14 Temmuz 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26582

YÖNETMELİK

             Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından tespit edilen karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası tarifelerinin sigorta şirketlerince serbest olarak belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             (2) Bu Yönetmelik, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında; sigorta primlerinin sigorta şirketlerince tespiti esaslarına, prim indirimlerinin ve artırımlarının uygulanmasına, asgari sigorta teminat tutarlarına, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar ile yarış düzenleyenlerin yaptırmak zorunda oldukları sorumluluk sigortasına ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 12 nci maddesi ile 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,

             b) Birlik: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini,

             c) Esaslar: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından teklif ve Hazine Müsteşarlığınca onaylanan esasları,

             ç) İşleten: 13/10/1983 tarihli ve  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tanımlanan işleteni,

             d) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

             e) Sigorta şirketi: Kara araçları sorumluluk sigortası branşında ruhsat sahibi olan sigorta şirketlerini,

             f) Sigorta teminatları: Trafik sigortası kapsamında sağlanan maddi teminat ile tedavi gideri, sakatlanma ve ölüm teminatlarını,

             g) Trafik sigortası: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince yaptırılması zorunlu olan karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasını,

             ğ) TRAMER: Trafik Sigortaları Bilgi Merkezini,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Motorlu Araç İşletenler

             Sigorta primlerinin tespiti esasları

             MADDE 4 – (1) Trafik sigortası primleri, esaslar çerçevesinde sigorta şirketlerince tespit edilir ve peşin olarak tahsil edilir.

             (2) Sigorta şirketleri esaslara uygun olarak hareket etmek zorundadır. Sigorta şirketleri, sözü geçen esaslara uygun olarak belirledikleri sigorta primi tutarlarını 15 inci madde ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 1 ve Tablo 2 hükümlerine tâbi olmak ve 3 aydan daha kısa bir sürede değiştirilmemek üzere, en fazla %10 oranında yükseltebilir ve/veya %5 oranında düşürebilir.

             (3) Bir sigorta şirketi tarafından aynı riske sahip araçlar ve/veya işletenler için akdedilen sigorta sözleşmelerinin aynı prim üzerinden düzenlenmesi esastır.

             İndirimlerin ve artırımların uygulanması

             MADDE 5 – (1) Prim artırımı ve indirimi esaslarda düzenlenen basamak esasına göre uygulanır.

             (2) İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için prim artırımı ve indirimi içermeyen basamak uygulanır.

             (3) Sigorta sözleşme süresi içinde işleten için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir. Sigorta süresi içinde meydana gelen her tazminat ödemesi için ise müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim artırımı oranı bir alt basamağa göre belirlenir.

             (4) Prim indirimi veya tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim artırımı uygulaması işleteni takip eder.

             (5) Bir araç işletenine ait birden fazla motorlu aracın bulunması ya da birden fazla motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, her bir araç için ayrı sigorta sözleşmesi yaptırılır ve uygulanacak olan prim basamağı her bir araç için münferit olarak tespit edilir.

             İbrazı istenen ve saklanması gereken belgeler

             MADDE 6 – (1) Prim basamağının tespiti amacıyla, sigortalı;

             a) Satışı gerçekleşen ancak henüz adına tescil edilmeyen araçlarda noter satış senedini veya faturayı veya bu işlemi gösterir sair belgeyi; aracın bir önceki sahibine ait araç ruhsat suretini; varsa taşımacılık belgesini,

             b) Adına tescili yapılmış araçlarda; araç ruhsat suretini, varsa taşımacılık belgesini,

             ibraz etmekle yükümlüdür.

             (2) Sigortalıya ait son poliçe bilgilerinin sigortacı tarafından TRAMER veri tabanından kontrol edilememesi durumunda sigortalı, son poliçe örneğini sigorta yaptıracağı şirkete ibraz eder.

             (3) Sigorta şirketi, sigortalı tarafından ibraz edilen belgelere ve TRAMER’den alacağı hasar durum belgesine bağlı olarak sigorta sözleşmesine uygulanacak indirim ve artırım oranlarını  belirler.  Prim basamağının tespiti amacıyla araç satış işlemini gösterir belgenin veya araç ruhsat suretinin ve gerekli durumlarda son poliçe örneğinin ibraz edilememesi durumunda prim basamağı, prim artırımı en yüksek olan basamakta yer alan prim oranına % 10 ilave edilerek hesaplanır.

             (4) Sigorta şirketleri, hasarsızlık indirimi veya tazminat ödemesi nedeniyle prim artırımı uyguladıkları takdirde, sigorta sözleşmesinin üzerine hasar durum belgesinin tarih ve sayısını yazmak ve hasar durum belgelerini belge olarak veya elektronik ortamda en az üç yıl saklamak zorundadır.

             Zamanında yenilenmeyen sigorta sözleşmeleri

             MADDE 7 – (1) Araç işletenleri sigorta sözleşmesini bitim tarihi itibariyle yenilemekle yükümlüdür. Araç işleteninin sigorta sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yenileme işlemini gerçekleştirmediği her 30 gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim oranı bir basamak indirilir. Yenilememe durumunda uygulanacak bir alt basamak yoksa, bu işletene uygulanacak prim basamağı, prim artırımı en yüksek olan basamakta yer alan prim oranına % 10 ilave edilerek hesaplanır.

             İndirim ve artırımların hesabı            

             MADDE 8 – (1) Esaslarda yer alan indirim ve artırım oranları, sigorta primine toplanarak uygulanmayıp ardı ardına uygulanır.

             Araç işleteni sıfatının kazanılması

             MADDE 9 – (1) Araç işleteni sıfatını kazananlar bu sıfatı kazandıkları tarih itibariyle trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Bu yükümlülüğün otuz gün içerisinde yerine getirilmesi durumunda sigorta sözleşmesine uygulanacak prim basamağı, 5 inci madde hükümleri gereğince tespit edilir. Bahse konu sürenin bitiminden itibaren sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğünün yerine getirilmediği her otuz gün için sigorta sözleşmesinde prim oranı bir basamak indirilir. Prim basamağının tespitinde uygulanacak bir alt basamak yoksa, bu işletene uygulanacak prim basamağı, prim artırımı en yüksek olan basamakta yer alan prim oranına % 10 ilave edilerek hesaplanır.

             Araç işleteni sıfatının kaybedilmesi

             MADDE 10 – (1) Araç işleteni sıfatını kaybedenler, durumu belgeleyen evrakı sunmak kaydıyla;

             a) İki yıl (730 gün) içinde kullandıkları aynı araç türünde başka bir aracın işleteni olarak yeni bir sigorta yaptırırlarsa, 9 uncu madde kapsamında otuz gün içinde sigorta yaptırma yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaları şartıyla, hasarsızlık indirimi haklarını devam ettirirler. Bu işletenler için iki yıllık (730 gün) süreyi aştıktan sonra yapılacak sigorta sözleşmelerine, 9 uncu madde kapsamında otuz gün içinde sigorta yaptırma yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaları şartıyla 5 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

             b) İki yıl (730 gün) içinde kullandıkları araç türünden başka bir aracın işleteni olarak yeni bir sigorta yaptırırlarsa, bu işletenler için düzenlenecek sigorta sözleşmelerine, 9 uncu madde kapsamında otuz gün içinde sigorta yaptırma yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaları şartıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

             c) Bir önceki sigortaları prim artırımına konu olmuşsa, araç işleteni sıfatını yeniden kazandıklarında yaptıracakları sigortaya uygulanacak prim basamağı, süre kısıtı ile bağlı olmaksızın, 9 uncu madde de dikkate alınarak, kaldığı yerden devam eder.

             İşletenin ve aracın değişmesi

             MADDE 11 – (1) Sigorta sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan araç işletenini takip eder. Ancak, sözleşme süresi içinde işletenin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni işleten için de geçerlidir.

             (2) İşleten, sahip olduğu yeni araca ilişkin bilgileri sigorta şirketine bildirir. İşletenin sahip olduğu hasarsızlık indirim hakkı aynı türdeki araçlar için devam eder. İşletenin farklı araç türünde bir araç edinmesi halinde mevcut sözleşme feshedilerek yeni bir sigorta sözleşmesi düzenlenir. Mevcut sözleşmesine prim indirimi uygulanan işleten için düzenlenecek yeni sigorta sözleşmesine 5 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. Mevcut sözleşmesine prim artırımı uygulanan işletenin düzenlenecek sigorta sözleşmelerine uygulanacak prim basamağı, kaldığı yerden devam eder.

             (3) İkinci fıkra kapsamında yeni bir sigorta sözleşmesi yaptırıldığında, sigorta şirketinin işletenin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı prim gün esasına göre tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

             Yurtdışına çıkarılan araçlar

             MADDE 12 – (1) Yurt dışına mesleki faaliyeti sebebiyle veya görevi nedeniyle aracını çıkartan işletenler, durumu belgeleyen evrakı sunmak kaydıyla;

             a) Yurt dışına çıkış tarihinden itibaren iki yıl (730 gün) içinde yurda dönmeleri halinde kullandıkları araç için veya bu araç yerine aynı türden bir araç için sigorta yaptırırlarsa, 9 uncu madde kapsamında otuz gün içinde sigorta yaptırma yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaları şartıyla, hasarsızlık indirimi haklarını devam ettirirler. Bu işletenler için iki yıllık (730 gün) süreyi aştıktan sonra yapılacak sigorta sözleşmelerine, 9 uncu madde kapsamında otuz gün içinde sigorta yaptırma yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaları şartıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

             b) Yurt dışına çıkış tarihinden itibaren iki yıl (730 gün) içinde kullandıkları araç türünden başka bir aracın işleteni olarak yeni bir sigorta yaptırırlarsa, bu işletenler için düzenlenecek sigorta sözleşmelerine, 9 uncu madde kapsamında otuz gün içinde sigorta yaptırma yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaları şartıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

             c) Yurt dışına çıkmadan önce yaptırdıkları sigorta sözleşmesi prim artırımına konu olmuşsa yaptıracakları sigortaya uygulanacak prim basamağı, süre kısıtı ile bağlı olmaksızın, 9 uncu madde de dikkate alınarak, kaldığı yerden devam eder.

             (2) Bu madde kapsamında yapılacak uygulamada araçlarla ilgili gümrük giriş beyannamelerinin ibrazı ile TRAMER' den onay alınması esastır.

             Kısa süreli sigortalar

             MADDE 13 – (1) Sigorta süresi bir yıldır. Ancak, geçici plakalı araçlar, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi uluslararası eşya ve yolcu taşımacıları ve milletlerarası çok taraflı veya karşılıklı anlaşmalar kapsamına giren yabancı plakalı taşıtların Türkiye’de geçerli milletlerarası veya karşılıklı anlaşmalarla kabul edilmiş sigortaları yoksa, bunlar için trafik sigortası Türkiye sınırlarına girişleri sırasında kısa süreli sigorta olarak yapılabilir. Kısa süreli sigorta, bu durumun dışındaki araçlar için uygulanmaz.

             (2) Kısa süreli sigortada prim tutarı, dördüncü basamaktan hesaplanan yıllık primin % 25 inden az olmamak kaydıyla gün esasına göre tespit edilir.

             (3) Kısa süreli sigorta için il trafik hasar yoğunluğu indirimi ve hasarsızlık indirimi uygulanmaz. Ancak, bu sözleşmelere prim artırımı ve Zorunlu Taşımacılık Sigortası indirimi uygulaması yapılır.

             (4) Kısa vadeli sigorta sözleşmesini müteakip düzenlenecek yeni sigorta sözleşmesinin yıllık olması durumunda hasarsızlık indirimi uygulanmaz, ancak bu sözleşmelere prim artırımı, il trafik hasar yoğunluğu indirimi ve Zorunlu Taşımacılık Sigortası indirimi uygulaması yapılır.

             İhtiyari mali sorumluluk sigortası

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikle veya Bakan tarafından tespit edilen asgari teminat tutarları üzerinde teminat verilmesi, motorlu kara taşıt araçları ihtiyari mali sorumluluk sigortası kapsamında ilave prim alınması şartıyla mümkündür.

             Birlik tarafından teklif edilen esasların tasdik usulü ve TRAMER’e gönderilmesi

             MADDE 15 – (1) Birlikçe hazırlanan esaslar gerekçeleriyle beraber Müsteşarlığa gönderilir.

             (2) Müsteşarlıkça sigorta şirketlerinin mali bünyeleri dikkate alınarak, sektörde haksız rekabetin engellenmesi ve sigortacılık esaslarına uygunluk çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda aynen veya değiştirilmek suretiyle uygun bulunan esaslar, tasdik edilerek Yönetmeliğe uygunluğun kontrolünü yapması için TRAMER’e gönderilir. Tasdik edilen esaslar Birlik ve TRAMER’in internet sitesinde yayınlanır.

             (3) Sigorta poliçelerinin TRAMER veri tabanı üzerinden düzenlenmesi zorunludur. Sigorta şirketlerince, Birlik tarafından teklif ve Müsteşarlıkça tasdik edilen esaslara ve 4 üncü maddede düzenlenen artırım ve indirim sınırları çerçevesinde şirketlerce yapılan belirlemelere uygun olarak TRAMER tarafından veri tabanı hazırlanmadan trafik sigortası poliçesi düzenlenemez.

             Değişiklikler

             MADDE 16 – (1) Müsteşarlık tarafından tasdik edilen esaslar, tasdik tarihinden itibaren 6 aydan önce değiştirilemez. Ancak Müsteşarlık tasdik edilen esaslar ile sigorta şirketlerinin 4 üncü maddede düzenlenen artırım ve indirim sınırları kapsamında belirledikleri prim tutarlarını sigorta şirketlerinin mali bünyelerini dikkate alarak, sektörde haksız rekabetin engellenmesi ve sigortacılık esaslarına uygunluk çerçevesinde yukarıda belirtilen süreye bağlı olmaksızın değiştirebilir.

             Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan trafik sigortası ihaleleri

             MADDE 17 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan trafik sigortası ihalelerinde teklif edilecek sigorta primi bu Yönetmelik ile Birlik tarafından teklif ve Müsteşarlıkça tasdik edilen esaslarda düzenlenen indirim ve artırım sebepleri uygulanmak şartıyla sigorta şirketlerince serbest olarak belirlenir.

             (2) Bu madde kapsamındaki trafik sigortası ihalelerini kazanan sigorta şirketleri, ihale bilgilerini ihale tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde TRAMER’e gönderir. TRAMER ihale bilgilerini aylık olarak Müsteşarlığa bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar

             Teminatlar

             MADDE 18 – (1) Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüslerin sahipleri, gözetim, onarım, bakım, alım - satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla kendisine bırakılan bir motorlu aracın sebep olduğu zararlar nedeniyle tabi oldukları sorumlulukları için mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

             Primlerin tespiti

             MADDE 19 – (1) Primler, sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir ve peşin olarak tahsil edilir. Prim tespitinde sigortalının riskini etkileyen diğer etmenlerle birlikte gözetim işlemi yapan (otoparklar-garajlar) ve alım satım ile uğraşan (oto galerileri) işletmeler için işyerinin araç yeri kapasitesi, onarım ve bakımı üstlenen (tamirhane-servis istasyonu) işletmeler için işyerinde sürekli çalışan personel sayısı esas alınır.

             (2) İşyerinin devri, faaliyetin durması, sona ermesi veya benzeri hallerde sigorta sözleşmesi feshedilebilir. Sigorta şirketinin sigorta sözleşmesinin fesih tarihine kadar hak kazandığı prim gün esasına göre tespit edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yarış Düzenleyenler

             Teminatlar

             MADDE 20 – (1) Yarış düzenleyicileri, yarışa katılanlar ve yardımcı kişilerin yarış esnasında üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklarını karşılamak üzere yarış veya gösteriye katılan, onlara eşlik eden ve yarış veya gösteride kullanılan araçların türlerine göre bu Yönetmelikte motorlu araç işletenleri için öngörülen asgari teminatları içeren sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

             (2) Bisiklet sporu gösterilerine katılan bisikletler için teminat, motosiklet veya yük motosikleti işletenler için belirlenen teminatların altında olamaz.

             Primlerin tespiti

             MADDE 21 – (1) Primler sigorta şirketleri ile yarış ve gösteri düzenleyenler arasında serbestçe belirlenir ve peşin tahsil edilir.

             Sigorta süresi

             MADDE 22 – (1) Sigorta sözleşmelerinin süresi yarışlar ile birlikte yarış öncesi yapılan prova ve antrenmanları da kapsamak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Bilgilendirme

             MADDE 23 – (1) Sigorta poliçelerinde, poliçenin düzenlenmesinde esas alınan indirim ve artırım sebeplerinin isim, oran ve tutarlarıyla beraber okunaklı biçimde gösterilmesi zorunludur.

             Yeni teminat tutarlarının yürürlükteki sözleşmelere uygulanması

             MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik ile belirlenen teminat tutarları yürürlükteki bütün sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim alınmaksızın uygulanır.

             (2) Sigorta şirketleri, düzenledikleri poliçelerin ön yüzüne "Sözleşme süresi içinde Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından teminat tutarları artırıldığı takdirde, bu poliçede yazılı teminat tutarları, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın yeni teminat tutarları üzerinden geçerli olur." ibaresini yazmak zorundadır.

             Poliçe kayıtları ve TRAMER’e iletilecek bilgiler

             MADDE 25 – (1) Sigorta şirketleri, trafik sigortası poliçe üretimini çevrimiçi  gerçekleştirmek zorundadır.

             (2) Sigorta şirketleri, trafik sigortasına ilişkin poliçe ve hasar verilerini en çok bir günlük gecikme ile TRAMER’e iletmekle yükümlüdür.

             Zorunlu trafik sigortası pulu

             MADDE 26 – (1) Sigorta şirketleri, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından bastırılan, seri numarası ile sigorta şirketinin adını ve sigorta dönemini gösteren Zorunlu Trafik Sigortası Pulunu sigortalı aracın ön camına yapıştırılmak üzere sigorta sözleşmesi ile birlikte sigortalıya vermek zorundadır.

             Takas odası

             MADDE 27 – (1) Birden çok aracın karıştığı bir trafik kazasında zarar gören kişiler, araçların sigortacılarından herhangi birine veya 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14 üncü maddesinde öngörülen durumlarda güvence hesabına başvurarak zararın giderilmesini isteyebilirler. Giderleri ödeyen sigortacı veya güvence hesabı, ödediği miktarın sorumluluk oranlarına göre paylaşılmasını talep edebilir.

             (2) Bu madde kapsamında yapılacak rücu talepleri 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen takas odası üzerinden tazmin edilir.

             Gizlilik

             MADDE 28 – (1) Sigorta şirketlerince 4 üncü madde kapsamında yapılan belirlemeler TRAMER Yönetim Kurulu üyelerine hiç bir şekilde verilmez.

             (2) TRAMER Yönetim Kurulu üyeleri ile TRAMER personeli bu görevleri süresince ve görevleri sonunda TRAMER’e iletilen bilgileri hiç bir şekilde kullanamaz, hiç bir kişiyle paylaşamaz. TRAMER tarafından, bu madde kapsamında olup uhdesinde kamu görevi bulunmayan kişilerden Müsteşarlığın uygun göreceği bir gizlilik taahhütnamesi alınır.

             Yaptırımlar

             MADDE 29 – (1) Bu Yönetmeliğe veya esaslara aykırı hareket eden sigorta şirketleri ve aracıları hakkında 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (j) bendi gereği idari para cezası uygulanır.

             2007 ve 2008 yılına ait tarifeler 

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tarifelerden bu Yönetmelik kapsamına girenler, bu Yönetmeliğin ekinde yer almaktadır.

             2007 ve 2008 yıllarında uygulanacak esaslar

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 15 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında, 2007 yılına mahsus olmak şartıyla Birlikçe hazırlanan esaslar 15/7/2007 tarihine kadar tasdik edilmek üzere Müsteşarlığa gönderilir. Müsteşarlıkça tasdik edilen esaslar 1/8/2007 tarihinde yürürlüğe girer. 16 ncı maddede belirtilen 6 aylık süre 1/1/2008 tarihinde uygulamaya konulacak esaslar için uygulanmaz. Bu tarihte yürürlüğe konulacak esaslara ilişkin teklif en geç 30/11/2007 tarihine kadar Müsteşarlığın görüşüne sunulur.

             2007 yılında  TRAMER’ce yapılacak kontroller

             GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 1/1/2008 tarihine kadar 15 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında TRAMER’ce yapılacak kontrolde, esaslara uyum dikkate alınır.

             Yürürlük

             MADDE 30 – (1) Bu Yönetmeliğin;

             a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrası 1/8/2007 tarihinde,

             b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

             yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK

        

Tablo 1

Motorlu araç işletenleri için 1/8/2007 tarihinden itibaren
uygulanacak asgari sigorta teminatları

 

 

Teminatlar (YTL)

 

A- Maddi 5

B- Tedavi Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç

Kaza

Kişi

Kaza

Kişi

Kaza

Başına

Başına

Başına

Başına

Başına

Başına

1

Otomobil

8.000

16.000

80.000

400.000

80.000

400.000

2

Taksi

8.000

16.000

80.000

400.000

80.000

400.000

3

Minibüs                                     (Sürücü dahil 9-15 koltuk)

8.000

16.000

80.000

800.000

80.000

800.000

4

Otobüs                              (Sürücü dahil 16-25 koltuk)

8.000

16.000

80.000

1.360.000

80.000

1.360.000

5

Otobüs

8.000

16.000

80.000

2.080.000

80.000

2.080.000

6

Kamyonet

8.000

16.000

80.000

800.000

80.000

800.000

7

Kamyon

8.000

16.000

80.000

800.000

80.000

800.000

8

İş Makinesi 1

8.000

16.000

80.000

800.000

80.000

800.000

9

Traktör

8.000

16.000

80.000

400.000

80.000

400.000

10

Römork 2

8.000

16.000

80.000

800.000

80.000

800.000

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

8.000

16.000

80.000

240.000

80.000

240.000

12

Tanker

8.000

16.000

80.000

800.000

80.000

800.000

13

Çekici

8.000

16.000

80.000

800.000

80.000

800.000

14

Özel Amaçlı Taşıt 3

8.000

16.000

80.000

400.000

80.000

400.000

20

Diğer Araçlar 4

8.000

16.000

80.000

400.000

80.000

400.000

 

 

1 Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.

2 İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.

3 Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

4 Yukarıdaki tanımlamalara girmeyen araçlar.

5 Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.


 

          

 

Tablo 2

Motorlu araç işletenleri için 1/1/2008 tarihinden itibaren
uygulanacak asgari sigorta teminatları *

 

 

Teminatlar (YTL)

 

A- Maddi 5

B- Tedavi Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç Grup Kodu

Araç Grubu

Araç

Kaza

Kişi

Kaza

Kişi

Kaza

Başına

Başına

Başına

Başına

Başına

Başına

1

Otomobil

10.000

20.000

100.000

500.000

100.000

500.000

2

Taksi

10.000

20.000

100.000

500.000

100.000

500.000

3

Minibüs                                     (Sürücü dahil 9-15 koltuk)

10.000

20.000

100.000

1.000.000

100.000

1.000.000

4

Otobüs                              (Sürücü dahil 16-25 koltuk)

10.000

20.000

100.000

1.700.000

100.000

1.700.000

5

Otobüs

10.000

20.000

100.000

2.600.000

100.000

2.600.000

6

Kamyonet

10.000

20.000

100.000

1.000.000

100.000

1.000.000

7

Kamyon

10.000

20.000

100.000

1.000.000

100.000

1.000.000

8

İş Makinesi 1

10.000

20.000

100.000

1.000.000

100.000

1.000.000

9

Traktör

10.000

20.000

100.000

500.000

100.000

500.000

10

Römork 2

10.000

20.000

100.000

1.000.000

100.000

1.000.000

11

Motosiklet ve Yük Motosikleti

10.000

20.000

100.000

300.000

100.000

300.000

12

Tanker

10.000

20.000

100.000

1.000.000

100.000

1.000.000

13

Çekici

10.000

20.000

100.000

1.000.000

100.000

1.000.000

14

Özel Amaçlı Taşıt 3

10.000

20.000

100.000

500.000

100.000

500.000

20

Diğer Araçlar 4

10.000

20.000

100.000

500.000

100.000

500.000

 

1 Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.

2 İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.

3 Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.

4 Yukarıdaki tanımlamalara girmeyen araçlar.

    5 Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.

        

* Sonraki dönemlere ilişkin asgari teminat tutarları 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde Bakan tarafından tespit olunur.


 

Tablo 3

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar için 1/8/2007 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları

 

 

 

Teminatlar (YTL)

 

 

   A- Maddi

B-Tedavi Gideri

C- Sakatlanma ve ölüm

 

 

 

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

 

 Teşebbüs Sahipleri

 

1-Gözetim işlemi yapanlar    (otoparklar-garajlar)

8.000

16.000

80.000

400.000

80.000

400.000

 

2- Onarım ve bakım üstlenenler    (tamirhane-servis istasyonları)

8.000

16.000

80.000

400.000

80.000

400.000

 

3- Alım-satım ile uğraşanlar     (galeriler)

8.000

16.000

80.000

400.000

80.000

400.000

 

 

 

Tablo 4

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar için 1/1/2008 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları *

 

 

 

Teminatlar (YTL)

 

 

   A- Maddi

B-Tedavi Gideri

C- Sakatlanma ve ölüm

 

 

 

Araç Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

 

 Teşebbüs Sahipleri

 

1-Gözetim işlemi yapanlar    (otoparklar-garajlar)

10.000

20.000

100.000

500.000

100.000

500.000

 

2- Onarım ve bakım üstlenenler    (tamirhane-servis istasyonları)

10.000

20.000

100.000

500.000

100.000

500.000

 

3- Alım-satım ile uğraşanlar     (galeriler)

10.000

20.000

100.000

500.000

100.000

500.000

 

 

* Sonraki dönemlere ilişkin asgari teminat tutarları 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde Bakan tarafından  tespit olunur.