4 Temmuz 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26572

TEBLİĞ

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

 

             TARİH            : 3/7/2007

             KARAR NO   : 2007/47

             KONU            : TCDD’ne ait İzmir Limanı İşletme Hakkının Devri.

 

             Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 25.06.2007 tarih ve 5076 sayılı yazısına istinaden;

             Kurulumuzun 30.12.2004 tarih ve 2004/128 sayılı Kararı ile özelleştirme programına alınan ve Kurulumuzun 02.06.2005 tarih ve 2005/54 sayılı Kararı ile "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesine karar verilen T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)’ne ait İzmir Limanının, bahse konu kararlar çerçevesinde "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından yapılan ihale sonucunda;

             1. İzmir Limanının;

             - 1.275.000.000 (Birmilyarikiyüzyetmişbeşmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Global-Hutchison-EİB Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartları Belgesi çerçevesinde işletme hakkının devredilmesine, Global-Hutchison-EİB Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 15.000.000 (Onbeşmilyon) ABD Doları geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

             - 1.270.000.000 (Birmilyarikiyüzyetmişmilyon) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Çelebi Holding A.Ş.ne İhale Şartları Belgesi çerçevesinde işletme hakkının devredilmesine, Çelebi Holding A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 15.000.000 (Onbeşmilyon) ABD Doları geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve İzmir Limanının özelleştirilmesi ihalesinin iptal edilmesine,

             2. İzmir Limanının işletme hakkının devrine ilişkin her türlü işlemin, İhale Şartları Belgesi ve ekleri ile İşletme Hakkının Devrine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi Nihai Taslağı çerçevesinde gerçekleştirilmesine ve bu karara ilişkin gereklerin yerine getirilmesi hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına

             karar verilmiştir.