14 Temmuz 2007 Tarihli ve 26582 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2007/12380     Uygulanmakta Olan Ekonomi Programı Kapsamında; Yatırım Ortamı, İşgücü Piyasası, Kredi ve Sermaye Piyasaları ile Bilgi ve Teknoloji Kullanımı Alanlarında Uygulanacak Reformların Desteklenmesi Amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Kredi Anlaşması ve Eki Mektubun, İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

2007/12376    Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Büyükelçi Mehmet Yiğit Alpogan’ın Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanmasına Dair Karar

—   Devlet, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—   Sigorta ve Reasürans Şirketleri İle  Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik

—   Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları  Hakkında Yönetmelik

—   Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek  Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik

 

GENELGE

—   Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonu ile İlgili 2007/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—   Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard Tebliği

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/7/2007 Tarihli ve 2007/49 Sayılı Kararı