4 Temmuz 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26572

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2007/12298

             24 Mayıs 2005 tarihinde Nuakşot’ta imzalanan ve 2/5/2007 tarihli, 5644 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret,Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 22/5/2007 tarihli ve HUMŞ-763 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/6/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                 B.ATALAY                                 N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

               F. KASIRGA                                 M. V.GÖNÜL                                   O. GÜNEŞ                 K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                                    R.AKDAĞ                     İ. YILMAZ

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                          O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE

MORİTANYA İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA

TİCARET, EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır.)

             İki ülke arasında mevcut dostane ilişkileri kuvvetlendirmek arzusuyla;

             İki ülke arasında ekonomik, ticari ve teknik alanlardaki işbirliğini eşitlik ve karşılıklı yarar esasına göre geliştirmeye ve güçlendirmeye kararlı olarak,

             Ticaretin gelişmesinin, ekonomik ve teknik alanlardaki işbirliğinin, ülkelerindeki hızlı kalkınma stratejisinin temel unsurlarından biri olduğuna inanarak;

             Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

 

MADDE I

             Akit Taraflar, ülkelerinde yürürlükte olan kanun, karar ve yönetmelikler çerçevesinde, iktisadi teşekkülleri, işletme ve firmaları arasındaki ticari mübadelelerin, ekonomik ve teknik işbirliğinin sürekli geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine yardımcı olmak, teşvik etmek ve kolaylaştırmak hususunda anlaşmışlardır.

 

MADDE II

             Madde I'de öngörülen işbirliği alanları özellikle aşağıdaki hususları kapsayacaktır:

             - Ortak sermaye ile sınai ve ticari teşebbüsler kurulması.

             - Uzman, danışman, doküman ve bilgi teatisi.

             - Eğitimde ve başta müşavirlik hizmetleri olmak üzere    hizmetler alanında imkanlar sağlanması.

             - Burs imkanları sağlanması, inceleme gezileri ve seminerler düzenlenmesi.

             - Fuarlar ve sergiler düzenlenmesi.

             - Ticaret, turizm ve elsanatları alanları olmak üzere, potansiyel olan ekonomik ve teknik diğer alanlarda da yatırımların ve ortak projelerin teşvik edilmesi.

             - Akit Tarafların ileride üzerinde mutabık kalacakları diğer tüm işbirliği şekilleri.

 

MADDE III

             Madde II'de öngörülen başlıca ekonomik, bilimsel ve teknik işbirliği projelerinin uygulamaları, protokoller ve/veya spesifik kontratlarla düzenlenecektir.

 

MADDE IV

             Akit Taraflar, ticari mübadelelerin akışını kolaylaştırmak amacıyla,

             - Diğer Akit Taraftan gelen üçüncü bir ülkeye yönelik ticari mallar için transit serbestisi tanıyacaklardır.

             - Üçüncü bir ülkeden gelen diğer Akit Tarafa yönelik ticari mallara transit serbestisi tanıyacaklardır.

             - Akit Taraflar arasında deniz trafiğine ilişkin bir düzenleme aktedilinceye kadar, işbu Anlaşma çerçevesinde mübadele edilen malların taşınmasında birbirlerinin ulusal taşıma kuruluşlarına öncelik vereceklerdir.

 

MADDE V

             Taraflar, Dünya Ticaret Örgütüne ilişkin Anlaşmaların hüküm ve kurallarına uygun olarak iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde birbirlerine gerekli tüm kolaylıkları sağlamayı kararlaştırmışlardır.

 

MADDE VI

             Bu Anlaşma çerçevesinde Akit Taraflar arasında yapılacak bütün ödemeler, her iki ülkede yürürlükte bulunan kambiyo ve dış ticaret mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

 

MADDE VII

             Bu Anlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla, her ülkede yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde, Akit Taraflar;

             - Ülkeleri sınırları içinde sergiler düzenlenmesi ve uluslararası fuarlara iştirak edilmesi için gerekli her türlü kolaylık ve yardımı birbirlerine göstereceklerdir.

             - Herhangi bir ticari işlem konusu olmaları halinde gerekli vergi, resim, harç ve eşetkili vergilerin ödenmesi şartı ile aşağıda sıralanan malların gümrük vergisi, resim, harç ve diğer eşetkili vergilerden muaf olarak ithal ve ihracına izin vereceklerdir:

             1- Yalnız sipariş almak veya reklam yapmak için gerekli olan ve ticari değeri bulunmayan mal numuneleri ve reklam malzemeleri,

             2- Ticari fuar ve sergilerde gerekli onarımların yapılmasında kullanılacak malzeme ve aletler.

 

MADDE VIII

             Taraflar, Sanayi ve Ticaret Odaları temsilcileri ve benzeri kuruluşlar ile işadamları arasındaki işbirliğini, karşılıklı ziyaretleri ve yatırımları teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

 

MADDE IX

             Bu Anlaşmadaki herhangi bir değişiklik, Akit Tarafların onayıyla yazılı olarak yapılacaktır ve bu husus Akit Taraflarca ispatlanmış olacaktır.

 

MADDE X

             Akit Taraflar, bu Anlaşma hükümlerinin uygulanması için, tatbikattan çıkabilecek sorunların incelenmesi ve iki ülke arasında yeni işbirliği imkanlarının belirlenmesi ile görevli bir Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu kurulmasında mutabık kalmışlardır.

             Karma Komisyon dönüşümlü olarak iki ülkenin başkentlerinde toplanacaktır.

 

MADDE XI

             Bu Anlaşma her iki Akit Tarafın kendi mevzuatlarına uygun olarak tamamlayacakları onay işlemlerini karşı tarafa bildirecekleri tarihte yürürlüğe girecektir. Anlaşma üç yıl (3) yürürlükte kalacak ve bu sürenin hitamında, Akit Taraflarca altı ay önceden yazılı olarak fesih istemi bildirilmedikçe, yürürlük süresi birer yıllık devreler itibariyle otomatik olarak uzayacaktır.

 

MADDE XII

             Bu Anlaşmanın sona ermesinden sonra, Anlaşmanın hükümleri, yürürlük süresi içinde imzalanan ancak Anlaşmanın bitimi tarihinde henüz tamamen sonuçlandırılmamış olan bütün protokol, mukavele ve düzenlemeler için geçerli olacaktır.

             Nuakşot'ta 24 Mayıs 2005 tarihinde Türkçe, Arapça ve Fransızca dillerinde altı orijinal nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                     MORİTANYA İSLAM CUMHURİYETİ

       HÜKÜMETİ ADINA                                                           HÜKÜMETİ ADINA

 

          Tuncer Kayalar                                                Mohamed Ghaly Ould Cherif Ahmed

     Dış Ticaret Müsteşarı                                          Ticaret, Elsanatları ve Turizm Bakanı

 

 

Bu andlaşmanın Arapça ve Fransızca dilerlindeki metinleri 4/7/2007  tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.