4 Temmuz 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26572

YARGITAY KARARLARI

             Yargıtay 3. Hukuk Dairesinden:

             Esas No                   : 2007/4797

             Karar No                : 2007/5039

             İncelenen Kararın   

             Mahkemesi              : Bor Sulh Hukuk Mahkemesi

             Tarihi                       : 7/9/2006

             Numarası                 : 2004/328-2006/441

             Davacı                     : Hasan BALLI - Av. Mustafa KOÇ

             Davalılar                  : 1- Niğde İl Özel İdare - Av. Abdullah KARKI

                                               2- Ufuk SALGIN

             İhbar Olunan           : Ankara Sigorta A.Ş.

YARGITAY KARARI

             Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.

             Davacı vekili dilekçesinde trafik kazası sonucunda oluşan 1000 YTL manevi tazminat ile 1000 YTL maddi tazminatın fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak suretiyle tahsilini istemektedir. Davalı, davanın reddini savunmuştur.

             Mahkemece, manevi tazminat isteminin kısmen kabulü cihetine gidilmiş hüküm temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

             Davacı vekilinin 3/8/2006 tarihli celsede maddi tazminat istemine ilişkin taleplerinden feragat ettikleri anlaşılmıştır. HUMK’nun 91 ve devamı maddelerinde belirtildiği üzere davadan feragat, kesin hükmün hüküm ve sonuçlarını doğurur (HUMK 95).

             Mahkemece, maddi tazminat isteminin feragat nedeniyle reddine karar verilmesi ve yargılama giderlerine ilişkin hüküm fıkrası kurulurken bu hususun gözönüne alınması gerekirken bu hususda olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi usul ve yasaya uygun görülmemiştir.

             Bu itibarla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6 maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeplerle kabulü ile hükmün BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 3/4/2007 günü oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

             Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

             Esas No      : 2007/4297

             Karar No   : 2007/4828

             Davacılar Ayşe Soydemir’e velayeten annesi Tülay Soydemir, babası Birol Soydemir ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Dazkırı Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 23/1/2003 günlü ve 2002/151-2003/3 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 19/4/2007 gün ve Hukuk-2007/072232 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

             Nüfus Hizmetleri Yasasının 36. maddesi hükmüne göre, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine (ad ve soyadı değişikliği davaları dahil) ilişkin davalarda Cumhuriyet Savcısı ile Nüfus Müdürü veya Memurunun bulunması ve kararın onların önünde verilmesi zorunludur.

             Mahkemenin oluşumuna ilişkin bu yasa hükmü dikkate alınmadan Nüfus İdaresi Temsilcisinin yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

             Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 28/5/2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.