4 Temmuz 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26572

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2007/12324

             Ekli “Expo 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ile Yürütme Komitesinin Teşkiline Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Dışişleri Bakanlığının 24/4/2007 tarihli ve ÇKGY-85013 sayılı yazısı üzerine, 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/6/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                  M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

               F. KASIRGA                                 M. V.GÖNÜL                                   O. GÜNEŞ                 K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                     İ. YILMAZ

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                          O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

EXPO 2015 İZMİR YÖNLENDİRME KURULU İLE YÜRÜTME KOMİTESİNİN TEŞKİLİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

 

             MADDE 1- 30/11/2006 tarihli ve 2006/11341 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ile Yürütme Komitesinin Teşkiline Dair Kararın 3 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

             “(2) Expo 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu; Dışişleri Bakanı veya görevlendirilmesi halinde Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının veya temsilcisinin başkanlığında, İzmir Valisi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, TRT Genel Müdürlüğü temsilcileriyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı, İzmir Ticaret Odası Başkanı, İzmir İl Genel Meclisi Başkanı, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı, İzmir Ticaret Borsası Başkanı, Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Ege Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı,  İzmir Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü  olmak üzere toplam 22  üyeden oluşur.

 

             (3) EXPO 2015 İzmir adaylık sürecine ilişkin yapılacak çalışmaların usulü ve temel esasları Yönlendirme Kurulunca belirlenir. Bu çerçevede Tanıtma Kurulu, Danışma Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu gibi uygun görülecek alt kurullar Yönlendirme Kurulunca oluşturulabilir.”

 

              “(5) Yönlendirme Kurulunca yapılan iş ve işlemler özel hukuk hükümlerine tabidir.”

 

             MADDE 2- Aynı Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut üçüncü fıkranın numarası (4) olarak teselsül ettirilmiştir.

            

             “(1) Yürütme Komitesi, Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında, Yönlendirme Kurulunda yer alan kamu kurumları temsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri, başkan dahil en fazla 6 kişi ve kamu kurumu dışında kalan kurumların kendi aralarından seçecekleri en fazla 5 kişi olmak üzere toplam en fazla 11 kişiden oluşur.”

 

             “(3) Yürütme Komitesi, Expo 2015 İzmir adaylık süreciyle ilgili olarak sözleşme yapmaya ve imzalamaya, bu sözleşmenin icaplarını yerine getirmeye yetkilidir. Bu çerçevede yapılan iş ve işlemler hakkında Yönlendirme Kurulu düzenli olarak bilgilendirilir.”

 

             MADDE 3- Aynı Kararın 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

             “Sekreterya

             MADDE 5- (1) EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ile Yürütme Komitesine çalışmalarında gerekli desteği sağlamak üzere, Yönlendirme Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilecek bir Genel Sekreter başkanlığında ve yeterli sayıda personelden oluşan bir Sekreterya teşkil edilmiştir. Sekreterya, EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ile Yürütme Komitesi tarafından  verilecek görevleri yerine getirmek, Yürütme Komitesi Başkanı adına bütçeyi hazırlayarak Yürütme Komitesinin onayına sunmak, bütçeyi uygulamak, gerekli yazışmaları yapmak, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak, toplantı tutanaklarını hazırlamak ve dağıtımını sağlamakla yükümlüdür.”

 

             MADDE 4- Aynı Kararın 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.              

 

             “(1) Yönlendirme Kurulunun bütçesi; Yönlendirme Kurulu üyesi kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ilgili mevzuat uyarınca aktarılacak tutarlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, vakıflar, dernekler, sivil toplum örgütleri ile diğer özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerce yapılan ayni ve nakdi yardımlar, sponsorluk gelirleri, faiz gelirleri ve diğer gelirlerden oluşur.

 

             (2) Gelirler ulusal bankalardan birinde bu amaçla açılacak vadeli ve vadesiz hesaplarda toplanır. Hesap açmaya, kapamaya veya daha önce açılmış hesapları tek bir hesap altında toplamaya Yürütme Komitesi Başkanı yetkilidir. Başkan, bu yetkilerini kısmen veya tamamen Yürütme Komitesinin diğer üyelerinden birine ya da birkaçına devredebilir. Başkan, Genel Sekreterin bütçeden yapacağı harcamaları denetlemek üzere, Yürütme Komitesi üyeleri arasından iki kişiyi görevlendirebilir.”

            

             MADDE 5- Aynı Kararın 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

             “(1) 2008 yılında yapılacak BIE Genel Kurulu toplantısında İzmir'in adaylığının kabulü halinde, Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi ile Sekreterya, İzmir EXPO 2015 İzmir Sergisi ile ilgili işlemleri yürütecek yeni oluşumun faaliyete geçmesine kadar görevlerini sürdürür. BIE Genel Kurulu toplantısında İzmir'in adaylığının kabul edilmemesi durumunda ise, ikinci fıkra uyarınca yapılacak düzenleme çerçevesinde Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi ile Sekreterya feshedilerek faaliyetlerine son verilir.”

 

                MADDE 6- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

                        MADDE 7- (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.