20 Temmuz 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26588

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2007/12377

             8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 5/7/2007 tarihli ve 7987 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 9/7/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                      A. ŞENER                              M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                M.AYDIN                             N. ÇUBUKÇU                 K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı                  Devlet  Bakanı

        F. KASIRGA                              M. V.GÖNÜL                             O. GÜNEŞ                  K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                        Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı                  Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                   F. N. ÖZAK                              R.AKDAĞ                      İ. YILMAZ

    Milli Eğitim Bakanı                Bayındırlık ve İskan Bakanı                 Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                         A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı          Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                       O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı              Çevre ve Orman Bakanı

 

9/7/2007 TARİHLİ VE 2007/12377 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 

             MADDE 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararın 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.      

             “MADDE 36 – 5502 sayılı SosyalGüvenlik Kurumu Kanununun ek 2 nci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı, Sosyal GüvenlikKurumu ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanuna göre tedavi yardımı verilen kişilerin sağlık harcamalarını karşılamakla görevli kurumların sağlık yardımlarını karşıladığı sigortalı, iştirakçi, emekli ve diğer hak sahipleri için Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşları tarafından verilecek birinci basamak sağlık hizmetlerini doğrudan hizmet alımı suretiyle temin etmeleri halinde,Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarınca verilen diğer hizmetler bakımından sözleşme kapsamında bulunanlar ve aynı kuruluşlarda verilen tüm hizmetler için sözleşme kapsamı dışında kalanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”       

             MADDE2 –Bu Karar, 1/7/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE3 –Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.