20 Temmuz 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26588

YÖNETMELİK

             Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK

KONTROL MEMURLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sosyal güvenlik kontrol memurlarının niteliklerini, Kurum memurları arasından seçilme ve atanmalarını, görev, yetki ve sorumluluklarını, yapacakları tespit, denetim, tarama ve benzeri görevlerin usul ve esaslarını düzenlemektir.

             (2) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal güvenlik kontrol memurlarını kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 31 inci ve  41 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

             a)  Başkan: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

             b) Fiili tespit: İşyerinde çalışanların veya  işverenlerinin/işveren şirket ortaklarının sigortalılık niteliğini, tescil işlemlerini, sigorta olaylarının tespiti amacıyla işyerinde yapılan denetim ve kontrolleri,

             c) Genel Müdürlük: Kurum Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünü,

             ç) Kanun: 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununu, 

             d) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

             e) Tarama: Sosyal güvenlik mevzuatının uygulanması ile ilgili olarak sektörler, işyerleri ve diğer üçüncü kişiler nezdinde belli dönemlerde ve belli sürelerde yapılan planlı ve programlı denetim ve kontrolleri,

             ifade eder.

             (2) Bu Yönetmelikte yer alan diğer kavramlar,  8/6/1949 tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu,  17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda yer alan anlamları ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Güvenlik Kontrol Memurlarının

Nitelikleri, Seçilmeleri ve Atanmaları

             Sosyal güvenlik kontrol memurlarının nitelikleri

             MADDE 4 – (1) Sosyal güvenlik kontrol memuru kadrosuna atanabilmek için;

             a) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak ya da  bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

             b) Başvuru tarihinde 35 yaşını bitirmemiş olmak,

             c) Başvuru tarihinde Kurumda memur, icra memuru, dava takip memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında çalışmış olması kaydıyla  en az üç yıl hizmeti bulunmak, 

             ç) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

             d) Kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası ile cezalandırılmamış olmak,

             e) Yapılacak yazılı sınavda başarılı olmak,

             gerekir.

             Sosyal güvenlik kontrol memurlarının seçilmelerine ilişkin esaslar

             MADDE 5 – (1) Sosyal güvenlik kontrol memurları, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar arasından yapılacak yazılı sınav sonucuna göre seçilir.

             Sınav

             MADDE 6 – (1) Sınav yazılı olarak yapılır.

             (2) Sınavla ilgili her türlü iş ve işlemler, Başkan tarafından belirlenecek bir genel müdür başkanlığında, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından birer üye olmak üzere İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının teklifi ve Başkanın onayı ile kurulacak sınav kurulunca yürütülür. Sınav kurulunun sekretarya işlemleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yerine getirilir. 

             (3) Sınava müracaat eden adaylardan istenilen şartları taşıyanlara, sınav yeri, günü ve saatini gösterir fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi verilir.

             (4) Yazılı sınavda, adaylara yüzde sekseni sosyal güvenlik kanunları ile bu kanunlara ilişkin tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerde belirtilen konulardan, yüzde yirmisi de T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Milli Güvenlik, Devlet Teşkilatı ile ilgili mevzuat, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat, Türkçe dilbilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar, halkla ilişkiler ve davranış kuralları konularından oluşacak şekilde soru sorulur. Sınav kurulu, yazılı sınavın şeklini belirlemeye yetkilidir. Kurum yazılı sınavı kendisi yapabileceği gibi hizmet satınalma yoluyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) veya Milli Eğitim Bakanlığına yaptırmaya da yetkilidir.

             (5) Yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.

             (6) Başarı listesi adayların yazılı sınav puanlarına göre düzenlenir. Ancak adayların, başarı puanlarının aynı olması halinde, sırasına göre, hizmet süresi fazla ve son üç yılın sicil notu yüksek olana göre başarı sırası tespit edilir.

             (7) Sınavla ilgili olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar sınav kurulunca karara bağlanarak sınav ilanında belirtilir.

             Atama usulleri

             MADDE 7 – (1) Sınavda başarılı olanların atamaları başarı sırasına göre duyuruda belirtilen boş kadro sayısı dikkate alınarak yapılır.

             Sosyal güvenlik kontrol memurları servisi

             MADDE 8 – (1) Sosyal güvenlik kontrol memurları, sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkez müdürlüklerinde, sosyal güvenlik kontrol memurluğu servisinde çalıştırılır. Sosyal güvenlik kontrol memurları, ihtiyaç halinde sosyal güvenlik il müdürünün teklifi ve Başkanın onayı ile sosyal güvenlik merkez müdürlüklerinde görevlendirilebilir.

             (2) Birden fazla sosyal güvenlik kontrol memuru bulunan sosyal güvenlik il müdürlüğünde veya sosyal güvenlik merkez müdürlüğünde çalışmaların organize edilmesi ve eşgüdüm sağlanması için, sosyal güvenlik kontrol memurlarından biri sosyal güvenlik il müdürü veya sosyal güvenlik merkez müdürü tarafından servis sorumlusu olarak görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Güvenlik Kontrol Memurlarının

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

             Sosyal güvenlik kontrol memurlarının görevleri

             MADDE 9 – (1) Sosyal güvenlik kontrol memurları,  sosyal güvenlik il müdürü veya görevlendireceği sosyal güvenlik il müdür yardımcısı ya da sosyal güvenlik merkezi müdürü tarafından verilen yazılı emir  üzerine:

             a) Yapılacak denetim ve kontrol sonucunda;

             1) İşyerinin mevcut durumunun, gerektiğinde  ruhsatsız yapılmış olanlar da dahil olmak üzere özel bina inşaatlarının yapı, sınıf ve grubunun belirlenmesi için inşaatın niteliğinin ve yüzölçümünün, yarım kalan inşaatların yapılmış olan kısımlarının seviyelerinin,

             2) İşyerinin faal olup olmadığı ile işyeri tescilinde verilen bilgilerin doğruluğunun,

             3) İşyerlerinde yapılan işin niteliği ile, yapılan işte değişiklik olup olmadığının,

             4) Sigortalıların ve sigortalı olması gerekenlerin Kuruma bildirilip bildirilmediğinin,

             5) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından, vergi dairelerinden, belediyelerden, özel idarelerden, ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan, muhtarlıklardan Kuruma tescili gerekenler ile sigortalılığı sona erenlerin,

             6) Sigortalıların kimlik bilgilerinin, çalışma sürelerinin, ücretlerinin ve prime esas kazançlarının, 

             7) Sigortalıların prime esas kazanç ve prim ödeme gün sayılarıyla diğer bilgileri içeren ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgelerinin işyerlerinde asılı olup olmadığının,

             8) İşten ayrıldığı bildirilen sigortalının, fiilen çalışmalarının devam edip etmediğinin tespit edilmesi ile aylık prim ve hizmet belgesi ve sigortalı hesap fişi bilgilerinin farklı olduğunun tespit edilmesi halinde, sigortalıların işten ayrılış tarihinin,

             9) Sigortalıların/iştirakçilerin fiili hizmet ve/veya itibari hizmet uygulamasından yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hususlarının,

             tespit edilmesi,

             b) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görüşü, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün teklifi ve Kurum Başkanının onayı ile belirlenecek işyerleri ve işverenlerin defter ve belgelerinin incelenmesi,

             c) İşverenlerin, aracıların, sigortalıyı devir alan işverenlerin, sigortalıların ve diğer şahıs veya kuruluşların adreslerinin ve Kurum alacağının tahsili amacıyla ilgililerin hacze kabil mal varlığının olup olmadığının araştırılması,

             ç) Sigortalı işe giriş tarihinde, sigortalının bildirimi ile işverenin bildirimi arasında farklılık olması halinde, farklılık nedeninin saptanması,

             d) Sicilsiz tahakkuklar olarak adlandırılan bildirimlerin hak iddia eden kişiye ait olup olmadığının tespitinde denetim sonucuna göre karar verilebilme ihtimalinin bulunması halinde, ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin neler olduğu açıkça belirtilerek araştırılması,

             e) 6/8/2003 tarihinden önce ölen sigortalının ana ve babasının geçimlerinin sigortalı tarafından sağlanmadığı hususunda ihbarda bulunulması halinde gerekli araştırma işleminin yapılması,

             f) Sigortalılar ile Kurumdan gelir veya aylık alanların, geçindirmekle yükümlü bulundukları kimselerinin olup olmadıkları ile bunların sağlık yardımlarına müstehak bulunup bulunmadıklarının  araştırılması,

             g) Sigortalı veya diğer hak sahiplerinin gelir ve/veya aylık alma şartlarının devam edip etmediğinin tespitinin yapılması,

             ğ) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görüşü, ilgili Genel Müdürlüğün teklifi ve Kurum Başkanının onayı ile belirlenecek iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık iddiası olaylarının incelenmesi,

             h) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün % 49 veya daha aşağısını kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalıların, ölüm sebebini bildiren ve ilgili makamlarca düzenlenen onaylı ölüm tutanağı, defin ruhsatı, gömme izin kağıdı, ölü muayene zabıt varakası, otopsi raporu veya doktor raporu gibi belgelerden ölüm sebebinin anlaşılamadığı veya şüphelenildiği hallerde, ölüm sebebinin mahallinde tahkikinin yapılması,

             ı) Sosyal güvenlik mevzuatının uygulanması ile ilgili olarak işverenlere, sigortalılara ve diğer üçüncü kişilere hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirme yapılması,

             i) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görüşü, ilgili Genel Müdürlüğün teklifi ve Kurum Başkanının onayı ile belirlenecek program kapsamında; sigortalıların sosyal güvenlik mevzuatı kapsamındaki işlemleri ile Kurumla sözleşme ve protokol yapmak suretiyle, sigortalılara sağlık hizmeti sunan işyerleri ile ilaç, tıbbi malzeme ve tedavi edici ürünler temin eden işyerlerinin sözleşme ve protokol şartlarına uyup uymadığı konusunda inceleme, tespit, denetim ve tarama yapılması,    

             j) Sosyal güvenlik il müdürü veya görevlendireceği sosyal güvenlik il müdür yardımcısı ya da sosyal güvenlik merkez müdürü tarafından verilecek benzeri inceleme, araştırma, tespit, denetim ve tarama yapılması,

             görevlerini ve bu hususlarda, ilgililerin beyanlarını alarak tutanağa kaydedilmesi işlemlerini yürütür.

           Sosyal güvenlik kontrol memurlarının yetkileri

             MADDE 10 – (1) Sosyal güvenlik kontrol memurları, görevlerini yaptıkları sırada, kimlik belgelerini göstermek suretiyle;

             a) Görevlerinin yürütülmesi sırasında işyerine serbestçe girmek,

             b) İşverenler, aracılar, sigortalıyı geçici olarak devir alan işveren ve sigortalılar, işle ilgili gerçek kişiler ile gerçek ve tüzel kişilerin temsilcilerini ve konu ile ilgili bulunan kimseleri işyerinde ya da işyeri dışında dinlemek, sorular sormak, bunlardan gerekli bilgileri istemek, gerekli defter, belge ve delilleri toplamak ve ifadelerini almak,

             c) Yapılan denetim sırasında ilgililerin kimliklerini istemek ve kimlik bilgilerini tutanağa kaydetmek,

             ç) Görevlerinin yapılmasında zorluk çıkarılması halinde güvenlik kuvvetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinden kendilerine her türlü kolaylığın sağlanmasını ve yardımcı olunmasını istemek,

             d) 9 uncu maddede belirtilen tespitleri yapmak üzere, aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince belirlenen işverenlerin işyeri kayıtlarını incelemek,

             e) Görevlerinin ifası için gerekli çalışma ortamının sağlanmasını istemek,

             f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından, vergi dairelerinden, belediyelerden, özel idarelerden, ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan, muhtarlıklardan gerekli bilgi ve belgeleri istemek,

             yetkisine sahiptirler.

             (2) Sosyal güvenlik kontrol memurlarınca, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesi gereğince gece çalışılan işyerlerinde sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına ilişkin tespit, denetim, tarama yapılabilir.

             (3) Sosyal güvenlik kontrol memurları, sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına ilişkin konularda sosyal güvenlik il müdürü veya görevlendireceği sosyal güvenlik il müdür yardımcısı ya da sosyal güvenlik merkez müdürünün yazılı emri üzerine kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve kontrolle görevli memurları ile ortak çalışma yapabilirler.

             Tarama

             MADDE 11 – (1) Sosyal güvenlik kontrol memurlarınca, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,  Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünün görüşü ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının teklifi üzerine, Başkanın onayı ile sektörler, işyerleri, işverenler ve diğer üçüncü kişiler nezdinde tarama yapılır.

             Sosyal güvenlik kontrol memurlarının sorumlulukları

             MADDE 12 – (1) Sosyal güvenlik kontrol memurları görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara uyarlar:

             a) Resmi ve özel ilişkilerinde; işveren, sigortalı ve üçüncü şahıslara karşı nezaket kurallarına uygun olarak davranmak,  giyim-kuşam ve hareketlerinde güven ve saygı uyandırmak zorundadırlar.

             b) Verilen görevleri, zorunlu hallerde izin almadıkça veya yazılı emir verilmedikçe bırakamaz, başka bir sosyal güvenlik kontrol memuruna devredemezler.

             c) İşverenin, aracının ya da sigortalıyı geçici olarak devir alan işverenin ve işyerinin meslek sırları, çalışma şartları, ekonomik ve ticari durumları hakkında, inceleme, denetim, tarama ve tespitleri sırasında gördükleri ve öğrendikleri hususları gizli tutarlar; bilgi aldıkları, ihbar veya şikayette bulunan kişilerin isimlerini ve kimliklerini açıklayamazlar.

             ç) Kendileri ile çıkar birliği bulunanlar veya üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımı olanlar yahut tarafsızlığı hakkında kuşku uyandıracak şekilde uyuşmazlık, husumet gibi halleri olan işveren, aracı yada sigortalıyı geçici olarak devir alan işveren, sigortalı veya hak sahipleri ile ilgili işlere bakamazlar. Bu kişilerle ilgili işlerin verilmesi halinde durumu yazılı olarak sosyal güvenlik il müdürüne yada sosyal güvenlik merkez müdürüne bildirirler.

             d) Görevleri ile ilgili kişilerin, özel hizmet veya alışılmış olmayan ikramları kabul edemezler. Bunlarla iş ilişkisi dışında bir ilişki kuramaz, çıkar birliği sağlayamaz, borç alıp veremezler.

             e) Kontrole gidecekleri yerleri açıklayamaz, yaptıkları görev ile ilgili işlemler hakkında yetkili makamlardan başkasına bilgi veremezler.

             f) Tutanaklara, "sosyal güvenlik kontrol memuru kimlik belgesi gösterilmiştir" ibaresini yazmak ve düzenleyecekleri tutanakların bir örneğini imza karşılığında işveren veya vekiline, aracıya,  sigortalıyı devir alana ve gerekli görülmesi halinde sigortalıya vermek zorundadırlar.

             Rapor ve tutanakların düzenlenme usulü

             MADDE 13 – (1) Sosyal güvenlik kontrol memurları, durum tespit tutanaklarını kendi el yazıları ile okunaklı olarak, işyeri kayıtlarının incelenmesine ilişkin tutanakları ise bilgisayar ile düzenleyerek, tanzim edecekleri rapor ekinde görevi veren sosyal güvenlik il müdürüne veya yardımcısına ya da sosyal güvenlik merkez müdürüne verir.

             (2) Durum tespit tutanakları, cilt ve sıra numarası basılarak kendilerine zimmet karşılığı verilir.

             (3) Rapor iki nüsha, tutanak ise üç nüsha olarak düzenlenir. Raporlara  her yıl birden başlamak ve sıra takip etmek üzere ayrı ayrı  numara verilir.

             (4) Tutanakların ilk nüshası rapor ekinde ilgili servise, ikinci nüshası rapor ile birlikte dosyalanmak üzere sosyal güvenlik kontrol memurluğu servisine gönderilir. Üçüncü nüshası ise, tutanağı imzalayan ilgiliye verilir.

             Raporlar üzerinde yapılan işlemler

             MADDE 14 – (1) Sosyal güvenlik kontrol memurları tarafından düzenlenen raporlar, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar ile sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği yönlerinden sosyal güvenlik il müdürü veya görevlendireceği sosyal güvenlik il müdür yardımcısı tarafından  incelenir. Sosyal güvenlik il müdürü gerektiğinde sosyal güvenlik merkez müdürlerine veya bir ya da bir kaç sosyal güvenlik kontrol memuruna da rapor inceleme görevi verebilir. İnceleme sonucu uygun görülen raporlar uygulanmak üzere ilgili birime üst yazı ekinde gönderilir. İlgili birimler raporlardaki önerilerle ilgili işlemleri raporların kendilerine intikal tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde yapmak zorundadırlar.

             (2) Sosyal güvenlik il müdürü veya sosyal güvenlik il müdür yardımcısı ya da kendilerine sosyal güvenlik il müdürü tarafından görev verildiği durumlarda sosyal güvenlik merkez müdürü veya sosyal güvenlik kontrol memurları tarafından raporların incelenmesi sonucunda, raporda düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususlar varsa bunların giderilmesi, gerekçeleri de belirtilmek suretiyle, raporu düzenleyen sosyal güvenlik kontrol memurundan, inceleyenler tarafından yazılı olarak istenir. Sosyal güvenlik kontrol memurunun isteğe katılmaması halinde rapor, ekleri ve iade gerekçeleri ile birlikte sosyal güvenlik il müdürüne gönderilir. Sosyal güvenlik il müdürü, tarafların görüşüne göre raporun aynen uygulanmasını isteyebileceği gibi rapora katılmıyorsa rapor, ekleri ve iade gerekçeleri ile birlikte Genel Müdürlüklerin ilgili merkez birimine gönderilir. Rapor hakkında, gerek görülmesi halinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının da görüşü alınmak suretiyle Genel Müdürlüklerin ilgili merkez biriminin görüşü doğrultusunda işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Güvenlik Kontrol Memurlarına Verilecek Kimlik Belgesi,

Kaşe, Düzenlenecek Aylık Çalışma Cetveli ve Çalışma Usul

ve Esaslarının Belirlenmesi

             Kimlik belgesi

             MADDE 15 – (1) Sosyal güvenlik kontrol memurlarına araştırma, inceleme, denetim, tarama ve tespit yapma görev ve yetkisi verildiğini gösteren onaylı ve fotoğraflı kimlik belgesi verilir.

             Kaşe

             MADDE 16 – (1) Sosyal güvenlik kontrol memurlarına, düzenlediği tutanaklar ve raporlarda kullanılmak üzere, Kurumca belirlenmiş şekle uygun olarak sosyal güvenlik il müdürlüğünce  yaptırılan kaşe verilir. 

             (2) Sosyal güvenlik kontrol memuruna verilen kaşenin kaybedilmesi halinde, durum bir tutanakla tespit edildikten sonra yenisi verilir.

             (3) Sosyal güvenlik kontrol memuru, zimmet ile teslim edilen kimlik belgesi, durum tespit tutanağı ve kaşeyi, görevinden ayrıldığı veya görev süresi sona erdiği takdirde sosyal güvenlik il müdürüne iade etmek zorundadır.

             Aylık çalışma cetveli

             MADDE 17 – (1) Sosyal güvenlik kontrol memurları, her ay sonunda, yaptığı çalışmayı gösteren ve örneği Kurumca hazırlanan çalışma cetvelini daktilo veya bilgisayarla düzenlerler. Bu cetvel, sosyal güvenlik il müdürü, sosyal güvenlik il müdür yardımcısı yada sosyal güvenlik merkez müdürünce kontrol edilip, onaylandıktan sonra kendi müdürlüğünde saklanır.

             (2) Sosyal güvenlik il müdürü, kendi müdürlüğünce hazırlanan veya sosyal güvenlik merkez müdürlüğünce gönderilen çalışma cetvellerinin ve yapılan işlerin sonuçlarını gösteren örneği Kurumca belirlenen  belgeyi elektronik veya  bilgisayar ortamında her ay düzenleyerek Kurumun Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğüne  gönderir.

             Çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi

             MADDE 18 – (1) Sosyal Güvenlik Kontrol Memurlarının, çalışmalarında, denetim, inceleme, tespit ve tarama uygulamalarında birlik ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Başkan tarafından düzenleme yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

             MADDE 19 – (1) 2/2/2005 tarihli ve 25715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Yoklama Memurları Yönetmeliği ile 24/2/2004 tarihli ve 25383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağ-Kur Denetmeni ve Yardımcılarının Atama Yetki Çalışma Usul  ve  Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Devredilen sosyal sigortalar kurumunun taşra teşkilatı ve yöneticileri

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan sosyal güvenlik il müdürlüğü ile sosyal güvenlik merkez müdürlüğü ve bunların yöneticilerine ilişkin ifadeler, Kurumun taşra teşkilatı ve kadrolarının 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa uygun hale gelmesine kadar devredilen Sosyal Sigortalar Kurumunun Sağlık İşleri İl Müdürlüğü, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğü, devredilen Bağ-Kur İl Müdürlüğü, devredilen Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğü ve bunların yöneticileri anlamına gelir.   

             Yürürlük

             MADDE  20 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.