4 Temmuz 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26572

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2007/12308

             27 Nisan 2005 tarihinde Üsküp’te imzalanan ekli “Türk-Makedon Karma Ekonomik Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısı Protokolu”nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 22/5/2007 tarihli ve HUMŞ-759 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/6/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                 B. ATALAY                                 N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

               F. KASIRGA                                 M. V.GÖNÜL                                   O. GÜNEŞ                 K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                                    R.AKDAĞ                     İ. YILMAZ

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                          O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRK-MAKEDON KARMA EKONOMİK KOMİSYONU

DÖRDÜNCÜ DÖNEM TOPLANTISI PROTOKOLU

 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 17 Mart 1994 tarihinde imzalanan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması’nın IX. Maddesi uyarınca kurulan Türk-Makedon Karma Ekonomik Komisyonu (bundan böyle Karma Komisyon olarak anılacaktır) Dördüncü Dönem Toplantısı 26-27 Nisan 2005 tarihlerinde Üsküp’te gerçekleştirilmiştir.

             Türk heyetine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın Güldal Akşit ve Makedon heyetine Makedonya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Minco Jordanov başkanlık etmişlerdir.

             İki Heyetin üyeleri Ek I ve Ek II’de yer almaktadır.

             Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın Güldal Akşit, Üsküp’te bulunduğu süre içinde, Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Vlado Buchovski tarafından kabul edilmiş ve Makedonya Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Sayın Fatmir Besimi ile bir görüşme gerçekleştirmiştir.

             Toplantı sırasında, iki Heyetin Başkanları, Türkiye ile Makedonya arasındaki yatırımların ve ticari ilişkilerin teşvikinin yanısıra, daha güçlü ticari ve ekonomik bağların geliştirilmesinin iki Hükümetin ortak amaçları olduğunu belirtmişlerdir. İkili ekonomik işbirliğini mümkün olan her alanda genişletmek ve çeşitlendirmek için yol ve yöntemleri görüşmüşlerdir.

             İki Heyetin Başkanları, Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Vlado Buchovski’nin Mart 2005’te Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyaret ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Haziran 2005’te Makedonya Cumhuriyeti’ne gerçekleştireceği ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesine verilen önemin göstergeleri olduğunu belirtmişlerdir.

             Taraflar, iki ülkedeki yatırım imkanları ile ilgili olarak çeşitli alanlardaki Türk-Makedon ilişkilerindeki gelişmelere kapsamlı atıfta bulunmuşlardır. İkili ticari ve ekonomik işbirliğinin artırılmasının, iki Hükümetin ortak hedefi olduğunu ifade etmişlerdir.

             Karma Komisyonun Dördüncü Dönem Toplantısı, her iki ülkenin, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi için pratik, uygulanabilir ve etkin yolların bulunması yönündeki istek ve kararlılığını yansıtan karşılıklı anlayış ortamı içerisinde gerçekleştirilmiştir.

             Karma Komisyon görüşmelerinin sonuçları aşağıda özetlenmiştir:

 

             I. TİCARİ İLİŞKİLER

             1. İkili Ticaret

             Taraflar, ikili ilişkilerinin kapsamlı bir gözden geçirmesini yaparak, mevcut ticaret hacminin her iki ülkenin beklentilerini ve ekonomik potansiyellerini yansıtmadığına işaret etmişler ve Türkiye ile Makedonya arasındaki ticareti karşılıklı yarar ve denge temelinde daha yüksek seviyelere artırmak ve çeşitlendirmek için yol ve yöntemler üzerinde yoğunlaşmaya karar vermişlerdir.         

             Taraflar, mevcut durum muvacehesinde, ikili ticaretin göreceli olarak birkaç ürün kategorilerinde yoğunlaştığını not etmişler ve ikili ticarete konu olan ürün sahasını çeşitlendirmek için yeni yol ve yöntemler incelemeyi kararlaştırmışlardır.

             Türk Tarafı, Türk serbest bölgelerince sunulan teşvik ve avantajlar konusunda Makedon Tarafına bilgi vererek, Makedon Tarafını, bu imkanları kullanmaya davet etmiş ve iki ülke serbest bölgeleri arasında işbirliği önermiştir.

             Makedon Tarafı, Türkiye’nin serbest bölgeler konusundaki tecrübe, bilgi ve mevzuatını Makedonya Cumhuriyeti Serbest Ekonomik Bölge İdaresi’ne aktarması için Türk Tarafından teknik yardım talebinde bulunmuştur. Türk Tarafı talebi kabul etmiştir. 

             Taraflar, Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde kurulan Ortak Komite’nin Üçüncü Dönem Toplantısının Mayıs 2005’te Üsküp’te gerçekleştirilmesi hususunda anlaşmışlardır.

             2. Ticareti Teşvik Edici Faaliyetler

             Taraflar, iş çevrelerini, zamanında bilgi akışının yanısıra, yatırım projeleri, ortak teşebbüsler ve teknik danışmanlık faaliyetleri yoluyla, sadece her iki ülkede değil üçüncü pazarlarda da iş imkanlarını araştırmaları ve kullanmaları için daha yakın ilişkiler kurmaları yönünde teşvik etmeye olan isteklerini belirtmişlerdir. 

             Taraflar, bu itibarla, Hükümet düzeyinde en üst seviyede diyaloğun sürdürülmesinin yanısıra, iş çevrelerinin arasındaki temasların artırılması, ticaret ve ekonomik heyetlerin düzenlenmesi ve iki ülkede düzenlenen uluslararası fuarlara, sergilere, sempozyumlara, seminerlere ve konferanslara katılım sağlanması hususunda anlaşmışlardır.            

             Taraflar, Türk-Makedon İş Konseyi’nin faaliyetlerinden ve  iki ülke iş çevreleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin kaydadeğer bir başarıyla teşvik edilmesindeki rolünden duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir.

             3. Bankacılık          

             Taraflar, bankacılık sektöründe işlemlerin düzgün işleyişinin ve bunun ticari mübadelelerin kolaylaştırılmasındaki rolünün önemini vurgulamışlardır.

             Türk Tarafı, Makedonya Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın risk değerlemesinde düşüş olması halinde, Makedonya’daki firmaların kredilendirme fonlarının artırılacağına işaret etmiştir.

             Makedonya Tarafı, konuyu Makedonya Cumhuriyeti’nin ilgili makamlarına iletmeyi kabul etmiştir.

             Türk Tarafı, Türk firmaları tarafından Makedonya Cumhuriyeti’ne yapılan mal ve hizmetler ihracatının Türk Eximbank tarafından orta vadeli sigorta ve kredi programları altında desteklenebileceğini ifade etmiştir.

             Makedon Tarafı, ikili ticari ilişkilerin güçlendirilmesi teminen, Makedonya Destek ve Geliştirme Bankası ile Türk Eximbank arasında bir işbirliği Anlaşması sonuçlandırılmasını önermiştir.

             Türk Tarafı, bu teklifi Türk Eximbank’a iletmeyi taahhüt etmiştir.

             4. Standardizasyon, Metroloji ve Akreditasyon

             Türk Tarafı, standardizasyon alanındaki işbirliğinin iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik hızlandırıcı etkisini dikkate alarak, Türk Standartları Enstitüsü ile Makedon Standardizasyon Enstitüsü arasında bir "Standardizasyon Alanında Anlaşma" imzalanması hususundaki isteğini yinelemiştir.

             Türk Tarafı, bu çerçevede, Ortak Komisyon’un Üçüncü Dönem Toplantısı sırasında Makedon Tarafına iletilen taslak Anlaşma metnini hatırlatarak, anılan taslak metne ilişkin olarak Makedon Tarafının vereceği cevabın memnuniyetle karşılanacağını ifade etmiştir.

             Makedon Tarafı, bu çerçevede, Türk Standartları Enstitüsü ile Makedon Standardizasyon Enstitüsü arasında işbirliği için yeni bir Anlaşma Taslağı iletmiştir.

             Taraflar, Türkiye Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ile Makedon Metroloji Bürosu’nun kalibrasyon alanında işbirliğine ve uzman değişiminin yanısıra, kalibrasyon laboratuarlarının kabiliyetlerinin, metrolojik yöntemler ve ekipmanların geliştirilmesi amacıyla ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını ifade etmişlerdir.

             Türk Tarafı, Türk Akreditasyon Ajansı’nın (TÜRKAK), akreditasyon alanında ikili işbirliği imkanlarını değerlendirmeye ve geliştirmeye istekli olduğunu belirtmiştir.

             Makedon Tarafı, karşılıklı işbirliği ve Türk Tarafının gelecekteki teknik desteği için bir ilk adım olarak, Türk Akreditasyon Ajansı (TÜRKAK) ile Makedon Akreditasyon Enstitüsü arasında Mutabakat Zaptı taslağını iletmiştir.

             Makedon Tarafı, ilgili Türk Kuruluşlarına iletilmesi talebiyle, Türkiye’deki muhatapları ile gelecekteki işbirliğine yönelik taslak metinler tevdi etmiştir.

             5. Diğer Ticari Konular

             Türk Tarafı, Türk işlenmiş tarım ürünlerinin tabi olduğu ortalama/minimum ithal fiyatı uygulamasına ilişkin endişesini ifade etmiştir.

             Makedon Tarafı, Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümetleri arasındaki gümrük konularında karşılıklı idari yardımlaşmaya ilişkin Anlaşma ile iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’na dayalı olarak, her iki ülke Gümrük İdareleri arasındaki işbirliğini geliştirmeyi önermiştir.

             Taraflar, DTÖ kuralları ile anlaşmaların öneminin altını çizmişlerdir.

 

             II. EKONOMİK İLİŞKİLER

             Taraflar, aşağıdaki işbirliği alanlarına ilişkin olarak son yıllarda kaydedilen ilerlemeden duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir:

             1. Enerji

             Taraflar, Türkiye’nin Hazar ve Orta Doğu doğal gaz kaynaklarının Avrupa’ya taşınmasına ilişkin stratejisi çerçevesinde, yukarıda bahsedilen projede transit bir ülke olarak değerlendirilebilecek Makedonya Cumhuriyeti’nin ilave doğalgaz talebini karşılamak amacıyla, doğal gaz boru hattı projelerinin gerçekleştirilmesinde, karşılıklı işbirliğini daha da geliştirmek yönündeki isteklerini dile getirmişlerdir.

             Türk Tarafı, Türk Elektrik Sisteminin, UCTE düzenlemeleri uyarınca elverişli teknik standartlara sahip olduğunun altını çizerek, Makedon Tarafının UCTE ağı ile senkronize bağlantısını desteklemesini talep etmiştir.

             Makedon Tarafı, Türk Elektrik Sisteminin UCTE ağı ile senkronize bağlantısını desteklemeye hazır olduğunu açıklamıştır. Taraflar, enerji altyapı projelerinin gerçekleştirilmesine katılmaları konusunda firmalarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

             Taraflar, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi konusunda uzman ve bilgi değişimini kapsayan teknik işbirliği alanında ilgili kurumları aracılığıyla işbirliği yapmak hususundaki isteklerini ifade etmişlerdir.

             2. Maden Kaynakları

             Türk Tarafı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA), Makedonya Cumhuriyeti’ndeki muhatabı ile, tarımsal jeoloji ve madencilik alanlarında ortak projeler gerçekleştirme konusunda işbirliği başlatmaya  hazır olduğunu belirtmiştir.

             Makedon Tarafı, Türkiye Cumhuriyeti Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile Makedonya Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı  Maden Kaynakları Dairesi arasındaki karşılıklı işbirliğini aşağıdaki alanlarda daha da geliştirmeye hazır olduğunu ifade etmiştir.

             - Maden kaynaklarının temel ve detaylı jeolojik araştırma ve işletilmesine dair kanunlar,

             - Maden kaynakları çerçevesinde kanunlar ve düzenlemeler,

             - Tecrübe değişimi, yöntemlerin düzenlenmesi, detaylı jeolojik araştırma yapılması ve maden kaynaklarının işletilmesi için imtiyaz uygulamalarının tespit ve derlenmesinin kapsamı.

             3. Sanayi

             Taraflar, sınai işbirliğinin ikili ilişkilerde önemli bir alan teşkil ettiğini vurgulamışlar ve ilgili işletme ve sektörel kuruluşlarını ortak yatırım imkanlarını incelemeleri için teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

             Türk Tarafı, iki ülke küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ’ler) arasında sürdürülen işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla, aşağıdaki alanlarda işbirliği yapmayı önermiştir:

             - KOBİ’ler stratejileri ile KOBİ’lerin teşviki için uygulanan destek mekanizmalarına dair bilgi ve tecrübe değişimi,

             - Ülkelerinde karşılıklı olarak düzenlenecek fuar ve sergilere ilişkin bilgi değişimi ve KOBİ’lerin bu fuarlara katılımlarının teşvik edilmesi,

             - KOBİ’ler arasındaki ticari temasların, teknoloji transferinin ve ortak yatırımların geliştirilmesi amacıyla Makedonya Cumhuriyeti’nde bir "Eşleştirme Merkezi" kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılması,

             - Türkiye’nin KOBİ’ler İdaresi (KOSGEB) tarafından uygulanan model üzerinde görüş değişimi yapılması.

             Makedon Tarafı, iki ülke küçük ve orta ölçekli işletmeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, KOSGEB ile Makedonya’daki muhatabı (AES) arasında bir protokol imzalanmasını önermiştir.

             Türk Tarafı, Türkiye’nin devam eden özelleştirme programı ile doğrudan yabancı yatırımları konularında bir not iletmiştir.

             4. Özelleştirme

             Taraflar, devam eden özelleştirme süreci ile yabancı yatırımcılara sağlanan imkanlara ilişkin bilgi sunmuşlar ve her iki ülkenin kurumlarını/girişimcilerini veya üçüncü taraflarla ortak teşebbüslerini özelleştirme programına katılmaya davet etmişlerdir.

             Taraflar, özellikle iletişim, elektrik, madencilik, demir ve çelik, metal işleme, ayakkabı, tekstil ve kimya sanayiinde özelleştirme uygulamaları alanlarında önemli işbirliği imkanlarının varlığının altını çizmişler ve ilgili özel sektör kuruluşlarını, bu alanlarda işbirliğini geliştirmeleri için teşvik etmeye karar vermişlerdir.

             Taraflar, doğrudan ve özelleştirme yoluyla, bilim, teknoloji ve yatırımlar alanlarında işbirliğini teşvik eden karşılıklı iş ziyaretlerinin düzenlenmesine ilişkin tam muvafakatlarını ifade etmişlerdir.

             5. Tarım

             Taraflar, tarım alanında işbirliğini daha da güçlendirmek hususundaki isteklerini ifade etmişler ve bu kapsamda, ilgili kurumlarını gerekli adımların atılması yönünde teşvik etmeye karar vermişlerdir.

             Taraflar, bu çerçevede, ortak projelerin gerçekleştirilmesi her iki ülkenin ilgili araştırma kurumları arasında uzman ve materyal değişimi ile hayvancılık, hayvan sağlığı araştırmaları, sanayi bitkileri (tütün) ve tahıl (buğday, mısır, arpa, çavdar) alanlarındaki ilgilerini dile getirmişlerdir.

             Türk Tarafı, Makedon firmalarını Türkiye Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından makarnalık buğday, ekmeklik buğday ve mısır için açılacak olan uluslararası ihracat ihalelerine katılmaya davet etmiştir.

             Makedon Tarafı, çeşitli bilimsel kurumlar arasında tecrübe ve ormancılık üretim materyalleri değişiminin yanı sıra, ormanların hastalıklara karşı korunması ve avcılık ve ormancılığın geliştirilmesi stratejisinin hazırlanması için teknik destek alanlarında işbirliği yapılmasını teklif etmiştir.  

             Makedon Tarafı ayrıca, hayvanların sağlığının korunması alanında ve hayvan hastalıklarında işbirliğine ve hayvan yetiştirilmesi için bilgi değişimine hazır olduğunu ifade etmiştir.

             6. Ulaştırma ve Postacılık Hizmetleri

             Taraflar, iki ülke arasında ikili ticaretin kolaylaştırılması ve güçlendirilmesinde ulaştırmanın önemini dikkate alarak, taşımacıların karşılaştıkları zorlukların ortadan kaldırılmasının son derece önemli olduğunu belirtmişlerdir.

             Türk Tarafı, 2003 yılı Mayıs ayında Ankara’da gerçekleştirilen Karma Ulaştırma Karma Komitesi Toplantısı’na atıfta bulunarak,  iki ülke arasında gerçekleşen ikili ve transit ulaştırma faaliyetlerinin izin belgesi yükümlülüğünden muaf olmasından ve Türk taşımacılarının karşılaşmakta oldukları güçlüklerin azalmasından duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir.

             Türk Tarafı, Makedon tarafını kara ulaştırması alanında halen varolan bazı engeller konusunda bilgilendirmiştir. Makedon Tarafı, bu engelleri not etmiş ve 2005 yılında Üsküp’te gerçekleştirilecek olan önümüzdeki dönem Karma Ulaştırma Komite Toplantısı’nda bu engellerin kaldırılması için her türlü çabanın gösterileceğini belirtmiştir.

             Türk Tarafı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’nın demiryolu araçlarının bakımı, onarımı ve imalatı konularında, ilgili kurumları olan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ), Türkiye Vagon  Sanayii A.Ş (TÜVESAŞ) ve Türk Demiryolu Makineleri  Sanayii (TÜDEMSAŞ) aracılığıyla işbirliğine hazır olduğunu belirtmiştir.

             Taraflar, hava ulaştırması alanında devam eden işbirliğinden duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.

             Türk Tarafı, Makedonya’nın Avrasya Posta Birliği (PUEA)’ne dahil olmasına ilişkin davetini yinelemiş ve karşılıklı olarak para havale hizmetleri kurulması isteğini tekrarlamıştır.

             7. Sağlık

             Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti’nin Sağlık Bakanlıkları arasında aşağıdaki alanlarda işbirliğini güçlendirmek hususunda mutabık kalmışlardır;

             - İlaçtan sorumlu kurumlar arasında işbirliği ve bilgi değişimi ve bu çerçevede karşılıklı ziyaretler düzenlenmesi,

             - GMP’ye uygun kaliteli ilaç üretimi, denetimi ile ticaret imkanları hakkında bilgi sağlanması,

             - İlaçlarda kalite kontrolleri uygulamalarına ilişkin bir veya iki Makedon personele uygulamalı eğitim sağlanması,

             - Her iki pazarda (Türk ve Makedon) yerli ecza ürünlerinin mevcudiyetine ilişkin gereksiz engellerden kaçınılması konusunda sorumlu Bakanlıklar arasında karşılıklı işbirliği girişiminde bulunulması,

             - Gıda güvenliği ve şişelenmiş su ve hususunda bilgi değişimi yapılması,

             - Çevre güvenliği, çevre sağlık yönetimi ve uygulamaları ile ilgili bilgi değişimi yapılması,

             - Sağlık eğitimi alanında bilgi değişimi yapılması, kısa süreli eğitimler, staj, tıp eğitimi ve halk sağlığı eğitiminin işbirliği imkanları hususlarında bilgi ve tecrübenin paylaşılması,

             - Anne ve çocuk sağlığı alanlarında bilgi ve tecrübenin paylaşılması,

             - Üreme sağlığı, nüfus ve kalkınma, bilgi-eğitim-iletişim konularında Türkiye tarafından sunulan uluslararası eğitim programlarına Makedon sağlık personelinin katılımının sağlanması.

             8. Çevre

             Türk Tarafı, çevre alanında ekonomik işbirliğini teşvik etmek amacıyla, "Çevre Korunması Alanında İşbirliği Anlaşması" imzalanması konusundaki isteğini ifade etmiş ve bu çerçevede, bir taslak anlaşma metnini Makedon Tarafına iletmiştir.

             Türk Tarafı, aşağıdaki alanlarda çevresel işbirliğini güçlendirmek hususundaki isteğini ifade etmiştir:

             - Akarsu tabanı yönetimi planları,

             - Endüstriyel kirlilik,

             - Atık su,

             - İklim değişikliklerinin olumsuz etkileri,

             - Çevresel bilgiye erişim,

             - Ormancılık yönetimi.

             9. Turizm

             Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 27 Ekim 1993 tarihinde Ankara’da imzalanmış olan  Turizm İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, bu alanda işbirliğini güçlendirmek amacıyla Türkiye-Makedonya Turizm Karma Komisyonu’nun Birinci Dönem Toplantısı’nın 2005 yılı Mayıs ayının ilk yarısında Makedonya’da gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

             Makedon Tarafı, aşağıdaki alanlarda işbirliğini daha da güçlendirmeye hazır olduğunu ifade etmiştir:

             - İki yönde turist akımının artırılması amacıyla, BAFTAA çerçevesinde, TÜRSAB ve ATAM arasındaki işbirliğinin yoğunlaştırılması,

             - Balkanlar için ortak turizm programlarının oluşturulması ve bunların üçüncü pazarlarda tanıtımı,

             - İki ülkenin Otel Birlikleri arasında işbirliğinin kurulması,

             - İki ülkenin ilgili kurumlarının, fuar ve benzeri organizasyonlara iştirak etmeleri amacıyla teşvik edilmesi ve desteklenmesi,

             - İki ülke tur operatörlerinin Bitola’ya (Manastır) tur düzenlenmesi hususunda teşvik edilmesi.

             Taraflar, ulusal değerlerin korunması ile ilgili olarak projelerin (Kodzadzik projesi ve diğer projeler) ortak finansmanı imkanlarını değerlendirmeye karar vermişlerdir.

             Makedon Tarafı, otel sınıflandırılması düzenlemeleri ile ilgili tecrübeler ve otel kurulması için asgari teknik koşullara dair mevzuat konusunda Türk deneyimine ilişkin Türk Tarafının yardımını talep etmiştir.

             Türk Tarafı, bu teklifleri not etmiş ve bunları ilgili makamlara iletmeyi kabul etmiştir.

             10. Diğerleri

             Taraflar, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri alanında işbirliği potansiyeline odaklanmış ve ikili işbirliği en ümit verici alanlardan birini oluşturduğu konusunda mutabık kalmışlardır.

             Taraflar, uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren müteahhitlik, mühendislik ve müşavirlik firmalarının kapasite ve yeterlilikleri hakkında bilgi sunmuşlardır.

             Taraflar, iki ülke firmalarının Türkiye Cumhuriyeti’nde ve Makedonya Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek olan altyapı, konut ve otoyol projelerine katılma isteğini ifade etmişler ve ilgili ihale belgelerini düzenli ve dönemsel olarak karşılıklı değiştirmek ve iki ülkede yapılan ihalelere katılacak iki ülkenin firmalarına mümkün olan her türlü desteği sağlamak konusunda anlaşmışlardır.

             Türk Tarafı, yatırımların Makedon ekonomisinin güçlenmesi ve ikili ekonomik ilişkilerdeki olumlu etkiler üzerindeki önemli rolünü vurgulamış, Makedon Tarafından Türk firmalarının girişimlerini mümkün olduğunca desteklemesini talep etmiştir.

             Taraflar, Ortak Komisyonun bir sonraki Toplantısının, diplomatik kanallardan belirlenecek bir tarihte Ankara’da yapılmasını kararlaştırmışlardır.

             Üsküp’te, 27 Nisan 2005 tarihinde, İngilizce iki orijinal nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

            

          TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                    MAKEDONYA CUMHURİYETİ

               HÜKÜMETİ ADINA                                                    HÜKÜMETİ ADINA

 

 

                    Güldal AKŞİT                                                         Minco JORDANOV

                    Devlet Bakanı                                                        Başbakan Yardımcısı  

EK I

 

TÜRK HEYETİ

 

 

Güldal AKŞİT                        : Devlet Bakanı,

                                                    Heyet Başkanı

 

Osman Y. BEKAROĞLU      : Genel Müdür Yardımcısı,

                                                    Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

Erdem DİREKLER                 : Dış İlişkiler Dairesi Başkanı,

                                                    Ulaştırma Bakanlığı

 

Yücel GÜÇLÜ                        : Daire Başkanı,

                                                    Dışişleri Bakanlığı

 

Ayşegül BARKÇİN                : Daire Başkanı,

                                                    Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

Füsun TİRYAKİOĞLU         : Daire Başkanı,

                                                    Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

Bülent ÖZKAN                      : Daire Başkanı, 

                                                    Gümrük Müsteşarlığı

 

 

ANNEX II

 

MAKEDON HEYET LİSTESİ

 

Minco Jordanov                     : Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Başkan Yardımcısı,

 

Fatmir Besimi Msc.               : Makedonya Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı,

 

Blaga Markovska                   : Danışman,

                                                    Makedonya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği

Olivera Cvetanovska             :  Ekonomik Politikalar için Devlet Danışmanı,

                                                    Ekonomi Bakanlığı

 

Krum Efremov                       :  Ticaret için Devlet Danışmanı,

                                                    Ekonomi Bakanlığı

 

Zoran Zlatevski                      :  Devlet Danışmanı,

                                                    Tarım, Ormancılık ve Su Yönetimi Bakanlığı

 

Blerim Zlatku                        :  Devlet Danışmanı,

                                                    Ekonomi Bakanlığı

 

Zoran Grkov                           :  Müdür,

                                                    Akreditasyon Kurumu

 

Rakip Doci                              :  Müdür,

                                                    Serbest Ekonomik Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

Mihail Ezov                            :  Müdür Danışmanı,

                                                    Standardizasyon Kurumu

 

Borce Naumovski                  :  Daire Başkanı,

                                                    Sağlık Bakanlığı

 

Biljana T. Akimovska           :  Daire Başkanı,

                                                    Ekonomi Bakanlığı

 

Estref Imeri                            :  Daire Başkan Yardımcısı,

                                                    Ekonomi Bakanlığı

 

Hilda Kolevska                      :  Dış Ekonomik Politika Dairesi Başkan Yardımcısı,

                                                    Dışişleri Bakanlığı

 

Liljana Minoska                    :  İkili İşbirliği Şube Müdürü,

                                                    Ekonomi Bakanlığı

 

Magdalena Manuseva           :  Enerji Sistemleri ve Yatırımları Şubesi Müdürü,

                                                    Ekonomi Bakanlığı

Cana Zafirovska                    :  Vergi ve Gümrük Sistemleri Dairesi’nde Gümrük Sistem ve                                                                           Prosedürleri Şubesi Müdürü,

                                                    Maliye Bakanlığı

 

Ilija Trckov                             :  Şube Müdürü,

                                                    Metroloji Bürosu

 

Rodopi Korneti                      :  Şube Müdürü,

                                                    Ekonomi Bakanlığı

 

Stojan Karajanov                  :  SEE Dairesi Danışmanı,

                                                    Dışişleri Bakanlığı

 

Gordana Sukleva                   :  Durum İzleme ve Tedbir Önerme Dairesi Danışmanı,

                                                    Ekonomi Bakanlığı

 

Dragan Ivanovski                   :  Kıdemli Danışman,

                                                    Makedonya Cumhuriyeti Gümrükler İdaresi

 

Dragan Minovski                   :  Enerji Dairesi,

                                                    Ekonomi Bakanlığı

 

Anita Kostoska                      :  Tercüman,

                                                    Ekonomi Bakanlığı

 

Lidija Spirkovska                  :  Tercüman,

                                                    Ekonomi Bakanlığı

 

Talat Selim                            :  Tercüman

 

Husein Jusuf                          :  Tercüman

 

Bu andlaşmanın İngilizce dilindeki metni 4/7/2007  tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.