20 Temmuz 2007 Tarihli ve 26588 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2007/12371    İstanbul İlinin, Bağcılar, Esenler ve Gaziosmanpaşa İlçelerinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Gaziosmanpaşa İlçesi, Mahmutbey Köprüsü-Sultançiftliği Arası Mahmutbey Yolu Uygulama Projesi Mevzii İmar Planı ile Mahmutbey Köprüsü-Sultançiftliği Arası Kavşak ve Trafik Düzenleme Uygulama Tadilat İmar Planı Kapsamında Yol Alanında Kalmaları Sebebiyle Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2007/12375    İstanbul İli, Eminönü İlçesinde Bulunan Bazı Alanların “Yenileme Alanı” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2007/12377    8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

YÖNETMELİKLER

2007/12379   Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelikte DeğişiklikYapılması Hakkında Yönetmelik

—  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2000/25/AT)

—  Türkiye Odalar ve BorsalarBirliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte (93/15/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları Yönetmeliği

 

GENELGELER

—  Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Konseyi Kurulması ile İlgili 2007/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—   Banka Promosyonları ile İlgili 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2006/3 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin  Tebliğ  (No: 2007/1)

—  Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ