20 Temmuz 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26588

YÖNETMELİK

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ

PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

(93/15/AT) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 15/10/2002 tarihli ve 24907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında  Yönetmeliğin (93/15/AT) 3 üncü maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Piyasaya Arz, Piyasa Gözetim ve Denetimi ve Genel Şartlara Uygunsuzluk"

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "7 nci maddede belirtilen uygunluk beyanını ve 8 inci maddede belirtilen CE işaretini taşımayan bu Yönetmelik kapsamındaki patlayıcı maddeler piyasaya arz edilemez."

             MADDE 4 –  Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 –  Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.