20 Temmuz 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26588

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik

                             Hizmetleri Konseyi Kurulması.

GENELGE

2007/20

             Kamu ve özel sektör kuruluşlarınca müştereken belirlenecek hedef, stratejik plan ve politikalar doğrultusunda, yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri alanında kamu kurum ve kuruluşlarının yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi ile özel sektörün bu çerçevede yürütülecek faaliyetlere etkin katılımını sağlayacak mekanizmaların kurulması suretiyle, sektörün uluslararası hizmet ticaretinin gereklerine uygun olarak ülkemiz ekonomisi yararına düzenlenmesi, desteklenmesi ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla; kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlar ile yıllık programları belirlemek ve bu kapsamda gerçekleştirilecek düzenleme ve uygulamalar hakkında önerilerde bulunmak üzere Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında ve Dış Ticaret Müsteşarının iştirakiyle Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Konseyi kurulması uygun görülmüştür.

             Konsey; Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarları, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları, Türkiye İhracat Kredi Bankası Genel Müdürü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Müteahhitler Birliği, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanları’nın katılımıyla teşekkül edecektir.

             Konseyin çalışmaları, ilgili Devlet Bakanının Başkanlığında, bulunmadığı durumlarda ise Dış Ticaret Müsteşarının başkanlığında yürütülecektir. Konsey, yılda en az bir defa Başkanın belirleyeceği tarih ve yerde olağan olarak toplanacak, ayrıca Başkanın gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplantıya çağırılabilecektir. Başkan, Konseyin aldığı kararların ilgili makamlara intikalini sağlayarak uygulanmasını izleyecek, gereğine göre Konseyin rapor ve önerilerini Başbakana sunacaktır.

             Konseyin toplantı gündeminin oluşturulması ve alınan kararların izlenmesi de dahil olmak üzere, sekretarya hizmetleri Dış Ticaret Müsteşarlığı (Anlaşmalar Genel Müdürlüğü) tarafından yerine getirilecektir.

             Ayrıca; Konseyin görüşeceği konularla ilgili ön hazırlıkların yapılması ve oturum gündeminin oluşturulması, Konsey üyeleri ile Başkan arasında bağlantının kurulması, Konseyin çalışmaları ile alınan kararların uygulanmasının izlenmesi, Başkan adına kurum ve kuruluşlardan bilgi talep edilmesi ve Başkanın talimatlarının iletilmesine ilişkin görevler de sekretarya tarafından yerine getirilecektir.

             Toplantı gündemine göre veya ihtiyaç duyulması halinde, Konsey üyeleri dışındaki kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları da Konsey toplantılarına davet edilecek, ihtiyaç duyulan konularda kurul ve komiteler oluşturulacak, bunların çalışma usul ve esasları Konsey tarafından belirlenecektir.

             Konseyde belirlenen politikalar ile kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlar ve yıllık programların hayata geçirilmesi için gerekli önlemlerin alınması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör arasındaki koordinasyon, Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça gerçekleştirilecek, bu kapsamda yürütülecek faaliyetlere özel sektör kuruluşlarının da etkin bir şekilde katılımı sağlanacaktır. Konseyde yer alan özel sektör kuruluşlarının koordinasyonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından sağlanacaktır.

             Kamu kurum ve kuruluşlarınca, yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri konusunda yapılacak düzenlemelerde Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığın görüşü alınacaktır.

             Müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri sektörlerine ilişkin olarak ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının katılımı ve katkısı ile Konsey tarafından belirlenecek standartların ulusal düzenlemelerle uyumlu olması esastır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda bu alandaki uluslararası uygulamalar ve yükümlülükler de dikkate alınacaktır.

             Ayrıca bu genelgede belirtilen hususlarla ilgili olarak yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri alanında;

             Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde, özel sektör çatı örgütlenmesinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve söz konusu örgütlenmelere üyelik ve/veya akreditasyon ile ilgili koşulların ve bu örgütlenmelerin görev, sorumluluk ve faaliyet alanlarının belirlenmesi, örgütlenmeyi müteakip, ilgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına verilen görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, uygulamaların bu örgütlenmeler tarafından yürütülmesini sağlayacak önlemlerin alınması,

             Bölge, ülke, sektör, alt sektör ve proje temelinde mevcut pazarlardaki etkinliğin artırılması amacıyla, potansiyel pazarların tespit edilmesi ile fiyat ve kalite açısından rekabet edebilme kabiliyetinin yükseltilmesi suretiyle bu pazarlara girilmesinin kolaylaştırılmasını teminen her türlü önlemin alınması,

             Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının, yurt dışında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında Konsey tarafından belirlenecek mali, teknik ve performansa dayalı objektif kriterler ve standartlar çerçevesinde sınıflandırılması ve firmaların faaliyetlerinin, dış pazar analizleri de dikkate alınmak suretiyle, bu sınıflandırmaya göre yürütülmesini temin etmeye yönelik düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ile sektörün yurt dışı faaliyetlerine ilişkin her türlü uygulamaların bu düzenlemelere uygunluğunun kontrol edilmesi,

             Finans, bankacılık, sigortacılık, lojistik ve benzeri hizmet sektörlerinin, müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün gelişimine yönelik katkısının en üst seviyeye çıkarılması, bu hizmet sektörü vasıtasıyla mal ve hizmet ihracatının geliştirilmesini teminen sektöre yönelik Devlet yardımları, indirim ve muafiyetler ile başta Türkiye İhracat Kredi Bankası tarafından gerçekleştirilecek programlar olmak üzere her türlü kredi, sigorta, garanti ve finansman programının oluşturulması ve  pazar ülkelerde bu konudaki çalışmaların kısıtlanmasına yönelik engellerin aşılması veya iyileştirilmesi ile bu ülkelerde firma ve sektörel bazda karşılaşılan sorunların çözümlenmesi amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunun sağlanması,

             Mevzuat hükümleri çerçevesinde ülke, firma veya uluslararası kuruluşlarla ikili ve/veya çok taraflı görüşme, temas ve müzakerelerin yürütülmesi, anlaşma yapılması ve anlaşma hükümlerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması,

             Türk firmaları ve diğer ülke firmalarınca yurt dışındaki projelerde Türk malı kullanımının artırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi,

             Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının haklarının korunması, istihdamının artırılması ve pazar ülkelerde bu çerçevede konulabilecek engellerin kaldırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon halinde gerekli girişimlerde bulunulması,

             hususlarında yürütülecek iş ve işlemler Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık tarafından yerine getirilecektir.

             Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesi sırasında anılan Bakanlıkça ihtiyaç duyulacak her türlü yardım ve destek kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle sağlanacaktır.

             30/12/2002 tarihli ve (2002/61) sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

             Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                              Başbakan