19 Temmuz 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26587

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2007/12358

             Ekli “Türkiye Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi 2006-2010”un onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 5/6/2007 tarihli ve HUMŞ/848 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/6/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

             A. GÜL                                      A. ŞENER                              M. A. ŞAHİN                   B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

 

       A. BABACAN                                M.AYDIN                             N. ÇUBUKÇU                 K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı                  Devlet  Bakanı

 

        F. KASIRGA                              M. V.GÖNÜL                             O. GÜNEŞ                   K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                        Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı                  Maliye Bakanı

 

           H. ÇELİK                                   F. N. ÖZAK                       M. BAŞESGİOĞLU               İ. YILMAZ

    Milli Eğitim Bakanı                Bayındırlık ve İskan Bakanı               Sağlık Bakanı V.               Ulaştırma Bakanı

 

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                          A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı               Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

                           M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                       O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı              Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA YARDIMI ÇERÇEVESİ

 

2006 – 2010

 

 

 
ÖNSÖZ

 

 

   Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi (UNDAF), Avrupa Birliği’ne katılma sürecinde ülkenin kalkınma açısından atması gereken adımların yanı sıra, Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ulaşma yükümlülüğünün gerçekleştirilmesi yönünde Birleşmiş Milletler (BM) Sistemi ile Türk Hükümeti'’ne ortak bir çalışma zemini sağlamaktadır.

 

   BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi içerisinde Dünya Bankası’nın da yer aldığı Birleşmiş Milletler Ülke Ekibi tarafından, devlet kurumları, sivil toplum temsilcileri ve Avrupa Komisyonu gibi dış ortaklarla fikir alışverişi içerisinde, ulusal öncelikler ve uluslararası yükümlülükler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

 

   Dolayısıyla bu çerçeve Hükümet, Birleşmiş Milletler Sistemi, kalkınma ortakları ve sivil toplum tarafından kalkınmanın teşvik edilmesi için yenilenmiş bir işbirliği taahhüdü anlamı taşımaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

    BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Binyıl Kalkınma Hedefleri ve AB’ne katılımı temel olarak BM sisteminin, Hükümetin ve sivil toplumun  ortak önceliklerini belirlemekte ve

bu önceliklerle BM kuruluşlarının ülke programı sonuçları ile ülke programı çıktıları arasında bir bağ kurmaktadır. Bu sayede, hem BM sisteminin ve hem de Hükümetin, ülkenin kalkınma alanında atması gereken adımların gerçekleştirilmesinde gösterdiği ortak çabayı güçlendirmektedir. BM Reformu’nun önemli bir bileşenini oluşturan BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi, BM sisteminin ortak programı açısından temel bir araç niteliği taşımaktadır. Ayrıca bu çerçevenin izleme ve değerlendirme mekanizmaları tarafından belirli göstergeler marifetiyle ölçülebilecek somut sonuçlar ortaya koyması amaçlanmaktadır.

 

  

 

 

 

…………………………………  ………………………………

 

        Oğuz ÖZGE                                       Jakob SIMONSEN
          Büyükelçi                                                   Birleşmiş Milletler
Ekonomik İşler Genel Müdürü                                  Ankara Mukim Koordinatörü
       Türkiye Cumhuriyeti                                                                     

         Dışişleri Bakanlığı                                              

 

 

ÖZET

 

   Türkiye’de 2002 yılından beri siyasi ve ekonomik arenada çok önemli bir ilerleme yaşanmaktadır. Bu ilerleme hem ekonomik, hem de  siyasi alanda, Türkiye’nin AB üyeliği amacına da katkıda bulunan reform paketleri vasıtasıyla olmuştur.

 

   Şimdiye dek elde edilen kazanımlara karşın, hem Türkiye’nin AB üyeliği için yerine getirmesi gereken şartlar, hem de Binyıl Bildirgesinin getirdiği yükümlülükler açısından yapılması gereken daha bir çok husus vardır.

 

   Ortak Ülke Değerlendirmesi’nde açıkça belirtilmiş bulunan bu hususlar, hem Hükümet ve hem de BM Sistemi için kalıkınma öncelikleri olarak ifadesini bulmuş ve bu bağlamda Türkiye için Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi oluşturulmuş ve bu çerçeve üzerinde mutabakata varılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

   Sözkonusu çerçeve, ülke seviyesinde eşgüdümlü ve tutarlı bir program öngörmekte ve kalkınma önceliklerinin ele alınmasında etkili bir biçimde hareket edilmesine katkıda bulunmaktadır. Ortak olarak nelerin yapılacağını göstermenin yanısıra söz konusu hedeflere ulaşılmasında her bir kurumun yapacağı katkıları da ortaya koymaktadır.

 

   BM Ülke ekibinin istişare içinde gerçekleştirdiği ve 2006-2010 yılları arasında uygulayacağı bu ortak plan üç öncelikli alana odaklanmaktadır: demokratik yönetimin geliştirilmesi, kaliteli temel hizmetlere erişimi de kapsayacak şekilde yoksulluğun/eşitsizliğin azaltılması; ve kadınların, çocukların ve gençlerin durumlarının kuvvetlendirilmesi.

 

 

 

 

İMZALAR

 

   Aşağıda imzaları bulunan bizler, Birleşmiş Milletler Türkiye Ülke Ekibi olarak, her örgütün kendi yetkisine, uzmanlığına ve karar alma süreçlerine saygı duyarak, bünyemizdeki tüm kuruluşlar arasında işbirliğini ve eşgüdümü teşvik etmek ve Türkiye’nin kalkınma ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığımız çalışmaların performansını ve etkisini arttırmak amacıyla ortak programlamaya olan bağlılığımızı taahhüt ederiz.   

 

 

 

………………………………………………………….

 

 

 

…………………………………………………………

 

 

 

…………………………………………………………

 

 

 

…………………………………………………………

 

 

 

…………………………………………………………

 

 

 

………………………………………………………….

 

 

 

………………………………………………………….

 

 

 

………………………………………………………….

 

 

 

 

………………………………………………………….

 

 

 

 

……………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakob SIMONSEN

BM Ankara Mukim Koordinatörü

 

 

Edmond McLOUGHNEY

BM Çocuklara Yardım Fonu Temsilcisi

 

 

Gesche KARRENBROCK

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği  Temsilcisi

 

 

Anne-Birgitte ALBRECTSEN

BM Nüfus Fonu Temsilcisi

 

 

Gülay ASLANTEPE

Uluslararası Çalışma Örgütü Direktörü

 

 

Celal ARMANGIL

BM Sınai Kalınma Örgütü Ulusal Direktörü

 

 

Abdellatif TABET

Gıda ve Tarım Örgütü  Temsilcisi

 

 

Mehmet KONTAS

Dünya Sağlık Örgütü  İrtibat Görevlisi

 

 

 

Sarah POOLE

BM Klalkınma Programı Temsilci Yardımcısı

 

 

 

Mariell SANDER-LINDSTROM

Uluslararasi Göç Örgütü Misyon Şefi

 

 

GİRİŞ

 

     BM reformunun bir parçası olarak, Ortak Ülke Değerlendirmesi (DÜD), ve BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi (BMKYÇ) olarak da bilinen stratejik planlama ve programlama araçları ulusal hedef ve öncelikleri desteklemek üzere BM sisteminin bir bütün olarak ülke düzeyinde inceleme ve programlama çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulmuşlardır.

 

   Ortak Ülke Değerlendirmesi/ BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi sürecinin Türkiye’de başlatılmasından önce, Birleşmiş Milletler İnsan Hakalrı Yüksek Komiserliği tarafından, ülke ekibi mensuplarını ve Uluslararası İnsan Hakları Yasama Çerçeveleri’nin kurumsal paydaşlarını konuya duyarlı hale getirmek için ‘ Programlamaya İnsan Hakları Temelli Yaklaşım ‘ başlıklı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, Ülke Ekibi mensupları, devlet kuruluşları ve uluslararası örgütler gibi ulusal kurumsal paydaşlarla yürütülen görüşmeler ışığında, bir danışman yardımıyla, Ortak Ülke Değerlendirmesi’ni hazırlanmıştır. Bu Ortak Ülke Değerlendirmesi’nde yer alan tespitler, kalkınma temelli iki ana alana odaklanmıştır: yönetişim ve eşitsizlikler. Bu alanlar, insan haklarının geliştirilmesi ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi konularını ele alan Binyıl Bildirgesi’yle doğrudan bağlantılıdır. Eylül 2004’te yönetişim, yoksulluk, ekonomi, sağlık, çocuk ve gençlik, cinsiyet, eğitim, çevre ve nüfus konularında düzenlenen bir çalışmada kalkınmada yaşanan zorlukalara dair nedensel bir çözümleme yapılmıştır.  

 

    Sonrasında, Kasım 2004 tarihinde BM Kalkınma Yardımı Öncelik Belirleme Toplantısı gerçekleşmiştir. Temel sosyal hizmetler, kadının güçlendirilmesi, yönetişim, yoksulluğun azaltılması, çocuk, genç ve çevre çalışma grupları öncelikleri saptanmış ve ortak başlangıç noktaları olarak kapasite oluşturulması, uluslararası anlaşmalara ve standartlara uyum ile eşitsizliklerin azaltılması konularını tespit etmiştir.

 

   Bu toplantıya Ülke Ekibi mensupları, hükümet yetkilileri, sivil toplum ve meclis temsilcileri katılmış ve üç genel BM Kalkınma

    

 

 

 

 

Yardımı Çerçevesi sonucu üzerinde uzlaşma sağlanmıştır: 1.Yönetişim (çevre dahil); 2. Yoksulluk (Temel Sosyal Hizmetler dahil); 3. Kadın, Çocuk ve Gençlerin Hakları.

 

  Üzerinde uzlaşma sağlanılan alanlarda üç çalışma grubu oluşturulmuş ve bu gruplar yürüttükleri çalışmalar sonucunda ülke çıktılarını tespit etmişlerdir.

 

   BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Mukim Koordinatörlük görevlilerinden oluşan bir grup, BM sisteminin katkılarıyla bir İzleme ve Değerlendirme Çerçevesi hazırlamıştır. 

 

   Hem ortak Ülke Değerlendirmesi, hem de BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi süreçleri, BM Mukim Koordinatörlüğü Başkanlığındaki Ortak Ülke Değerlendirmesi /BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi /Binyıl Kalkınma Hedefleri  Çalışma Grubu taraından yönetilmiştir. Bu Çalışma Grubu’na, BM İcra Kurulu Üyeleri olan, UNDP, UNFPA, UNICEF’in yanısıra, FAO, ILO, UNHCR, WHO, IOM ve UNIDO’nun üyesi olan BM kuruluşları faal olarak katılmışlardır.

 

   Her iki matrisin tamamlanmasının ardından, Mukim Koordinatörlük BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi tasarı belgesini hazırlamış ve görüşlerini almak üzere Ülke Ekibi’ne dağıtmıştır.

 

   Ortak Ülke Değerlendirmesi/BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi süreçlerine paralel olarak, Hükümet adına hareket eden Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), ilgili diğer devlet kuruluşlarına danışarak Türkiye için Binyıl Kalkınma Hedefi Raporu’nu hazırlamış, bu raporda yer alan tespitler Ortak Ülke Değerlendirmesi’ne dahil edilmiş ve BM Kalkınma yardımı Çerçevesi’nin oluşturulmasına dayanak sağlamıştır.

 

 

 

 

 

SONUÇLAR

 

   BM sistemi, işbirliği içinde bulunduğu kurumlarla birlikte, şu üç temayı seçmiştir: demokratik yönetişim; yoksulluğun azaltılması ve kadın, çocuk ve genç haklarının geliştirilmesi ve korunması. Bu temalar, ülke düzeyinde istenen/beklenen kurumsal ve davranışlara yansıyan değişimler olarak BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Hedefleri heline dönüştürülmüştür. Tablo 1 ‘de yer alan BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi  Sonuç Matrisi, bu hedeflere katkıda bulunan, yetkiye dayalı ülke prgramı sonuçlarının yanı sıra, ürün, hizmet, beceri ve ehliyet yönünden ülke programının çıktılarını da ayrıntılı bir şekilde göstermektedir.

 

   Her bir BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Sonucunun ayrılmaz parçası olan sivil toplumun geliştirilmesi, insan ve çocuk haklarının ve cinsiyet eşitliği ortak meseleler olarak tanımlanmıştır.

 

BM KALKINMA YARDIMI ÇERÇEVESİ 1. SONUCU

   2010 yılı itibariyle yerel ve merkezi seviyelerde demokratik ve çevreye duyarlı bir yönetim sağlanması için bireysel ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi.

 

   Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olma yolunda kırk yıldan uzun bir süredir devam eden sürecin bir sonucu olarak, Avrupa Komisyonu, 6 Kasım 2004 tarihinde benimsediği tavsiye kararlarında reform sürecinde ki gelişmeleri kaydetmiş ve Türkiye’nin yasama alanında yaptığı değişikliklerini yürürlüğe koyması halinde, Komisyon’un,Türkiye’nin siyasi kriterleri yeterli bir şekilde hayata geçirdiğinde kanaat getireceğini belirterek bu halde katılım müzekerelerinin başaltılması yönünde tavsiyede bulunmuştur.

 

   Bu tavsiye kararının temelinde, 2001 yılından bu yana meclisten geçirilmiş ve büyük oranda , ifade özgürlüğünü de içeren siyasi reformlara dayanan haklar ve 2002-2004 yılları arasında insan hakları, sivil ve askeri kurumlar arasındaki ilişkiler ve medeni kanun ile ceza yasası gibi konularda gerçekleştirilen esaslı reform girişimleriyle ilgili bir dizi anayasal değişiklik yatmaktadır.

 

  Bu bağlamda, BM kuruluşları, bu reformların merkezi ve yerel seviyelerde uygulanmasinda,

 

   Hükümet hazırladığı Acil Eylem Planın’da, eşitsizliklerin azaltılmasını öncelik olarak belirlemektedir. Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni gerçekleştirebilmek için bilhassa, belli başlı eşitsizliklerin  kaynağını oluşturan kız çocuklarının eğitimi, sağlık ve kadınların güçlendirilmesi konularındaki çabalarını ikiye katlaması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu hedeflere ulaşılması için gösterilen çabada, BM, kümeleştirme, girişimcilik ve iş geliştirme hizmetleri vasıtasıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin  yerel ve küresel zincirlere entegrasyonuna yardımcı olmanın yanı sıra,sivil toplum ile özel sektör arasında ortaklık kurarak yoksulları gözeten sosyal ve ekonomik politikaları biçimlendirmek ve işler hale getirmek yönünde de Türk Hükümeti’ne destek olacaktır. BM sisteminin diğer bir ana  odak noktası, eğitim ve sağlık hizmetlerinin etkinliğinin ve kalitesinin arttırılması, beslenme ve çocuk yetiştirme uygulamalarının güçlendirilmesi, HIV/AIDS, cinsel yolla bulaşan hastalıkalr ve mikro besin öğesi eksikliği gibi sağlık problemleriyle ulusal, yerel ve aile seviyelerinde mücadele edilmesi olacaktır.

 

  Kaliteli eğitimin bir parçası olarak etkin öğrenme, çocuğu gözeten okul sistemi, erken çocukluk döneminde toplumsal temelli eğitim ve ortaöğretimi desteklemek BM sisteminin ana odak noktaslarını oluşturacaktır. Başta anne ölümleri olmak üzere, sağlık ve eğitimle ilgili verilerin kalitesinin yükseltilmesi de ana konulardan birisini teşkil etmektedir.

 

 BM KALKINMA YARDIM ÇERÇEVESİ 3.SONUCU

   2010 yılı itibariyle, kadınlara ve gençler de dahil olmak üzere çocuklara, sahıp oldukları hakları kullanabılmelerı ve bu haklardan tümüyle faydalanabilmelerini sağlayacak daha koruyucu bir çevre sağlanması.   

 

      Bu BM Kalkınma Yardım Çerçevesi Hedefi, Türkiye nüfusunun yarısından fazlasını oluşturmasına rağmen sosyal ve ekonomik hayata katılmaktan büyük oranda mahrum kalan gruplara ilişkindir. Ayrıca, kadın ve çocuk sığınmacılar ile kaçırılan göçmenler gibi savunmasız ve yardıma muhtaç yabancılar da bu hedefin kapsamına girmektedir.

 

 

 

 

mekanizması sürecin devamlı gözetimini sağlayacak ve değişiklik fırsatları sunacaktır.

 

         Hükümet yetkililerinin ve sivil toplum temsilcilerinin BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Toplantısı’na faal katılımları Hükümet yetkililerinin Sonuç Matrisinin planlanmasında gösterdiği katılım sayesinde, Birleşmiş Milletler’in rolü konusunda bir fikir birliği oluşmuştur.

 

   Özel sektörle ortaklık da, hem kalkınmanın bütününe yaptığı katkılarda bu sektörün rolünün tanınması ve hem de kaynak akışı bakımından, uygulanan stratejinin önemli bir parçasını oluşturacaktır.

 

 

 kamu idaresi reformunu ve demokratik yönetişimi desteklemek için ulusal ve uluslararası tecrübeler sunmak suretiyle Türk Hükümeti’ne yardım edebilecek konumdadır. BM kuruluşları ile Hükümet arasındaki belirli işbirliği alanları: sivil toplumun karar alma süreçlerine katılımı, hakların geliştirilmesi ve korunması, yerinden edilmiş kişilerle ilgili meseleler, sığınma ve göç yönetimi, genç ve kadın platformlarının rolünün arttırılması ve kurumsal yönetişimin güçlendirilmesi olacaktır. Sivil toplumun da katılımıyla özel sektörde kapasite oluşturulması da, bu reformların uygulanmasına yardımcı bir ortam sağlanacaktır.

 

BM KALKINMA YARDIMI ÇERÇEVESİ 2. SONUCU

   2010 yılı itibariyle yoksulluğun ve eşitsizliğin azaltılması için gerekli sosyal ve ekonomik politikaların etkili bir şekilde uygulanması ve savunmasız ve yardıma muhtaç gruplara sunulan temel sosyal hizmetlerde belirli bir kalitenin sağlanması.

 

   Sıklıkla yaşanan iniş çıkışlar ve yüksek enflasyonla birlikte kısa süreli iktisadi büyüme, yıllardan beri Türk ekonomisinin tipik özelliği haline gelmiştir. Kasım 2002’den bu yana süregelen siyasi istikrar ve ekonomik reformlar, enflasyonun yüzde 9.3’e düşürülmesinde ve 2004 yılında GSMH’da yüzde 9.9’luk bir büyümenin gerçekleştirilmesi konusunda Türk Hükümeti’ne yardımcı olmuştur. Ne var ki bu olumlu gelişme işsizlik oranlarının azaltılmasına yardımcı olmamış; bu oran aynı yıl içerisinde yüzde 10.3’ yükselmiştir.

 

   Bu noktada, 2004 İnsani Gelişmeler Endeksi’nde Türkiye’nin 177 ülke arasında 88’inci olarak AB’ye katılım sürecindeki ülkeler arasında en düşük sıralamaya sahip olduğunu belirtmek gerekir. Devlet İstatistik Enstitüsü’ne göre, ülkenin yüzde 28’i yoksulluk içinde (gıda ve dışındaki giderler) yaşamaktadır. Bölgesel eşitsizlikler ile cinsiyet eşitsizlikleri, kalkınma alanında ana meseleleri oluşturmaktadır. Ülke genelinde var olan yoksulluk ve eşitsizlikler ülkenin doğusunda, kırsal yerleşimlerde ve düşük eğitimli kimseler arasında daha yaygın bir şekilde görülmektedir.

 

 

   2002-2004 yılları arasında çıkarılan bir dizi yasa reformu paketi, aile hukukunu Çocuk Hakları Sözleşmesi (CRC) standartlarına yakınlaştırılmış ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) uygulanması için gerekli zemini kuvvetlendirmiştir. Kaıdınlara yönelik şiddet ve çocukların zararlı uygulamalardan korunması gibi konular halen çözüm beklemektedir.

 

   Nüfusun yüzde kırk yedisi 24 yaşın altındadır. Nüfusun bu bölümünün sosyal ve ekononik planlamadan faydalanması için özel hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Gençlere yönelik politikaların ve eylem planlarının olmaması, hem hükümet hem de BM sistemi için önemli sorunlardan birini teşkil etmektedir.

 

   Bu eksiklikler ışığında, BM sistemi, kadın, çocuk ve gençlerin sosyal ve ekonomik statüsüne katkıda bulunacak yasaların, planların ve politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında Hükümet’e destek  sağlayacak bilinçlendirme ve kapasite oluşturma faaliyetlerine odaklanacaktır. BM sistemi ayrıca, çocuk, genç ve kadınlar açısından zararlı uygulamaların, şiddetin, tacizin oluşturulması da, ortak bir çalışma alanı olarak BM sisteminin odak noktası olacaktır. BM sistemi kadınların, çocukların ve gençlerin haklarının korunması ve bu haklardan faydalanmaları hususunda, , ulusal ve yerel seviyede, kapasitelerin geliştirilmesini ortak çalışma alanı olarak görmektedir.

 

İŞBİRLİĞİ VE STRATEJİLERİ

 

    Sonuç matrisinde belirtildiği üzere, her bir Ülke Programı Sonucu kapsamında birden çok BM kuruluşu yer almaktadır ve bu kuruluşlar arasında  işbirliği konusunda bir anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmaya göre, BM Kalkınma Grubu Kuruluşları, 2006-2010 dönemi için, kendi Ülke Programlarını, tekrarları ve kesişmeleri önleyecek şekilde oluşturmuşlardır. Kalkınma Grubu Kuruluşları

dışında kalan BM kuruluşları, yıllık ve/veya iki

yıllık programlarında BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi’nin uygulanması sırasında daha da

geliştirilecek olan bağlantı noktalarını saptayacak  ve işbirliği yapılacak ilave alanlar

belirlenecektir. BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi İzleme ve Değerlendirme

 

 

Çerçevesi’nin yoksulluğun azaltılması ve temel sosyal hizmetlerle ilgili 2.Hedefi’ne

odaklanacaktır. Mevcut HIV/AIDS çalışma

grubu gerektiğinde teknik destek sağlayacaktır. Mukim Koordinatörlük başkanlığında çalışmakta olan Ülkesinde Yerinden Edilen Kişiler çalışma grubu 2004’te resmi bir görev gücüne dönüşmüştür ve demokratik yönetişimle ilgili BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi 1.Hedefi’nin hem belirli kısımlarında, hem de denetlenmesinde idari anlamda ve işbirliği alanında destek sağlayacaktır.

 

   Cinsiyet çalışma grubu ise BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi 3.Hedefi’ne odaklanacak ve yetkisini, çocuklar ve gençlerle ilgili konuların

TAHMİNİ KAYNAKLAR

 

    2006-2010 dönemi BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Sonuç Matrisini uygulamak için gerekli mali imkanlar, ülkede temsil edilmekte olan BM kuruluşlarının mevcut mali kaynaklarını aşmaktadır. Bu, BM kuruluşlarının, Fon ve Programlarının düzenli ve ekstra bütçe kaynaklarını da içermektedir.

 

   Aradaki bu boşluğu doldurmak için, kaynak akışı ve özel sektörle ortaklık fırsatları araştırılacaktır. Ayrıca, BM’nin uzun vadeli ilişkilerine binaen BM Ülke Ekibi, ortak destek sağlama çalışmaları ve Mukim Koordinatörlük sistemi aracılığıyla çok taraflı ve ikili bağış sağlayanlar ile kaynak akışı sağlamak için ortak stratejiler oluşturulacaktır.   

 

UYGULAMA

 

   Türkiye BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi, Hükümet tarafından onaylanmış BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi hedefleri üzerine inşa edilmiş BM kuruluşları Ülke Programları vasıtasıyla uygulanacaktır. Bu uygulamanın eşgüdümü ve idaresi sistemi aracılığıyla yürütülecek, çalışma grupları ve görev güçlerinin yanı sıra BM Ülke Ekibi tarafından da desteklenecektir.

 

   Şu anda Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve Gıda Güvenliği alanında çalışmakta olan çalışma grubu, yetki ve üyelik yapısı açısından kendisini yeniden biçimlendirecek ve sonradan kararlaştırılacak bir kuruluşun başkanlığında, BM Kalkınma Yardım

 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

 

   UNDP, UNICEF ve Mukim Koordinatörlük mensuplarından oluşan izleme ve Değerlendirme Grubu, yine kendisi tarafından hazırlanmış İzleme ve Değerlendirme Çerçevesi’ne dayalı tüm İzleme ve Değerlendirme Planı’nın uygulanmasından sorumludur.

 

   İzleme mekanizmaları, BM sisteminin yıllık raporunun yanı sıra, çalışma grupları, hükümet, yardım veren kurluşlar ve BM kuruluşlarının yürüttüğü araştırmaları, ortak alan ziyaretlerini ve BM kuruluşlarının yıllık incelemelerini kapsamaktadır.

 

  Yukarıda bahsi geçen mekanizmalara katkıda bulunması için, hem Hükümet hem de BM sistemi tarafından izleme aracı olarak kullanılmak üzere Kalkınma Bilgilendirme yazılımı (Dev-Info) kurulması için Hükümetle bir anlaşmaya varılmıştır.

 

   BM Ülke Ekibi, BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi’nin geri kalan dönemi için strateji belirleyebilmek amacıyla performansı değerlendirmek ve eksikleri saptamak üzere 2008 yılında bir orta dönem inceleme  gerçekleştirmeye karar vermiştir.

 

   2009 yılında, yaratılan etki, bu etkinin sürdürülebilirliği, Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılması da dahil olmak üzere ulusal kalkınma yükümlülüklerine uygun, BM sisteminin kalkınma alanında konumu ve BM Kalkınma Yardımı Çeçevesi’nin bir koordinasyon çerçevesi olarak etkinliği ve etkililiği konularında BM sisteminin ülkedeki performansını ölçmek amacıyla ortak bir nihai değerlendirme gerçekleştirilecektir.

 

      BM sistemi, ortak çalışma noktalarının bir parçası olarak, izleme ve değerlendirme mekanizmasının ayrılmaz bir parçası olan veri toplama kapasitesini güçlendirmek yolunda Hükümet’e daha fazla destek vermeye devam edecektir.

 

   BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi İzleme ve Değerlendirme süreci, Hanehalkı Bütçe Anketi

 uygulanmasının idaresini de kapsayacak şekilde genişletilecektir.

 

   Mukim Koordinatörlük başkanlığında çalışmakta olan enformasyon çalışma grubu, savunu, haberleşmeve diğer ortak konularda gerçekleştirilen uygulamaları grektiği gibi idare edecek ve bu konuda koordinasyonu sağlayacaktır.

 

   Ortak Ülke Değerlendirmesi/BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi/Binyıl Kalkınma Hedefleri Çalışma Grubu, ülke programının uygulanamasında, Binyıl Kalkınma Hedefleri uyarınca ve AB müktesebatına uyumlu bir nesnellik çerçevesinde bir bütün olarak stratejik takibinden sorumlu olacaktır.

 

  Çalışma gruplarının görev tanımları, ortak çalışma planlarının, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin incelenmesini ve bilgi paylaşımının gerçekleştirilmesini kapsayacaktır. Tüm BM kuruluşları ve yardım veren kuruluşların yanı sıra Bretton Woods kurumları da, çalışma gruplarının ve görev güçlerinin tüm toplantılarına katılmaya teşvik edilecek, kurumsal paydaş temsilcileri de gerekli görülen durumlarda bu toplantılara davet edilecektir.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ve Demografik Sağlık Araştırması gibi ulusal izleme ve değerlendirme işlemleriyle tam bir paralellik içinde yürütülecektir.

 

 

RİSKLER VE VARSAYIMLAR

 

  

BM sistemi, aşağıdaki varsayımalr ışığında BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Hedeflerine ulaşılmasının mümkün olacağını düşünmektedir.

 

1.      Siyasi istikrarın hüküm sürmesi;

2.      Makro-ekonomik istikrarın hüküm sürmesi

3.      Hükümetin ulusal önceliklere  bağlılığının devamı;

4.      Bölgesel ve uluslararası siyaset ortamında hiçbir değişim olmaması;

5.      Bölgesel ve uluslararası  ekonomi ve güvenlik ortamında meydana gelecek değişimlerin, ülkenin sosyo-ekonomik ve siyasi koşullarında yıkıcı/bozucu bie etki yaratmaması.

  

   Bu varsayımlarda meydana gelecek bir değişimden kaynaklanacak herhangi bir tehlike, BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi sonuçlarına ve hedeflerine ulaşılmaında ileride engelleyecektir.

 

 

Tablo 1

Tablo 2

Tablo 3

Tablo 4