4 Temmuz 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26572

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2007/12339

             Ekli “2007 Yılı İlkbahar Döneminde Türkiye’nin Çeşitli İllerinde Meydana Gelen Kuraklık Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Nakdi Desteğin Hibe Olarak Verilmesine ve Bu Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 11/6/2007 tarihli ve 320 sayılı yazısı üzerine, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/6/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                  M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

               F. KASIRGA                                 M. V.GÖNÜL                                   O. GÜNEŞ                 K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                     İ. YILMAZ

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                           F. N.ÖZAK                                   A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                 Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.           Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M. M. EKER                                              A. KOÇ                                          O. PEPE

         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.               Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

2007 YILI İLKBAHAR DÖNEMİNDE TÜRKİYE’NİN ÇEŞİTLİ İLLERİNDE MEYDANA GELEN KURAKLIK NEDENİYLE ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE NAKDİ DESTEĞİN HİBE OLARAK VERİLMESİNE VE BU ÇİFTÇİLERİN T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE OLAN TARIMSAL KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİNE İLİŞKİN KARAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Tanımlar, Dayanak

                   Amaç ve kapsam

                   MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 2007 yılı ilkbahar döneminde kuraklık nedeniyle zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı bazı çiftçilerin zararlarının telafi edilebilmesi için kuraklık desteği verilmesi ile söz konusu çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarının (düşük faizli krediler dahil) ertelenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

                  

                   Tanımlar

                   MADDE 2- (1) Bu Kararın uygulanmasında;

                   a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

                   b) Banka : T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

                   c) ÇKS: Çiftçi Kayıt Sistemini,

                   ç) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

                   d) TKK: Tarım Kredi Kooperatiflerini,

                   e) Düşük faizli kredi: 16/2/2004 tarihli ve 2004/6840 sayılı, 5/1/2005 tarihli ve 2005/8378 sayılı, 27/12/2005 tarihli ve 2005/9839 sayılı, 20/11/2006 tarihli ve 2006/11201 sayılı Kararnameler kapsamında üreticilere kullandırılan indirimli faizli kredileri,

                   f) Karar kapsamındaki iller: Bakanlık tarafından FAO Agrometeorolojik simülasyon yöntemi ve NOAA uydu görüntüsünden elde edilen vejetasyon indeksi verileri kullanılarak yapılan çoklu regresyon sonucunda kuraklık olduğu tespit edilen ve ekli listede yer alan 40 ili,

                   g) Karar kapsamındaki ürünler: Münhasıran kuru alanlarda üretimi yapılan buğday, arpa, fiğ ve korunga ekiliş ve ürünlerini,

                   ifade eder.

 

                   Dayanak

                   MADDE 3- (1) Bu Karar, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 


İKİNCİ BÖLÜM

Kuraklık Desteği

 

Kuraklık desteğinin kapsamı ve müracaat

MADDE 4- (1) 2007 yılı ilkbahar dönemindeki kuraklık nedeniyle, ekli listedeki illerde Karar kapsamındaki ürünlerinin %25 ve üzerinde zarar gördüğü il/ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere (kamu tüzel kişileri hariç), sertifikalı tohumluk ihtiyacının karşılanması amacıyla, kaybettikleri ürün miktarına karşılık gelen alan için buğdayda 15 YTL/dekar, arpa ve korunga için 12 YTL/dekar, fiğ için 20 YTL/dekar tutarında kuraklık desteği ödenir.

 

                   (2) Kuraklık desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, 31/7/2007 tarihine kadar, Bakanlık il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.

 

Hasar tespit komisyonları

MADDE 5- (1) İl hasar tespit komisyonu; vali veya adına görevlendireceği yardımcısının başkanlığında Bakanlık il müdürü, Bakanlık il müdürlüğü destekleme şube müdürü, defterdarlık yetkilisi, TKK temsilcisi ve Ziraat Odası Başkanı veya yetkili temsilcisinden oluşur.

 

(2) İlçe hasar tespit komisyonu; kaymakam veya adına görevlendireceği vekilinin başkanlığında Bakanlık ilçe müdürü, Bakanlık ilçe müdürlüğünde görevli teknik personel, mal müdürü, TKK temsilcisi ve Ziraat Odası Başkanı veya yetkili temsilcisi ile ilgili muhtarlardan oluşur.

 

(3) Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

 

(4) Komisyon başkanları, gerektiği hallerde konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluş temsilcilerini komisyon toplantılarına çağırabilir.

 

                   Ödeme esasları ve finansman

                   MADDE 6- (1) Destekleme ödemeleri, il/ilçe hasar tespit komisyonu kararları üzerine, Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince ÇKS’ye göre oluşturulacak icmaller esas alınarak Banka aracılığı ile yapılır.

 

                   (2) Ödemeler, Bakanlık bütçesine konulan ödenekten kaynak aktarılmasını müteakiben Banka aracılığı ile yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak çiftçiye yapılan nakdi ödeme tutarının % 0,2'si oranında Bankaya hizmet komisyonu ödenir.

 

                   Denetim

                   MADDE 7- (1) Kuraklık desteği ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

                  

                   Cezai hükümler ve sorumluluk

                   MADDE 8- (1) İlgili merciler kendilerine ibraz edilen ve ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendilerinin hazırladıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyerek haksız yere kuraklık desteği ödemesine neden olanlar ile haksız yere destekleme ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai ve diğer işlemler yapılır.

 

                   (2) Haksız yere kuraklık desteği ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Bu şekilde yapılan kuraklık desteği ödemesinin geri alınmasında, gecikme zammının hesaplanmasında esas alınacak tarih, çiftçiye destekleme ödemesinin yapıldığı tarihtir. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler de geri alınacak tutarların ödenmesinde müteselsilen sorumlu tutulurlar.

 

                   (3) Bu Karar kapsamındaki destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesi

 

 

Kredi borçlarının ertelenmesi

MADDE 9- (1) 4 üncü madde kapsamında il/ilçe hasar tespit komisyonlarınca yapılacak tespitler sonucunda kuraklık desteği alabilecek olanların, Banka ve TKK tarafından  kullandırılan (hazine kaynağına dönüşmüş krediler dahil) ve bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) vadesi henüz gelmemiş veya vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisinde olan tarımsal kredi borçları (düşük faizli krediler dahil) bu Kararın yayımı tarihini takip eden ayın birinci işgünü itibariyle ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile ertelenir. Düşük faizli krediler uyarınca tahakkuk ettirilecek gelir kayıpları, talepleri üzerine Bankaya ve Banka aracılığı ile TKK’ye Müsteşarlık tarafından avans olarak ödenir. Banka ve TKK’nin Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında kayıtlı ve/veya kayıtlı olması gereken tarımsal kredi borçları ise bu Kararın yayımı tarihini takip eden ayın birinci işgünü itibariyle faiz tahakkuk ettirilmeksizin bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile ertelenir.

     

            (2) Ertelenen tarımsal kredi borçlarına erteleme döneminde Banka ve TKK tarafından %7 (yüzde yedi) faiz oranı yürütülür. Bankaya ve Banka aracılığı ile TKK’ye erteleme dönemi sonunda veya ihtiyaçları nedeniyle bütçe ve nakit imkanları dahilinde erteleme dönemi sona ermeden, ilgisine göre cari tarımsal kredi veya cari temerrüt faiz oranı ile %7 (yüzde yedi) arasındaki farka göre tahakkuk ettirilecek gelir kayıpları, Müsteşarlık tarafından avans olarak ödenir.

 

İnceleme

MADDE 10- (1) Bu Karar kapsamında Banka ve TKK’ye yapılan avans ödemeleri ve diğer işlemlere ilişkin Hazine Kontrolörleri Kurulunca yapılacak inceleme neticesinde kesin gelir kayıpları tespit edilir. Müsteşarlık, Banka ve TKK, yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporlar ile tespit edilen gelir kaybı tutarlarını esas alır. Uygulamanın sona ermesini müteakiben, kesin olarak tespit edilen gelir kaybına göre taraflar yükümlülüklerini, faizsiz olarak Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanın onayı ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

 

             Yasal takip ve erteleme işlemleri

MADDE 11- (1) Ertelenen krediler nedeniyle; kredi borçluları, müşterek borçlular ve müteselsil kefiller ve sair borçla ilgililer hakkında başlatılmış bulunan yasal takip işlemleri karar tarihinden itibaren müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın durur ve bu süre içerisinde yeni takip başlatılmaz.

 

(2) Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.

 

(3) Ertelenen krediler vadelerinde tahsil olunur. Vadelerinde tahsil edilemeyen alacaklar Banka ve TKK mevzuatına göre muacceliyet kesbeder. Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında kayıtlı alacaklar hakkında herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın yasal takibata Banka ve TKK mevzuatına göre devam edilir. Bu alacaklara muacceliyet tarihinden itibaren tarımsal kredi temerrüt faizi uygulanır.

 

Diğer mevzuat

MADDE 12- (1) Bu Kararda yer almayan ertelemeye ilişkin hususlar hakkında Banka ve TKK mevzuatı uygulanır.

 

 

Müracaat süresi

MADDE 13- (1) Çiftçiler, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde kredi borçlarının ertelenmesi için borçlu bulundukları Banka ve TKK’ye yazılı olarak müracaat ederler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

                   Düzenleme yetkisi

                   MADDE 14- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak kuraklık destekleme ödemelerine esas olacak icmal cetvelleri, müracaat için istenecek belgeler, hasar tespit komisyonlarının yetkileri ve çalışma esasları ile kararın uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

 

                   Yürürlük

                   MADDE 15 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

                   Yürütme

                   MADDE 16– (1) Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.


 

 

 

LİSTE

 

1

ADANA

2

AFYONKARAHİSAR

3

AKSARAY

4

AMASYA

5

ANKARA

6

ANTALYA

7

AYDIN

8

BALIKESİR

9

BOLU

10

BURDUR

11

ÇANKIRI

12

ÇORUM

13

DENİZLİ

14

ESKİŞEHİR

15

GAZİANTEP

16

GÜMÜŞHANE

17

HATAY

18

ISPARTA

19

İZMİR

20

KAHRAMANMARAŞ

21

KARAMAN

22

KASTAMONU

23

KAYSERİ

24

KIRIKKALE

25

KIRŞEHİR

26

KONYA

27

KÜTAHYA

28

MALATYA

29

MANİSA

30

MERSİN

31

MUĞLA

32

NEVŞEHİR

33

NİĞDE

34

ORDU

35

SAMSUN

36

SİNOP

37

SİVAS

38

TOKAT

39

UŞAK

40

YOZGAT