19 Temmuz 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26587

YÖNETMELİK

            Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Düzce Üniversitesine bağlı Düzce Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere bölüm başkanlıklarının önerisi ile ilgili Yüksekokul Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

             b) İlgili Kurul: Düzce Meslek Yüksekokulu Kurullarını,

             c) Müdür: Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

             ç) Müdürlük: Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,

             d) Ön Koşullu Ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması koşulu aranan dersi,

             e) Rektör: Üniversite Rektörünü,

             f)  Senato: Üniversite Senatosunu,

             g) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

             ğ) Yönetim Kurulu: Düzce Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

             h) Yüksekokul: Düzce Meslek Yüksekokulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

             Öğretim yılı

             MADDE 4 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı (akademik yıl), güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarından her birinin normal eğitim süresi ara sınavlar da dahil en az  (14) haftadır. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dahil değildir. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Her öğretim yılının akademik takvimi, Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.          

             (2) Dersler ve sınavlar, resmî tatil günleri yapılmaz. Ancak, gerekli hallerde Rektörlüğe bildirmek koşuluyla bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile bazı derslerin sınavları, Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

             Öğretim süresi

             MADDE 5 – (1) Yüksekokulda yapılan normal eğitim-öğretim süresi, yabancı dil hazırlık süresi dışında tutulmak üzere dört yarıyıldır. Öğrenciler, izledikleri programları en fazla sekiz yarıyılda tamamlamak zorundadır. Üniversiteden süreli olarak uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

             Ek sınavlar

             MADDE 6 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süreleri sonunda son sınıf öğrencilerine mezun olabilmeleri için, devam şartını yerine getirdikleri ve başarısız oldukları bütün dersler için, öğretim yılı başında, biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavların tarihi ilgili yönetim kurulunca belirlenir ve ilan edilir. Ek sınav haklarını belirlenen tarihte kullanmayan öğrenciler için mazeret sınavı açılmaz. Uygulamalı olan derslerle ilgili ek sınavlara ilişkin esaslar ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ek sınavlar sonunda hiç alınmamış veya alınıp da devam koşulu sağlanamamış dersler de dahil olmak üzere, başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrencilere bu dersler için üç yarıyıl; ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; üç veya daha az dersten başarısız olan öğrencilere ise sınırsız olarak başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bunlardan, uygulamalı dersler ile uygulaması olan derslerin uygulamalı olan kısmına ve daha önce alınmamış veya alınıp da devam koşulu sağlanamamış derslere devam koşulu aranır, bunların dışındaki derslere devam koşulu aranmaz.

             (2) Üç veya dört yarıyıl sınavlara girme hakkı tanınan öğrenciler, ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretlerini ödeyerek ders kayıtlarını yenilemek zorundadır. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler katkı payını ve öğrenim ücretlerini ödemeye devam eder, ancak sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamaz. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak, toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

             Kesin kayıt ve kabul

             MADDE 7 – (1) Kayıt-kabul işlemleri ile kayıt sildirme, ilişik kesme, izin ve sağlık izni işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

             Yatay geçişler, intibak ve muafiyetler

             MADDE 8 – (1) Üniversitenin meslek yüksekokullarından veya başka yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçişler yetkili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla sınırlıdır.

             (2) Başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçişle Üniversiteye gelen öğrencinin, daha önce başarmış olduğu derslerin hangilerinden muaf sayılacağı konusunda kurumlar arası eşdeğerlilik durumu göz önünde bulundurulur. İkinci öğretimde yatay geçişler 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

           (3) Yüksekokula ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, dönem başlangıcından itibaren en geç ilk iki hafta içinde, daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda almış ve başarmış oldukları dersler için, bunların üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olması koşuluyla, muafiyet için Bölüm Başkanlığına başvurabilir. Muafiyet istekleri, bölüm başkanlıklarınca oluşturulacak intibak komisyonunda değerlendirilerek bir rapor düzenlenir. Bu rapor Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve öğrenciye bildirilir.        

          Öğretim şekli

             MADDE 9 – (1) Yüksekokul öğrenimi süresince izlenecek ders programları ve derslerin yarıyıllara dağılımı,  ilgili Kurul tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

             (2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri zorunlu ve kredili olarak ve her biri 60 ders saatinden az olmamak üzere, tercihen ilk iki yarıyılda okutulur. Programlarda okutulan dersler yarıyıllık olarak düzenlenir ve bu derslerin kredi toplamları haftada toplam 14 krediden az, 28 krediden fazla olmaz. Ortak zorunlu derslerin kredileri, bu toplama dahil değildir.

             Öğretim programları

             MADDE 10 – (1) Öğretim programları dersler, uygulamalar; proje ve stüdyolar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, seminerler, bitirme çalışması, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.

             (2) Öğretim programındaki dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda almak ve başarmakla yükümlü bulunduğu derslerdir. Seçmeli dersler ise, öğrencinin belirli ders grupları içinden seçerek alabileceği derslerdir. Öğrenci seçtiği dersi başaramadığı takdirde varsa açılmış başka bir seçmeli dersle değiştirebilir.  

             (3) Kayıt için, diğer bazı ders veya derslerin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı alınmış veya başarılmış olmasını gerektiren dersler, ön koşullu derslerdir. Ön koşullu dersler ve ön koşulları, ilgili Kurul tarafından belirlenir ve Senatonun onayından sonra kesinleşir.

             Derslerin kredi değeri

             MADDE 11 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama ve atölye haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Not ortalamalarına katılmayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler için kredi değeri belirlenmez; bu dersler için sadece haftalık teorik ve uygulamalı saatler belirlenir. Kredi değeri hesabında buçuklar üste tamamlanır.               

             Kayıt yenileme

             MADDE 12 – (1) Yüksekokul öğrencileri, akademik takvimde belirtilen ve ilan edilen tarihlerde, her yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadır. İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenileyemeyen öğrenciler, kayıt bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurmaları ve mazeretinin haklı ve geçerli olduğu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve devamsızlık sınırını aşmayan süre içinde kayıtlarını yenileyebilir. Bu süre içinde ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, derslere devam etme hakkını kaybetmiş olur ve kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, mazeretli kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır.

             Akademik danışmanlık 

          MADDE 13 – (1) Akademik danışmanlar, danışmanlık hizmetlerini Rektörlükçe belirlenecek esaslar ve  ilgili mevzuat hükümlerine  göre yürütür.

             Ders kaydı ve derslere devam

             MADDE 14 – (1) Öğrencilerin birinci ve ikinci yarıyıllarda alacakları dersler, programlarında yer alan derslerdir. Öğrenciler programlarındaki birinci ve ikinci yarıyılın tüm derslerine kaydolmak zorundadır. Birinci ve ikinci yarıyıldan başarısız ders sayısı, her bir yarıyıl için beş ve daha fazla olan öğrenciler, başarısız ders sayısını beşin altına düşürene kadar üçüncü ve dördüncü yarıyıldan ders alamaz. Üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda, alt yarıyıldan (birinci veya ikinci yarıyıldan) en fazla iki başarısız dersi olan öğrenciler danışmanının onayı ile başarısız oldukları o iki dersi de alabilirler.  Bölüm başkanlıkları haftalık ders programlarını kayıt haftasından önce hazırlayarak öğrencilere duyurur. Devam zorunluluğu bulunan bir ders haftalık programda bir başka dersle çakışıyorsa, öğrenciler bu derslerin ikisine birden kayıt yaptıramaz. Böyle durumlarda öğrencilerin alt yarıyıllara ait dersleri almaları zorunludur. Ancak öğrenci, çakışan dersin kredisi ve içeriği aynı olması koşuluyla ve danışmanın onayıyla aynı dersi açılan bir başka programdan alabilir. Ayrıca, öğrenciler derslere kayıt yaparken daha önce alıp da başarısız oldukları dersleri açıldıkları dönemde öncelikle almak zorundadır.

          (2) Derslere devam zorunludur. Öğrencilerin sağlık rapor süreleri dahil, teorik derslerin % 70’ine, ders uygulamaları ve laboratuvarların % 80’ine devamları zorunludur. Ancak, Rektör onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerle; Üniversite bünyesinde yapılan bu tür etkinliklere Müdür izniyle katılan öğrenciler için bu süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonunda ve sınavlardan önce, ilgili bölüm başkanlığına bildirilir ve bölüm başkanlıklarınca ilan edilir. Bir dersin devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci, o dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremez.

             (3) Daha önce alınıp devam koşulu yerine getirilen teorik veya uygulamalı bir dersin tekrarında devam zorunluluğunun aranıp aranmamasına; Yüksekokulun fiziki kapasitesi, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı da göz önüne alınarak, her öğretim yılı başlamadan önce Senato tarafından karar verilir. Devam zorunluluğunun aranmaması halinde de öğrenci o derse kayıt olmak, varsa ödevleri yapmak, atölye ve uygulamalı derslerde uygulamalara ve ara sınavlara katılmak zorundadır.

             (4) Öğrenciler, öğretim planlarında yer alan Üniversite dışındaki inceleme-araştırma çalışmalarına katılmak zorundadır.

          (5) Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, ders ekleme ve ders silme döneminde ve akademik takvimde belirtilen günlerde, danışmanlarının onayı ile kaydoldukları dersten kayıtlarını sildirebilirler veya programlarına yeni dersler ekleyebilir. Programlarına yeni ders ekleyen öğrenciler, geçen süre için bu derslerden devamsız sayılır.

          (6) Öğrenciler, süresi içinde ve kurallarına uygun olarak kayıt olmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Esaslar

             Sınavlar

             MADDE 15 – (1) Bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresi içerisinde yapılacak sınavlar; ara sınavlar, mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları, tek ders sınavları ve ek sınavlardır. Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Sınavlar, bölüm başkanlığının onayı ile yazılı olarak duyurulmak kaydıyla,  uygulamalı veya hem yazılı hem uygulamalı yapılabilir. Sınavlar tam not (100) üzerinden değerlendirilir.

             (2) Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde yapılacağı, her yarıyılın başladığı günü izleyen on beş gün içinde Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenip duyurulur. İlgili dersin öğretim eleman tarafından, duyurulan tarihlerin dışında, planlamasını bölüm başkanlığına bildirerek birden fazla ara sınavı yapılabilir. Bir günde, bir sınıfa ait en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Teorik ders saati olmayan uygulamalı derslerde ara sınav yapılabileceği gibi, dönem içi çalışmalarına verilmiş olan notlar da ara sınav notu olarak kabul edilir. Ara sınav notları, ders sorumluları tarafından dönemin bitmesinden en geç bir hafta önce ilan edilir. Öğrenciler ara sınava katılmak zorundadır. Ara sınavlara sağlık mazeretleri nedeniyle girememiş olan öğrencilere, bir defa olmak üzere mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinde ilgili mevzuat  hükümleri uygulanır. Diğer mazeretlerde öğrenciler, mazeret belgelerini bir form dilekçeye ekleyerek bölüm başkanlığına başvurur. Mazeret dilekçeleri, bölüm başkanlığı tarafından Müdürlüğe gönderilir ve  Yüksekokul Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Mazereti kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavları bölüm başkanlıklarınca planlanarak uygulanır. Planlanmış mazeret sınavlarına girmeyen öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz.   Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrenciler; bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle giremedikleri sınavlara, ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girer.

             (3) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, sona eren yarıyıl içinde öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılan sınavlardır. Yarıyıl sonu sınav programları, bölüm başkanlıklarınca hazırlanır ve ilgili Yönetim Kurulunda görüşülüp kabul edilir, Müdürlük tarafından  sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Yarıyıl ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde girmeyen veya girip de başarılı olamayan öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavlarının tarihleri, yarıyıl sonu sınavlarından en az iki hafta sonra ve yeni dönemin başına kadar yapılmak üzere, akademik takvimde gösterilir.

             (4) Normal eğitim-öğretim süresi sonunda devam ettiği programdaki tüm dersleri alıp da devam koşulunu sağlayan; ancak tek dersi kalan öğrenciler, bu duruma geldikleri yarıyılı izleyen dönemlerde dersin açılıp açılmadığına bakılmaksızın, yarıyıl başında yazılı başvuruda bulunarak, kayıtlarını yenileyip harcını yatırmak koşuluyla, yarıyıl sonundaki sınav döneminde bu dersin yarıyıl ve bütünleme sınavlarına girebilir. Sınavlarda alınan not, tam notun en az %55’i ise öğrenci başarılı sayılır.  Öğrencilerin tek ders sınavlarına girebilmesi için, ilgili dersi daha önce almış ve devam şartını sağlamış olmaları gerekir. Tek ders sınavları için mazeret sınavları yapılmaz. Uygulamalı olan derslerle ilgili tek ders sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             (5) Ek sınavlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca azami öğrenim süresini kullanmış; ancak mezun olamamış öğrencilere tanınan sınavlardır. Son sınıf öğrencileri ek sınav haklarını, azami öğrenim sürelerini tamamladıkları yarıyıl sonunda yapılan bütünleme sınavlarından sonra ve  Müdürlükçe ilan edilen tarihlerde kullanır.

             Sınav sonuçlarının ilanı

             MADDE 16 – (1) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav sonuçları en geç, sınav tarihini izleyen bir hafta   içinde öğretim elemanı tarafından ilgili bölüm başkanlığına teslim edilir ve sınav sonuçları, son sınav tarihinden itibaren iki hafta içinde öğrencilere ilan edilir. Sınavlara itiraz süresi tamamlandıktan sonra, sınav belgeleri ilgili bölüm başkanlığına teslim edilir. Sınav belgelerinin saklanması, ilgili Müdürlük tarafından sağlanır. Sınav belgelerinin saklanma süresi iki yıldır.

             Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve başarı notu

             MADDE 17 – (1) Sınavlar, tam not (100) üzerinden değerlendirilir. Bir dersteki başarı notu yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı, yıl içi çalışmaları ile ara sınavların birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yıl içi çalışmaları ile ara sınav sonuçlarının başarı notuna katkı oranı %40 - %60 arasında olmak üzere ilgili Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Bir dersin başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl veya bütünleme sınav notunun tam notun %50’sinden, aynı şekilde ders başarı notunun da tam notun %55’inden az olmaması gerekir.

             Maddi hata

           MADDE18 – (1) Öğrencilere ilan edilen ara sınav ve yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına ait notlarda  maddi hata yapılmış olduğu belirlenirse, notun ilanından sonraki onbeş gün içinde ilgili öğretim elemanının başvurusu üzerine bölüm başkanlığınca, sürenin onbeş günü geçmesi halinde ise, bölüm başkanlığının önerisi üzerine Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından inceleme yapılır ve karara bağlanır. Düzeltme kararlarının en geç onbeş gün içinde Rektörlüğe yazıyla bildirilmesi gerekir.

             Sınav sonuçlarına itiraz

             MADDE 19 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarına itirazların, bölüm başkanlığına, ilgili birimde yapılan ilan gününden itibaren beş iş günü içerisinde, form dilekçe ile yapar. Bölüm başkanlığı sınav kağıdını ders sorumlusuna yeniden incelettirir ve sonucu form dilekçeye kaydederek Yüksekokul Yönetim Kurulunda görüşülerek kararlaştırılmak üzere Müdürlüğe bildirir. Yüksekokul Yönetim Kurulunda alınan karar öğrenciye bildirilir. Yüksekokul Yönetim Kurulu gerekli görürse sınav kağıdını, içinde ders sorumlusunun bulunmadığı bir komisyona da incelettirebilir.

             Notlar ve dereceleri

           MADDE 20 – (1)  Başarı notlarının harflerle ifade edilen karşılıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

                                                                                                       Ortalamaya

             Not (Puan)              Harf Notu          Katsayı                 Katılmayan        Notlar  

             90-100                      AA                      4                            S                          Yeterli

             85-89                        BA                      3,5                         U                         Yetersiz

             80-84                        BB                      3                            EX                       Muaf

             75-79                        CB                      2,5

             65-74                        CC                      2

             60-64                        DC                      1,5

             55-59                        DD                      1

             50-54                        FD                      0,5 / Başarısız

             49-ve aşağısı             FF                       0 / Başarısız

                                              I                          0 / Eksik

                                              NA                      0 / Devamsız

             Ders tekrarı

             MADDE 21 – (1) Bir dersten FD, FF ve NA notu alan veya dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır. Bu dersler seçmeli dersler ise öğrenciler, bunların yerine başka bir seçmeli ders alabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Endüstriye Dayalı Eğitim/Stajlar,

Diplomalar ve İlişik Kesmeye İlişkin Esaslar

             Endüstriye dayalı eğitim/stajlar

             MADDE 22 – (1)  Yüksekokul öğrencileri, öğrenimini yaptıkları programın uygulama alanlarında Endüstriye Dayalı Eğitim (EDE)/staj yapmak zorundadır. 22/5/2007 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan EDE/Stajlar Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Yerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

             (2) Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini tamamladığı halde, stajı eksik veya yaptığı stajda başarısız görülen öğrenciler, stajlarını tamamlayana kadar mezun olamaz ve her kayıt döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadır.  Bu durumdaki öğrencilerin mezuniyeti EDE/stajını başarılı olarak  tamamladığı tarihtir.

             Diplomalar

             MADDE 23 – (1) Bir öğrencinin Yüksekokul diploması almaya hak kazanabilmesi için, sorumlu olduğu programdaki bütün derslerden DD veya üzerinde not alması ve EDE/stajını başarıyla tamamlamış olması gerekir. Mezuniyet derecesi, derslerin harf notu karşılığı katsayılar ile derslerin kredi değerleri çarpılarak elde edilen sayının krediler toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Bir programın mezunları arasından ilk üçe girenlerle, Yüksekokul mezunları arasından ilk üçe girenlerin belirlenmesinde, mezuniyet katsayıları virgülden sonra ayırt edici basamağa kadar yürütülür. Diplomaya öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü programa ilişkin unvanı yazılır.

             (2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır ve herhangi bir nedenle yenisi verilmez. Verilen bir diplomanın kaybedilmesi halinde, ikinci aynısı (duplikata) hazırlanır. Diplomada başarı derecesi belirtilmez, sadece öğrencinin başarılı olduğu yazılır.

             İlişik kesme ve kayıt alma

             MADDE 24 – (1) Öğrencilerin kayıt alma ve Üniversite ile ilişiklerinin kesilme durumları aşağıda belirtilmiştir:

             a) Öğrencilerin, aşağıda sayılan hallerde ilgili Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir:

             1) Öğrenim süresi içinde öğrenimi tamamlayamamak,

             2) Üniversiteden çıkarmayı gerektirecek disiplin cezası almak,

             3) Mazeretsiz olarak süresi içinde iki yarıyıl arka arkaya ders kaydı yaptırmamak,

             4) Sağlık kurulu raporu ile belgelenen ruhsal bozuklukları nedeniyle öğrenimine iki yarıyıl ara vermek ve bu süre sonunda sağlık durumunun öğrenime devam edebilmesi için uygunluğunu belgeleyememek,

             5) Azami öğrenim süresi sonunda devam şartı sağlanamamış ve/veya hiç alınmamış ders sayısı toplamı altı veya daha fazla olmak,

             6) Azami öğrenim süresi sonunda girilen ek sınavlar sonucunda hiç alınmamış veya alınıp da devam şartı sağlanamamış dersler de dahil olmak üzere, altı veya daha fazla dersten başarısız olmak,

             7) Ek sınavlara girildikten sonra, öğrenciye tanınan üç veya dört yarıyıl süre içerisinde yapılan sınavlarda, hiç alınmamış veya alınıp da devam şartı sağlanamamış dersler de dahil olmak üzere, dört veya daha fazla dersten başarısız olmak,

             8) Sınırsız sınav hakkı elde edildikten sonra, açılan sınavlara üst üste veya aralıklı olarak üç öğretim yılı girmemek.

             b) Üniversiteye kayıt sırasında, sahte veya yanlış bilgi ve belge verdikleri sonradan anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmaksızın, ilgili Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu öğrenciler, Üniversiteden ayrılmışlarsa kendilerine verilen diploma dahil belgelerin tümü iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

             c) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, ilgili Müdürlüğe yazılı olarak başvurur. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrencinin isteği üzerine öğrenim durumunu gösteren bir belge ile kayıt sırasında Yüksekokula verdiği diploması geri verilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Disiplin

             MADDE 25 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

           MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

           İntibak

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek, Düzce Üniversitesine bağlanan Düzce Meslek Yüksekokuluna 2007-2008 eğitim-öğretim yılından önce kayıtlı olan öğrencilerine, 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu Yönetmeliğin yayımından itibaren iki ay içerisinde başvuran öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

            (2) Bu öğrenciler, istekleri halinde mezuniyet belgeleri ve diplomalarını Abant İzzet Baysal Üniversitesinden alabilir.

          Yürürlük

             MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.