaktır. İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, dilekçe tekrar idareye gönderilmeyecek Kurum tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

             Ön inceleme konuları bakımından yapılacak inceleme 

             MADDE14 – (1) Yapılan inceleme sonucunda başvurunun şekil unsurlarına aykırı olduğu tespit edildiğinde, eksikliklerin tamamlanmasına yönelik olarak  başvuru sahibine yazılı bir bildirimde bulunulmayacağından, henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularında hangi hususların eksik olduğu Kurumun  www.ihale.gov.tr  adresinde yayımlanır ve başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilmesi beklenir.

             (2) İtirazen şikayet başvurusundaki şekil eksikliklerine yönelik olarak Kurumun internet sitesinde belirtilen eksikliklerin  başvuru sahibi tarafından başvuru süresi dolmadan önce Kurum kayıtlarına girecek şekilde tamamlanması ve eksikliklerin giderilmesine yönelik dilekçelerde bu hususların açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

             (3) Yapılan inceleme sonucunda başvurunun şekil unsurlarına aykırı olmadığının tespit edilmesi durumunda, şikayetin esasının incelenmesine geçilerek idareden gerekli görülen bilgi ve belgeler veya ihale işlem dosyası istenilir. Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan "Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde verilmesi zorunludur." hükmü gereğince Kurum tarafından istenilen bilgi ve belge veya ihale işlem dosyasının, ihale yetkilisince veya görevlendireceği memur tarafından "aslı gibidir" onaylı ve imzalı suretlerinin dizi pusulasıyla birlikte belirtilen süre içinde gönderilmesi  zorunludur.

             (4) Uygulamada idareler tarafından ihale işlem dosyalarının asıllarının gönderildiği görülmekte olup, ihale işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını ve gerekli görülen bilgi ve belgeler veya ihale işlem dosyasının bir nüshasının Kurumda saklanmasını teminen belge asılları yerine onaylı suretlerin gönderilmesi gerekmektedir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İtirazen Şikayet Üzerine Alınan Kararlar ve Sonuçları

             Kurul tarafından alınacak kararlar

             MADDE 15 – (1) Başvuruda Yönetmeliğin 16 ncı  maddesinde belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın tespit edilmesi halinde 17 nci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelemeyeceğine karar verilir. 

             (2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına karar verilmesi veya başvurunun Kurumun görev alanında bulunmadığının tespiti halinde Kurul tarafından Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilir.

             (3) İtirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi halinde, Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.

             İhale sürecine ilişkin kararlar ve sonuçları

             MADDE16 – (1) İtirazen şikayet başvurusu üzerine esas incelemeye geçilen veya iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilen hallerde aşağıdaki hususlara uyulur:

             a) Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmasına karar verilir ise; ihale sürecinin  durdurulmasına karar verildiği tarihten itibaren idarece  bütün  ihale işlemleri durdurulur.

             b) Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmamasına karar verilir ise; Kurumca başvuru sonuçlandırılıp nihai karar bildirilinceye kadar, idareler sözleşme imzalanması dışındaki ihale işlemlerinin gereğini yerine getirir, ancak sözleşme imzalayamaz.

             (2) Kurul tarafından ihale veya son başvuru tarihinden önce ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmesi halinde, idare tarafından ihale veya son başvuru saatine kadar verilecek olan teklif zarfları alınarak, Kanunun 36 ncı maddesine uygun şekilde birinci oturum tamamlanır ve bundan sonraki bütün ihale işlemleri durdurulur. Ayrıca isteklilerce verilmiş olan tekliflerin Kurulun nihai kararı sonrasına kadar güvenli bir şekilde saklanması için gerekli tedbirler idarelerce alınır.

             (3) Kısmi teklife açık olan ihalelere yönelik itirazen şikayet başvurularında, Kurum tarafından başvuruya konu kısmın/kalemin veya grubun ihale sürecinin durdurulması halinde, ihale sürecinin  durdurulmasına karar verildiği tarihten itibaren idarece başvuruya konu kısmın/kalemin veya grubun bütün  ihale işlemleri durdurulur, ihale sürecinin durdurulmadığı hallerde Kurumca başvuru sonuçlandırılıp nihai karar bildirilinceye kadar, başvuruya konu kısmın/kalemin veya grubun sözleşme imzalanması dışındaki ihale işlemlerinin gereği yerine getirilir, ancak sözleşme imzalanamaz.

             (4) Kısmi teklife açık olan ihalelerde şikayet başvurusuna konu edilmemiş diğer kısım/kalem veya grup yönünden ise Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanabilir.

             İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı üzerine yapılan başvurular

             MADDE 17 – (1) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin kararın gerekçelerinin Kurul tarafından uygun bulunması halinde, ihale süreci durdurularak itirazen şikayet başvurusu öncelikle incelenilir. Bu durumda ihale sürecinin durdurulmuş olması nedeniyle sözleşme imzalanamaz.

             (2) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin kararın gerekçelerinin Kurul tarafından uygun bulunmaması halinde ise, ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ortadan kaldırıldığından, bu durumda Yönetmeliğin 18 inci maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulup durdurulmayacağına karar verilir. Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmesi halinde  karar tarihinden itibaren idarece  bütün  ihale işlemleri durdurulur. Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmadığı hallerde ise Kurum tarafından verilen nihai karar bildirilinceye kadar, sözleşme imzalanması dışındaki ihale işlemlerinin gereği yerine getirilir, ancak sözleşme imzalanamaz.

             Esas inceleme sonucunda Kurul tarafından verilecek nihai kararlar

             MADDE 18 – (1) İtirazen şikayet başvurusu üzerine yapılacak esas inceleme sonucunda Kurul tarafından aşağıdaki kararlardan biri verilir:

             a) İtirazen şikayet konusunun idare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda düzeltici işlemin belirlenmesine,

             b) İtirazen şikayet konusunun ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilmeyecek şekilde Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde ihale işlemlerinin iptaline,

             c) İtirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

             karar verilir.

             (2) Kurul gerekli gördüğü takdirde, ayrıca tespit edilen aykırılıklarla ilgili olarak idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere ilgili idarelere bildirilmesine ve/veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasına karar verebilir.

             (3) İhalelere karşı yapılan itirazen şikayet başvurularının incelenmesinde, Kurul tarafından gerekli görülen durumlarda tarafların ve gerekli görülecek diğer ilgililerin dinlenmesine karar verilebilir. Taraf veya ilgililerin dinleme hususundaki taleplerinin kabulü Kurulun kararına bağlıdır. Dinlemeye karar verilmesi halinde Kurul tarafından  belli bir gün belirlenerek taraflara ve ilgililere bildirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İddiaların İncelenmesi ve Sonuçları

             İddiaların incelenmesi

             MADDE19 – (1) İddiaların incelenmesi, 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarıyla Kuruma ulaşan yazılı başvurular,  kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddiaları ve itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ya da  itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi hallerinde Kurul tarafından iddiaların incelenmesine geçilmesi kararı üzerine yapılan incelemeyi ifade eder.

             (2) Kanunda iddiaların incelenmesine ilişkin olarak ayrı bir inceleme yöntemi belirlenmediğinden, iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmesi halinde inceleme itirazen şikayet başvurusunda belirlenen yönteme göre yapılır. İddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmesi halinde bu kararla birlikte ihale sürecine ilişkin karar alınarak, inceleme iddialarla sınırlı olarak yapılır.

             (3) Yazılı başvurular ile kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddialarından incelenmesi uygun görülenlerle ilgili olarak, öncelikle sözleşmenin usulüne uygun olarak imzalanıp imzalanmadığı hususu ve başvuru sahibinin başvuru ehliyetine sahip olup olmadığına ilişkin bilgiler ile gerekli görülen belgeler ilgili idareden istenir.

             (4) Sözleşmenin usulüne uygun olarak imzalanıp imzalanmadığına ilişkin olarak  idareden bilgi ve/veya belge istenilmesi halinde, aynı yazıda faks iletisi idareye ulaştıktan sonra başvuruya ilişkin nihai karar verilinceye kadar sözleşmenin imzalanamayacağı ve Kurumca oluşturulan formun doldurularak gönderilmesi gerektiği hususu belirtilir.

             (5) İddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmesi halinde Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasında belirtilen kararlardan birisinin  verilmesi gerektiğinden Kurul tarafından nihai karar verilinceye kadar sözleşme imzalanamayacaktır.

             İddiaların incelenmesinin kabul koşulları

             MADDE20 – (1) Yönetmeliğin 22 nci maddesinde, iddiaların incelenmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, iddiaların incelenmesine Kurul tarafından karar verilebilmesi için sırasıyla;

             a) Başvuruda ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin gösterilmesi,

             b) Başvuruda Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddiaların somut ve ciddi nitelikte olması,

             c) Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması,

             d) Başvuruya konu ihalede sözleşmenin imzalanmamış olması,

             koşulları aranır.

             (2) Şikayet ehliyeti bulunanlar, iddiaların incelenmesi başvurusunda bulunamaz.

             İddiaların incelenmesine geçilmesi ve alınacak kararlar

             MADDE 21 – (1) Kurul tarafından iddiaların incelenmesine geçilen hallerde;

             a) Öncelikle ihale süreciyle ilgili karar alınır.

             b) İnceleme itirazen şikayet başvurusu için Yönetmelikte düzenlenen usule göre ve incelenmesine geçilen iddialarla sınırlı olarak yapılır.

             c) İnceleme doğrudan Kurum tarafından yapılır.

             ç) İddiaların incelenmesi kapsamında incelemeye geçildiğinde ise ilgili daire başkanlığı tarafından incelenmesine geçilen iddialarla ilgili bilgi ve belgeler ile gereken hallerde idarenin görüşü istenilir. 

             d) Kabul koşullarını taşımayan başvurular Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde ilgili idare veya idarenin bağlı veya ilgili/ilişkili olduğu mercie gönderilir.

             (2) Yönetmelikte iddiaların incelenmesi usulünün itirazen şikayet başvuruları için öngörülen yönteme göre yapılması ve yapılan inceleme sonucunda Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kararlardan birinin alınması gerektiği düzenlendiğinden,  iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda Kanunun 56 ncı ve Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereğince Kurul tarafından;

             a) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda düzeltici işlemin belirlenmesine,

             b)İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilmeyecek şekilde Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde ihale işlemlerinin iptaline,

             c) İddiaların uygun bulunmadığına,

             karar verilir.

             (3) Kurul gerekli gördüğü takdirde, ayrıca tespit edilen aykırılıklarla ilgili olarak idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere ilgili idarelere bildirilmesine ve/veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasına karar verebilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Kararlara Karşı Başvuru Yolları ve Yapılacak İnceleme

             Açıklama ve aykırılığın giderilmesi ile maddi hataların düzeltilmesi

             MADDE 22 – (1) İdare ve Kurum tarafından alınan kararların yeterince açık olmadığı veya birbirine aykırı hüküm fıkraları içerdiği iddialarıyla, taraflardan her biri kararın açıklanmasını veya aykırılığın giderilmesini isteyebilir. Açıklama veya aykırılığın kaldırılması, ancak karar gereğinin yerine getirilmesine kadar istenebilir.

             (2) Kararlardaki maddi hatalar, tarafların talebi üzerine veya kararı alan idare veya Kurul tarafından tespit edilmesi halinde  düzeltilebilir.

             (3) Açıklama talebine ilişkin olarak, kararı vermiş olan idare veya Kurum, işi inceleyecek ve gerek görürse dilekçenin bir örneğini, belirleyeceği süre içinde cevap vermek üzere taraflara tebliğ edecektir.

             (4) Maddi hataların düzeltilmesine karar verilirse, düzeltilmiş karar, tekrar tüm taraflara tebligata çıkarılır. Kurul tarafından alınan kararın düzeltilmiş hali Resmî Gazete’de yayımlanır.

             (5) İstekliler veya idare tarafından yapılan Kurul kararının yeniden değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi, veyahut şikayet konusunun yeniden incelenmesi gibi talepler yukarıda belirtilen koşulları taşımaması halinde değerlendirilmez.

             (6)  Kurumun nihai kararlarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde, Kanunun 57 nci maddesi uyarınca Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabilecektir.

             Kurul kararına itiraz süresi

             MADDE 23 – (1) İdareye şikayet başvurusu üzerine verilen karara karşı, Yönetmeliğin 29 ve 30 uncu maddeleri uyarınca yapılan açıklama ve aykırılığın giderilmesi ile maddi hataların düzeltilmesi başvurusunda bulunulması durumunda; idare tarafından alınan kararın ilk karardan farklı ve itiraz edilebilecek unsurları taşıması durumunda, itirazen şikayet başvuru süresi yeni kararın bildiriminden itibaren yeniden işlemeye başlamakla birlikte, başvuru sonucunda ilk karardan farklı bir karar alınmaması durumunda ilk kararın tebliğ tarihi dikkate alınarak Kuruma başvurulması gerekmektedir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Kurul kararlarının idareler tarafından uygulanması

             MADDE24 – (1) Kanunun 53 üncü maddesi gereğince, Kurum, Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanmasını sağlamak, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerin Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmakla görevli ve yetkilidir. Kurumun, gerekli gördüğü takdirde, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları inceleyerek sonuçlandıracağı da aynı maddede hükme bağlanmıştır.

             (2) Kanunun 56 ncı maddesi ile Yönetmeliğin 25 inci maddesinde, itirazen şikayet başvurusu ve iddiaların incelenmesi sonucunda, Kurulun alacağı kararlar ve yapacağı işlemler düzenlenmiştir.

             (3) Bu çerçevede, Kurul tarafından ihale sürecine ilişkin olarak itirazen şikayet ve iddiaların  incelenmesi sonucunda verilen ve hukuki durumda değişiklik yaratan nihai kararların gerektirdiği işlemlerin, ilgili idarece, ivedilikle yerine getirilmesi gerekmektedir.

             (4) Ayrıca, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında, "İlgililer, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığı iddialarıyla Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir." hükmü yer aldığından, itirazen şikayet ve iddiaların  incelenmesi sonucunda Kurul tarafından alınan kararların eksik ya da yanlış uygulandığı iddiasıyla, yeniden itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde inceleme yapılacaktır.

             (5) Kurul tarafından alınan kararların hiç uygulanmaması halinde doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilir.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 25 – (1) 4/9/2005 tarihli ve 25926 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 26 – (1)  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ  hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

EK-1: Teklifi Değerlendirmeye Alınmayan veya Uygun Görülmeyenlerin Açıklama Talebine İlişkin Dilekçe Örneği

 

_ _ / _ _ /200 _

 

(………………………………………İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI)

(İDARENİN BULUNDUĞU İLÇE/İL)

 

Başvuru sahibi

(Adı-soyadı/Ticaret unvanı, adresi)

Vekili/Temsilcisi

(Adı-soyadı, adresi)

Başvuru konusu ihalenin adı

 

İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

Kesinleşen ihale karar tarihi

 

Kesinleşen ihale kararının tebliğ edildiği tarih

 

 

Teklifimin değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme gerekçelerinin Kanunun 41 inci maddesine göre bildirilmesini arz ederim.

 

Ad SOYAD/ Unvan-(Kaşe)

İmza

 

 

EK-2: İhaleyi Yapan İdareye Yapılacak Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği

_ _ / _ _ /200 _

(………………………………………İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI)

(İDARENİN BULUNDUĞU İLÇE/İL)

 

Başvuru sahibi

(Adı-soyadı/Ticaret unvanı, adresi)

Vekili/Temsilcisi

(Adı-soyadı, adresi)

Başvuru konusu ihalenin adı

 

İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

Varsa tekliflerinin değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme gerekçelerinin açıklanması talebiyle idareye yapılan başvurunun tarihi (biliniyor ise)

 

Şikayet konusu işlemin/durumun farkına varıldığı/tebliğ edildiği tarih

 

Şikayet konusu işlem ve şikayet nedenleri

(Bu bölümde şikayet konusu işlemlerin hangi yönden ihale mevzuatına aykırı olduğu açıklanarak buna ilişkin kanıtların belirtilmesi gerekmektedir.)

 

 

                Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik uyarınca şikayet başvurumuz hakkında inceleme yapılarak karar verilmesini arz ederim.

Ad SOYAD/ Unvan-(Kaşe)

İmza

EKLER   :

I- TEMSİLE YETKİLİ OLUNDUĞUNA DAİR BELGELER

a) Başvuranın gerçek kişi olması durumunda:

    1-  Bizzat başvurması halinde temsile ilişkin herhangi bir belge istenilmeyecektir.

2- Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile başvurmaları halinde: Şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile vekilin imza beyannamesi/ sirküsü

3-  Avukat aracılığı ile başvurmaları halinde: Şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti

 

b) Başvuranın tüzel kişi olması durumunda:

1- Aday/istekli/istekli olabileceklerin bizzat başvurması halinde: Tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya benzeri belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri ile bu kişi ya da kişilerin noter onaylı imza sirküsü

2- Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile başvurmaları halinde: Şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname ile vekilin imza beyannamesi

3- Avukat aracılığı ile başvurmaları halinde: Şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti

 

II- VARSA ŞİKAYET KONUSU İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİ VE BELGELER

NOT:

1- Teklif veya başvurusu kapsamında idareye verilen ve yukarıda belirtilen hususları içeren belgelerin başvuru dilekçesine eklenmesine gerek bulunmamaktadır.

2- Kanunun 41 inci maddesi uyarınca; isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin, tekliflerinin değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme nedenlerinin açıklanmasına ilişkin olarak idareye yaptıkları başvuru, şikayet başvurusu niteliğinde değildir.

        3- Başvurulmuşsa tekliflerinin değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme gerekçelerinin açıklanması talebine ilişkin olarak idarece verilen cevabın tebliğ edildiği tarih şikayet konusu işlemin farkına varıldığı/tebliğ edildiği tarih bölümüne yazılacaktır.

        4- Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.

 

EK-3: Kamu İhale Kurumuna Yapılacak İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği

_ _ / _ _ /200 _

KAMU İHALE KURUMUNA

ANKARA

 

Başvuru sahibi

(Adı- soyadı /Ticaret unvanı, adresi)

Vekili/Temsilcisi

(Adı- soyadı, adresi)

İhaleyi yapan idare ve adresi

 

İtirazen şikayet konusu ihalenin adı

 

İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

İhale dokümanı satın alındığı tarih

 

İtirazen şikayet konusu olan ve idareye şikayet edilen işlemin /durumun farkına varıldığı/tebliğ edildiği tarih

 

İdareye şikayet başvurusu tarihi

(Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet başvurusunun tarihi yazılacaktır. Teklifin değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme gerekçelerinin bildirilmesi istemiyle idareye yapılan başvurular şikayet niteliğinde olmadığından bu başvurunun tarihi yazılmayacaktır)

İdarenin şikayet başvurusu üzerine verdiği kararın bildirim tarihi

(İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin verdiği kararın başvuru sahibine tebliğ edildiği tarih yazılacaktır. İdarece cevap verilmemiş ise bu durum belirtilerek başvurudan itibaren 30 günlük sürenin bitimini izleyen 15 gün içinde Kuruma başvurulmalıdır)

Alınmış ise ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının bildirim tarihi

(Kararın başvuru sahibine tebliğ edildiği tarih yazılacaktır.)

 

(Bu bölümde itirazen şikayet konusu işlemlerin hangi yönden ihale mevzuatına aykırı olduğu hususu ile idarece ivedilik kararı alınmış ise ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının gerekçelerinin uygun bulunmama hususu açıklanarak buna ilişkin kanıtların belirtilmesi gerekmektedir.)

 

                Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik uyarınca, Kurumunuzun nihai kararı üzerine yargıya başvuru hakkımız saklı olmak kaydıyla, itirazen şikayet başvurumuz hakkında inceleme yapılarak karar verilmesini arz ederim.

Ad SOYAD/ Unvan-(Kaşe)

İmza

 

 

 

 

 

EKLER                :

I- TEMSİLE YETKİLİ OLUNDUĞUNA DAİR BELGELER

a) Başvuranın gerçek kişi olması durumunda:

1-  Bizzat başvurması halinde temsile ilişkin herhangi bir belge istenilmeyecektir.

2- Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile başvurmaları halinde: Şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile vekilin imza beyannamesi/ sirküsü

3-  Avukat aracılığı ile başvurmaları halinde: Şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti

b) Başvuranın tüzel kişi olması durumunda:

1- Aday/istekli/istekli olabileceklerin bizzat başvurması halinde: Tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve benzeri belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri ile bu kişi ya da kişilerin noter onaylı imza sirküsü

2- Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile başvurmaları halinde: İtirazen şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname ile vekilin imza beyannamesi

3- Avukat aracılığı ile başvurmaları halinde: İtirazen şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti

 

II- ŞİKAYET SAHİBİNİN BAŞVURU EHLİYETİNİ HAİZ OLDUĞUNA DAİR BİLGİ VE/VEYA BELGELER

(Adayların ön yeterlik başvurusunda bulunduğuna, isteklilerin teklifini sunduğuna ilişkin belgeye/bilgiye dilekçede yer verilmesi veya eklenmesi, istekli olabileceklerin ise ihale dokümanını satın almış olduklarına ilişkin belgenin  başvuru dilekçesine eklenmesi gereklidir.)

 

III- İDAREYE VERİLEN ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN BİR ÖRNEĞİ

 

IV- ŞİKAYET ÜZERİNE İDARECE VERİLEN KARARIN BİR ÖRNEĞİ

 

V- BAŞVURU BEDELİNİN YATIRILDIĞINA DAİR BANKA DEKONTU

(Başvuru bedelinin Kamu İhale Kurumunun kurumsal hesabının bulunduğu T.C. Ziraat Bankası,Vakıflar Bankası ve Halk Bankasına yatırıldığına dair banka dekontunun başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir.)

 

VI- ŞİKAYET KONUSU İLE İLGİLİ VARSA DİĞER BİLGİ VE BELGELER

 

NOT:

1- Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.

2- İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınan hallerde, bu karar ile başvuruyu esastan  sonuçlandıran karara karşı bildirim tarihini izleyen üç gün içinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmalıdır.