19 Temmuz 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26587

YÖNETMELİK

             Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 20/6/2003 tarihli ve 25144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Öğretim birimlerinde her öğrenci için kayıtlı olduğu bölüm/program başkanlığınca bir akademik danışman belirlenir. Öğrenciler, akademik danışmanlarının yardımı ve onayı ile izleyecekleri derslere kayıt yaptırır. Tıp Fakültesinde eğitim programı Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanır ve yürütülür. Eğitim Komisyonu; Dekanın başkanlığında eğitimden sorumlu dekan yardımcısı, baş koordinatör, baş koordinatör yardımcısı, sınıf koordinatörleri ve yardımcılarından oluşur. Baş koordinatör, baş koordinatör yardımcısı, sınıf koordinatörleri ve yardımcıları her eğitim-öğretim yılı başında Fakülte Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yarıyıllarda bir öğrenci, genel başarı durumu ve danışmanının/koordinatörünün onayı ile en çok 45 ECTS kredi değerlik derse kayıt yaptırabilir.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 2007-2008 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.