4 Temmuz 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26572

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2007/12309

             “Belediye Altyapı Programı V” projesi için 18.800.000 Avro tutarında kredi ile “Samsun Katı Atık Yönetimi” projesi için 500.000 Avro tutarında hibe olmak üzere toplam 19.300.000 Avro tutarındaki kaynak tahsisine ilişkin olarak 17 Mayıs 2007 tarihinde Ankara’da imzalanan, ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2005 Yılı Mali İşbirliği Anlaşması”nın yürürlüğe girmesi; Devlet Bakanlığının 30/5/2007 tarihli ve 24824 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/6/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                  M.AYDIN                               N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

               F. KASIRGA                                 M. V.GÖNÜL                               O. GÜNEŞ                     K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                                R.AKDAĞ                         İ. YILMAZ

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                          O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE ALMANYA FEDERAL

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 2005 YILI

MALİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

ve

Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti -

 

             Almanya Federal Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki mevcut dostane ilişkilerin anlayışı içinde,

             bu dostane ilişkilerin ortak mali işbirliğiyle güçlendirilmesi ve yoğunlaştırılması arzusuyla,

             bu ilişkilerin sürdürülmesinin işbu anlaşmanın temelini oluşturduğu bilinciyle,

             Türkiye Cumhuriyeti'ndeki sosyal ve iktisadi kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla,

             Almanya Federal Cumhuriyeti'nin vermiş olduğu söze (8 Aralık 2005 gün ve 274/05 sayılı Nota'ya) atıfta bulunarak

             aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır:

 

Madde 1

             (1) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Kreditanstalt für Wiederaufbau'dan "Samsun Katı Atık Yönetimi" projesi için, projenin desteklenmeye değer olduğu tespit edildikten sonra bir ek önlemde kullanılmak üzere toplam 500.000,-- EUR'ya kadar (yazıyla: beşyüzbin Euro) hibe almasını sağlayacaktır.

             (2) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin "Belediyelerde Altyapı Programı V" başlıklı proje için kamusal kalkınma işbirliği çerçevesinde, projenin kalkınma politikaları açısından desteklenmeye değer olduğu tespit edildikten sonra ve kredi sözleşmesinin uygulanması için gerekli koşulların yerine gelmiş olması halinde, ayrıca KfW'den en fazla 18.800.000,--EUR (yazıyla: onsekizmilyon sekizyüzbin Euro) tutarında karma kredi almasını sağlayacaktır. Bu projenin yerine başka bir proje gerçekleştirilemez.

 

Madde 2

             (1) 1. maddenin 1. fıkrasında belirtilen projenin yerine Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti'yle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında anlaşmaya varılarak başka projeler gerçekleştirilebilir.

             (2) Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti'nin ilerki bir tarihte Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne Kreditanstalt für Wiederaufbau kanalıyla 1. maddenin 1. ve 2. fıkralarında anılan projelerin hazırlığı için başka kredi veya hibeleri veya 1. ve 2. fıkralarda anılan projelerin sürdürülmesi veya desteklenmesi için gerekli yan tedbirler için başka hibeler sağlaması halinde bu Anlaşma yine uygulanacaktır.

             (3) 1. maddenin 1. fıkrasında anılan hazırlık ve yan tedbirler için sağlanan hibe, bu tür tedbirler için kullanılmaması durumunda başka projeler için kredi veya hibe olarak yeniden programlanır.

 

Madde 3

             (1) 1. maddede belirtilen meblağların kullanımı, bu meblağların tahsisi için geçerli koşullar ve sipariş usûlü, Kreditanstalt für Wiederaufbau ile krediyi ve hibeleri alan taraflar arasında akdedilecek ve Almanya Federal Cumhuriyeti’nde geçerli mevzuata tabi anlaşmalarla belirlenecektir.

             (2) 1. maddenin 1. ve 2. fıkralarında belirtilen meblağlara dair taahhüt, ilgili kredi ve finansman anlaşmalarının, 8 yıl içinde akdedilmemesi halinde iptal edilir. Bu süre bu meblağlar için 31 Aralık 2013 tarihinde sona ermektedir.

 

Madde 4

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Kreditanstalt für Wiederaufbau'u 3. maddede anılan anlaşmaların akdedilmesi ve uygulanması bağlamında Türkiye'de alınan tüm vergi ve resimlerden muaf tutacaktır.

 

Madde 5

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, kredi ve hibelerin verilmesi bağlamında deniz, kara veya hava yoluyla kişi ve malların nakledilmesi halinde, yolcuların ve malları gönderen tarafların nakliye şirketlerini serbestçe seçebilmelerine izin verecek ve Almanya'da yerleşik nakliye şirketlerinin eşit koşullarda katılmalarını engelleyecek veya zorlaştıracak önlemler almayacaktır. Gerektiği takdirde bu nakliye şirketlerinin katılmaları için gerekli izni verecektir.

 

Madde 6

             Bu Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti'ne Anlaşma'nın yürürlüğe girmesi için gerekli milli vecibelerin yerine getirildiğini bildirdiği tarihte yürürlüğe girer. Bu bildirimin alındığı tarih esas alınacaktır.

             17 Mayıs 2007 tarihinde Ankara'da Almanca, Türkçe ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha olarak düzenlenmiş olup her biri bağlayıcıdır. Almanca ve Türkçe metinlerin farklı yorumu halinde İngilizce nüsha esas alınacaktır.

 

 

 

             Türkiye Cumhuriyeti                                         Almanya Federal Cumhuriyeti

             Hükümeti adına                                                  Hükümeti adına

 

Bu andlaşmanın İngilizce dilindeki metni 4/7/2007  tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.