20 Temmuz 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26588

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2007/12379

             Ekli “Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 6/7/2007 tarihli ve 12491 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 210 uncu maddelerine göre,Bakanlar Kurulu’nca 9/7/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                      A. ŞENER                              M. A. ŞAHİN                   B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                M.AYDIN                             N. ÇUBUKÇU                 K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı                  Devlet  Bakanı

        F. KASIRGA                              M. V.GÖNÜL                             O. GÜNEŞ                   K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                        Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı                  Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                   F. N. ÖZAK                              R.AKDAĞ                      İ. YILMAZ

    Milli Eğitim Bakanı                Bayındırlık ve İskan Bakanı                 Sağlık Bakanı                 Ulaştırma Bakanı

                          M. M. EKER                                 M. BAŞESGİOĞLU                         A. COŞKUN

                Tarım ve Köyişleri Bakanı                 Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı          Sanayi ve Ticaret Bakanı

                          M.H.GÜLER                                           A. KOÇ                                      O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı              Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE

GİDERLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Bu şahıslar, yurt içindeki sağlık kurum ve kuruluşlarına, hasta yollama kâğıdı olmaksızın müracaat edebilirler.Bu konuya dair esas ve usuller Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca, tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliğleri ile belirlenir.”

             MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.