20 Temmuz 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26588

YÖNETMELİK

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİ TAHRİK ETMEK ÜZERE

TASARLANAN MOTORLARDAN ÇIKAN  GAZ EMİSYONLARI

VE PARÇACIK KİRLETİCİLERE KARŞI ALINACAK

TEDBİRLERLE İLGİLİ TİP ONAYI

YÖNETMELİĞİ

(2000/25/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere ve sağlık ve çevrenin korunması amacıyla tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin motorlarından çıkan gaz emisyonları ve parçacık kirleticilere karşı alınacak tedbirler kapsamında motorların ve bu motorların yerleştirildiği traktörlerin belgelendirilmelerine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, TORTOY kapsamında yer alan tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin bir motor tipine veya grubuna kirletici emisyonlar bakımından ayrı teknik ünite olarak AT tip onayı belgesi ve bu motorların yerleştirildiği traktörlere AT tip onayı belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

             a) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa dayanılarak,

             b) Avrupa Birliğinin 2000/25/EC direktifine ve bu direktifi değiştiren 2005/13/EC ve 2006/96/EC direktiflerine paralel olarak,

             hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) AT: Avrupa Topluluğunu,

             b) "e" İşareti: Motorların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gösteren işareti,

             c) İmalatçı: Tip onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından onay kuruluşuna ve teknik hizmetler kuruluşuna karşı sorumlu olan, traktörlerin veya motorların ticari isim, marka veya lisansının sahibi veya temsilcisini,

             ç) Kirletici emisyonlar bakımından ayrı teknik ünite olarak bir motor tipinin veya grubunun tip onayı: Traktörü tahrik etmek üzere bir motor tipinin veya grubunun bu Yönetmeliğin teknik şartlarını karşıladığını tevsik eden belgeyi,

             d) Kirletici emisyonları konusunda bir traktör tipinin tip onayı: Tip onaylı motor donanımlı bir traktör tipinin bu Yönetmeliğin teknik şartlarını sağladığını tevsik eden belgeyi,

             e) Motor: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek I’de belirtilen traktörleri tahrik etmek üzere tasarlanan herhangi bir içten yanmalı motoru,

             f) Motor grubu: Benzer tasarımda olan ve bundan dolayı kirletici emisyonlar bakımından karşılaştırılabilir özellikler gösterebilen motorun iki veya daha fazla tipini,

             g) Tarım veya orman traktörü: TORTOY’da tarif edildiği gibi, bundan böyle sadece traktör olarak anılacak olan, tarım veya ormancılıkta kullanılan, ana işlevi çekme gücü sağlamak olan, aletleri çekmek, itmek, taşımak veya tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, lastik tekerlekli, azami tasarım hızı 6 ila 40 km/saat olan, yük ve yolcu taşımak için donatılabilen motorlu araçları,

             ğ) TORTOY: 7/1/1999 tarihli ve 23576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğini (74/150/AT),

             h) Yedek (değiştirilebilir) motor: Makinadaki motorun yerini alan ve sadece bu amaç için tedarik edilmiş, yeni imal edilmiş motoru,

             ı) Yetkili temsilci: İmalatçının bütün sorumluluklarını alarak imalatçı tarafından yetkilendirilen kişi veya kuruluşu,

             ifade eder.

             (2) Bu Yönetmelikte bulunmayan terimler için, 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili  Tip Onayı Yönetmeliğinde (97/68/AT) ve TORTOY’da belirtilen tanım ve tarifler geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esasları

             Tip onayı belgesi başvuruları

             MADDE 5 – (1) Tip onayı belgesi başvurularına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

             a) Traktörler veya motorları ile ilgili tip onayı belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde bulunan tanıtım paketi fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından onay kuruluşuna yapılır. Tanıtım dosyası başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar onay kuruluşunun incelemesine açıktır.

             b) Tip onayı belgesi başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir ülkenin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile onay kuruluşuna bildirir.

             c)  Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

             Tip onayı işlemleri

             MADDE 6 – (1) Kirletici emisyonları konusunda bir motor tipinin veya grubunun tip onayı verilmesi işlemi, kirletici emisyonlar bakımından traktörlerin tip onayı verilmesi işlemi ve bu tür motorların ve traktörlerin sınırlama yapılmadan piyasaya sunulması şartları, TORTOY’da belirtilmiştir. 

             Uygulama takvimi

             MADDE 7 – (1) Motor kategorilerine göre faz (Faz I, Faz II, Faz III, Faz IIIA, Faz IIIB ve Faz IV) uygulama takvimi aşağıda belirtilmiştir.

             a) Faz I; A, B ve C kategorisindeki motorlar için yeni tip onayı alacak traktörlerde 31/12/2006 tarihinden itibaren uygulamaya girmiş olup, tip onayı mevcut traktörlerde 31/12/2007 tarihine kadar uygulanır.

             b) Faz II; D, E, F ve G kategorisindeki motorlar için, yeni tip onayı alacak traktörlerde 1/1/2007 tarihinden itibaren uygulamaya girmiş olup, tip onayı mevcut traktörlerde 1/1/2008 tarihinden itibaren uygulanır.

             c) Faz IIIA;

             1) H, I ve K kategorilerindeki motorlar için (97/68/AT Yönetmeliğinin 12 nci  maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3a) alt bendinde belirtilen güç aralığı) 31/12/2009’dan sonra,

             2) J kategorisindeki motorlar için (97/68/AT Yönetmeliğinin 12 nci  maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3a) alt bendinde belirtilen güç aralığı) 31/12/2009’dan sonra,

             uygulanır.

             ç) Faz IIIB;

             1) L kategorisindeki motorlar için (97/68/AT Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3c) alt bendinde belirtilen güç aralığı)  31/12/2009’dan sonra,

             2) M ve N kategorilerindeki motorlar için (97/68/AT Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3c) alt bendinde belirtilen güç aralığı) 31/12/2010’dan sonra,

             3) P kategorisindeki motorlar için (97/68/AT Yönetmeliğinin 12 nci  maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3c) alt bendinde belirtilen güç aralığı) 31/12/2011’den sonra,

             uygulanır.

             d)  Faz IV,

             1) Q kategorisindeki motorlar için (97/68/AT Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3d) alt bendinde belirtilen güç aralığı) 31/12/2012’den sonra,

             2) R kategorisindeki motorlar için (97/68/AT Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3d) alt bendinde belirtilen güç aralığı) 30/9/2013’ten sonra,

             uygulanır.

             Eşdeğer belgeler ve uygunluğun tanınması

             MADDE 8 – (1) Bir motor tipi veya motor grubu için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek III’ün hükümlerine uygun olarak verilen alternatif tip onayı belgeleri ile bu Yönetmeliğe uygun olan tip onayı işaretleri eşdeğer olarak kabul edilir. 

             Teknik hizmetler kuruluşları (teknik servisler)

             MADDE 9 – (1) Teknik servis olarak, EN 17025 veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartları haiz, deney ve analizleri yapabilecek laboratuvarı ve/veya teknik imkanları bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, yapılacak protokolle belirlenecek şartlar çerçevesinde Bakanlıkça görevlendirilebilir. Teknik servisler, onay kuruluşunun müsaadesi ile deneyleri kendi laboratuvarları dışında aynı özelliklere sahip laboratuvarlarda yaptırabilir. Görevlendirilen teknik servisler Bakanlığın www.sanayi.gov.tr internet adresinde yayımlanır.

             Yükümlülükler ve tedbirler

             MADDE 10 – (1) Yükümlülükler ve tedbirlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

             a)  7 nci maddeye bağlı olarak, herhangi bir motor tipi veya grubu bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek I’deki şartları sağlamalıdır.

             b)  Herhangi bir traktör tipi bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek II’nin şartlarını sağlamalıdır. Bu hususta, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek I’e uygun olarak onaylanmış olan motor tipinin veya gruplarının tip onayları veya bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek III’te belirtilen hükümler tanınır.

             c) Yedek motorlar, orijinal olarak piyasaya arz edildiğinde, değiştirilecek motorun sağlaması gereken sınır değerlere uygun olmalıdır. "Yedek Motor" terimi, motor üzerindeki bir etikette bulunur veya kullanıcı el kitabında yer alır.

             ç) Bir motor tipi veya grubundan veya traktörlere takılan motorlardan yayılan kirleticiler bu Yönetmeliğin şartlarını sağlıyorsa, hava kirliliği ile ilgili gerekçelere dayanılarak;

             1) Bir motor tipi veya grubu konusunda AT tip onayı belgesi veya ulusal tip onayı belgesi verilmesi reddedilemez, yeni bir motorun satışı, hizmete girmesi veya kullanımı yasaklanamaz,

             2) Traktör tiplerinin AT tip onayı belgesinin veya ulusal tip onayı belgesinin verilmesi reddedilemez, traktör tiplerinin kullanımı, satışı ve ilk hizmete girmesi yasaklanamaz.

             d) Motorlardan yayılan kirleticilerin bu Yönetmeliğin şartlarını sağlamamaları halinde, aşağıda belirtilen tarihlerden sonra motorların veya traktörlerin piyasaya arzı yasaklanır.

             1) A, B  ve C kategorilerindeki motorlar için 31/12/2007,

             2) D, E, F  ve  G  kategorilerindeki motorlar için 31/12/2009,

             3) H  kategorisindeki motorlar için 31/12/2009,

             4) I   kategorisindeki motorlar için 31/12/2009,

             5) K kategorisindeki motorlar için 31/12/2009,

             6) J kategorisindeki motorlar için 31/12/2009,

             7) L  kategorisindeki motorlar için 31/12/2010,

             8) M kategorisindeki motorlar için 31/12/2011,

             9) N kategorisindeki motorlar için 31/12/2011,

             10) P kategorisindeki motorlar için 31/12/2012,

             11) Q kategorisindeki motorlar için 31/12/2013,

             12) R kategorisindeki motorlar için 30/9/2014.

             Esneklik planı

             MADDE 11 – (1) 6 ncı maddeden ve 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinden istisna olarak, traktör imalatçısının talebi halinde ve onay kuruluşu tarafından verilen izne tabi olarak, art arda gelen iki sınır değer fazları arasındaki dönem süresince motor imalatçısının bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek IV’te belirtilen işleme uyması kaydıyla, geçerli mevcut fazdan hemen önce gelen emisyon sınır fazına uygun olan sınırlı sayıdaki motorlar veya bu tür motorların takıldığı traktörler piyasada yer alabilir.

             Muafiyetler

             MADDE 12 – (1) Muafiyetlere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

             a) Teknolojik olarak gelişmiş motorlar ve bu motorların yerleştirildiği traktör tipleri için tip onayı belgesi talep edilmesi halinde, AT Komisyonuna ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek, motorlara ve traktörlere ulusal tip onayı belgesi verilebilir.

             b) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce imal edilen motorlara ve trafiğe çıkmış traktörlere bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

             c) Bu Yönetmelik hükümleri, üçüncü ülkelere ihraç için traktör tiplerine yerleştirmek üzere tasarlanan motorlara uygulanmaz.

             ç) Kategori A’dan G’ye kadar motorlar için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen tarihlerden önceki imalat tarihli motorlar konusunda anılan tarihler iki ay ertelenir.

             d) Kategori H’den R’ye kadar motorlar için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen tarihlerden önceki imalat tarihli motorlar konusunda anılan tarihler, iki yıla kadar ertelenebilir.

             e) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen tarihlerden önce 97/68/AT Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek I madde 4.1.2.4, madde 4.1.2.5 ve madde 4.1.2.6’daki çizelgede belirtilen sınır değerleri sağlayan motor tipleri veya motor grupları için ilgili donanımın sözü edilen tarihlerden önce istenen sınır değerleri sağladığını göstermek üzere özel etiket ve işaretlemeye izin verilir.

             f) 97/68/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde belirtilen şartlar altında başka muafiyetler verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Teknik uyarlamalar

             MADDE 13 – (1) Teknik ilerlemeleri dikkate alacak şekilde, bu Yönetmeliğin eklerinin şartlarını uyarlamak için gerekli olan her değişiklik, TORTOY’da belirtilen işleme uygun olarak yapılır.

             Bildirim

             MADDE 14 – (1) Bildirime ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

             a) Bu Yönetmelikle ilgili görevlendirilen teknik hizmetler kuruluşunun isim ve adresi, ilgili mevzuat uyarınca Avrupa Komisyonuna ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına bildirilir.

             b) Onaylanan veya reddedilen tip onayı belgelerinin birer nüshası, onaylama ya da ret tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili mevzuat uyarınca Avrupa Birliği üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına ve Avrupa Komisyonuna gönderilir.

             c) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek I uyarınca bir motor tipi ve Ek II uyarınca bir traktör tipi ile ilgili onayın verilmesi, onayın kapsamının genişletilmesi, onayın reddedilmesi veya geri çekilmesine veya imalatın tamamen durdurulmasına ilişkin bildirim, TORTOY’a uygun olarak yapılır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve atıflar

             MADDE 15 – (1) 29/12/2002 tarihli ve 24978 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Partikül Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirler İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2000/25/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

             (2) Diğer düzenlemelerde yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe yapılmış atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış olarak kabul edilir.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

EKLER LİSTESİ

 

Ek I       Bir traktöre ait motor tipinin veya motor grubunun yayılan kirleticiler bakımından ayrı teknik ünite olarak AT tip onayı için  gerekli şartlar

               İlave 1     Traktörde ayrı teknik ünite olarak kullanılmak üzere ana motor tipinin yayılan kirleticiler bakımından AT tip onayı ile ilgili bilgi dokümanı

               İlave 2     Ayrı teknik ünite için AT tip onayı belgesi

               İlave 3     Motorların işaretlenmesi

               İlave 4     Numaralandırma

               İlave 5     AT tip onayı işareti

Ek II      Yayılan kirleticiler konusunda sıkıştırma ateşlemeli bir motorla  donatılan bir traktör tipinin at tip onayı için gerekli şartlar

               İlave 1     Yayılan kirleticiler bakımından sıkıştırma ateşlemeli bir motorla  donatılan bir traktör tipinin AT tip onayı ile ilgili bilgi dokümanı (tanıtım bildirimi)

               İlave 2     AT tip onayı belgesi

Ek III     Alternatif tip onaylarının tanınması

Ek IV      Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen esneklik planına göre piyasaya arz edilen traktörler ve motorlarla ilgili hükümler

Ekleri için tıklayınız