20 Temmuz 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26588

YÖNETMELİK

             İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)’ndan:

EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİ KİMLİK KARTLARI İLE

POLİS KİMLİK KOKARTLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 9/7/2000 tarihli ve 24104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Görevden uzaklaştırılan personelden adlî, idarî, siyasî ve istihbarî birimlerde çalışan ve can güvenliklerinin tehlikeye düşebileceği hususunda açık veya zımni emareler bulunanların, gerek görülmesi hâlinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 138 inci maddesinde belirtilen görevden uzaklaştırmaya yetkili amirlerin uygun görüşü üzerine polis kimlik kartları geri alınmayabilir veya alınmış ise iade edilebilir. Geçici olarak geri alınan kimlik kartları ve kokartları personelin çalıştığı birim tarafından ilgili personel göreve başlayana kadar muhafaza edilir."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.