20 Temmuz 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26588

YÖNETMELİK

             İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)’ndan:

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİNE GÖREVLERİNDE

KULLANILMAK ÜZERE BEDELİ MUKABİLİ ZATİ DEMİRBAŞ

TABANCA SATIŞINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 17/3/1989 tarihli ve 20111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Görevden uzaklaştırılan personelden, genel güvenlik politikası açısından önem arz eden adlî, idarî, siyasî ve istihbarî birimlerde çalışan ve can güvenliklerinin tehlikeye düşebileceği hususunda açık veya zımni emareler bulunanların, gerek görülmesi hâlinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 138 inci maddesinde belirtilen görevden uzaklaştırmaya yetkili amirlerin uygun görüşü üzerine tabancası geri alınmayabilir veya alınmış ise iade edilebilir."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.